Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Nader Bekeken - links en citaten over de vrouw in het ambt

Nader Bekeken - links en citaten over de vrouw in het ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

November 2013 - Nader Bekeken heeft alle artikelen over het thema M/V digitaal beschikbaar gesteld - Artikelen Thema M/V

Het betreft de volgende artikelen:

Een artikel daaruit van ds. Joop Schreuder - Het rapport Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie - citaat:

Het rapport gaat over de dienst van mannen en vrouwen. Maar in het rapport wordt een visie aan de kerken voorgelegd die een algemenere strekking heeft. Het is een visie op het gezag van de Bijbel in allerlei hedendaagse vragen die te maken hebben met veranderingen in onze samenleving. Daarom is het goed eerst die visie te bespreken. Daarna ga ik wat dieper in op de vragen over M/V in de kerk. Ten slotte iets over de conceptbesluiten, zoals ze hierboven staan.

Inhoud:

De hermeneutische visie van deputaten

 • De oorspronkelijke context
 • De oorspronkelijke bedoeling
 • De context nu
 • Niet aanpassen, maar uitleggen

Toespitsing op de vragen over M/V in de kerk

 • Confrontatie met aangevoerde argumenten mist
 • Belemmering? (van het werk aan de voorgang van het koninkrijk)
 • Te breed spoor

De conceptbesluiten in het deputatenrapport

 • Conceptbesluit 2a (dat de visie voor vrouwelijke bijzondere ambtsdragers past binnen bandbreedte van schriftuurlijk en gereformeerd
 • Conceptbesluit 2b (dat het al dan niet functioneren van vrouwelijke bijzondere ambtsdragers geen belemmering mag vormen in kerkelijke contacten met CGK, NGK en gemeentestichtingsprojecten


Op de website van Nader Bekeken is een link opgenomen naar een selectie van artikelen 'Vrouw en Kerk' (okt '13 - jul/aug '15):

Wat zegt de Bijbel?
Zie hier diverse publicaties van Stichting Woord en Wereld.

 


 

Eerdere digitaal beschikbaar gestelde artikelen hierover in Nader Bekeken:

dec. 2013 - Hans van der Jagt - Een ontijdig voorstel

juli/aug 2011 - A.M.J. Leene - M/V en beeld van God - Reactie op ds. J.J. Schreuder (pag. 211) en J.J. Schreuder - Antwoord aan mevr. A.M.J. Leene (pag. 212)

mei 2011 - J.J. Schreuder - M/V en beeld van God

Kunnen we nog wel verder komen in het onderlinge gesprek over m/v in de kerk? Is niet alles al gezegd?
Op de conferentie in Harderwijk op 19 maart trof mij de opmerking van mevr. Almatine Leene dat het goed is in dit verband het ‘beeld van God zijn’ uit te diepen.
Ik probeer met het onderstaande daar een bijdrage aan te geven op een interessant onderdeel.

april 2011 - J.J. Schreuder - Kampen denkt mee over m/v

De generale synode 2008 heeft aan de TU Kampen gevraagd om aan het gesprek over m/v in de kerk een bijdrage te leveren in de vorm van wetenschappelijke bezinning. Het boek van mevrouw Klinker-De Klerck, aio Nieuwe Testament aan ‘onze’ Theologische Universiteit, is het antwoord dat Kampen op dit verzoek geeft.

Niet Nader Bekeken, maar De Gereformeerde Bijbelstudiebond heeft samen met de Bond van Gereformeerde jongerenverenigingen (BGJ) een nieuwe gemeenteschets gemaakt, die is geschreven door ds. J.J. Schreuder. Onderwerp van de schets is: Man en vrouw in het huwelijk en in de kerk. Citaat:

God maakt verschil tussen mannen en vrouwen. En niet iedereen is geroepen om op dezelfde wijze leiding te geven. Juist dankzij alle verscheidenheid kunnen we elkaar prachtig aanvullen, als we ons laten leiden door de Geest van God en door liefde voor onze Heer. Het blijft een uitdaging om eraan te werken dat de door God aan mannen en vrouwen geschonken gaven maximaal uit de verf komen. Dan bloeit de liefdedienst. Voor God en voor de naaste.

juni 2010 - C. van Dijk - 31 oktober 2016

Op 31 oktober 2016 moet het er eindelijk maar eens van komen, de eenheid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Ds. J.M. Mudde, Nederlands gereformeerd predikant te Haarlem, deed in het jaarboekje van de NGK de suggestie om op dat moment uit te spreken dat we ons in staat van hereniging bevinden.

