Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Excuses synodebestuur voor (on)ontvankelijkheid voorstel ds. P. Poortinga

Excuses synodebestuur voor (on)ontvankelijkheid voorstel ds. P. Poortinga

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Ds. P. Poortinga heeft ruim voor de vergadering van de GS te Ede d.d. 5 juni over de-vrouw-in-het-ambt een voorstel ingediend om preekbevoegdheid te verlenen aan vrouwen, die daarvoor geen predikant of ouderling hoeven te zijn. Nadat het voorstel grotendeels is besproken op de synode werd een ordevoorstel ingediend. Het voorstel van Poortinga zou onontvankelijk moeten worden verklaard. Het moderamen kon onvoldoende hard maken dat het onontvankelijk is en heeft het daarom ook niet geadviseerd. Wel kon de vergadering zelf een voorstel tot onontvankelijkheid indienen. Een meerderheid van de synode-afgevaardigden heeft vervolgens het voorstel onontvankelijk verklaard. Ds. Poortinga gaf daarop aan te overwegen zijn plaats op de synode op te geven. De preses gaf vervolgens aan dat hij het jammer vond zoals het was gelopen.1

Op 9 juni gaf afgevaardigde ds. W. van der Schee aan dat hier later ook excuses voor zijn aangeboden. Maar nu zou het eenvoudiger later nog eens kunnen worden ingediend.2

De excuses waren 5 juni 's avonds al aangeboden door het moderamen. Het moderamen heeft daarin erkend dat zij onterecht het ordevoorstel voor onontvankelijkheid in behandeling had genomen. Met Poortinga zijn ze overeengekomen zijn voorstel niet alsnog in behandeling te nemen. Daarom nam ds. Poortinga de zaterdag daarop alweer zijn plaats in als afgevaardigde.

Vandaag 13  juni lazen we (nu dus publiek verklaard) op twitter:

Ontvankelijkheid alle nieuwe zaken?
Overigens vraag ik me af of de hele vrouw-in-het-ambt bespreking, behalve dan de bespreking van alleen het deputaten-rapport, wel ontvankelijk was op deze synode.

Want de vorige synode heeft opdracht gegeven aan deputaten te onderzoeken of het op grond van de Schrift geoorloofd is om ook zusters te benoemen in het ambt van diaken en/of ouderling en predikant. Daar hebben deputaten M/V in de kerk geen antwoord op gegeven. Vervolgens heeft deze synode (Ede) de vraag van de vorige synode (Harderwijk) terzijde gesteld en hebben de synode-afgevaardigden zelf een nieuwe zaak op hun eigen synode-tafel gelegd: de afgevaardigden hebben zelf bedacht om o.a. te laten onderzoeken hoe de ambtelijke structuur zo kan worden ingevuld dat vrouwen ook binnen die structuur kunnen worden ingezet. Dit terwijl artikel 30 van de kerkorde voorschrijft over de bevoegdheid van de vergaderingen (o.a. van de Generale Synode) - gecursiveerd door mij (JT):

Deze vergaderingen mogen alleen kerkelijke zaken behandelen en dat op kerkelijke wijze.
Een meerdere vergadering mag slechts zaken in behandeling nemen die de kerken in haar ressort gemeenschappelijk aangaan of die in de mindere vergadering niet konden worden afgehandeld. Betreft het een nieuwe zaak die vanuit de kerken aan de orde wordt gesteld, dan kan deze alleen in de weg van voorbereiding door de mindere vergadering op de agenda van de meerdere vergadering worden geplaatst.

In dit geval betrof het een nieuwe zaak, die niet in de mindere vergadering is voorbereid en niet door de mindere vergadering op de agenda van de synode is geplaatst. Het was dus m.i. eigenlijk terecht dat het voorstel van ds. Poortinga onontvankelijk was, maar dat was ook van toepassing op alle nieuwe M/V zaken die deze synode-afgevaardigden op hun eigen synode-tafel hebben gelegd.

JT

1Bron: eeninwaarheid.info - 07-06-2014 - D.J. Bolt - GS EDE Verslag 14-423 - MV Besluiten

2Bron: wimvanderschee.nl - 09-06-2014 - ds. W. van der Schee - Wat is er gebeurd?

Laatst aangepast op maandag 23 juni 2014 07:28  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]