Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Werken aan Eenheid

Prof.dr. C. van Dam: Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling: Gewogen en te licht bevonden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 32
LaagsteHoogste 

De gronden die de GKv Synode Meppel gebruikte om haar besluit te rechtvaardigen de vrouw tot alle kerkelijke ambten toe te laten, werden in een brief (4 juli 2017) van het moderamen van de Synode aan onze Nederlandse zusterkerken gegeven. De Synode heeft afzonderlijke besluiten genomen om vrouwelijke deelname in het ambt van diaken, ouderling en predikant te rechtvaardigen. Daar het ambt van ouderling het fundamentele regerende ambt in de kerk is en het ambt van predikant een ouderlingenambt is, richt dit artikel zich op het synodebesluit om het ambt van ouderling open te stellen voor vrouwen. De Synode verklaarde dat: “er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot de dienst in het opzicht, het pastoraat en het onderwijs en daardoor tot het ambt van ouderling”. Met het oog op de vele mogelijke implicaties en gevolgen van dit verreikende besluit zullen we achtereenvolgens de vier door de Synode gegeven gronden kort overwegen.

Laatst aangepast op vrijdag 25 augustus 2017 12:04
 

Beoordelingen synodebesluiten M/V en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 46
LaagsteHoogste 

Hieronder vindt u verwijzingen naar beoordelingen van de synodebesluiten rond M/V en ambt van de GKv Synode Meppel, m.n. van critici.

Aan het eind van dit artikel is een overzicht van alle beoordelingen per schrijver. O.a. van Dolf te Velde, Cornelis van Dam, Gerrit Veldman en D.J. Bolt.

De besluiten van de GKv synode vindt u hier, de begeleidende brief vindt u hier.

UPDATE 09-09-2017 Gerrit Veldman: preken en profeteren is niet helemaal hetzelfde.

Gerrit Veldman toont aan dat preken niet helemaal gelijk is aan profeteren. Want profeteren houdt ook in het rechtstreeks een boodschap van God krijgen. Wel heeft het overeenkomsten: uitleggen, namens God spreken en met gezag spreken. 
Paulus maakt verschil tussen profeteren en onderwijzen. Vrouwen kunnen wel via openbaring een boodschap van God krijgen die ze ook mogen doorgeven. Maar die moet vervolgens wel eerst worden beoordeeld en getoetst of het ook daadwerkelijk een boodschap van God is. Volgens Paulus mogen alleen de mannen met gezag Gods Woord uitleggen en toepassen.
Verder: profetie hoort bij de 'onvolwassen' fase van een kerk. Daarna heeft de kerk profetie niet meer nodig.

Zie uitgebreide samenvatting op werkenaaneenheid.nl 09-09-2017 Gerrit Veldman: Preken en profeteren – is dat hetzelfde?

UPDATE 26-08-2017 Ds. Jan Haveman beoordeelt belangrijkste vrouwenbesluiten GKv synode Meppel 2017

GKv ds. Jan Haveman heeft de belangrijkste vrouwenbesluiten beoordeeld die de Generale Synode Meppel 2017 heeft genomen. Hij stelt zijn kerkenraad te Emmen voor om geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen tot de eerstkomende Generale Synode (2020) en om revisie te vragen bij die synode. Een citaat:

En het wordt mijn inziens nog stuitender, dat er voor een totaal nieuwe ziens- en handelwijze gekozen wordt: nl aangezien er verschillende uitleg van Schriftgegevens bestaat, is er geen onbetwistbare grond meer om – in het onderhavige onderwerp – vrouwen categorisch uit te sluiten … omdat de exegese van deze teksten daarvoor te zeer omstreden zijn.
Dit is een, voor mij in elk geval, compleet nieuwe manier van Bijbeluitleg en toepassing.
Wat mij betreft is die ook volstrekt kwalijk. Het maakt namelijk duidelijk dat je, op basis van de Schrift, geen gezaghebbende uitspraken meer kunt doen.

Zie werkenaaneenheid.nl 26-08-2017 Een beoordeling van de vrouwenbesluiten van GKv GS Meppel 2017 door ds. Jan Haveman.

UPDATE 25-08-2017 Prof. C. van Dam: Nederlands besluit over het vrouwelijk ambt van ouderling gewogen en te licht bevonden.

Prof.dr. Cornelis van Dam (CanRC) beoordeelt het besluit van de GS GKv Meppel 2017 om het ambt van ouderling open te stellen voor vrouwen.

Zijn conclusie is:

We krijgen de indruk dat de Synode Meppel besloten had het ouderlingenambt voor de vrouw open te stellen als gevolg van de druk vanuit kerken die beïnvloed zijn door de huidige egalitaire cultuur. Zij hebben daarom naar Bijbelse gronden gezocht om dat te laten gebeuren.
De Synode kwam er tenslotte toe zich aan strohalmen vast te klampen, iets wat iedere onbevooroordeelde lezer van de Schrift uit het bovengenoemde bewijs kan opmaken. Bovendien is de klaarblijkelijke weigering van de Synode om het volle gewicht van het duidelijke apostolische onderwijs over de vereisten voor mannelijk ouderlingschap in de kerk (1 Tim. 3 en Titus 1) mee te laten wegen in het besluitvormingsproces onredelijk, een weigering die niet te verdedigen is.
De Synode kwam er tenslotte toe vrouwen voor het ambt van ouderling aan te bevelen, wat in strijd is met de duidelijke leer van de Schrift.

Bron: werkenaaneenheid.nl 25-08-2017 Prof.dr. C. van Dam: Nederlands besluit over de vrouw in het ambt van ouderling: Gewogen en te licht bevonden.Volgens Gerrit Veldman zegt Titus 2 - over ‘oudere-oudste vrouwen’ - niets over de mogelijkheid dat vrouwen ouderling worden.

Laatst aangepast op zaterdag 09 september 2017 20:52
 

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks roepen kerken in Nederland op om geen vrouw in ambt aan te stellen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 57
LaagsteHoogste 

UPDATE 20-07-2017

Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Omdat dan geloofwaardig nog revisie kan worden aangevraagd bij de eerstvolgende Generale Synode in 2020 van de GKv.

De emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks hebben een vrijwel identieke oproep gedaan in een brief aan de kerken in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Aldus het Nederlands Dagblad d.d. 19-07-2017: Dominees: 'Wacht tot 2020 met vrouw in het ambt'

Stel tot de volgende vrijgemaakt-gereformeerde synode in 2020 geen vrouwelijke dominees, ouderlingen en diakenen aan. Die oproep doen emeritus dominees Pieter Schelling en Aryjan Hendriks in een brief aan de vrijgemaakte gemeenten in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland.

De twee sluiten zich aan bij een vrijwel identiek pleidooi dat Alko Driest en Jan Haveman een week geleden hielden. Zij richtten zich toen tot de regio Noord-Nederland.

