Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Leren van de geschiedenis

Leren van de geschiedenis - Wat is belangrijk?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 7
LaagsteHoogste 
Inhoudsopgave
Leren van de geschiedenis
Wat is belangrijk?
Zelfverloochening, subjectivisme en de bijbel kent maar 1 kerk
Dynamisch spreken over de kerk
Achterblijvers na de vereniging
Alle pagina's

 

Afscheiding of Doleantie werk van de Here?
Als we afzien van mensen, dan moest ons voorgeslacht toch zijn (Gods) werk in 1834 eerbiedigen? Niet in een romantische nostalgie en ook niet in het canoniek verklaren van een religieuze, een 'afgescheiden' sub-cultuur in Nederland, maar binnen het grote vergezicht van het komende koninkrijk van Hem, die een groot en eeuwig werk bezig was te voltrekken. Natuurlijk hadden de mensen toen ook hun eigen koppigheid en hun gelijkhebberij in kleinburgerlijkheid. Maar daarmee is het laatste en het diepste niet gezegd. Het werk Gods kon je toch niet in de waagschaal stellen om maar de éénheid te verkrijgen?
Maar was diezelfde Here met zijn Geest dan niet duidelijk werkzaam, toen de kerken van Reitsum in Friesland en van Kootwijk en Voorthuizen op de Veluwe de weg van de vrijmaking in 1886 vonden en toen er in Amsterdam eindelijk een kerkeraad kwam die weer verstond, wat tucht in de kerk van Christus is en wat het concreet inhoudt tegenover de machtsaanmatiging van kerkelijke besturen te belijden, dat Christus en Hij alleen koning is en dat zijn Woord verlossende wet voor de gemeente is? Ook hier mocht toch niets, terwille van het resultaat in de waagschaal worden gesteld?
(1. p. 46)

Discussies in openbaarheid
Daarbij moeten we niet vergeten, dat de discussies met betrekking tot de vereniging zich voor een heel groot deel in volle openbaarheid afspeelden in de kerkelijke vergaderingen en in de pers. Dat is in de ontwikkeling van de 19e eeuw zonder meer een heel belangrijk positief gegeven. (1. p. 46)

19e eeuw als voorbeeld voor ons
De vragen hebben alle het stempel van de vorige (19e) eeuw. Wanneer de gereformeerde belijdenis het hart niet heeft, kan men zich vandaag van die vragen gemakkelijk afmaken. Er blijft voor de moeite van de consci√ęntie niet meer dan een meewarig glimlachje over. Maar wie het werk van Hoger Hand heeft onderkend in 1834 en ook in 1886 √®n in heel de geloofsworsteling van de vorige eeuw - met de worsteling om de kerk en haar √©√©nheid in het centrum daarvan - die zal niet kunnen ontkennen, dat de vragen en de moeiten van de broeders van een eeuw geleden grote actualiteit houden.
In hun vragen zijn de broeders ons nabij en in vele opzichten ten voorbeeld. Daarom is het antwoord, dat zij vonden, ons nog altijd ter overweging gegeven. (1. p. 49)

Impasse opgelost
Dat het (eenheid 1892) nog jaren heeft geduurd, daarvan moet de hoofdreden ongetwijfeld bij de dolerende broeders worden gezocht met als centrale figuur A. Kuyper. Enerzijds was hun verwijt naar de kant van de christelijke gereformeerden, dat zij stelden: all√©√©n de Christelijke Gereformeerde Kerk is de wettige openbaring van het lichaam van Christus (we herkennen dat verwijt toch, ook voor onze dagen?). Anderzijds hebben Kuyper c.s. getracht de broeders van de Afscheiding z√≥ ver te brengen, dat ze uiteindelijk positie kozen binnen het kader van het 'dolerende' denken en doen. (...) nl. in de pretentie dat in de kerken van de Doleantie de historische continu√Įteit was te zien van de gereformeerde kerken in Nederland, die in 1816 onder het juk waren gekomen. (1. p. 50)

Toen scheen er een impasse te zijn ontstaan zonder perspectief. Maar juist toen werd de weg tot elkaar geopend. De mannen van de Doleantie zagen af van hun pogen de christelijke gereformeerde broeders in hun richting te dwingen. Ze concentreerden zich na de mislukking van de concept-acte in de synode van Leeuwarden van de Nederduitsche Gereformeerde Kerken op de belijdenis van de 3 formulieren van eenheid en op de gereformeerde kerkregering, zoals die gestalte had gekregen in de kerkorde die vanouds was aanvaard door de gereformeerde kerken in Nederland.
De synode blijft oog houden voor het "onmiskenbare verschil" tussen '1834' en '1886', maar zij herhaalt met praktisch dezelfde woorden, dat zij bereid is " met het oog op en krachtens de eenheid in Belijdenis en Kerkregeering" te pogen om tot Vereniging te komen en kerkelijk samen te leven.
Eenvoudiger kon het niet! maar deze eenvoud bleek het kenmerk van het ware te zijn.
Men wijst niet alleen de enig-mogelijke grondslag aan. Men zegt ook: deze eenheid is er en daarom zullen we elkaar zoeken en zó kunnen we onder Gods zegen elkaar ondanks alle verschil in beoordeling van '1834' en van '1886' bereiken.
Hoe dankbaar men bleef voor '1834', de Afscheiding werd niet tot een vierde formulier van eenheid verheven. Het zou ook tegen haar eigen aard en bedoeling in geweest zijn. (1. p. 50,51)

Als er confessionele eenheid wordt gekonstateerd, moet de kerkelijke eenheid metterdaad volgen. (1. p.59)

Hoe komt de eenheid wel en wanneer niet?
Hoe komt die eenheid er? Hoe wordt die broederliefde geboren? Petrus geeft dat duidelijk aan: door gehoorzaamheid aan de waarheid. Die gehoorzaamheid aan de waarheid reinigt tot broederliefde. Gehoorzaamheid aan de waarheid reinigt tot kerkelijke eenheid.
Komt het niet tot de éne broederliefde, dan gaat er daarvóór blijkbaar iets fout in het reinigingsproces, dat in die broederliefde, in kerkelijke eenheid, moet uitmonden.
Dan zijn de zondige tegenkrachten nog zo sterk dat de gehoorzaamheid aan de waarheid er niet of onvoldoende uitkomt.
Onderkennen wij de macht van de zonde hier? (1. p. 60)

Dezelfde waarheid erkennen maar niet komen tot kerkelijke eenheid?
Want het kan niet, het mag niet, het is uitgesloten: dat we dezelfde waarheid kennen, aangrijpen en belijden, maar niet samen gehoorzaam zijn. Niet komen tot kerkelijke eenheid, tot de broederliefde van de broeders die samenwonen.
Wel dezelfde waarheid erkennen, maar niet samen één zijn in de kerk, dat is ten diepste een motie van wantrouwen naar de waarheid toe.
Naar God toe! (1. p. 61)Laatst aangepast op woensdag 21 augustus 2013 13:51  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het ori√ęnterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]