Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GKv synodevoorzitter ds. Paul Voorberg: voor vrouw in het ambt

GKv synodevoorzitter ds. Paul Voorberg: voor vrouw in het ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

In een interview met het Nederlands Dagblad1 zegt GKv dominee en synodevoorzitter Paul Voorberg dat de Bijbel ruimte laat voor vrouwelijke predikanten, ouderlingen en diakenen.

Sinds 2005 is hij na lang studeren van mening veranderd. In de zwijgteksten (1 Tim 2 en 1 Kor 14) leest hij wel dat de vrouw ondergeschikt is aan de man, maar denkt niet dat daar bedoeld wordt dat vrouwen écht uitgesloten dienen te worden. Volgens hem is het geen kwestie van rangorde, maar van volgorde. Bovendien ziet hij het als een verrijking als vrouwen mee mogen doen als bijzondere ambtsdragers.
Hij vindt ook dat je de maatschappelijke ontwikkelingen t.a.v. de vrouw positief mag duiden als vrucht van de vroegere kerstening van West-Europa.

Wel blijven voor hem de Bijbel en de gereformeerde belijdenis beslissend. Je moet elkaar aan kunnen blijven blijven spreken op de grondslag. Volgens hem zijn hij noch zijn kerken daarin veranderd.

Het probleem is volgens Voorberg dan nog wel of het realiseerbaar is en of en hoe je hier sámen goed uitkomt.

Onvoldoende duidelijk
Voor mij is het nog steeds, ook na lezing van het uitgebreide interview, onvoldoende duidelijk hoe het komt dat Voorberg Gods Woord nu anders leest en toepast dan tot 2005. En was het tot 2005 verkeerd en daarna goed? En zo ja: wat was er dan verkeerd? Hoe kun je de 'onderschikking' blijven aanvaarden, terwijl tegelijkertijd de vrouw - ik neem aan met gezag - de sleutels van het koninkrijk bedient? En waar spreekt Gods Woord positief over het toelaten van de vrouw tot alle bijzondere ambten? De gereformeerde belijdenis gaat in elk geval (impliciet) uit van alleen mannelijke bijzondere ambtsdragers (art. 31 NGB).

Verantwoordelijk bijzonder ambt controleert uitvoerend buitengewoon (bijzonder) ambt

Opvallend: vrouw in buitengewoon bijzonder ambt
Opvallend is dat dr. P.L. Voorberg lijkt te pleiten voor een aparte positie voor de vrouw in het bijzonder ambt. Want hij blijft lezen dat de vrouw ondergeschikt is aan de man en vraagt zich daarom af of het wel mogelijk is om de positie van de vrouw achter de man in 'een goede ambtelijke structuur te gieten'. Mannen moeten wel het voortouw blijven nemen. Dat zou dan inhouden dat de vrouw een bijzondere positie zou moeten krijgen ten opzichte van de man in het bijzonder ambt.

Niet zomaar vrouw in het bijzonder ambt
Voorberg stelt niet dat de vrouw zomaar in het bijzonder ambt zou moeten worden toegelaten. Voorwaarden zijn wat hem betreft: a. dat de aparte positie van de vrouw (ten opzichte van de man) in het bijzonder ambt praktisch realiseerbaar moet zijn en b. dat er geen kerkelijke breuk door mag ontstaan.

Onderschrift foto: "Verantwoordelijk bijzonder ambt controleert uitvoerend buitengewoon (bijzonder?) ambt"

Buitengewone positie
Het is al opvallend dat een preses van de synode (weliswaar alleen als afgevaardigde) zijn overtuiging publiek kenbaar maakt via de media - overigens doen meer afgevaardigden dat o.a. via internet -, terwijl de gesprekken over deze zaak nog lopende zijn. Maar nog opvallender is m.i. dat hij niet lijkt mee te gaan met de pleidooien tot nu toe voor de vrouw in het ambt. Hij pleit niet voor de 'nieuwe hermeneutiek' zoals deputaten hebben voorgesteld. Hij pleit er niet voor dat het een neutrale kwestie is op het niveau van wel of geen vlees eten. Tot nu toe heb ik van niemand anders een zelfde soort motivatie gelezen. Naschrift: achteraf toch wel: een heel bijzondere discussie uit 2004 in De Reformatie tussen ds. H. ten Brinke en ds. P.L. Voorberg: zie noot2

