Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 22
LaagsteHoogste 

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’.


“HIJ en wij”

Een oriëntatie met een dringend appel.

Recent verscheen een publicatie van zeven predikanten onder de titel ‘HIJ en wij’. Het betreft de predikanten A.H. Driest, G.E. Geerds, A. de Jager, J. Kruidhof, P.F. Lameris, P.K. Meijer en J. van de Wetering, alle emeritus in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
De uitgave heeft als ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’. 1) De auteurs vertellen in de inleiding, dat zij zich hebben bezonnen op de ‘eigen’ kerkelijke situatie. Dit naar aanleiding van de vele veranderingen die er in de kerken plaatsvinden. Zij hopen met deze publicatie ook anderen te kunnen helpen om zich te concentreren op het geheim dat God zelf ons heeft geopenbaard. “Het is nodig dat we opnieuw samen leren uit te gaan van Gods verrassende openbaring aan ons”, zo stellen ze. “Alleen als we echt bij God beginnen en bij Hem blijven, komt iets goeds op gang”. Dan “ontdekken we hoe alleen Hij zelf bevrijdt en ons meeneemt. Hoe Hij ons met hart en ziel overtuigt, en ons verenigt met Hem en met elkaar”.
Graag vraag ik de aandacht van de lezers voor deze publicatie door hier er een en ander uit door te geven.

Laatst aangepast op zaterdag 08 april 2017 09:27
 

Prof.dr. Yoo (Korea) op GKv synode: GKv verbreekt relaties kerken als vrouw in het ambt wordt toegelaten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 6
LaagsteHoogste 

6 april 's morgens: een verslag via Facebook van een van de Braziliaanse pastors die de GKv synode bijwoont:

Op dit moment spreekt Professor dr. H.M. Yoo van de Presbyteriaanse Kerk van Korea over zijn standpunt ten aanzien van de kwestie van de vrouw in het ambt. Hij citeert enkele bijbelgedeelten die fundamenteel zijn voor het standpunt dat het niet Bijbels is dat vrouwen worden toegelaten tot de ambten. Hij bekritiseert het benadrukken van de plaats van de cultuur in het leven van de Kerk en voor het volgen van een interpretatie die is beïnvloed door dit denken zoals weergegeven in het rapport van de deputaten van de Nederlandse Kerken die deze kwestie hebben onderzocht. Hij vermaant de Nederlandse Kerken om niet te gaan in de richting van het toelaten van de vrouw tot het ambt. Hij zei dit met tranen en zei dat de (Nederlandse) Kerken niet de relaties moeten verbreken met andere Kerken, omdat als zij verder gaan op de weg om de vrouw in het ambt toe te laten, dit onvermijdelijk zal zijn.

Op de voorgrond van deze foto ziet u de achterhoofden van Jack Moesker (CanRC) en Dr. C. van Dam (CanRC).

Laatst aangepast op vrijdag 07 april 2017 14:32
 

Stevige buitenlandse waarschuwingen op GKv-synode

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

Ds. Ferdinand Bijzet (65/66) en zijn vrouw Truus hopen over twee weken uit Zuid-Afrika terug te keren naar Nederland. Hij kan dan nog niet echt aan z'n echte emeritaat beginnen. Want de Sinode van de Vrye Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika heeft hem in 2014 tot deputaat B(etrekkingen) B(uitenlandse) K(erken) benoemd. In die functie moet hij meedraaien met de 'Buitenlandweek' van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) die gehouden wordt op 4 t/m 8 april. Op 4 april krijgen de buitenlandse afgevaardigden een rondleiding langs projecten van Tot Heil des Volks in Amsterdam, op 5 april bezoeken zij de Theologische Universiteit in Kampen. Op 6 april is er een besloten conferentie BBK-GS en op 7 april een plenaire zitting waar het rapport wordt besproken van BBK van de GKv.
Nadat ds. Bijzet zijn deel van het rapport aan de Zuid-Afrikaanse Sinode heeft afgerond, kan zijn emeritaat beginnen.

Een uiterst gevaarlijke manier van lezen en uitleggen van Gods Woord

Laatst aangepast op vrijdag 24 maart 2017 18:42
 

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament en katholiciteit van de kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 27
LaagsteHoogste 

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten.

Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen Schrift en belijdenis het fundament van de kerk vormen kunnen verdere gesprekken plaatsvinden. GKN Deputaten Eenheid gereformeerde belijders moeten nu doorspreken over het functioneren van Schrift en belijdenis als fundament van de kerk en over de katholiciteit van de kerk.

Deze deputaten moeten de voortgang rapporteren aan de GKN synode van oktober 2018. Daar zal worden besloten hoe verder te gaan.