(...)

Zorgen over de NGK
Er zijn binnen brede lagen van de GKv zorgen over de ontwikkelingen binnen de NGK. En als de ontwikkelingen in de eigen kerk daar als twee druppels water op lijken, dan is die zorg er ook over het eigen kerkverband.
In de GKv wordt een voorzichtig begin gemaakt met een kerkbreed gesprek over het thema ‘vrouw en ambt’.
Uit de woorden van ds. Mudde kunnen we opmaken dat hij het begin van het gesprek bijna leest als een invoering van de roeping tot alle ambten voor zusters. Want zover is de NGK daarin gegaan. Daarmee heeft de NGK een eenzame positie ingenomen in de orthodoxe hoek van kerkelijk Nederland.
Je kunt hierover volgens ds. Mudde nog stevig doorpraten, maar kerkscheidend kan deze zaak niet zijn.

In het Nederlands Dagblad van 8 mei viel ds. Hoksbergen, predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) van Spakenburg-Zuid en ex-voorzitter van het Deputaatschap Kerkelijke Eenheid, hem daarin meer dan bij:
En de vrouw in het ambt? Daarover was in de NGK discussie gaande en daarover begint de discussie binnen de GKV op gang te komen. Onderzoek van vrijgemaakte deputaten wijst uit dat dit onderwerp binnen de GKV door velen niet als kerkscheidend wordt gezien. Een grote meerderheid van de vrijgemaakte kerkleden voelt zich niet minder op zijn plaats in de kerk wanneer de vrouw in het ambt van ouderling wordt toegelaten en dat geldt bijvoorbeeld ook voor een derde deel van de predikanten (deputatenrapport aan de generale synode van Zwolle-2008). De NGK hebben hierover diepgaand studie gemaakt en kwamen tot de conclusie dat de toelating van de vrouw tot de ambten niet in strijd is met de Schrift. Van vrijgemaakt-gereformeerde zijde zijn hierbij kritische kanttekeningen gemaakt. Maar de studie van de NGK kan beslist niet als Schriftkritisch afgewezen worden. Integendeel, ze zet aan tot diep nadenken.

Het is eenvoudig niet waar dat er een meerderheid in de kerken was, zo blijkt uit het onderzoek dat de deputaten hebben ingesteld. Er was hooguit een meerderheid voor de vrouw in het diakenambt te vinden. En als de meerderheid van de GKv geen moeite ervaart met de vrouw in het ambt, komt dat dan door gegroeid schriftinzicht bij de ondervraagden?
Ik waag het te betwijfelen. Ik denk eerder dat het feit dat het ergens anders na ‘diepgaande studie’ is ingevoerd, maakt dat er dus ruimte genomen wordt om een eigen intuïtie te volgen. Al die moeilijke exegetische verhandelingen is men niet doorgekropen, en het moeilijk toegankelijke NGK-rapport al helemaal niet. Maar men kan eindelijk eens iets met die ergernis die het oplevert als vrouwen in de kerk niet tot ambten worden geroepen.
Die ergernis voel ik aan. Maar ik ervaar die ergernis nog steeds als een gevolg van het buigen voor het vreemde Woord van God. En er is me gezegd dat me dat zou ergeren. Overtuig me van het tegendeel.
Ik neem de gelegenheid te baat om te wijzen naar het onlangs verschenen cahier van de stichting Woord en Wereld, waarin ds. J.J. Schreuder licht werpt op de kwesties rond vrouw en ambt: Dienende mannen en vrouwen.

In elk geval hebben de GKv op hun synode juist in het NGK-rapport dat leidde tot de openstelling van de ambten voor zusters, reden gezien om de deputaten kerkelijke eenheid nog eens uitvoerig door te laten praten over het bijbelgebruik dat daarin plaatsvindt.

Want de NGK zeggen dat er in de Bijbel twee lijnen zijn: een lijn die leidt tot openstelling van de ambten voor zusters en een lijn die juist het tegendeel beoogt. Als dat waar is, spreekt het Woord van God zichzelf tegen. Als dat waar is, moeten we de Bijbel niet uitleggen, exegetiseren. Maar dan moeten we partij kiezen voor deze of gene schrijver, kiezen tussen verschillende benaderingen. Dat is niet hoe we Gods Woord ontvangen. Alle reden daar nog eens stevig over door te praten. De synode sprak met verdriet uit dat de bezwaren tegen dit rapport in de gesprekken nog niet waren weggenomen. Het gesprek wordt dus voortgezet.

juni 2008 - H.J.C.C.J. Wilschut - M/V in de kerk

De GS Amersfoort-Centrum 2005 besloot tot de instelling van een deputaatschap ‘Vrouwen in de kerk’. Deputaten wijzigden hun naam in ‘M/V in de kerk’. De problemen rond de positie van de vrouw konden zij niet loskoppelen van de positie van de man. Voor de uitvoering van hun opdracht had deze naamsverandering geen gevolg.
Aldus p. 5 van het deputatenrapport.