De dominees geven aan ‘verontrust en teleurgesteld’ te zijn over het besluit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt dat vrouwen alle kerkelijke ambten mogen bekleden. De meest voor de hand liggende manier om dit besluit aan te vechten is via een ‘revisieverzoek’ (bezwaarschrift) op de volgende synode. Omdat die pas in 2020 plaatsvindt, vrezen critici dat al voor die tijd in veel gemeenten vrouwelijke dominees, oud …


Artikel werkenaaneenheid.nl d.d. 13-07-2017:

De emeritus predikant ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman, beiden lid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), hebben vandaag onderstaande brief gemaild naar alle kerken in Noord-Nederland. Zij vragen de kerkenraden uit te spreken om in ieder geval tot de eerstkomende Generale Synode (in 2020) geen vrouwelijke ambtsdragers aan te stellen. Als de kerken daarmee in zouden stemmen, zou volgens hen geloofwaardig 'de koninklijke weg' (= in beroep / revisie gaan bij de eerstvolgende Generale Synode) bewandeld kunnen worden.

Laatst aangepast op woensdag 16 augustus 2017 12:12
 

OPC voorstel op de ICRC - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 28
LaagsteHoogste 

Onderstaand artikel, over de aanleiding tot de schorsing van de GKv, heeft dr. Wes Bredenhof (FRCA) gepubliceerd op 15 juli. Een paar dagen voordat de ICRC besloot om de GKv te schorsen als lid. Als bijlage nu hieraan toegevoegd: de originele brief van de OPC aan de ICRC d.d. 6 juli 2017.


De Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC) vergadert momenteel in Jordan, Ontario. Er wordt veel aandacht gegeven aan de status van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv), die onlangs vrouwen tot de ambten toelieten. Het is wel ironisch dat de ICRC gastvrijheid ontvangt van de United Reformed Churches (URC) – die hun eigen bestaan grotendeels te danken hebben aan de aanvaarding van de vrouw in het ambt door de Christian Reformed Church (CRC) begin jaren 90 van de vorige eeuw. De URC lopen echter niet voorop om de GKv te schorsen van de ICRC. Het is de Orthodox Presbyterian Church (OPC) die leiding geeft.

Laatst aangepast op vrijdag 21 juli 2017 09:38
 

De ICRC schorst de GKv als lid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 36
LaagsteHoogste 

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen met onmiddellijke ingang. De reden is dat de GKv in leer en/of leven niet meer in overeenstemming is met de basis van de ICRC: de Heilige Schriften zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid1 en de Westminster Standards2.

 

Het Nederlands Dagblad schreef vandaag5 dat de ICRC bij de opening van de conferentie afgelopen donderdag nieuwe regels had vastgesteld in de constitutie3 (soort van statuten). Namelijk dat kerken geen lid kunnen zijn van de ICRC als ze toestaan dat vrouwen ouderling of dominee kunnen worden. Maar het is zeker niet zo dat er in deze conferentie nieuwe regels zijn vastgesteld. Al in 2013 is in  Cardiff deze constitutie vastgesteld en de afgevaardigden van de GKv hadden toen geen bezwaar. Ja, zelfs de synode van de GKv heeft deze constitutie geratificeerd. En daarin wordt uitdrukkelijk genoemd dat de lidkerken ook niet tegen art. 30 NGB mogen ingaan6. In art. 30 NGB gaat het over de regering van de kerk. De opstellers van de constitutie bedoelden daarmee dat lidkerken geen vrouwelijke regerende ouderlingen of predikanten mogen hebben. Zie de tekst van en de schriftverwijzingen bij art. 30. En ook art. 31 gaat heel concreet uit van mannelijke bijzondere ambtsdragers7. Deze verwijzing zal zo uitdrukkelijk zijn opgenomen vanwege de negatieve ervaringen van de diverse lidkerken met kerken die de vrouw in de bijzondere ambten hebben toegelaten. Volgens GKv afgevaardigde en synodpreses dr. Oosterhuis daarentegen zegt de NGB niets over de vrouw-in-het-ambt.
Hoe dan ook: ook wij8 zijn er van overtuigd dat de vrouw-in-het-ambt-besluiten van de GKv ingaan tegen de grondslag1 en 2 van de ICRC. En naar die grondslag wordt verwezen in de constitutie.

Wel is waar dat de GKv zelf aanbood om het lidmaatschap op te zeggen, omdat ze niet meer op dezelfde basis staan als de ICRC. De GKv zouden dan nog wel graag als waarnemer toegelaten willen worden.

Historisch besluit!
Een historisch besluit! Het is de eerste keer vanaf de oprichting van de ICRC in 1982 dat een lidkerk wordt geschorst. Het betreft zelfs een van de grootste lidkerken die zelfs initiatiefneemster is geweest van de oprichting van de ICRC. De grootste is de Presbyterian Church in Korea (Koshin)9 met 362.000 leden, daarna volgde de GKv met 120.000 en daarna de CGK met 73.000 leden. Bij de ICRC hebben zich wereldwijd ongeveer 30 kerken aangesloten. Ongeveer 100 personen nemen deel aan deze vergadering.

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 15:38
 

Korte update ICRC & schorsing GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 35
LaagsteHoogste 

Gisteravond vergaderde de ICRC (International Conference of Reformed Churches) - in Jordan, Toronto, Canada - ongeveer 2 uur over het lidmaatschap van de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt). Dit in verband met de onlangs genomen GKv-synodebesluiten om de vrouw in alle bijzondere ambten toe te laten. Het volgende is besproken:

Laatst aangepast op maandag 17 juli 2017 07:27
 

GKv en de ICRC: er in of er uit? - Dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 30
LaagsteHoogste 

Op hun synode vorige maand hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland (GKv) besloten om met onmiddellijke ingang vrouwen tot alle ambten van de kerk toe te laten. De GKv behoorden begin jaren tachtig van de vorige eeuw tot de oprichters van de Internationale Conferentie van Gereformeerde Kerken (ICRC). Tot heden is de ICRC nog nooit in een situatie terechtgekomen, waarin een lid zich op zo'n expliciete wijze losmaakte van Bijbelse orthodoxie. Maar er zijn kerken binnen de ICRC die vergelijkbare ervaringen hebben gehad met een andere kerk binnen een soortgelijke oecumenische organisatie.

Laatst aangepast op vrijdag 14 juli 2017 17:08
 

Referaat ds. H.G. Gunnink d.d. 12 juli 2017

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 88
LaagsteHoogste 

Voorlichting, bijeenkomst Bedum (Maranathakerk, Grotestraat)

De bijgevoegde presentatie is zakelijk van opzet. Daarom is het belangrijk om geen moment te vergeten, dat het gaat over voluit Geestelijke zaken:

 • ook nu spreekt God de Heilige Geest Zijn levende Woorden tot ons;
 • ook nu geldt dat de Heere, Jezus Christus, Zijn gemeente wil onderwijzen om te onderhouden alles wat Hij bevolen heeft, ook wat betreft de regering van Zijn gemeente.