Geen sterke motivatie
Overigens komt op mij zijn motivatie niet sterk over. Voorberg motiveert als volgt:

 1. In het paradijs is de cultuuropdracht aan de man én de vrouw gegeven. Daarom kan de prediking en de kerkregering niet zonder de vrouw als helpster.
 2. De zwijgteksten (1 Tim 2 en 1 Kor 14) laten zien dat de vrouw ondergeschikt is aan de man, maar niet dat de vrouw uitgesloten dient te worden.
 3. Het is een verrijking als vrouwen mogen meedoen in Woordverkondiging en kerkregering.
 4. De maatschappelijke ontwikkeling in het Westen, waarin de vrouw een volwaardige plaats heeft gekregen, mag je duiden als vrucht van de vroegere kerstening.

Een korte reactie per punt

 1. God maakt verschil tussen mannen en vrouwen. Juist dankzij alle verscheidenheid kunnen zij elkaar prachtig aanvullen, ieder in zijn eigen roeping. Er is sprake van gelijkwaardigheid en onderscheid. Dat de cultuuropdracht aan beiden is gegeven betekent daarom niet automatisch dat de verantwoordelijkheden, gaven en opdrachten onderling vrij uitwisselbaar zijn. En het betekent ook niet dat wij in de 21e eeuw zelf mogen bepalen wie wat mag doen en wie daartoe bevoegd of geroepen is.
 2. Voorberg erkent alleen de onderschikking, maar niet dat het de vrouw niet is toegestaan te spreken in de samenkomsten. Waarom wel het een en niet het ander?
 3. De kwestie van de vrouw in het bijzonder ambt mag alleen worden bepaald door Gods Woord zelf, daarom is het 'verrijkings-argument' niet relevant. De Schrift hoort beslissend te zijn.
 4. Ook voor dit argument geldt dat het niet van toepassing is. Alleen Gods Woord mag hierin de beslissende stem hebben. Belangrijk is dat je elkaar aan kunt blijven spreken op de grondslag!

Laten we hopen dat de GKv-synode open en eerlijk met de werkelijke redenen het besluit onderbouwt waarom de vrouwen wel of (nog) niet mogen worden toegelaten in alle bijzondere ambten. En dat de synode ook verantwoording aflegt over het verschil van wat en hoe zij geloofden over deze zaak in de jaren '80 en vandaag.

JT

Bronnen/zie ook:

14-05-2014 gereformeerde-kerk-dalfsen.nl - DGK ds. E. Heres - Ds. Voorberg en de vrouwelijke ambtsdragers (pdf)

Als ik deze manier van redeneren probeer te volgen dan is mijn conclusie dat hier sprake is van kerkpolitiek. De principiële bocht is genomen. Als het nog niet overal wordt ingevoerd dan is dat omdat het praktisch niet mogelijk is en om een kerkelijke breuk te voorkomen.
Ds. Voorberg zegt: 'De Schrift is voor gereformeerden altijd beslissend geweest, daar gaat het ook nu om.’ Dat zijn mooie woorden. Maar het zijn ook loze woorden, als je de regels voor het Bijbellezen zo verandert, dat de Schrift niet meer het láátste woord heeft. Ik sprak afgelopen dagen een verontruste broeder uit de GKV. Hij noemde de inhoud van het interview ‘verschrikkelijk’. Hij putte nog enige hoop uit de opstelling van de buitenlandse zusterkerken van de GKV. Op de vraag wat er moet gebeuren als de GKV synode het deputatenrapport toch aanvaardt, was zijn reactie: ‘Dan moeten we maar emigreren naar het buitenland’. Maar, gelukkig is dat niet nodig. Er is ook nog een gereformeerd kerkverband in ons eigen land!
Laten wij verontruste GKV-ers vrijmoedig oproepen: Kom ga met ons en doe als wij.
We hopen op een goede avond op 23 mei a.s.