Laatst aangepast op woensdag 22 maart 2017 16:28
 

Vrouw in het Ambt = Valse Kerk? - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 30
LaagsteHoogste 

Het zou kunnen dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in Nederland later dit jaar op hun synode besluiten om de vrouw officieel tot het ambt toe te laten. Ik bid dat dit niet het geval zal zijn, maar het is bepaald niet onmogelijk. Dat doet vragen rijzen met betrekking tot artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Vooral als een kerkverband de vrouw tot het ambt zou toelaten, betekent dat dan dat zij valse kerken zijn geworden? Die vraag moet zorgvuldig worden beantwoord

Het is niet voor het eerst dat we het idee van de vrouw in het ambt in gereformeerde kerken tegenkomen. In de negentiger jaren heeft de Christian Reformed Church in Noord-Amerika (CRCNA) (ontstaan uit de synodaal Gereformeerde Kerken in Nederland) er eerst over gesproken en het vervolgens geleidelijk aangenomen. Die acceptatie was één van de grootste katalysatoren die tussen 1992 en 1994 tot de massale uittocht uit de CRC heeft geleid. Alleen al in die jaren verlieten meer dan 17.000 leden deze kerken. Een groot deel daarvan vormde daarop een nieuw kerkverband, dat later bekend werd onder de naam United Reformed Churches (URCNA).

Laatst aangepast op donderdag 09 maart 2017 20:14
 

Nederlands rapport over vrouwen in het kerkelijk ambt - prof. C Van Dam

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 21
LaagsteHoogste 

De kerk kan tegenstand verwachten van een ongelovige wereld.

Eind januari kwamen onze Nederlandse zusterkerken officieel samen in de Generale Synode, alhoewel volgens haar website de regelmatige plenaire sessies niet gepland zijn tot eind maart. Een van de onderwerpen op de agenda is een rapport, in opdracht van de vorige synode, over de vraag of vrouwen kunnen worden toegelaten tot het kerkelijk ambt. Dit rapport, Rapport deputaten M/V en ambt: samen dienen, is een enorme teleurstelling. Het stelt voor dat vrouwen worden toegelaten tot alle ambten in de kerk: bedienaar van het Woord, ouderling en diaken. Na ongeveer tweeduizend jaar samenhangend begrijpen van de Schriften door de kerk dat het niet Gods wil is dat vrouwen worden toegelaten in het kerkelijk ambt, zegt en adviseert dit rapport boudweg het tegenovergestelde. Hoe kwam dit tot stand? Hoe kan dit rapport een dergelijke manier van handelen rechtvaardigen? Dit artikel is een korte inleidende kijk op enkele hoofdzaken.

Laatst aangepast op woensdag 08 maart 2017 13:13
 

Actuele artikelen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Artikelen over eenheid DGK en GKN:

Artikelen over de vrouw in het kerkelijk ambt in de GKv

Artikelen over buitenlandse vermaningen GKv:

Laatst aangepast op vrijdag 07 april 2017 09:34
 

Stoppen met Zoveel om ons te Geven? - reactie vanuit buitenland op BBK GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 15
LaagsteHoogste 

Dr. Wes Bredenhof (FRCA) (is niet de man op deze foto qua uiterlijk) reageert vandaag via zijn website op het Aanvullend rapport d.d. 10 februari 2017 van deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken van de GKv. Daarin stellen zij aan Synode Meppel 2017 voor om drie besluiten te nemen:

 1. om reacties op bezwaren vanuit buitenlandse kerken persoonlijk te overhandigen op de eerstvolgende buitenlandse synode met afvaardigingen van de laatstgehouden synode en deputaten BBK.
 2. afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de Canadese synode om rechtstreeks te communiceren met lokale GKv kerken over zaken die de generale synode aangaan;
 3. afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de Australische synode om rechtstreeks te communiceren met lokale GKv kerken over zaken die de generale synode aangaan.
Laatst aangepast op maandag 06 maart 2017 13:22
 

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 19
LaagsteHoogste 

Positief gesprek geeft openingen!
Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en de toelichting daarop van de GKN. Centraal staat daarin de toenadering tussen beide kerkverbanden. Beide partijen zijn blij met het positief gevoerde gesprek, de openheid en de opheldering. Het gesprek geeft openingen!

Op 18 maart a.s. zal op de synode van de GKN deze positieve ontwikkeling worden besproken.