Het gaat dus om hartelijke onderwerping aan en eerbied voor God en Zijn Woord.
Moge God de Heilige Geest ons dat geven, moge Hij ons verstand verlichten!

Laatst aangepast op donderdag 20 juli 2017 17:10
 

Vergadering Gunnink/Van Egmond in Bedum, NIET in Zuidwolde

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 30
LaagsteHoogste 

Op woensdag 12 juli 2017 om 20:00 uur wordt Deo Volente een bijeenkomst gehouden in Bedum voor hen die de synodebesluiten van 15-17 juni niet kunnen aanvaarden. Ds. H.G. Gunnink en ds. H.W. van Egmond zullen deze avond leiden. Het onderwerp is: En nu?

De nogmaals gewijzigde lokatie is: Maranathakerk (PKN), Grotestraat 33, 9781 HB in Bedum

Deze vergadering wordt, zoals eerder is aangekondigd, NIET gehouden in Zuidwolde en ook NIET in de Martyriakerk in BEDUM, maar in de Maranathakerk (PKN), Grotestraat 33, 9781 HB in Bedum. Zie hier voor de locatie op google maps.

Naar aanleiding van vragen over het mogelijk online volgen van deze bijeenkomst kunnen we u berichten dat deze bijeenkomst NIET zal worden uitgezonden via internet.

Laatst aangepast op zaterdag 29 juli 2017 16:53
 

Prof.dr. C. van Dam en zijn hoop op vrijmaking van het onbijbelse juk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 41
LaagsteHoogste 

Emeritus prof.dr. Cornelis van Dam (CanRC) schreef d.d. 4 juli jl. een artikel op Een in Waarheid getiteld 'Onze zusterkerken openen alle kerkelijke ambten voor de vrouw'. Op dezelfde dag citeerde het Reformatorisch Dagblad (RD) daaruit onder de door hen bedachte kop

„Verlaat GKV om synodebesluiten”

wellicht omdat prof. Van Dam had geschreven:

Moge de belangrijkste consequentie van dit besluit zijn dat velen zich vrijmaken van het onbijbelse juk dat de Synode Meppel hun heeft opgelegd.

Meteen ontstond een heftige discussie op Social media. Een prominent lid van de GKv schreef zelfs, en hij doelde daarbij op prof. Van Dam:

Scheurmakerij (en oproep tot) is vooral in een ambtsdrager een tuchtwaardige zonde (KO art 79), ook in Canada

Omdat hoor en wederhoor een belangrijk gereformeerd principe is heb ik professor Van Dam gevraagd wat hij nu precies bedoelde. Op dezelfde dag dat het RD het artikel had gepubliceerd had hij al een brief gemaild. Het RD beloofde om die vrijdag 6 juli a.s. te plaatsen1. Hieronder volgt de inhoud van zijn ingezonden brief.

Laatst aangepast op maandag 10 juli 2017 13:23
 

Besluiten GS GKv Meppel 2017 M/V en ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 15
LaagsteHoogste 

Hieronder vindt u de synodebesluiten van de Generale Synode GKv Meppel 2017 over MV en ambt, inclusief de gronden.

Laatst aangepast op woensdag 05 juli 2017 12:35
 

Vrouwen mogen ook dominee worden in de GKv, "Gods Woord is vogelvrij verklaard"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 33
LaagsteHoogste 

Een historisch besluit! Met 21 stemmen voor, 10 tegen en 1 onthouding is vanmiddag, vrijdag 16 juni 2017, het ambt van predikant opengesteld voor de vrouwen in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Op 17 juni besloot de synode dat elke kerk mag kiezen of en zo ja op welke wijze en wanneer ze dat in praktijk brengt. De volledige besluiten worden definitief afgerond op een zitting d.d. 29 juni 2017. De synode besloot 29 juni om een deputaatschap 'M/V de kerk' in het leven te roepen dat plaatselijke kerken en classes -zo zij dat wensen- gaat informeren en adviseren. En het moderamen stuurt een brief naar de kerken waarin zij informeert over het vrouwenbesluit en de kerken verzoekt hoe samen de weg te vinden in deze gekozen richting.

In deze bijdrage:

 • Verwijzingen naar verslaglegging op eeninwaarheid.info over de besluitvorming op de GKv GS.
 • Highlights in deze bijdrage
 • Verwijzingen en citaten van schrijvers die tegen de (motivatie van de) vrouw in het ambt zijn (in chronologische volgorde). Stand t/m 10 juli 2017.

NB: Toegevoegd: een update van 26-07-2017 van Ewout Klei over de ontwikkelingen binnen de GKv na het GKv-vrouwenbesluit en het ICRC-schorsingsbesluit.

Laatst aangepast op woensdag 26 juli 2017 16:43
 

De GKv hebben besloten om vrouwen toe te laten tot ambt van ouderling en diaken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 

In de loop van vanmiddag zal de Generale Synode van de GKv spreken over vrouwelijke dominees. Gisteren, op donderdag 15 juni 2017, heeft de Generale Synode van de GKv al besloten om de bijzondere ambten van diaken en ouderling open te stellen voor de vrouw:

 • met 23 stemmen voor en 9 tegen is het ambt van ouderling opengesteld voor de vrouwen;
 • met 30 stemmen voor en 2 tegen is het ambt van diaken opengesteld voor de vrouwen.

In de nieuwsbrief van Een in Waarheid van de afgelopen nacht konden we het besluit t.a.v. de openstelling voor het ambt van ouderling lezen:

 

Laatst aangepast op dinsdag 20 juni 2017 10:12
 

Nou, daar gaan we dan...

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 10
LaagsteHoogste 

...

...

Vandaag, donderdag 15 juni, vergadert de synode 2017 van de GKv voor 't laatst over de vrouw in het ambt: van 13:30 - 19:30 uur.

Diverse tweets over het verloop van deze vergadering (van jong naar oud): AUB VEEL GEDULD VOOR DE LAADTIJD VAN DE TWEETS

Tweets tot en met 17:00 uur, morgenvroeg meer DV.

Laatst aangepast op donderdag 15 juni 2017 17:08
 

Boekbespreking 'HIJ en wij' - van ds. E. Hoogendoorn

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 31
LaagsteHoogste 

In Weerklank - een gereformeerd maandblad uit de GKN - jaargang 5 nr. 3 schreef ds. E. Hoogendoorn onderstaande boekbespreking van 'HIJ en wij' met de ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’.


“HIJ en wij”

Een oriëntatie met een dringend appel.