(...)

Mooi dat deputaten een grondige schriftstudie voorstellen. Die discussie moet onmiskenbaar beginnen met de vraag: hoe lezen we eigenlijk de Schriften? Anders krijgen we een oeverloze discussie, die eindigt in een totale spraakverwarring.

mei 2008 - A.N. Hendriks - Betekenis van en binding aan de belijdenis

Van de hand van vier van onze predikanten verscheen onlangs een boek waarin zij uiteenzetten hoe onmisbaar voor een echt gereformeerd kerkelijk leven onze belijdenisgeschriften zijn. Tegelijk voeren zij een pleidooi om te blijven binden aan de leer van de confessie op de manier zoals de gereformeerde kerken dat reeds eeuwen hebben gedaan.

(...)

Waardevol vind ik dat de auteur – in het spoor van J.R. Wiskerke – benadrukt hoe het gezag van de confessie onhoudbaar wordt, wanneer men de duidelijkheid en de eenheid van het spreken van de Schrift prijsgeeft. Hij wijst daarbij op het rapport Vrouwelijke ouderlingen en predikanten? uit 2003 dat meerdere, met elkaar niet te harmoniëren lijnen in de Schrift aanwees en in de NGK de weg baande voor openstelling van alle ambten voor de vrouw.
Storm meent dan ook dat het niet toevallig is ‘dat in kerken waar zo’n kijk op de Schrift legitiem wordt geacht er tegelijkertijd moeite blijft bestaan met echte binding aan de belijdenis van de kerk’ (p. 23).

(...)

In het slothoofdstuk gaat ds. J.R. Visser in op de vraag: hoe moeten onze kerken verder met de NGK? Kunnen we met de Balans overeenstemming constateren op het punt van de binding aan de belijdenis? Visser wijst erop dat van de kant van de NGK wordt gezegd dat ‘een ambtsdrager niet gauw geschorst zal worden, wanneer geen sprake is van aantasting van het fundament, Jezus Christus, of als de afwijking het bouwen op dit ene fundament niet verhindert’. Visser laat uit de Schrift zien dat je Christus als fundament niet los kunt maken van zijn Woord. Wat de Nederlands gereformeerde deputaten in de Balans zeggen, lijkt een ruimte tussen Christus en zijn Woord te willen. Dat wijst Visser terecht radicaal af.
Er blijft hier mijns inziens nog iets heel belangrijks waarover duidelijkheid moet komen. Die duidelijkheid is ook noodzakelijk wanneer Visser met voorbeelden aangeeft, hoe in de NGK meer dan cosmetische kritiek op de belijdenis door voorgangers toegelaten wordt en met de Schrift (vrouw in de ambten; homoseksuele relaties) wordt omgegaan.

oktober 2007 - A.C. Breen - Bomen over 1967...

De verschillende kerken die vandaag de naam gereformeerd dragen, hoeven het niet eerst eens te worden over alles wat Assen en Amersfoort-West hebben gezegd of gedaan, voordat ze kunnen werken aan eenheid. Maar ze moeten elkaar wel kunnen vinden op de basis van waar het met alle gebreken in Assen en Amersfoort-West uiteindelijk om ging, namelijk om Gods duidelijke gezaghebbende Woord. Laat ik de verleiding niet weerstaan dit kort toe te lichten. Het is niet de Bijbel die onduidelijk is over het geestelijk regeerambt in de kerk voor geroepen mannelijke gemeenteleden. Het is niet de Bijbel die onduidelijk is over de verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk: hij haar hoofd, zij zijn glorie. Het is niet de Bijbel die onduidelijk is over het ambt van profetes, priesteres en koningin voor alle vrouwen.
Het is het modernistische uitlegprincipe ‘Lees maar, er staat niet wat er staat’ dat onduidelijkheid schept.

(...)