Het volledig gepubiceerde persverslag:

Laatst aangepast op maandag 06 maart 2017 15:27
 

Deputaten BBK van GKv: afkeuring over grensoverschrijdende opruiende inmenging buitenlandse kerken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 14
LaagsteHoogste 

Afkeuring grensoverschrijdende inmenging buitenlandse kerken
Deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) van de GKv stellen voor aan de Generale Synode om afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de Canadese (CanRC) en van de Australische (FRCA) zusterkerken. BBK noemt het zelfs 'grensoverschrijdende inmenging in het eigen kerkelijk leven van een zusterkerk'. Daarmee zetten deputaten de toch al zeer kwetsbare zusterkerkrelatie met deze kerken onder nog grotere druk.

Opruien lokale GKv kerken,
In de gronden van de conceptbesluiten schrijven ze dat de handelwijze van de Canadese kerken grenst aan het opruien van de lokale GKv kerken.
En volgens hen krijgt de actie van de Australische zusterkerken zelfs het karakter van het opruien van de lokale GKv kerken.

Laatst aangepast op donderdag 02 maart 2017 21:17
 

Nader Bekeken: advies GS GKv: niet verder dan niet geëffectueerde synodebesluiten M/V

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

Deputaten M/V en ambt stellen voor om alle ambten open te stellen voor vrouwen in het deputatenrapport 'Samen dienen'. Ds. Joop Schreuder adviseert daarentegen de huidige Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt):

De synode zou er goed aan doen om in elk geval niet verder te gaan dan principebesluiten die nog niet geëffectueerd worden, maar pas op z’n vroegst ingaan als ook een volgende synode daar in grote meerderheid mee instemt.

Het zou een ramp zijn, volgens ds. Schreuder, als deze synode besluiten neemt waartegen op een volgende synode beroep moet worden aangetekend:

Als nu vrouwen worden benoemd als ouderling en als vrouwen aangesteld worden als predikant, en een volgende synode komt op besluiten terug, in wat voor onmogelijke situatie zijn we dan verzeild geraakt?

Hij schrijft dit in het Themanummer van Nader Bekeken over M/V en kerk, dat a.s. vrijdag 24 februari verschijnt. De voorstellen van deputaten om nu besluiten te gaan nemen worden ook heilloos genoemd omdat:

Laatst aangepast op woensdag 22 februari 2017 23:54
 


Pagina 1 van 2

Nieuws

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie... [More...]

Vrouw in het Ambt = Valse Kerk? - Dr. Wes Bredenhof

Het zou kunnen dat de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) in Nederland later dit jaar op hun synode besluiten om de vrouw officieel tot het ambt toe te laten. Ik bid dat dit niet het geval zal... [More...]

Nederlands rapport over vrouwen in het kerkelijk ambt - prof. C Van...

De kerk kan tegenstand verwachten van een ongelovige wereld. Eind januari kwamen onze Nederlandse zusterkerken officieel samen in de Generale Synode, alhoewel volgens haar website de regelmatige... [More...]

Nader Bekeken: advies GS GKv: niet verder dan niet geëffectueerde...

Deputaten M/V en ambt stellen voor om alle ambten open te stellen voor vrouwen in het deputatenrapport 'Samen dienen'. Ds. Joop Schreuder adviseert daarentegen de huidige Generale Synode van de... [More...]

Onze ervaring tot hermeneutische sleutels geworden - boekbesprekingen...

Update 14/12: Dr. Hans Burger mailde mij dat in onderstaand artikel de weergave van zijn positie zoals hij die in Cruciaal verwoordt, onjuist is. Ik kom daar nog op terug. CGK Prof.dr. H.J.... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie


Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

ND geloof

 • Via internet gaat het evangelie snel
  Oldebroek Een kleine organisatie met grote aspiraties op het gebied van zending via internet. Met een brede grijns en een twinkeling in zijn ogen geeft oprichter...
 • Pedofiel kan geen dominee zijn
  Barneveld Als je gevoelig bent voor een alcoholverslaving, moet je niet in het café gaan werken. Zo is het ook met mensen die pedofiele gevoelens hebben,...
 • Indonesische moslima's strijden voor vrouwenrechten
  Cirebon Na een driedaags congres in de havenstad Cirebon op Java, stelden de vrouwelijke leiders diverse fatwa’s op: juridische adviezen in de islam. Deze adviezen zijn...
 • Christelijk-gereformeerden vieren 125-jarig bestaan
  Utrecht Door alle aandacht voor vijfhonderd jaar Reformatie valt het niet meteen op, maar de Christelijke Gereformeerde Kerken bestaan binnenkort 125 jaar. Het kerkgenootschap geeft bescheiden...
 • De feiten: Vrouwen en de Reformatie
  niemand is minder Het altaar in de Stadskerk van het Duitse Wittenberg is (in 1547) beschilderd door Lucas Cranach junior. Direct achter de altaartafel zien we...