Recent verscheen een publicatie van zeven predikanten onder de titel ‘HIJ en wij’. Het betreft de predikanten A.H. Driest, G.E. Geerds, A. de Jager, J. Kruidhof, P.F. Lameris, P.K. Meijer en J. van de Wetering, alle emeritus in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
De uitgave heeft als ondertitel ‘Oriëntatie in de actuele situatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)’. 1) De auteurs vertellen in de inleiding, dat zij zich hebben bezonnen op de ‘eigen’ kerkelijke situatie. Dit naar aanleiding van de vele veranderingen die er in de kerken plaatsvinden. Zij hopen met deze publicatie ook anderen te kunnen helpen om zich te concentreren op het geheim dat God zelf ons heeft geopenbaard. “Het is nodig dat we opnieuw samen leren uit te gaan van Gods verrassende openbaring aan ons”, zo stellen ze. “Alleen als we echt bij God beginnen en bij Hem blijven, komt iets goeds op gang”. Dan “ontdekken we hoe alleen Hij zelf bevrijdt en ons meeneemt. Hoe Hij ons met hart en ziel overtuigt, en ons verenigt met Hem en met elkaar”.
Graag vraag ik de aandacht van de lezers voor deze publicatie door hier er een en ander uit door te geven.

Laatst aangepast op zaterdag 08 april 2017 09:27
 

Prof.dr. Yoo (Korea) op GKv synode: GKv verbreekt relaties kerken als vrouw in het ambt wordt toegelaten

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 12
LaagsteHoogste 

6 april 's morgens: een verslag via Facebook van een van de Braziliaanse pastors die de GKv synode bijwoont:

Op dit moment spreekt Professor dr. H.M. Yoo van de Presbyteriaanse Kerk van Korea over zijn standpunt ten aanzien van de kwestie van de vrouw in het ambt. Hij citeert enkele bijbelgedeelten die fundamenteel zijn voor het standpunt dat het niet Bijbels is dat vrouwen worden toegelaten tot de ambten. Hij bekritiseert het benadrukken van de plaats van de cultuur in het leven van de Kerk en voor het volgen van een interpretatie die is beïnvloed door dit denken zoals weergegeven in het rapport van de deputaten van de Nederlandse Kerken die deze kwestie hebben onderzocht. Hij vermaant de Nederlandse Kerken om niet te gaan in de richting van het toelaten van de vrouw tot het ambt. Hij zei dit met tranen en zei dat de (Nederlandse) Kerken niet de relaties moeten verbreken met andere Kerken, omdat als zij verder gaan op de weg om de vrouw in het ambt toe te laten, dit onvermijdelijk zal zijn.

Op de voorgrond van deze foto ziet u de achterhoofden van Jack Moesker (CanRC) en Dr. C. van Dam (CanRC).

Laatst aangepast op vrijdag 07 april 2017 14:32
 

Het laatste nieuws

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 17
LaagsteHoogste 

22-09-2015 Externe link: wetenschep.nl: Waarom organiseert de EH een symposium tegen de scheppingsleer en mag je nog in de schepping geloven?
Er verschijnt een nieuw kinderboek in christelijke kringen dat uitgaat van de juistheid van de evolutietheorie:  ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’ dat kinderboekenschrijver Corien Oranje en wetenschapper Cees Dekker samen schreven. Ze geloven in de juistheid van de evolutietheorie. Volgens hen heeft God evolutie gebruikt. Douwe Tiemersma schrijft naar aanleiding van een symposium hierover op de Evangelische Hogeschool te Amersfoort over zijn vragen en verbazing op wetenschep.nl.
Overigens zeggen alle deelnemers aan het symposium dat zij het Bijbelse scheppingsgeloof onderschrijven. Maar dat is dan toch op een heel andere manier dan zij die Schrift en Belijdenis onderschrijven - zie Schriftuurlijke wetenschapsbeoefening - J. Kamphuis in De Reformatie (1970).


12-09-2015 Calvijn en 'sola Scriptura': hoeveel gezag heeft de traditie nu eigenlijk naast de Schrift? - artikel Gerrit Veldman


11-09-2015 Ds. Rob Visser (GKv) heeft een beroep gekregen van de GK Zwolle e.o. (GKN)
Toegevoegd om 18:00 uur: Is er nog wel ruimte binnen de GKv voor gereformeerde belijders?


08-09-2015 Op 1 mei 2015 is GKN Assen/Boerakker (De Vaste Rots) een zelfstandige gemeente geworden
Voorheen was het een wijkgemeente van GKN Hardenberg e.o. Erediensten worden nog steeds gehouden in zowel Assen als in Boerakker.


08-09-2015 "Als we het gewaad van Christus betwijfelen ontnemen we onszelf het juiste zicht op Christus"
P. de Vries schrijft dit in een artikel, verwijzende naar Calvijn en naar Paus Leo XIII in 1893 die schreef dat het verkeerd is dat als het op de waarheid aankomt, men zich niet zozeer moet afvragen wat God gezegd heeft, maar met welk doel Hij het gezegd heeft. Die, door paus Leo XIII bestreden, dwaling is dus al meer dan 100 jaar oud!


07-09-2015 "Het gezag van de Schrift staat op het spel…" - citaat uit artikel van Gerrit Veldman
Enkele citaten uit een artikel over vier eigenschappen van de Schrift waarover Gerrit Veldman (GKv) schrijft op zijn weblog.


07-09-2015 Congres De waarde van de Schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek - te Opheusden - 10-10-2015
Op 10 oktober 2015 wordt te Opheusden een symposium gehouden over ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Het symposium zal tal van vakgebieden aanboren met in het achterhoofd de vraag: kunnen we deze werkelijkheid beschouwen als Gods werkelijkheid?


04-09-2015 In 'Gereformeerde Bondsgemeenten' staan al langer vrouwen in het ambt, binnenkort voor het eerst een vrouwelijke predikant
Elsbeth Gruteke - Historicus & Theoloog, Proponent in de PKN, Radio-presentator EO - wordt per 1 oktober a.s. predikant in de vanouds 'Gereformeerde Bondsgemeente' Jeruzalemkerk te Amsterdam-West. In de vacature d.d. 31 maart 2015 stond al vermeld dat de functie zowel door een man als een vrouw kon worden vervuld. En dat deze kerk wil staan in de lijn van de gereformeerde traditie en belijdenis met verwerking van Bijbelse noties uit andere tradities, met name de evangelicale. De gemeente bestaat uit ongeveer 250 actieve leden, waarvan een groot deel jongeren en jonge gezinnen. Ze werken samen met GKv, NGK, CGK, PKN en een paar Anglicaanse gemeenten in een partnerschap 'Amsterdam in Beweging voor Jezus Christus'.
Ds. Gruteke gaat in de Jeruzalemkerk samenwerken met ds. Bas van de Graaf, die sinds januari een parttime aanstelling heeft in de Jeruzalemkerk. Ds. B.J. van der Graaf rekent zich tot de Gereformeerde Bond in de Protestantse kerk en is een zoon van dr. ir. J. van der Graaf, voormalig algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.
Het Reformatorisch Dagblad meldt dat al langer vrouwen in het ambt staan in enkele zogenoemde 'Gereformeerde Bondsgemeenten' (refdag.nl 04-09-2015 (€) De vrouw en de Gereformeerde Bond – hoe zit het precies?.
NB: In laatstgenoemd artikel wordt ook aangegeven dat een gemeente tot de Gereformeerde Bond wordt gerekend als het secretariaat van de Bond de naam en het adres van de predikant van de gemeente opneemt in het jaarlijkse adressenboekje. Dit houdt in dat zulke gemeentes niet per definitie staan achter de beginselen van de  'Gereformeerde Bond': de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Bond is ook tegen de vrouw in het ambt, zie Laatste nieuws 16-07-2015 Twee brochures Gereformeerde Bond over man, vrouw en ambt. Daarom later (8/9/15) de aanhalingstekens toegevoegd bij 'Gereformeerde Bondsgemeente'.