02-05-2014 nd.nl - Synode- voorzitter Voorberg: ruimte voor vrouw in ambt € 0,00

02-05-2014 nd.nl - een uitgebreid portretinterview door Gerard ter Horst (ND) - Paul Voorberg: Langs duidelijke lijnen € 0,95

Noten:

1Dit interview verscheen 2 mei 2014 in het Nederlands Dagblad. Op 1 februari 2014 antwoordde - in een interview door het ND - de pas gekozen preses dr. P.L. Voorberg van de synode op de vraag wat het lastigste dossier is:

‘Man, vrouw en ambt; er wordt in de kerken nergens anders over gepraat. Maar misschien kunnen we met deze discussie onze winst doen, dat sluit ik niet uit. Winst, omdat we nu dieper moeten nadenken over de positie van vrouwen in de kerk. En dieper nadenken over de ambten in de kerk. Dit dossier dwingt ons tot dieper nadenken.’

2Naschrift 6 mei 2014: Er is toch al eerder iets soortgelijks geschreven, en de ds. Voorberg van vóór 2005 heeft daarop gereageerd. Hieronder citaten van de betreffende artikelen uit 2004.

21-02-2004 scholma.nl - De Reformatie jrg 79 nr. 20 - H. ten Brinke - Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?

Mogen vrouwen ouderling en predikant worden? In het eerste artikel gaf ik een samenvatting van het rapport van de commissie ‘Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten?’, die de besluitvorming op de Landelijke Vergadering 2004 van de Nederlandse Gereformeerde Kerken heeft voorbereid. In het tweede artikel liet ik zien dat het rapport tot nadenken stemt. Dat geldt met name voor het feit dat bijbelse voorschriften, ook wat betreft de man-vrouw-verhouding, contextbepaald lijken te zijn. Hoe verwerken wij dat gegeven in onze omgang met de vragen rondom ‘vrouw en ambt’? Het rapport komt tot de conclusie: “De ambten van ouderling en predikant kunnen ook voor zusters worden opengesteld”. Is de basis onder deze conclusie voldoende draagkrachtig? Daarover gaat dit laatste artikel.

H. ten Brinke heeft een serie van drie artikelen hierover geschreven. De nrs. 18 en 19 van De Reformatie zijn (nog) niet digitaal beschikbaar.

13-03-2004 dereformatie.nl - P.L. Voorberg - Herordening van ambtelijke structuren? (pag. 449) Reactie op Ten Brinke

Deze vragen zijn bedoeld om scherper in beeld te krijgen hoe eventueel de ambtelijke structuren in de kerken geherordend zouden kunnen worden. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar we moeten wel de relevante Schriftgegevens zorgvuldig verdisconteren,en daar heb ik dus een paar vragen bij.

Voorberg vat eerst de gedachte van Ten Brinke samen:

Zijn gedachte is als volgt: onder een kleine groep broeders die leiding geven aan het geheel ziet collega Ten Brinke allerlei taakgroepen functioneren, waarbinnen mannen en vrouwen gezamenlijk elkaar aanvullend optreden.
- “Vrouwen brengen dan, net zoals nu de mannelijke ouderlingen pastorale bezoeken.
- Vrouwen kunnen dan, net als nu de mannelijke ambtsdrager-predikant, preken.
- Vrouwen kunnen dan, net zo goed als mannen, leiding geven aan zo’n taakgroep”.