Na veertig jaar komen we nog steeds op voor de duidelijkheid van de Bijbel. Volgens Genesis 2 staan in de tuin twee speciale bomen. Volgens Jesaja 11 schiet uit een afgehouwen tronk een prachtig telgje op. Hebben er twee speciale bomen in de tuin gestaan? Ja! Tenzij vanuit de Schrift zelf wordt aangetoond dat dit niet het geval was. Heeft er een stronk van Isaï in een tuin gestaan? Nee! Tenzij vanuit de Schrift zelf wordt aangetoond dat dit wel het geval was.
Het is Gods Woord dat een lamp is voor mijn voet, een licht op mijn pad (Ps. 119:105). De Bijbel hoeft niet duidelijk te worden gemaakt, maar moet duidelijk worden bediend. Het Woord is duidelijk dicht bij (Rom. 10:8).

1967: aan de vruchten kent men de boom.

mei 2007 - P.L. Storm - NGK en vrouw in het ambt - de stand van zaken - citaat (eerste cursieve gedeelte citaat NGK-er Ad de Boer):

Divers
Samenvattend: de ruimte die de LV in 1995 resp. 2005 heeft gegeven voor vrouwelijke diakenen en ouderlingen, wordt langzaam maar zeker door de gemeenten benut. Toch zal het feit dat er ook veel gemeenten zijn die van die vrijheid geen gebruik maken (vanwege eigen bezwaren of de relatie met GKV of CGK), nog lange tijd tot een divers landelijk beeld leiden.

Het beeld is ondertussen aan te vullen met de komst van ook een eerste vrouwelijke predikant: ds. Jeannette Westerkamp.
Het is bij elkaar het beeld van een kerkgenootschap dat t.a.v. de vrouw in het ambt het ‘point of no return’ al ver gepasseerd is. Wie met deze kerken kerkelijk één wil worden, zal dan moeten kiezen tussen dat accepteren, of minstens gedogen of anders erin meegaan.
Ik hoop dat we voor alle drie behoed zullen worden.

december 2006 - H.J.C.C.J. Wilschut - Na veertig jaar

Er is - opnieuw helaas - zelfs een blokkade bijgekomen. Inmiddels werd binnen de NGK het rapport ‘Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?’ aanvaard.
In dat rapport gaat een wissel om in de omgang met de Schrift. Een hermeneutische vooronderstelling bepaalt de eindconclusie. En wel die van de contextbepaaldheid van de Schrift (zie voor een bespreking van dit rapport: Nader Bekeken van juli-augustus 2003, p. 198v). J. Mudde geeft dan ook een te optimistische voorstelling van zaken, wanneer hij in O/R schrijft dat wel de conclusies van het bedoelde rapport ter discussie staan, maar niet de hermeneutische uitgangspunten (p. 67). Dat staan ze wel degelijk. En met grote zorg. Want dit raakt de aard van het schriftgezag.
Daarom verbaast de reactie van A.S. van der Lugt: ‘Ik zie in de NGK een methode van bijbelgebruik die vertrouwen inboezemt’ (O/R, p. 69). Hier komt het vertrouwen juist onder spanning te staan. En is er een extra barrière gekomen voor kerkelijke eenwording.