29-08-2015 Een nieuw comité gericht op verontrusten GKv: Samen Gereformeerd
Al op 5 juni 2015 is het comité Samen Gereformeerd opgericht dat zich richt op broeders en zusters in de GKv die vragen, zorgen en moeiten hebben en ondervinden over de ontwikkelingen in de gereformeerde kerken. Het doel is: afstemming, ondersteuning en coördinatie van landelijke, regionale en plaatselijke activiteiten. Het comité zal zelf geen activiteiten organiseren.


29-08-2015 Whenever evolution is falsified the theory itself evolves, by ad hoc modifications, so as to accommodate any new facts that contradict earlier versions of evolution
Externe link: bylogos.blogspot.nl em.prof.dr. John Byl Is Evolution Unfalsified? Quotes: "In  a previous post (The Myth of the Merely Hypothetical) I noted that several Canadian Reformed supporters of the Reformed Academic blog claim that evolution is "as yet unfalsified." This reflects the widely held notion that evolution has all the evidence in its favour, and none against. Allegedly,  evolution gives a powerful explanation--the only valid explanation-- of biological facts, and is essential to understanding the life sciences. Is this really the case?  (...) Evolution, the origin myth of our secularized society, is the antithesis of Biblical creation. No wonder therefore that, in the worldview war for human minds--and hearts--evolution is strongly promoted wherever possible in public media, education, and academia. Evolution, the only permissible view, is presented as a proven fact that no rational person would dispute.  Conclusion: To sum up, evolution contradicts Biblical facts, has not been experimentally observed, has few useful applications, fails to adequately explain the origin and diversity of life, and has made many false predictions. In particular, the claim "evolution is as yet unfalsified" is true only because mainstream science protects evolution from falsification. Whenever evolution is falsified the theory itself evolves, by ad hoc modifications, so as to accommodate any new facts that contradict earlier versions of evolution."
15-09-2015 Very instructive is the discussion on this topic on Facebook between Ken Wieske, Arnold Sikkema, Tim Nijenhuis and Jon Dykstra.


27-08-2015 Sola Scriptura 2 door ds. R.M. Retief (FRCA) - Over sola Scriptura en de nieuwe theologie in Kampen
Enkele citaten: "Het hele concept van theologie heeft in onze dagen een metamorfose ondergaan, ook in kerken die zichzelf nog Gereformeerd noemen. (...) Deze “theologie” werkt vanuit de overtuiging dat absolute zekerheid van de waarheid niet mogelijk noch nodig is. (...) De Theologische Universiteit in Kampen (TUK), waar onze Nederlandse zusterkerken hun theologische opleiding hebben, publiceerde in 2004 een uiteenzetting over de wijze waarop zij theologie beoefenen. (...) De Bruijne ziet de theologie als een menselijke wetenschap net als iedere andere wetenschap, beoefend door menselijk denkvermogen en informatieverwerking, gekregen van “God in de werkelijkheid van Zijn openbaring”, door het leven van de kerk in deze wereld en door de schepping zelf. (...) Kortom, de TU in Kampen wil een koploper zijn van wetenschappelijke ontwikkeling en wil de theologie beoefenen als een typisch westerse wetenschap. Zij willen zich niet langer uitsluitend richten op Gods geopenbaarde Woord in de Schrift zoals de theologie dat in het verleden deed."


22-08-2015 Beeldvorming: een zoetsappige of een troostvolle boodschap? - over God als pottenbakker
Externe link gerritveldman.nl God als pottenbakker. Citaat: "In het afgelopen jaar ben ik regelmatig het beeld tegengekomen van God als pottenbakker." (...) "Het opvallende was echter dat het beeld niet steeds op dezelfde manier uitgelegd en toegepast werd." (...) "De een legde de nadruk op Gods soevereiniteit: God doet met ons wat hij maar wil. De ander legde de nadruk op onze verantwoordelijkheid: wij moeten ons door God laten kneden." (...) "Toch heb ik eerlijk gezegd grote problemen met deze uitleg." En zijn conclusie: "Elke uitleg van het beeld van de pottenbakker die die boodschap negeert of minimaliseert, die onze verantwoordelijkheid en Gods soevereiniteit van elkaar losmaakt of tegen elkaar uitspeelt, doet de bedoeling van de bijbel ernstig tekort."


20-08-2015 Paus in encycliek 1893: Het is onmogelijk dat God Zelf, Die de hoogste wijsheid is, iets kan zeggen dat niet waar is.
Externe link: drpdevries.blogspot.nl Dr. P. de Vries (HHK) - De onfeilbaarheid van de Schrift. Citaten: "De leer van de onfeilbaarheid van de Schrift is niet alleen klassiek gereformeerd, maar ook klassiek christelijk. Helaas merken we dat in steeds bredere kring bij het volstrekte gezag van de Schrift vraagtekens worden gezet." (...) "Het is te wensen dat de woorden te vinden in Providentissimus Deus wereldwijd door christenen, van welke achtergrond ook, van harte worden aanvaard."