Daarover stelt Voorberg de volgende vragen:

1. In het slot van 1 Tim. 2 wordt gezegd dat een vrouw zich rustig in alle onderdanigheid moet laten onderrichten, en dat het niet toegestaan is dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. En dit wordt gemotiveerd vanuit de scheppingsvolgorde. Dit schriftgedeelte is door ds. Ten Brinke zelf regelmatig ter sprake gebracht. Als je dan de vrouw ruimte wilt geven “net zoals nu de mannelijke ouderlingen pastorale bezoeken” te brengen, moet je je toch eerst met dit gedeelte confronteren? De pastorale bezoeken van de ouderlingen beogen toch geestelijke leiding te geven? Ze komen toch als pastores, herders, en dat is, als ik 1 Tim. 2 goed begrijp, géén taak voor onze zusters. Die zijn op vele andere plaatsen inzetbaar, gelukkig. Het kan zijn dat collega Ten Brinke met pastoraat doelt op het z.g. onderlinge pastoraat, maar dan had hij niet moeten schrijven: “net zoals nu de mannelijke ouderlingen”. Voor het onderlinge pastoraat in de gemeente hebben vele zusters legio kwaliteiten, waar we gelukkig in vele gemeenten dankbaar gebruik van maken, maar het pastoraat “net zoals nu de mannelijke ouderlingen” is een kwestie van (geestelijk) leiding geven en dat komt naar 1 Tim. 2 niet aan de zusters toe, lijkt mij.

2. Ook de gedachte dat de zusters een taak krijgen in de prediking, net zoals nu de predikanten, komt m.i. in strijd met 1 Tim. 2, omdat prediking het met gezag bedienen/verkondigen van Gods Woord inhoudt, om met Paulus te spreken: “onderricht geven”. En ook dat is niet iets wat door de Here op het bord van onze zusters is gelegd. Het wordt haar uitdrukkelijk verboden. Dan moeten ook wij het maar niet op haar bord leggen, dacht ik zo. Dat zusters de Schrift kunnen uitleggen en daarbij belangrijke bijdragen leveren is volstrekt buiten kijf. Maar de ambtelijke bediening van het Woord (preken) is een andere zaak

3. Ook de derde taak die ds. Ten Brinke de zusters zou willen toebedelen roept bij mij een vraag op, zeker in het kader waarin hij deze opmerking maakt. Op zichzelf kan het wel goed zijn dat zusters “net zo goed als mannen, leiding geven aan zo’n taakgroep”. Maar nu net het ambtelijke pastoraat en de ambtelijke bediening van Woord door ds. Ten Brinke aan de zusters is toevertrouwd, roept dit laatste bij mij ook een vraag op. Hoe combineert hij die taakopdracht met het gegevene van 1 Tim.2?

19-03-2004 opbouwonline.nl - M.H.T. Biewenga - Vrouw en ambt (reactie op H. ten Brinke)

Bijna alle taken in de gemeente worden geclassificeerd als niet ambtelijk; als er maar een paar mannen boven staan, dan mogen vrouwen verder eigenlijk alles doen. Zo wordt het wel uiterst boeiend en uitdagend. Ik heb er wel een vraag bij: want als je zozeer deze kant op gaat, wordt het dan per saldo niet een soort verdwijntruc, namelijk van het ambt als zodanig? Goed, je houdt 'een kleine groep mannen' over die een ambt hebben en officieel verantwoordelijk zijn voor alles wat er gebeurt in de gemeente van Christus, maar is dat niet een façade om te verhullen dat er in de kerkelijke werkelijkheid daarachter toch echt iets essentieel is veranderd? Is dit standpunt niet gedoemd na een tijdje opzij geschoven te worden omdat het niet waarachtig is: een soort ‘excuus-Guus’ als eigentijdse variant van de ‘excuus-Truus’ van vroeger?

27-03-2004 scholma.nl - De Reformatie - H. ten Brinke - Herordening van ambtelijke structuren? Een suggestie als rekstok (reactie op P.L. Voorberg)

In een bespreking van het NGK-rapport ‘Vrouwelijke ouderlingen en predikanten?’ De Reformatie jrg 79 nr 20 (21 feb 2004) blz 397 deed ik de volgende suggestie: Stel dat je uit het geheel van de Schriften tot de overtuiging komt dat iets van de prioriteit van de man (Genesis) gehandhaafd moet blijven. Zou dat niet te combineren zijn met een verandering van de organisatie van de gemeente, bij voorbeeld zo dat er een kleine groep mannen is die leiding geeft aan het geheel, terwijl onder die leiding er allerlei taakgroepen zijn (verkondiging, pastoraat enzovoort), waarbinnen mannen en vrouwen gezamenlijk en elkaar aanvullend kunnen functioneren? Vrouwen brengen dan, net zoals nu de mannelijke ouderlingen, pastorale bezoeken. Vrouwen kunnen dan, net als nu de mannelijke ambtsdrager-predikant, preken. Vrouwen kunnen dan, net zo goed als mannen, leiding geven aan zo’n taakgroep

(...)

