Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen A. Capellen reageert op het weerwoord van K. van Bekkum

A. Capellen reageert op het weerwoord van K. van Bekkum

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op eeninwaarheid.info reageert A. Capellen op het weerwoord van K. van Bekkum t.a.v. de uitgebrachte kritiek op zijn proefschrift over Jozua.

Na lang wachten is het er eindelijk van gekomen: Koert Van Bekkum heeft gereageerd op de kritiek die uitgebracht is op zijn proefschrift From Conquest to Coexistence; op verzoek van de deputaten voor de Betrekkingen met de Buitenlandse Kerken en de Canadese subcommissie voor de betrekkingen met de GKV. Daar was alle reden toe. Want niet alleen binnen de GKV, maar ook vanuit de zusterkerken is er stevige kritiek uitgebracht op dit proefschrift. Op de tafel van de synode van Ede lag zelfs een officieel vermaanschrift van de Free Reformed Church of Australia waarin ook kritiek wordt geleverd op genoemde dissertatie.  Reden genoeg dus voor een weerwoord nu de synode van Ede over deze kritiek een uitspraak moest doen.

Onder de titel ‘Intocht en Sola scriptura’ gaat Van Bekkum in op deze kritiek. De titel is gelukkig gekozen. Want de kern van alle kritiek komt toch neer op de vraag of de Schrift nog wel zelf haar eigen uitlegster mag en moet zijn, of dat ook andere zaken, zoals bijvoorbeeld buiten-Bijbelse literaire tradities of archeologische artefacten meebepalend mogen zijn bij de uitleg van de Bijbeltekst , ja de letterlijke betekenis daarvan zelfs mogen weerspreken. In dit artikel wil ik ingaan op het verweer dat Van Bekkum in bovengenoemd artikel geeft. Het accent ligt daarbij op de inhoudelijke bezwaren die zijn ingebracht en Van Bekkums reactie daarop. Ik wil dat doen door puntsgewijs het verweer van Van Bekkum langs te gaan en dat van commentaar te voorzien.

(...)

De synode van Ede heeft de problematiek m.b.t. het proefschrift van van Bekkum ontweken. Daarmee heeft zij gehandeld in lijn van voorgaande synodes die moesten handelen over kritiek uit de kerken op Woord op schrift (De Bruijne en Doedens) en Schepping en Oordeel (Paas). In alle genoemde gevallen was de kritiek dat er in deze geschriften sprake was van (beginnende) Schriftkritiek. Hoe heeft de synode van Ede op deze kritiek gereageerd? Verder dan de loze bewering dat het dossier Van Bekkum en andere verwante dossiers nu eindelijk eens gesloten moest worden omdat er nu wel genoeg over gesproken is, kwam men niet. Ook nu bleef een inhoudelijke beoordeling achterwege.[34] Dat is ronduit teleurstellend.

Wat Van Bekkum bepleit is een weg tussen Schriftkritiek en vrijzinnigheid. Een soort Derde Weg. Eenzelfde streven zien we ook op andere terreinen. Zo zijn er talloze christenen die een tussenweg kiezen tussen evolutionisme en creationisme. Creationisten wordt het vaak kwalijk genomen dat zij de eerste hoofdstukken van Genesis opvatten als beschrijvingen van letterlijke geschiedenis.  Dat laatste wordt dan gemakshalve bestempeld als fundamentalistisch. Deze houding getuigt van een ‘luiaardsbenadering’ omdat daarbij geheel voorbij wordt gegaan aan de serieuze Schriftstudie die door tal van creationisten wordt verricht. Bij Van Bekkum krijg je de indruk dat hij op soortgelijke wijze de klassieke gereformeerde manier van Schriftuitleg (zoals die o.a. gehandhaafd is in de leeruitspraken van de synode van Assen 1926) beschouwt: als een soort fundamentalisme. Dat maakt het begrijpelijk dat hij bij zijn gereformeerde voorgangers uit de vorige eeuw een voorkeur bespeurt voor letterlijkheid, rationele exactheid en zintuiglijke waarneembaarheid. Die benadering wil Van Bekkum achter zich laten. Maar de weg van de vrijzinnigheid wil hij evenmin op. In plaats daarvan bepleit hij een tussenweg. Het streven naar zo’n Derde Weg is een gevaarlijke ontwikkeling .  Een gevaar dat door de synode van Ede en haar voorgangers onvoldoende is onderkend. Nog niet zoveel jaren geleden heeft prof. dr. J. van Bruggen hier dringend tegen gewaarschuwd:

“Het hier behandelde onderwerp is van fundamentele betekenis voor de Christenheid. Wie de historische geloofwaardigheid van de canon aanvecht, zaagt de tak door waarop hij zit. Er is slechts voor een beperkte tijd de keuze tussen een confessioneel christendom en een modern bijbelkritisch christendom. Vroeg of laat blijkt deze keuze over te gaan in een keuze voor of tegen het christelijk geloof. Zonder vertrouwen in de ons gegeven geschriften van de apostelen en profeten raakt het geloof in God en in zijn Zoon Jezus Christus uit de koers en mist de haven”. [35]

Tot ons verdriet moeten we constateren dat deze waarschuwing door opeenvolgende GKv-synodes in de wind is geslagen.

Bron: eeninwaarheid.info 28-06-2014 A. Capellen - Over Intocht en Sola scriptura - Een antwoord op een weerwoord

Zie ook:

werkenaaneenheid.nl - 12-05-2014 - Van Bekkum reageert op kritiek van afgelopen vier jaar op zijn proefschrift

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]