20-08-2015 Breuk tussen Amerikaanse christelijke universiteiten wegens visie homoseksualiteit
Externe link: refdag.nl (€) Breuk tussen christelijke universiteiten in Amerika. Een verband van Christelijke scholen en universiteiten (Council for Christian Colleges and Universities (CCCU)) die bestaat uit 183 christelijke onder­wijsinstellingen in en buiten Amerika heeft onvoldoende actie ondernomen tegen twee bij haar aangesloten onderwijsinstellingen die hebben besloten praktiserende homoseksuelen niet langer uit te sluiten van de benoeming tot personeelslid. Andere onderwijsinstellingen stellen dat hierbij de kern van het Evangelie in het geding is. Eén universiteit (Union University) heeft het verband daarom nu al verlaten. De verwachting wordt uitgesproken dat er uiteindelijk toch een nieuwe overkoepelende organisatie zal worden gevormd, ook omdat sommige universiteiten toch al moeite hadden met CCCU-standpunten, terwijl andere instellingen zich om die reden niet eens bij de organisatie aangesloten hebben.
Zie ook (Engels): worldmag.com en christianitytoday.com.


juli/aug 2015 Nader Bekeken/Hans van Pelt (CGK)/studie Anni Hentschel: geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers
Externe link (PDF): woordenwereld.nl - Nader Bekeken - Hans van Pelt: Nieuwe kijk op 'ambt'. Citaat n.a.v. een grondige studie van Anni Hentschel over diakonia in het Nieuwe Testament: "Doordat de meeste brieven van Paulus eerder geschreven zijn dan Lucas en Handelingen, concludeert Hentschel dat er in de Bijbel zelf een ontwikkeling valt waar te nemen. Het woord diakonia wordt gaandeweg meer en meer exclusief gebruikt voor de apostelen. Er is in veel opzichten een gelijkwaardige plaats voor vrouwen in de gemeente van Christus, maar niet als ambtsdrager. Deze lijn ziet Hentschel doorlopen vanuit het Nieuwe Testament naar de vroege kerkgeschiedenis. Deze conclusies zijn des te opmerkelijker, omdat Hentschel in het voorwoord van haar boek aangeeft dat ze vooraf ervan was uitgegaan dat het Nieuwe Testament wel ruimte biedt aan vrouwelijke ambtsdragers."
(Dr. J.W. van Pelt is christelijk-gereformeerd predikant te Oud-Beijerland.)


17-08-2015 Symposium Adam and Eve: if no consistency, then no historical Adam and why then still resurrection from the dead?
Externe link (Engels): bylogos.blogspot.nl 17-08-2015 Prof.dr. John Byl (CanRC) - Symposium on Adam and Eve. Quote: "Unhappily, only two of the participants (VanDoodewaard and Madueme) affirm the Biblical position on Adam and Eve. The rest have all accepted evolution." (...) "For those defending the plain meaning of Genesis, the contributions of Madueme and VanDoodewaard are thus particularly worth reading." Dr. Byl notes:

Note that both authors make a strong case for consistency. Granting an ancient earth, and therefore adopting a non-literal approach to Gen.1-2, undermines the exegetical case for an historical Adam. Likewise, if we can't believe in the Biblical Adam because it is scientifically implausible, why should we believe in an equally scientifically implausible resurrection from the dead?


13-08-2015 Five atheists who lost faith in atheism
Externe link (engels): christiantoday.com - Five atheists who lost faith in atheism: C.S. Lewis, Peter Hitchens, A.N. Wilson, Anthony Flew and Alister McGrath. Quote: "there are also many stories of formerly high-profile atheists who ended up losing their surety, and in many cases converting to the Christian faith. Below are just five of those stories, of former atheists who found that their belief in nothing ultimately led them nowhere."


Laatst aangepast op dinsdag 22 september 2015 22:11
 

Meest gelezen artikelen

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 5
LaagsteHoogste 

Top 15 alle jaren (stand medio september 2015)

jaar-mnd hits
1 Het laatste nieuws 41208
2 Normen en houding voor schrijvers en lezers 2010-11 29670
3
Verklaring Gereformeerdekerkblijven.nl 2012-09 21315
4 Acties realisatie eenheid 2013-03 16553
5 Vintage orthodoxe kerkgroei & vormgeving kerkdiensten 2012-12 15234
6 Geref. Kerk Dalfsen (dolerend) - historie 2010-10 11951
7 Leren van de geschiedenis 2010-03 11474
8
J. Trip - Vanuit Woord of wereld?
2013-01 10367
9
Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014 2013-09 6797
10 Prof.dr. J. Douma waarschuwt dat binnenkort zijn roepen zal ophouden 2013-06 6638
11
Gereformeerdekerkblijven.nl: Dr. HJCCJ Wilschut: Moed verzamelen 2012-05 6119
12 Brs. A. van Egmond en L. Menninga: REACTIE OP BROCHURE br. A. Velthuis 2010-11 5947
13
Persbericht gereformeerdekerkblijven.nl: Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven 2012-09 5921
14
Links naar artikelen Stroom Amsterdam vanaf terugtrekking aanvraag toelating GKv-kerkverband 2012-10 5839
15 Verantwoording 2010-03 5822
16 Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv 2013-03 5753
17 Douma, Storm, Wilschut: Nieuwe site gereformeerdekerkblijven.nl 2011-04 5690
18
Kerkeraad GK Zwijndrecht e.o. Reactie op brochure br. A. Velthuis 2010-11 5607
19 J. Trip - Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk 2012-08 5490
20
Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus 2013-11
5248

Zie voor actuele top X afgelopen X maanden: linksonderaan de pagina's werkenaaneenheid.nl

Top X 2014

 1. Hoe moeten we de bijbel lezen - na de hermeneutische conferentie te Hamilton (Canada)
 2. B. de Roos: Aaneengesloten - over DGK en GKN
 3. Diverse blogs over GS Ede 2014
 4. Diverse blogs, artikelen, preken over vrouw in ambt
 5. GKv kandidaat Fokke Pathuis over motie van wantrouwen & ketter-jagen - een reactie
 6. Wat moet de GKv-synode doen met M/V in de kerk?
 7. GereformeerdeKerkBlijven.nl belegt besloten vergadering voor ondertekenaars Appel over wat hen te doen staat
 8. Reactie B. de Roos op vragen D.J. Bolt over situatie GKv
 9. GKv kandidaat Fokke Pathuis over motie van wantrouwen & ketter-jagen - een reactie
 10. Dankbaarheid en teleurstelling over 'Afscheid' professor Douma - korte eerste reactie ds. E. Heres
 11. Wat moet de GKv-synode doen met M/V in de kerk?
 12. Advies zeven hoogleraren rapport M/V en besluitvormingsproces
 13. Emeritus prof.dr. J. Douma verlaat de GKv
 14. GKv synodevoorzitter ds. Paul Voorberg: voor vrouw in het ambt
 15. Toen en nu - vanuit midden-orthodox-gereformeerde setting
 16. "Doe eens normaal man" met die 'bijzondere' erediensten
 17. GKv, CGK en NGK uiten sympathie over PKN kerkdienst tegen afwijzing bevolkingsgroep
 18. Afscheid en hereniging prof.dr. J. Douma - artikel ds. E. Hoogendoorn
 19. Een boek in ontwikkeling - van ds. Rob Visser
 20. Emeritus GKv ds. Dick de Jong roept op om synodebesluiten niet voor vast en bondig te houden
 21. Initiatiefnemers Appel hebben moeite en zorg uitgebreid besproken met synodeleden
 22. Informeel gesprek commissie GKv-synode met buitenlandse afgevaardigden over bezwaren en vermaningen
 23. Donderdag 5 juni: de vijfde dag waarop de GKv-synode heeft gesproken over de-vrouw-in-het-ambt
 24. Persbericht synode: eerst gesprek, bijbellezen en bidden - mn over positie vrouwen in de kerken