april 2005 - J.H. Kuiper - Met hart en ziel bijbellezen

Nieuwe hermeneutiek
Hiermee is meteen het belang van deze vragen aangeduid. Van alle kanten worden vragen gesteld aan de Bijbel. Ook omdat de antwoorden die we tot nu toe daaruit vernamen, steeds meer moeite blijken op te leveren. Deze vragen worden vaak gepresenteerd onder de vlag hermeneutiek. Mag je eigen tijd een rol spelen in de omgang met de Bijbel en vooral in het ontdekken van de ethische betekenis van een Schriftwoord? Ieder denkt dan direct aan vragen rond de vrouw in het ambt, rond homoseksualiteit en dergelijke. Hoe flexibel is een bijbeltekst?
We beseffen al heel lang dat de Bijbel geen kookboek is met precieze recepten voor ons leven van nu. Je hebt altijd te maken met een ethische verwerking van de bijbelgegevens. Een pleidooi voor letterlijk lezen wat er staat, is nog geen verdediging van biblicisme. Dat is een benadering waarbij een tekst zonder te rekenen met het historische reliëf zomaar in deze tijd gezet wordt. Het heeft elementen die aanspreken. Juist vanwege de directheid. Tegelijk wordt vaak duidelijk dat je op die manier alleen met een selectie van bijbelteksten werkt. Terwijl alles tot ons onderricht geschreven is. Het gaat om de betekenis van elk Schriftwoord, zie onder andere 2 Timoteüs 3:16. Zit daarmee de gereformeerde ethiek op het spoor van de moderne hermeneutiek? De moderne benadering gaat verder dan wat door gereformeerde ethici van vroeger en vandaag bepleit wordt. Omdat voor beide het woord hermeneutiek is, is het nodig goed op te letten wat precies gezegd wordt. Ik zou het alleen daarom al graag inruilen voor een helderder woord.
Het lijkt veilig om je bij voorbaat af te wenden van die vragen, maar ze spelen een rol in het gesprek met andere kerken: de Nederlands Gereformeerde Kerken hebben de cultuur van vandaag wel laten meespreken in hun beslissing om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten.
Laten we daarom eerst maar Calvijns uitgangspunt blijven beklemtonen. Begin bij de letterlijke tekst. Wantrouw het als de Bijbel opeens zegt wat je graag had willen horen. Als God A zegt, bedoelt Hij dat ook. Vooral als het ons niet zo uitkomt.
Dat vraagt wat toelichting. Ook in Kampen wordt er druk gestudeerd over de omgang met de Bijbel, net als in diverse deputaatschappen van de generale synode. Studie die ingegeven is door dezelfde constatering als waarmee dit artikel opent. Hoe overbrug je de kloof die er lijkt te gapen tussen de oude tekst en de tijd van vandaag? Winstpunt bij die studie vind ik daarbij de nadruk op de navolging van Christus. Helaas is dat wel eens opgevat als zou dit betekenen vervanging van de concrete gehoorzaamheid aan Gods geboden. Het is eerder het dragende principe daarin. Het houdt je bij de bijbelles. Christen zijn is kruisdragen. Lezen wat er staat, is een oordeel over je oude mens. Bijbellezen is juist hierin een beleven van je relatie met Christus. Ook dat is uitwerking van Calvijns uitgangspunt. Het spoor van de navolging brengt weer bij elkaar wat in de loop van de tijd uit elkaar gegroeid is. Ik wil dat graag uitwerken.

oktober 2004 - J.H. Velema over kerkelijke herverkaveling (interview wordt aangehaald uit Terdege met CGK ds. J.H. Velema)

Binnen uw eigen kerkverband wordt voorspeld dat over vijftien jaar de linkerflank van de Christelijke Gereformeerde Kerken is opgegaan in de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, en dat de rechterflank is samengegaan met de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk.
“Dat verwacht ik ook. In mijn referaat voor het COGG heb ik gezegd: Wie het Kerkblad van het Noorden vergelijkt met het blad Bewaar het Pand, moet constateren: Hoe is het mogelijk dat beide bladen binnen dezelfde kerk verschijnen? Zelf heb ik altijd gezegd: ‘Als in de Christelijke Gereformeerde Kerken de vrouw in het ambt wordt toegelaten, loopt dat uit op een scheuring’. En dat wordt nu actueel.
De Nederlands Gereformeerde Kerken kennen al de vrouwelijke diaken en ouderling. Straks stellen ze ook het predikantschap voor vrouwen open, dat is duidelijk. Meerdere Christelijke gereformeerde kerken zijn gelieerd aan de Nederlands gereformeerde kerk ter plaatse. Wat betekent dat de vrouw in het ambt bij ons via de achterdeur binnenkomt.”

Zou u zich thuis voelen binnen de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk?
“Die indruk heb ik wel. Er zijn ook daar forse accentverschillen, maar dat hoeft geen reden tot scheiding te zijn. Zolang je met elkaar maar van harte achter de gereformeerde belijdenis staat, en de religie van de belijdenis functioneert. Wel zal de Hersteld Nederlandse Hervormde Kerk de kerkorde van 1951 aan de kant moeten zetten, en terug moeten keren naar de Dordtse Kerkorde. Ik denk niet dat men dat een bezwaar vindt.”

juli 2003 - H.J.C.C.J. Wilschut - Vrouw in NGK-ambt

Op zoek naar een passend opschrift voor dit onderdeel van de Kroniek werd ik geholpen door een kop in het RD van 11 juni 2003: ‘Vrouw in NGK-ambt beïnvloedt kleine oecumene’. Hoewel het afgrijselijk Nederlands is, weet u nu meteen waarover het gaat.
Binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken is hardop de aanbeveling uitgesproken om het ambt van ouderling en predikant open te stellen. Daar hebt u haar: de vrouw in NGK-ambt.

‘Vrouwelijke dominee geen onoverkomelijk punt’

 

 

Laatst aangepast op dinsdag 06 december 2016 16:13  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]