Over 1 Tim. 2 wil ik hier niet veel zeggen. In het tweede deel van m’n bespreking van het NGK-rapport heb ik de hermeneutische vragen rondom Paulus’ voorschriften over de opstelling van vrouwen in de gemeente besproken De Reformatie jrg 79 nr 19 (14 feb 2004) blz 338-340. Zijn die niet méér contextbepaald dan wij tot nu toe in onze traditie hebben gezien?
In dat verband schetste ik een mogelijke oplossingsrichting als het gaat om 1 Tim.2:13-14: zou het zo kunnen zijn dat Paulus daar een toepassing geeft in de culturele setting van de kerk in die tijd van de algemene gegevens dat de man het eerst geschapen is, en dat de vrouw zich heeft laten verleiden? Zouden wij die gegevens van schepping en zondeval in onze cultuur op een andere manier kunnen en moeten toepassen?
Graag nodig ik collega Voorberg en anderen uit om over deze vragen mee te denken.

(...)

Ik denk dat de bijbel ons niet voorgaat in het zó onderscheid maken tussen ambtsdragers en overige gemeenteleden. Integendeel, er is een hele reeks teksten aan te halen waar allerlei zaken die wij misschien als ‘ambtelijk’ beschouwen, van de gemeenteleden zèlf worden verwacht: bemoedigen, vermanen, vertroosten, terechtwijzen, zorgen, leren, aanvuren (J.F. Geerds heeft onlangs een handvol van zulke teksten geciteerd, in zijn terechte pleidooi voor een zelfwerkzame gemeente) De Reformatie jrg 79 nr 22 (6 mrt 2004) blz 425v.

(...)

Het specifieke van ambtsdrager-zijn is een bepaalde extra verantwoordelijkheid, níet een bepaalde taak (vermanen, evangelieverkondiging, bemoedigen, omzien naar, leren, enz.). En dan ben ik weer bij het punt dat ik in m’n artikel over het NGK-rapport aansneed: in de gereformeerde traditie is het houden van een preek voorbehouden aan ambtsdragers (predikanten). Ook verder zijn vaak ‘taken’ op een bepaalde manier gekoppeld aan ‘ambten’ (pastoraat incl. tucht, diaconaat, leiding geven, enz.). Het zou de moeite waard zijn om na te gaan in hoeverre die koppelingen terecht zijn, en of het ook anders zou kunnen. En dan volgt mijn suggestie over een verandering van de organisatie van de gemeente, waarbij in alle taakgroepen de gaven van vrouwen net zo goed kunnen worden benut als die van mannen, veel meer dan we tot nu toe binnen onze kerken doen.

(...)

Ik besef heel goed dat je de organisatie van de gemeente niet even op een regenachtige zaterdagmiddag op papier zet, laat staan uitvoert. Maar als er op zichzelf niets mis is met een herordening van de (ambtelijke) structuren in de kerken, zoals ook collega Voorberg vindt, dan kan het nuttig zijn om ‘ns te beginnen met wat denkoefeningen. Want na viereneenhalve eeuw een bepaalde kerkelijke structuur gehad te hebben (resultaat van de grote herordening in de 16e eeuw), kan het zijn dat we wat stram zijn geworden – in onze organisatie, en in ons denken.

ga terug naar verwijzende noot in tekst


Overige interessante bronnen

07-05-2014 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Dominee Voorberg en de vrouw in het ambt

11-05-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - De synodalen achterna 4 - opgewekt verder dus maar!