Top X 2013

 1. J. Trip - Vanuit Woord of wereld?
 2. Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014
 3. Prof.dr. J. Douma waarschuwt dat binnenkort zijn roepen zal ophouden
 4. Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv
 5. Dr. HJCCJ Wilschut onttrekt zich aan de GKv en sluit zich aan bij PKN - een persoonlijke keus
 6. Verdraaide kerken: doel en klant van de kerk
 7. 450 jaar Heidelbergse Catechismus op 18/19 januari 2013
 8. ND en RD interviews en overige artikelen rond G. Dekker & GKv - 'Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien'
 9. Eeninwaarheid.info - Wie zijn de New Calvinists, de Nieuwe Calvinisten? - o.a. over Tim Keller
 10. Ware kerken buiten DGK? Interview RD met dr. P. van Gurp
 11. Boekaankondiging: De doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de GKv in perspectief door Gerard Dekker - 'Vrijgemaakten gaan synodalen achterna'
 12. Ds. G. Blijdorp - emeritus-predikant van Alblasserdam - is onlangs lid geworden van DGK Amersfoort e.o.
 13. Revolutionair voorstel GKv deputaten M/V: laat wereld normen bepalen
 14. Vrijgemaakten gaan hun eigen gang volgens NGK ds. B(ob) Wielenga
 15. De apologetische methode van Tim Keller - door dr. Wes Bredenhof
 16. Feest van genade?
 17. Een tweet uit PKN nav vereniging GK Dalfsen en DGK
 18. Spanning kerkelijke traditie en huidige cultuur - reactie op een churchplanter in New York
 19. Toespraken Landelijke Dag 1 juni 2013 Gereformeerde Kerk Blijven ism Woord en Wereld
 20. Officiele vermaanbrief aan GKv door FRCA (Australie) goedgekeurd om te verzenden
 21. GKv dominee.: "Ik twijfel aan het bestaan van God"
 22. GKv dominee in strijd met evangelie en belijdenis? - uit gereformeerdekerkblijven.nl
 23. Tweede vermaanbrief voor GKv van Canadese Kerken
 24. Kleur bekennen ('woordsjoemel') met een onthechtend ondertekeningsformulier
 25. Reactie ds. Wilschut op explosie reacties over zijn overgang naar de PKN

 

Top 10 2012 (nummering van eind juni 2014)

1 Verklaring Gereformeerdekerkblijven.nl
2 Vintage orthodoxe kerkgroei & vormgeving kerkdiensten
4 Gereformeerdekerkblijven.nl: Dr. HJCCJ Wilschut: Moed verzamelen
3 Links naar artikelen Stroom Amsterdam vanaf terugtrekking aanvraag toelating GKv-kerkverband
5 Persbericht gereformeerdekerkblijven.nl: Dag van bemoediging voor wie vandaag gereformeerd wil blijven
6 J. Trip - Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk
7 J. Trip: Een wolk bolt rond DGK en GK Dalfsen (dolerend)
8 Dag van bemoediging 29 september Bunschoten - uit de pers
9 Links naar artikelen in relatie tot Stroom Amsterdam (kerkplanting GKv)
10 Appel om Amsterdamse Stroom niet toe te laten tot GKv kerkverband

Top 10 2011

1 Douma, Storm, Wilschut: Nieuwe site gereformeerdekerkblijven.nl
2 Scheuring in Gereformeerde Kerk Dalfsen (dolerend)
3 Br. M. Sneep - reactie op Doleren in voorlopigheid
4 J. Trip: Een secte in Dalfsen?
6 Br. L. Heres: Motivatie en demotivatie voor werken aan kerkelijke eenheid
5 J. Trip: In GKv blijven vanwege problemen bij DGK, GKN en GKD
10 De Stentor: Afgescheiden groep vreest 'sektevorming'
8 RD: Scheuring in dolerende kerk Dalfsen
9 Br. A. Velthuis - Eén blijven in waarheid of verscheuren om niets?
7 GKN wijst voortgezet gesprek af met Gereformeerde Kerk (dolerend) te Dalfsen

Top 10 2010

Leren van de geschiedenis
1 Brs. A. van Egmond en L. Menninga: REACTIE OP BROCHURE br. A. Velthuis
2 Kerkeraad GK Zwijndrecht e.o. Reactie op brochure br. A. Velthuis
Verantwoording
3 Ds. Heres (GK Dalfsen - Dolerend) hoopt voor te gaan in GK Assen e.o. i.o.
4 Zwolle-Vijverhoeve: Brief aan kerkenraden en brs en zrs DGK (hersteld)
5 RD: Dr. HJCCJ Wilschut publiceert studie: Geen vrouw in het ambt
6 Brs. A. van Egmond en L. Menninga - 4e reactie op br. H. Nijman sr.
7 Br. H. Nijman sr. - 5e reactie op brs. Van Egmond en Menninga
8 Br. H. Nijman sr. - Reactie op brs. Van Egmond en Menninga
9 Br. H. Nijman sr. - 3e reactie op brs. Van Egmond en Menninga
10 Br. H. Nijman sr. - 4e reactie op brs. Van Egmond en Menninga

Laatst aangepast op dinsdag 15 september 2015 12:35
 

Verantwoording

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 11
LaagsteHoogste 

Doel en realisatie
Deze website heeft als voorlopig doel om in kaart te brengen alle gereformeerde kerken en groepen met als grondslag Schrift en Belijdenis (3 formulieren van eenheid) en om het proces van het werken aan eenheid te bevorderen van alle gereformeerde belijders die bij elkaar horen in 1 (zichtbare) Kerk die zich gebonden weet aan de Dordtse kerkorde. De wens is om op termijn mogelijkheden te inventariseren om het proces van toenadering te stimuleren. Wellicht hoort daar ook bij om de belangrijkste verschillen te inventariseren.
Ook zullen websites en weblogs van allerlei particuliere personen er in worden opgenomen die zich binnen of rondom deze kerken of groepen bewegen. Daar zijn ook enkele websites bij van particulieren die veel zorgen hebben over de GKV, maar absoluut niet denken aan afscheiden, ja dit zelfs zonde noemen.
Op de homepage, rechts onderin, zijn diverse links opgenomen van zeer diverse informatieverstrekkers (weblogs, nieuwsbladen, kenniscentra en overige). Het betreft bronnen van informatie over hoe (uiteenlopend) gedacht wordt binnen algemeen gereformeerde kringen over diverse onderwerpen.

