Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home

Donderdag 5 juni: de vijfde dag waarop de GKv-synode heeft gesproken over de-vrouw-in-het-ambt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Donderdag 5 juni vergaderde de GKv-synode voor de vijfde dag over de-vrouw-in-het-ambt van 9:30 - 19:30 uur. De synode-afgevaardigden hebben enige dagen terug tegenvoorstellen en amendementen ingediend op het voorstel van deputaten M/V in de kerk. Deze zijn daarna gegroepeerd door een synodecommissie. Dit geheel is donderdag 5 juni op de synode besproken. D.J. Bolt van eeninwaarheid.info vatte deze vergaderdag vooraf als volgt samen in zijn nieuwsbrief:

In elk geval zal voor ieder duidelijk zijn dat er diametraal tegenover elkaar staande opvattingen leven in de boezem van de synode: van 'de Here verbiedt het' tot verontwaardiging dat 'de vrouwen nog steeds niet tot hun recht kunnen komen'. Dat belooft dus wat a.s. donderdag!

5/6: (Live)blogs over de bespreking op de synode:

 • ND Liveblog synode GKv 5 juni 2014
 • RD Liveblog synode GKv 5 juni 2014
 • Synode GKv Ede 2014 "Eerst bezinnen op ambten; vrouw in ambt vooralsnog stap te ver"
 • 7 juni: Eeninwaarheid.info: GS EDE Verslag 14-423 - MV Besluiten
 • Wimvanderschee.nl - ds. W. van der Schee - Wat is er gebeurd? - Een beschrijving van wat er precies is gebeurd op de synode van 5 juni incl. voorstellen en besluiten over M/V in de kerk. Dit wordt zo uitvoerig beschreven omdat ds. Van der Schee zeer ongelukkig is over de oproep van het moderamen tot de kerkenraden op de dag volgend op de M/V besluiten om met Pinksteren te danken voor het genomen M/V besluit. Want de stemverhouding (21 voor, 15 tegen) is daarvoor veel te mager: 42% ziet geen reden voor danken.
 • Op 12 juni heeft D.J. Bolt op eeninwaarheid.info geprobeerd antwoord te geven op de vragen: 1. Wat is nu precies besloten en 2. Wat betekent het voor ons kerkelijk leven? in het artikel GS Ede – Impressie 06.
 • Zie ook op deze website Diverse blogs, artikelen, preken over vrouw in ambt - met zoveel mogelijk verwijzingen naar - vooral persoonlijke - meningen/visies op internet over dit onderwerp. We streven er naar om de meest actuele relevante publicaties hierin op te nemen van dominees, kerkleden en journalisten. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar een artikel van kand. F. Pathuis die op 12 juni schreef dat het niet gaat om de vraag of iets bijbels is of niet, maar hoe je vandaag verantwoord omgaat met de bijbelse gegevens.
  Nieuw 25/6: En naar een artikel van Johan van Veen d.d. 24 juni over Falend leiderschap: dat van een synode geestelijke leiding en koersvastheid mag worden verwacht

5/6 De synode-dag heel kort samengevat: (de-vrouw-nog-niet-in-het-ambt; uiten visie vrouw-in-het-ambt mag, mits beargumenteerd vanuit de Schrift; en er komen twee nieuwe deputaatschappen M/V):