Prof.dr. M. te Velde geeft een verklaring voor het verschil tussen de GKv 1945-1990 en vanaf de jaren '90 (n.a.v. de conferentie over het boekje van G. Dekker "Doorgaande revolutie") - ik citeer:

Intussen hebben we soms te veel van buitenaf, vanuit een tegen-over-positie gereageerd. En hebben we ons te weinig verdiept in de culturele en kerkelijke realiteit waarin de GKS hun weg moesten bepalen. Voorbeelden: liedboek, positie van de vrouw, landelijke dienstenorganisatie, benutten van menswetenschappen, begrip voor hermeneutische vragen.
Wij konden reageren vanuit de luxe van een kleine, krachtig georganiseerde gemeenschap met een grote mate van isolement en ‘zuiverheid’.

En dus hebben we uitspraken gedaan die vooral zwart wit en antithetisch waren en anderen in de consequenties dreven.
Ook over aspecten die niet allemaal evenveel de kern van het gezonde geloof raakten.
Of waarin we theologisch te snelle oplossingen gaven. Soms deden we  te weinig recht aan reële vragen van de praktijk waarvoor óók de GKv na verloop van tijd kwamen te staan. Wie niet op tijd de rechte christelijke gematigdheid betracht, loopt het risico van een onbescheidenheid die vroeger of later wordt afgestraft. Als het liedboek een baken in zee wordt en het meedoen aan de Nederlandse Raad van Kerken en zo voort, dan kan het bovendien vervolgens in eigen kring een sjibbolet worden en veel te veel eer krijgen in het bepalen van de identiteit. Dus keren in dit boek voor een deel onze verwijten aan ‘de synodalen’ uit de jaren 1970-1990 op ons eigen hoofd terug. We zullen het maar even verdragen. Met de emoties die daar bij horen.

De verschillende emoties zullen ook bepalend zijn voor de ontvangst van het boek m.n. in de vrijgemaakte kerken, denk ik. Mijn verwachting is dat het vooral zal worden gelezen door die mensen die zelf de periode 1970-2010 (of een groot deel daarvan) actief hebben meegemaakt. De feiten in dit boek zijn voor hen niet nieuw. Bijna alle analyses en duidingen hebben ze ooit wel voorbij zien komen of zelf al eens gemaakt. Maar het is voor hen misschien interessant om al die losse stukjes hier bij elkaar te zien en nog eens tegen het licht te houden. Ze zullen het daaruit gewonnen inzicht een plekje geven in hun positiebepaling in het kerkelijk leven van vandaag. Intussen worden koers en beleid in de GKv weinig gestuurd door de vraag welke overeenkomsten er kunnen zijn met de synodaal-gereformeerde kerken van voorheen. Het denken vanuit zo’n anti-identiteit is niet sterk meer. Het gaat nu vooral om de vraag hoe ontwikkelingen, beleid, besluiten, vormgeving in de kerken zich verhouden tot de Schrift, de gereformeerde traditie en de context van vandaag. Er is onder invloed van de grote uitdagingen van de (kort gezegd) postchristendom-situatie en van de informatie-tsunami een groter gereformeerd hermeneutisch besef gegroeid En dat leidt tot bredere doordenking. Dat is overigens ook de lijn waar de auteur voor pleit in het slothoofdstuk, blz. 136: ‘het licht van het Evangelie laten schijnen’.

Een tijdlang is inderdaad de vergelijking met de GKS wel een belangrijke methode van positie bepalen geweest. Maar dat is al minstens twintig jaar voorbij. Hoe we ons verhouden tot bevindelijken en vooral tot evangelischen is intussen veel belangrijker.

