Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Brief van zusters aan de synode te Ede

Brief van zusters aan de synode te Ede

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Eeninwaarheid.info publiceerde op 14 juni een brief van zusters aan de synode te Ede:

14-06-14 Brief van zusters aan synode te Ede 15/02/14

Zwolle, 15 februari 2014

Geachte leden van de Generale Synode van de GKv,

Aangezien de stemmen van vrouwen niet direct gehoord worden op de synode willen we ons graag in deze brief tot u richten.  Het lijkt ons goed dat u op de hoogte bent van onze betrokkenheid bij het gesprek over het rapport ‘De dienst van mannen en vrouwen in de kerk’.  We willen u vragen om bij de behandeling van dit rapport onze brief in uw overwegingen en besluitvorming mee te nemen.

Wij (een groep vrouwen die lid zijn of tot voor kort waren van de GKv) geloven dat God, die gaven geeft,  ook vrouwen roept om met deze gaven de gemeente van Christus te dienen. We zijn ervan overtuigd dat de kerk enorm verrijkt wordt als de gaven en talenten van vrouwen worden ingezet in de kerk, ook in de ambten van diaken, ouderling en predikant.

We zijn geworteld in de gereformeerde traditie en het Woord van God geeft richting aan ons leven. Juist in de intensieve omgang met dat Woord van God zijn we ervan overtuigd geraakt dat ook vrouwen geroepen zijn dit Woord te verkondigen. We zijn tot de overtuiging gekomen dat er in de dienst aan Christus en Zijn gemeente geen onderscheid zou moeten zijn tussen man en vrouw. God vond het immers niet goed dat de mens alleen was en schiep mannelijk én vrouwelijk naar Zijn beeld (Gen.1:26, 2:18). In de Bijbel vinden we verschillende voorbeelden van vrouwen die een ambt vervulden.  

We roepen u dan ook op om in het licht van de Schrift, en het rapport van deputaten MV, binnen de GKv ruimte te geven om de ambten open te stellen voor vrouwen.

Wij vermoeden dat veel vrouwen zich geremd voelen om zich in dit debat te mengen, omdat men al snel kan oordelen dat het vrouwen zou gaan om invloed en macht. De keerzijde hiervan is echter dat de stem van vrouwen nauwelijks wordt gehoord en in de afwegingen niet lijkt te worden meegenomen. Argumenten als ‘we zijn er als GKv nog niet aan toe’ gaan gemakkelijk voorbij aan het feit dat verschillende vrouwen binnen de GKv de pijn van uitsluiting voelen. Zij ervaren dat hun eigen gaven of die van andere vrouwen niet ten volle worden benut in dienst van de gemeente.
Sommigen van ons zijn bezig met een pijnlijk proces om de vrijgemaakte kerken te verlaten of hebben deze stap al gezet, omdat we onze roeping niet kunnen en willen negeren. Anderen kiezen ervoor om binnen de GKv blijven, maar geloven dat er onterecht grenzen worden gesteld aan de inzet van gaven en talenten van vrouwen, waardoor Christus’ gemeente tekort wordt gedaan.
We hebben kennis, levenservaring en kundigheid opgedaan in de praktijk en/of door middel van een theologische studie en zouden graag meer ruimte ervaren om onze roeping (hoe verschillend die ook kan zijn) uit te leven in dienst van Gods Koninkrijk.

Graag zijn we bereid u, naast het schrijven van deze brief, ook persoonlijk te ontmoeten en onze overwegingen en ervaringen in een gesprek toe te lichten. Onze contactgegevens hebben we hieronder opgenomen.

In al uw overwegingen en in uw besluitvorming wensen en bidden we u de wijsheid van God en de kracht van heilige Geest toe.

Met hoogachting en hartelijke groeten,

Ds. Marleen Blootens
Jetty M.A. Boerma-Buurman
Nienke Hofsink (student theologie)
Drs. Sanne Hooiveld-Boven
Jannet de Jong, MA
Drs. Annemiek de Jonge
Jolien Leeffers
Dr. Almatine Leene
Drs. Corien Oranje
Joke Parre-Hartog
Drs. Elly Urban
Coby van der Stoep
Ir. Sibilla Verhagen
Bettelies Westerbeek (missionair werker)

Contactgegevens:
(weggelaten, djb)

Bron: eeninwaarheid.info 14-06-2014 - D.J. Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 12

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]