Er lijken al direct aan het begin van de bespreking twee groepen te ontstaan: een groep (De Graaff) wil vasthouden aan de man/vrouw verhouding zoals beschreven in de Bijbel. De tweede (grotere) groep (Van der Schee) wil vanwege onvoldoende draagvlak nog geen besluit nemen en stelt voor gesprekken in de plaatselijke kerken te voeren met hulp van een deputaatschap M/V in de kerk.
De synode verwerpt unaniem de onderbouwing in het voorstel van deputaten M/V in de kerk om uit te spreken dat "de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen past binnen de bandbreedte van wat als Schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld”. Synodeverslaggever ds. W.L. de Graaff benadrukt (na de vergadering) dat hiermee niet gesteld is dat de deputaten onschriftuurlijk en niet-confessioneel hun werk hebben gedaan.
Het voorstel van groep De Graaff is dat de synode uitspreekt dat de Schrift twee duidelijke lijnen leert over de verhouding tussen man en vrouw: zij zijn gelijkwaardig, maar er is verschil in verantwoordelijkheid. En de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen moet vrij bespreekbaar zijn zolang er vanuit de Schrift wordt geargumenteerd.
Het voorstel van groep Van der Schee is om de synode helemaal geen uitspraak te laten doen over deze kwestie, maar om het gesprek hierover in de plaatselijke kerken voort te zetten met hulp van een deputaatschap M/V in de kerk.
Het voorstel van groep De Graaff is aangenomen met 21 stemmen voor en 15 tegen.
Unaniem wordt een deputaatschap M/V en ambt in het leven geroepen. Zij moeten zich erover bezinnen hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen zich daarbinnen kunnen inzetten voor Gods koninkrijk. Daarbij moet worden uitgegaan van de twee duidelijke lijnen in de Schrift over de gelijkwaardigheid en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
De vraag van de synode te Harderwijk of de vrouw volgens de Schrift ook in de kerkelijke ambten mag dienen hoeft niet meer te worden beantwoord.
En er komt nog een deputaatschap M/V in de kerk met een uitgebreide opdracht, met name om het gesprek te stimuleren in de kerken om vrouwen in te zetten.

 

5/6 Commentaar:
Opvallend is dat volgens deze synode de Schrift twee duidelijke lijnen leert (gelijkwaardig en verschillende verantwoording), maar dat diezelfde leer van de Schrift niet op gespannen voet staat met de visie dat ook de vrouw in het kerkelijk ambt mag dienen. Die visie is namelijk vrij bespreekbaar, mits je met argumenten uit dezelfde Schrift komt. Dat betekent dat de visie dat behalve mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen is toegestaan, mits onderbouwd met argumenten uit de Schrift. Tegelijkertijd mag daarnaast de visie bestaan dat de vrouw niet in de kerkelijke ambten mag dienen.
Opvallend is dan ook wel weer dat je dan niet meer de visie mag hebben dat de vrouw in het kerkelijk ambt mag dienen en dit onderbouwt met de stelling dat dat niet kan worden onderbouwd met de Schrift omdat je de Schrift dan zou overvragen.
Opvallend dat er een krappe meerderheid (58% !) was van 21 voor en 15 tegen.
Ook opvallend is dat het begrip 'gezag' is veranderd in 'verantwoordelijkheid'. Opvallend omdat met het begrip 'verantwoordelijkheid' eenvoudiger een scheiding kan worden gemaakt tussen 'verantwoordelijkheden' en 'taken'. Verantwoordelijkheden kun je dan bij de man neerleggen, uitvoerende taken ook bij de vrouw.
Opvallend is ook dat de opdracht van de vorige synode was: te onderzoeken of het op grond van de Schrift geoorloofd is om ook zusters te benoemen in het ambt van diaken en/of ouderling en predikant. Deputaten zeiden daarop dat je de visie mag (gereformeerd & schriftuurlijk) aanhangen dat ook vrouwen in het kerkelijk ambt mogen dienen. De huidige synode besluit daarop dat deze visie is toegestaan, mits je deze beargumenteert vanuit de Schrift. En de synode heeft daarbij wel uitgesproken dat er een duidelijk verschil is volgens de Schrift in verantwoordelijkheden tussen de man en de vrouw. Opvallend in dit geheel is nu dat deputaten M/V in de kerk geen antwoord hebben gegeven op de vraag van de vorige synode. En dat de huidige synode antwoorden geeft op niet-vanuit-de-kerken-gestelde-vragen. De eigenlijke vraag van de synode van Harderwijk wordt terzijde gesteld. Bijzonder dat deze instanties zelf hun eigen agenda mogen bepalen.