De engelse versie van dit artikel is op eeninwaarheid.info te vinden: In the footsteps of the synodicals 4

Meer over de oorzaken van de verandering van denken van 1945-1990 naar de periode vanaf begin jaren '90 in de GKv is hier te vinden:

Op eeninwaarheid.info is door D.J. Bolt (GKv) een zeer uitgebreide serie over de publicatie "Doorgaande reformatie" van de voormalig synodale socioloog dr. G. Dekker gepubliceerd in het Nederlands en in het Engels:

26-01-2013 eeninwaarheid.info - J. Peters - Vrouw in het Ambt (reactie op E. Bos)

17-11-2012 eeninwaarheid.info - R.D. Anderson - De vrouw in het ambt

03-11-2012 eeninwaarheid.info - E. Bos - De vrouw in het ambt (negatieve reactie op R.D. Anderson)

12-09-2012 anderson.modelcrafts.eu - R.D. Anderson - DE PLAATS VAN DE VROUW IN DE EREDIENST: 1 KORINTIËRS 14,34-35 OVERWOGEN

04-03-2011 eeninwaarheid.nl - J. Peters - Afscheiden – (4) Slot

‘Scheid je niet te snel af’ was de les van Calvijn, die ds. F.J. Bijzet meegaf in zijn artikel in het maandblad Nader Bekeken van december 2010.

(...)

Duidelijk is dat velen afscheiding nu te vroeg vinden. Ja zelfs veroordelen of niet noodzakelijk achten. We denken aan de woorden van ds. P.L. Voorberg destijds, dat de GKv niet veranderd zou zijn. Hoe zou Voorberg daar nú tegen aankijken? Regelmatig is hierover geschreven.1

De noot verwijst naar 20-02-2010 eeninwaarheid.nl - J. Peters - Kerkverlating wanneer?

Zolang je niet uit de kerk wordt verwijderd hoef je niet te hergroeperen volgens ds. Voorberg, maar zul je je plaats moeten blijven innemen. Zijn antwoord is “nee” als de kerk wordt verlaten, terwijl zij nog niet is te typeren als een valse kerk.
Het is consistent van Voorberg dat hij de GKv niet vals noemt, want al op 21 juli 2006 schreef hij in het ND dat hij van mening was dat de Gereformeerde Kerken niet waren veranderd.

en naar 20-02-2010 eeninwaarheid.nl - D.J. Bolt - Wachten op uitwerpen?

Het is inderdaad een brandende vraag die veel verontrusten bezighoudt: wanneer mag of moet je de kerk verlaten als er ernstige dwalingen in voorkomen? Dr. P.L. Voorberg gaf daarop als antwoord (ND 14/1/10): 'Pas als je verwijderd wordt'. Zo ging het er volgens hem toe bij o.a. de Afscheiding en de Vrijmaking. In al die gebeurtenissen 'piekerde' men er niet over de kerk zelf te verlaten maar werd men 'verbannen'. Maar doet Voorberg de kerkgeschiedenis wel recht? Ds. H. de Cock werd afgezet door het provinciaal kerkbestuur. Hij ging vervolgens in hoger beroep bij de algemene synode van de hervormde kerk. Deze gaf hem nog een half jaar respijt. Echter vóórdat deze termijn was verstreken kreeg ds. De Cock 'vrijmoedigheid' om zich af te scheiden. Niets 'verbannen' dus, maar een zelfstandig besluit tot afscheiding van kerkenraad, predikant en gemeente.
Iets soortgelijks kan van de Vrijmaking worden gezegd, ds. C.W. Hoek wees daar al op (ND 22/1/10). Ook hier geen afsnijden door de kerk. En waarom noemt Voorberg de Doleantie van 1886 niet? Dat was toch helemáál geen zaak van 'verbannen'?
Het historisch argument van Voorberg snijdt dus geen hout en is bovendien ook nooit de maatstaf. Daarbij vind ik zijn antwoord ook wel wat makkelijk. Deze predikant meent immers dat 'de GKv niet veranderd zijn in de laatste vijftig jaar' (ND 12/12/05). Voorts is hij niet bereid met verontrusten als rond één in waarheid in gesprek te gaan. Ze zijn lucht voor hem, zo schreef hij letterlijk op deze pagina (21 juli 2006).

