Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media De hermeneutische loper van de GKv

De hermeneutische loper van de GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Eeninwaarheid.info publiceerde in december 2013 een uitgebreid verslag over één van de voorlichtingsavonden die GKv-Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) hebben gehouden in het land. Op die avond werd het begrip 'hermeneutische loper' geïntroduceerd. Onder deze titel heeft D.J. Bolt de volgende serie artikelen gepubliceerd op eeninwaarheid.info:


14-12-2013 De hermeneutische loper (1)

We geven een uitgebreid verslag van de deputatenverhalen en de daaropvolgende discussie. De bijeenkomst geeft een duidelijke indruk wat de koers is van dit deputaatschap m.b.t. de relaties met andere kerkgemeenschappen. Na dit verslag hopen we in volgend artikel hierop enig commentaar geven.


10-05-2014 De hermeneutische loper (2)

Misschien is het goed, nu we vlak voor de presentatie van het deputatenwerk op de synode staan, nog eens de discussie met hen aan te gaan, zij het digitalig. Daarmee kunnen we een en ander verduidelijken wellicht.

We volgen de eerdere samenvattingen die we gaven op de voet. Ze kunnen gelden als betrouwbaar, tenminste ds. Dijkema was er positief over toen we hem later spraken. Wel laten we nu minder relevante delen weg om het verhaal niet te lang te maken. We onderbreken de deputatenbetogen en -beantwoording met een repliek waar dat zinvol is en geven commentaar bij de vragenbeantwoording.

(...)

We ontleenden de titel van onze artikelen aan br. De Groots puntige kwalificatie van de Nieuwe Hermeneutiek die opgang doet.
Nee, we denken niet aan een slimmigheidje van de voormannen in Kampen. Daarvoor zijn ze te open over de loper die ze gebruiken om Paulus iets anders te laten zeggen dan hij zei. Het is geheel helder wat ze bedoelen, een kind kan het begrijpen. Maar het kernprobleem bij de Nieuwe Hermeneutiek is dat het een eigen verzonnen focus of bedoeling buiten de eigenlijke tekst bedenkt en vandaaruit naar de gewenste uitleg toe redeneert. Dat is de truc, de 'lopersleutel' die op vele sloten past zoals we hebben laten zien.

10-05-2014 De hermeneutische loper (3)

In het kerkblad Nader Bekeken (04/04/14) besteedt ook ds. P.L. Storm hier uitgebreid aandacht aan en stelt vele kritische inhoudelijke vragen bij de werkmethode en voorstellen van het deputaatschap. Het is bijzonder waardevol hier kennis van te nemen nu het deputatenwerk morgen (09/05/14) op de synode van Ede zal worden besproken.
We geven een uitgebreide samenvatting van het artikel van ds. Storm dat getiteld is GKv en NGK: op weg naar verloving en huwelijk?

Bolt citeert Storm die schrijft over de tweede overeenstemming over hermeneutische uitgangspunten tussen GKv en NGK. Eigenlijk

zet de hele overeenstemming in op de gedeelde subjectieve intenties om de Bijbel als de ene canon te erken­nen en recht te willen doen. En dat dit desondanks toch tot verschillende uitkomsten kan leiden. Er wordt een beroep gedaan op het gegroeide we­derzijdse vertrouwen wat dat betreft. En eigenlijk, zo concludeer ik, laat dat geen ruimte meer voor een standpunt als: de Schrift verbiedt de vrouwelijke ambtsdrager en wie het anders leert, doet geen recht aan de Schrift. Hoe no­bel de intenties ook zijn.

En dus

sporen de voorstellen van DKE helemaal met wat de deputaten M/V aan de GS voorstellen: namelijk om ook hun benadering (kortweg: binnen onze cultuur is de weigering van de vrouwe­lijke ambtsdrager net zo'n verhindering voor de voortgang van het evangelie als in Paulus' tijd de toelating ervan was) binnen de bandbreedte van Schrift en belijdenis te verklaren.

Deze devaluatie van een principiële kwestie waar de Schrift zich heel duidelijk over uitspreekt, naar een praktische aangelegenheid geeft grote moeite. Met zo'n 'hermeneutische overstemming' kun je

onmogelijk instemmen. Je kunt toch als kerken ook niet volstaan met een overeenstemming over alleen subjectieve intenties? Alsof ook die niet onderworpen en toetsbaar zijn aan wat ge­schreven is?

Citaat slot:

Ds. Storm eindigt zijn artikel met prangende vragen

Wie een aanzoek krijgt, gaat zichzelf meestal ook vragen stellen. Wat maakt mij zo aantrekkelijk dat de ander met mij wil verloven en trouwen? En dat terwijl die ander je vroeger niet meer wilde omdat je te strak en te streng was. Is dat om­dat de NGK zo veranderd is? Of de GKv? Zijn zij naar ons of wij naar hen toegegroeid? En wat zegt dat over de vraag in hoeverre wijzelf intern nog één zijn wat betreft binding, tolerantie en schriftgezag? Ook in wat de GS gaat bespreken en besluiten over mogelijke kerkelijke eenheid met anderen, heb­ben wij op het ogenblik onze handen vol aan het bewaren en hervinden van onze eigen eenheid.

Inderdaad, de vraag is 'in hoeverre wijzelf intern nog één zijn wat betreft binding, tolerantie en schriftgezag'. Die vraag zal wellicht in de nabije tijd een doorslaggevend antwoord krijgen.Over de nieuwe hermeneutiek heeft prof. J. van Bruggen, die 35 jaar lang de regels voor de uitleg van de bijbel (klassieke hermeneutiek) heeft mogen doceren, in mei 2014 geschreven aan de Generale Synode van de GKv - in een gevraagd advies over het rapport van deputaten M/V in de kerk:

ik heb de nieuwe hermeneutiek steeds als dwaling bestreden: zij beschouwt de bijbel als document uit het verleden waaraan in nieuwe contexten steeds weer nieuwe betekenissen moeten worden toegekend in een latere tijd. Ik heb daarover ook geschreven, o.a. in Het kompas van het christendom. Het gaat hier dan ook niet zozeer om kennis of voorlichting, als wel om keuzes en wil.

JT

bol.com - Jakob van Bruggen - Het Kompas Van Het Christendom - Ontstaan En Betekenis Van Een Omstreden Bijbel € 21,99
(Ook in hardcover uitgegeven - zie bol.com)

Samenvatting (bron:bol.com)

De bijbel is het kompas waarop het christendom vaart. Vertalingen ervan zijn in overvloed beschikbaar. Toch is er gelijktijdig een toenemende onzekerheid over het gebruik van dit kompas. Velen vragen zich af hoe een oude tekst in een postmoderne tijd nog richting zou
kunnen geven.
De vraag naar betekenis heeft veel te maken met de vraag naar het ontstaan van de bijbel. Is het een verzameling menselijke documenten, ooit door kerken bijeengebracht? Of zijn het heilige boeken, afkomstig van geïnspireerde profeten?
Bezinning op ontstaan en betekenis van een omstreden bijbel kan inzicht geven in het functioneren van het kompas van het christendom.
In dit boek wordt eerst de ontstaansgeschiedenis van de bijbel behandeld. Daarna wordt besproken hoe geschriften uit een andere tijd van blijvende betekenis kunnen zijn voor de mensheid.

De zeven hoofdstukken behandelen rond de bijbel de volgende thema's:
1. Het ontstaan
2. De houdbaarheid
3. De vertaling
4. De geschiedenis
5. De profetie
6. Het belijden, leven, hopen
7. Aanvechting

Laatst aangepast op donderdag 26 januari 2017 14:36  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]