Tot slot - wat betreft de verslaggeving vanuit de GKv-synode - een uitermate veelzeggende tweet van @synodegkv:

Vooralsnog (!) is de stap van de vrouw in het ambt te ver. Zie ook op gkv.nl: Meer bezinning op ambten nodig; vrouw in ambt vooralsnog stap te ver. Gezien de omgang met synodebesluiten binnen de GKv verwacht ik dan ook dat het nieuwe deputaatschap M/V in de kerk de komende jaren veel veranderingen zal stimuleren in de plaatselijke kerken waar nu al voldoende draagvlak is voor de vrouw-in-het-ambt. En dat het deputaatschap M/V en ambt zich daarbij aan zal sluiten.

Maar het zwaartepunt had niet moeten liggen bij een besluit van de synode over wel of geen vrouw in het ambt, maar bij de ongereformeerde hermeneutiek die nu officieel openbaar is geworden, op deze synodetafel heeft gelegen en waarop uitdrukkelijk is gewezen door diverse personen en kerken. Als de synode hier helemaal niets mee doet, wordt door haar deze ongereformeerde hermeneutiek 'stilzwijgend' erkend als een wettige hermeneutiek binnen de GKv.

Het meest opvallende reeds eerder op de synode besproken advies is van prof. J. van Bruggen die 35 jaar lang de klassieke hermeneutiek heeft mogen doceren aan de TUK:

 • Hij waarschuwt voor ondoordachte toepassing van de nieuwe hermeneutiek die hij steeds als dwaling heeft bestreden.
 • Hij wijst op de synodaal gereformeerde kerken die alle ambten voor de vrouw openstelden met een bijna vergelijkbare redenering als van deputaten. Prof.dr. H.M. Kuitert verklaarde toen direct dat zijn synode nu de Schriftkritiek had gelegaliseerd!
 • Hij constateert dat het gevoel voor de werkelijkheden van de scheppings- en verlossingsgeschiedenis en onderhavige bijbelteksten is weggesleten onder het aanvoelen van onze omgeving. Hij roept op tot een terugkeer tot het onderwijzen van de gemeenten over het belang hiervan.

Bij het laatstgenoemde punt merken we op dat juist op de Theologische Universiteit te Kampen (TUK) die werkelijkheid eerst weer moet worden gezien en aanvaard en vervolgens door de dominees bij wie het gevoel voor de werkelijkheid ook is weggesleten.

Niet alleen prof. J .van Bruggen heeft hier de vinger bij gelegd. Ds.dr. R.D. Anderson (FRCA) heeft het nog scherper geformuleerd. Hij schreef in Una Sancta d.d. 8 februari jl. dat we moeten "hopen en bidden dat de Nederlandse synode deze zaak  van deze hermeneutische methode behandelt en sancties eist. De eer van Gods Woord is in het geding."

Ds. W. van 't Spijker attendeerde ook op het gezag van de Bijbel. Een citaat uit de toespraak CGK ds. W. van 't Spijker op de synode d.d. 17 mei 2014 (zie eeninwaarheid.info "GS Ede Verslag 10-420 - MV 2" Onder kopje: Hoe lezen wij de Schrift?) over het deputatenrapport:


Met grote stelligheid wordt gezegd dat het gezag van de Bijbel en van de apostel Paulus voor uw deputaten niet ter discussie staan.

Toch blijft er iets wringen. In de vragen die vanuit uw vergadering aan deputaten zijn gesteld komen op dit punt zaken aan de orde die moeite geven. Eén van die vragen (88) stelt: Is het toegestaan en te verdedigen om een eeuwenlange uitleg van de Bijbel over de verhouding man/vrouw te wijzigen uitsluitend op grond van onze cultuur? (Peter van Oudheusden) Uw deputaten geven daar antwoord op: Dat is niet toegestaan, maar dat doen deputaten dan ook niet. Vandaar de uitgebreide bespreking van bijbelteksten in ons rapport. Daar is wel wat bij te zeggen. Over die Bijbelteksten zegt u in de conclusie op bladzij 16: de Bijbel is duidelijk, het kan niet. Vervolgens zegt u (omdat dit eigenlijk niet meer kan, vandaag de dag): maar we moeten dat tegenwoordig anders lezen: er staat niet meer wat er staat – en Paulus zou tegen ons ook iets anders gezegd hebben…