en naar 07-04-2006 eeninwaarheid.nl - D.J. Bolt - Flits 19 - Klimaatverandering

Na zijn publicatie in december 2005[5] kwam ds. P.L. Voorberg uit Emmeloord opnieuw zijn eerder ingenomen standpunt in het ND toelichten en versterken.[6] Hij heeft een "lawine van reacties" gehad op zijn vorige artikel waarin hij betoogde dat de gereformeerde kerken vrijgemaakt niet zijn veranderd. "Zijn haren rezen ten berge" als je alle narigheid in de kerken bij elkaar op een bordje legt. Want "er worden allerlei meningen ten beste gegeven die niet sporen met Schrift, belijdenis en kerkorde. Dat kan zelfs in de Woordverkondiging voorkomen" . Soms van " zeer vooraanstaande broeders" . Er wordt gesignaleerd dat kerkdiensten veranderd worden in experimenteerhallen en dat homosexueel verkeer  verdedigd wordt op grond van 1 Kor. 7:2.
Wat vindt ds. Voorberg daar nu van?
Dat vindt hij natuurlijk níet goed. Maar toch, zegt hij,staan de vrijgemaakte kerken nog ongeschokt en vast. Want, zo is zijn redenering: "de kerkleer en de kerkorde (zijn) niet overtreden."

26-02-2011 A. Capellen - Mannen en Vrouwen in de Kerk 2

19-02-2011 A. Capellen - Mannen en Vrouwen in de Kerk 1 (over 2 brochures: Schreuder en Wilschut)

07-10-2010 studiegroepmiddennederland.nl - R.D. Anderson - inleiding dr. Anderson op 7 oktober 2010 in Nijkerk (mp3, 61 MB) (audio)

12-09-2009 scholma.nl - R.D. Anderson - Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt (2)

31-10-2009 scholma.nl - P. Dorland - Uitleggen of inlezen: Scheppingsorde in 1 Tim. 2? 1

05-09-2009 dereformatie.nl - R.D. Anderson - Gods Woord en de vrouw in het (regeer)ambt (1) pag. 760 (reactie op W. Wierenga)

08-01-2005 dereformatie.nl - G.J. van Middelkoop - Vrouw en ambt pag. 254 (hij citeert prof.dr. J.W. Maris over besluit NGK om de ambten open te stellen voor de vrouw)

In de Wekker schreef prof. dr. J.W. Maris over het besluit van de Nederlands Gereformeerde Kerken om de ambten open te stellen voor de vrouw:

(...)

De kern van het rapport, en van de genomen beslissing, ligt in de hermeneutiek. Dat wil zeggen in de manier waarop met de gegevens van de Schrift wordt omgegaan.

(...)

Toch uiten (CGK - JT) deputaten hun grote zorg. Die is namelijk ‘dat de hermeneutische keus van het rapport tot gevolg heeft, dat een aantal schriftgegevens niet in hun bedoeling opengaan, maar als voor ons niet relevant kunnen worden terzijde gesteld. Deze hermeneutische discussie, dit dilemma zelfs, heeft ook op de synode van 1998 een rol gespeeld. Wat toen de doorslag heeft gegeven is het verlangen geweest de Schriften ook op deze punten open te laten, en niet te sluiten.’ Dan wordt vastgesteld, hoewel de worsteling van de commissie wordt onderkend, dat in de gemaakte keus ‘per saldo de Schrift eerder gesloten dan geopend wordt.’ Dit wordt dezer dagen geïllustreerd door een opmerking van de voorzitter van de LV, ds. W. Smouter, die zei, dat het moeilijk wordt als overal in de maatschappij vrouwen leidende posities innemen, en dat dat in de kerk niet kan. Dat is een opmerking die alleen goed te plaatsen is als niet het woord van de Schrift, maar onze keus de doorslag geeft. Het mooie woord hermeneutiek komt tegenover  de tekst zelf te staan.

september 2003 ngk.nl - Een reactie op het rapport voor de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Lelystad 2004: Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten? (Conceptversie maart 2003) - Antwoord van de Deputaten Kerkelijke Eenheid (GK-vrijgemaakt)

april 2003 ngk.nl - Rapport van de Commissie Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten ingesteld door de Landelijke Vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken Doorn 1998 - Vrouwelijke Ouderlingen en Predikanten?

Laatst aangepast op zaterdag 24 mei 2014 18:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]