Inhoud site
Werken aan eenheid houdt in: eenheid nastreven binnen de gereformeerde belijdenis (Drie Formulieren van Eenheid). Daarom komen we juist in de artikelen op voor trouw aan de leer van de Bijbel zoals die wordt samengevat en nagesproken in die belijdenis. Het doel is dus niet om eenheid te krijgen van zoveel mogelijk mensen door zo weinig mogelijk binding aan de leer van de Bijbel. De eenheid heeft bij ons allereerst betrekking op de eenheid in de belangrijkste leerpunten van de Bijbel. We zijn er van overtuigd dat als we het daarover eens zijn, we ons vervolgens ook metterdaad laten vergaderen tot één kerk.
De redenen dat we zoveel aandacht besteden aan de verkeerde ontwikkelingen in de GKv zijn allereerst dat we proberen inzicht te krijgen en te geven van de ontwikkelingen die hebben geleid tot een kerk die steeds meer afstand neemt van Gods Woord. Omdat de GKv tot en met de jaren '80 'strak' gereformeerd was en vanaf de jaren '90 op allerlei gebied een enorme omwenteling ondergaat terwijl er maar door heel, heel weinig GKv-ers substantieel tegenstand wordt geboden, is het zeer leerzaam om te ontdekken wat de oorzaken zijn van die verkeerde veranderingen en hoe men binnen de GKv dat proces begeleidt en bovenal: hoe je als gereformeerde kerk in deze tijd die verkeerde ontwikkelingen en processen kunt weerstaan en zo mogelijk voorkomen. Ik verwacht namelijk dat vele (midden) orthodoxe kerken de GKv zullen volgen op korte of langere termijn.

Wie is verantwoordelijk voor deze site
De site gaat niet uit van een kerkelijke organisatie maar is vanuit particulier initiatief opgezet. We proberen regelmatig contact te onderhouden met hen die ook het proces van eenheid willen bevorderen.

Volgen laatste nieuws
Als u een nieuwsbrief wilt ontvangen, vult u dan uw gegevens in rechtsboven op het scherm onder 'NIEUWSBRIEF'.
Omdat we onze abonnees niet willen overbelasten met e-mails, sturen we zo weinig mogelijk nieuwsbrieven. Als er dan iets urgents is, mailen we ook de titels en korte omschrijving van de laatst geplaatste artikelen. De nieuwsbrief is dus heel geschikt voor degenen die niet regelmatig de website bezoeken en toch af en toe op de hoogte gehouden willen worden.
De persoonlijke gegevens die u invoert, worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden.

Enige achtergrondinformatie over de initiatiefnemer van deze website:
Mijn naam is Johan Trip, heb mij in 1982 vrijgemaakt van een 'gemiddelde' Nederlands Hervormde kerk en ben lid geworden van de GKv. In 1990 getrouwd met mijn huidige vrouw kort nadat zij gedoopt is in de GKv. Dus: geen enkel familielid is lid (of lid geweest) van de GKv. We hebben de gevolgen van de secularisatie van de afgelopen eeuw aan den lijve ondervonden.
Vanaf zijn ontstaan was ik donateur van Woord en Wereld en in 1991 een van de mede-oprichters van de vereniging Reformanda. Daarna binnen deze vereniging enige jaren actief geweest als correspondent, eindredacteur en bestuurslid. Ook heb ik enkele jaren meegedraaid in de LWVKO (Landelijke Werkgroep Kerkelijke Ontwikkelingen). Ik was één van de ondertekenaars van de 'Oproep tot reformatie' d.d. 12 februari 2003.
In 2003 hebben we ons als gezin vrijgemaakt van de GKv te Zwolle-centrum. In de DGK (hersteld) te Zwolle e.o. was ik eerst lid van het voorlopig bestuur, daarna ouderling en catecheet van de belijdeniscatechisanten. In 2005 zijn we, mijn vrouw en ondertussen 5 kinderen, verhuisd van Zwolle naar Emmen waar we nu lid zijn van DGK Emmen e.o.
Ik voel me zeer betrokken bij het bevorderen van kerkelijke eenheid van alle gereformeerden die bij elkaar horen (3FvE) - vandaar deze website. Daarnaast probeer ik contacten te onderhouden met diverse groepen & brs. en zrs. op het gebied van het bevorderen van eenheid.

Ik werk op een administratiekantoor en doe de boekhouding, salarisadministratie en fiscale aangiften van bedrijven en eigenaars van bedrijven Daarnaast geef ik (of heb ik gegeven) als invalkracht enkele uren les aan volwassenen (MBA - bedrijfsadministratie, jaarverslaggeving, belastingrecht, statistiek, etc.) en jongeren vanaf 16 jaar op MBO-niveau voor soortgelijke vakken.

Laatst aangepast op zaterdag 29 november 2014 22:22
 

Normen en houding voor schrijvers en lezers

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 

Als een ingezonden artikel kan dienen om de doelstelling van de website te ondersteunen, geven we daar graag onze medewerking aan. Wel roepen we zowel de schrijvers als de lezers op om zich aan de volgende ook voor u bekende regels te houden:

1. Heb uw naaste lief als u zelf, dat gaat veel verder dan elkaar alleen respecteren! Geen schallend koper of een rinkelende cimbaal. Bestrijdt de zonde, niet de zondaar!

2. Verdedig en bevorder zo veel u kunt de goede naam van uw naaste. Verdraai niemands woorden, lieg en bedrieg niet, maar heb de waarheid lief en spreek en belijd oprecht.

3. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. En vergeldt niemand kwaad met kwaad.

Blijf zakelijk en vermijdt suggestieve opmerkingen, niet de man, maar de bal spelen!

Probeer uw punt zo duidelijk mogelijk over te brengen en sta open voor eventuele onjuistheden. Probeer u niet te richten op eigen gelijk, maar positief op het behoud van de ander. Wees een voetenwasser, niet een orenwasser.
Probeer, ook als de ander wat (te) scherp overkomt, de ander zuiver te begrijpen. Richt u niet op de vorm of de toon, maar blijf gericht op de inhoud en de boodschap.
Accepteer elkaars beperkingen en waardeer elkaars gaven. De een heeft een scherpere schrijfwijze - daardoor kan de zaak wellicht duidelijker worden voorgesteld, de ander heeft een hele milde schrijfwijze - waardoor de inhoud heel weldadig overkomt. Veroordeel elkaar daarin niet.

Bovenstaande geldt dus vooral voor u die dit leest (niet eerst voor diegene aan wie u zojuist dacht) !!

We behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezondens niet te plaatsen.
Plaatsing van stukken/artikelen betekent niet dat wij achter de inhoud staan.

Laatst aangepast op vrijdag 22 februari 2013 21:45
 


Pagina 1 van 2

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

RD kerknieuws

RD opinie


Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]

ND geloof