Ook vele buitenlandse zusterkerken van de GKv hebben - met schriftelijke en mondelingen vermaningen - juist gewezen op de onschriftuurlijke omgang met Gods Woord, ook in deze zaak.

Maar op de synode hebben al deze vermaningen, waarschuwingen en adviezen geen weerklank gevonden. Integendeel zelfs! De buitenlandse vermaningen zijn afgewezen. En de onderbouwing in het deputatenrapport is dan weliswaar unaniem verworpen, maar daarmee heeft de synode niet de nieuwe hermeneutiek verworpen!

De synode-adviseur prof. Te Velde zei op de synode over het deputatenrapport (volgens hetzelfde verslag op eeninwaarheid.info):

Ik wil onderstrepen dat je kritisch over het rapport kunt zijn  maar tegelijk het vakmanschap en de eerbied voor Schrift van de schrijver erkennen. De conclusie van het rapport kan theologisch onjuist zijn maar de gevolgde methode goed. Bij 1Kor. 11 is dat in onze kerken eerder ook gebeurd. Wij menen zo te moeten antwoorden op de scherp geformuleerde vragen van GS 2011, daar zijn we voor gevraagd. Nu liggen de resultaten op tafel. Het is niet erg als er in Kampen een verschillende benadering hiervan is, want de verhoudingen in Kampen zijn goed. We houden elkaar vast. En we willen graag een stevig aandeel in de discussie.

Tenslotte benadrukte de synodeverslaggever ds. W.L. de Graaff over het werk van deputaten M/V in de kerk nadat de synode hun voorstel unaniem had verworpen (zie verslag op synode.gkv.nl "Eerst bezinnen op ambten; vrouw in ambt vooralsnog stap te ver" d.d. 5 juni jl.:

dat hiermee niet gesteld is dat de deputaten onschriftuurlijk en niet-confessioneel hun werk hebben gedaan.

De grote vraag is dan ook: gaat deze synode in de nog resterende zittingen nog wat doen met die ongereformeerde nieuwe hermeneutiek en de ongereformeerde 'werkelijkheid' die aan de TUK worden gedoceerd en nu ook door het rapport M/V, inclusief besprekingen, openbaar zijn geworden? Als men daar niets meer mee doet, worden de sleutels van Gods Koninkrijk en de kenmerken van de kerk overduidelijk publiek zichtbaar niet meer (in zulke gewichtige zaken) onderhouden in de GKv.
Tijdens de besprekingen op de synode over de-vrouw-in-het-ambt is in elk geval geen actie hiertegen ondernomen door de synode. Integendeel zelfs: de synodeverslaggever stelt expliciet dat met het afwijzen van het rapport niet is gesteld dat het rapport onschriftuurlijk of niet-confessioneel is!

PS Eeninwaarheid heeft dinsdag 3 juni gepubliceerd:

en op 5 juni: GS Ede – Impressie 05 - een impressie tot nu toe over de gang van zaken rond de-vrouw-in-het-ambt.

Overige artikelen op werkenaaneenheid.nl over de-vrouw-in-het-ambt:

JT


Naschrift

nd.nl 06-03-2015 Zwaargewichten studeren op vrijgemaakte ambtsstructuur

Deputaatschap M/V en ambt wordt bemensd door em.prof. Kees de Ruijter, Kamper docent Erik de Boer, juriste Avelien Haan (vrz.), dr. Jurn de Vries, Jannet de Jong, Ria Nederveen, dr.ds. Frans Wisselink.

Laatst aangepast op vrijdag 06 maart 2015 17:25  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]