Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen Wat heeft de Australische Synode precies besloten over schorsing van zusterkerkrelatie met GKv?

Wat heeft de Australische Synode precies besloten over schorsing van zusterkerkrelatie met GKv?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 9
LaagsteHoogste 

Beperkende regels met uitzicht op: herstel of volledige verbreking zusterkerkrelatie

De zusterkerken van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv) te Australie - de Free Reformed Churches of Australia (FRCA) - hebben op de synodevergadering vrijdag 26 juni 2015 besloten om de zusterkerkrelatie te schorsen met de GKv. Feitelijk betekent dit dat men de meest uitgebreide vorm verandert in een beperkte vorm van een zusterkerkrelatie. En de vaste relatie is veranderd in een tijdelijke relatie (te vergelijken met een vast dienstverband en een tijdelijk dienstverband). De Australische Synode Baldivis 2015 heeft bovendien verklaard dat de zusterkerkrelatie onhoudbaar wordt, als de GKv op de Synode in 2017 geen tekenen en bewijzen laat zien van bekering. Ook zullen zij aan alle kerkenraden van de GKv kopies sturen van de vermaanbrief aan de GKv Synode Ede 2014 en van de door de Synode opgestelde korte, puntige brief naar de volgende GKv Synode in 2017. En de Synode Baldivis roept alle FRCA kerken op om te bidden voor de GKv.

Wat heeft de Synode te Baldivis nu precies besloten? En welke consequenties heeft die schorsing voor de GKv? Wat is het meest voor de hand liggende toekomstscenario?


De gewijzigde regels van de zusterkerkrelatie
De volgende regels die wareen overeengekomen in de zusterkerkrelatie-overeenkomst worden als volgt gewijzigd:

Originele regel
Nieuwe regel
Regel e) De kerken aanvaarden elkaars attestaties, dat ook inhoudt het toelaten van de leden tot de betreffende kerken tot de sacramenten bij het tonen van deze attestaties. Om alleen attestaties te aanvaarden van die leden van de GKv waarvan de kerkenraad overtuigd is van hun trouw aan leer en leven, en om zorgvuldigheid te betrachten bij het verlenen van attestaties naar de GKv
Regel f) De kerken zullen in principe hun kansels openstellen voor elkaars predikanten overeenkomstig de regels die zijn aanvaard door de betreffende kerkverbanden. Om predikanten uit de GKv de bevoegdheid te ontzeggen om te preken in ons kerkverband, of te worden beroepen om te dienen binnen de FRCA tenzij het beroep is goedgekeurd door de classis.
Regel h) De kerken zullen elkaars afgevaardigden ontvangen op hun meeste vergaderingen en hen uit te nodigen om zitting te nemen als adviseurs, zo vaak als mogelijk is. Afgevaardigden van de GKv zullen worden uitgenodigd om de volgende Synode bij te wonen met de bevoegdheden overeenkomstig de regels 6.2. van de Synode1.

De laatste regel houdt in dat de afgevaardigden van de GKv voorheen een adviserende stem hadden als zij daarom verzochten of als ze daarom verzocht werden in publieke sessies van de synode en adviserende commissies. Deze adviserende stem was niet beperkt tot specifieke zaken. Volgens regel 6.21 wordt deze bevoegdheid nu beperkt tot alleen die kwesties die specifiek betrekking hebben op de tijdelijke zusterkerkrelatie.

Zij sturen de volgende GKv Synode een tweede brief:

 1. om haar diepste verdriet te uiten over de reactie van de Synode Ede op haar vermaanbrief verzonden door de Synode Armadale en te informeren over de schorsing van hun zusterkerkrelatie.
 2. te verklaren dat de zusterkerkrelatie van de FRCA met de GKv onhoudbaar zal worden als de volgende synode van de GKv in 2017 geen bewijs van bekering laat zien en aantoont van de afwijkingen zoals genoemd in de brief van de Synode van Armadale 2012 naar de synode van Ede 20142.

De FRCA kerken worden opgeroepen om te bidden dat de HEERE de GKV geeft om de Bijbelse waarheid, zoals nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid, oprecht te handhaven en te verdedigen.

Op 26 juni stond in een persverslag van de Australische Synode het volgende te lezen over de relatie met de GKv en de genomen besluiten (opmaak is door mij - JT - aangepast om de tekst leesbaarder te maken):


Gereformeerde Kerken in Nederland (GKv)

Als het aantal inzendingen van de kerken een maatstaf is, dan is zeker uitgekeken naar een beslissing over onze relatie met de GKv. Veel inzendingen uitten grote bezorgdheid over de richting die onze zusterkerken in Nederland gaan. Inderdaad heeft de synode Armadale 2012 een vermaanbrief gestuurd aan de GKv waarin deze zorgen zijn samengevat.

Wat aan veel van deze zorgen ten grondslag ligt, is een manier van Bijbeluitleg die geen recht doet aan de volledigheid, gezag en duidelijkheid van Gods Woord, maar in plaats daarvan bepalen omstandigheden van tijd en cultuur de betekenis van de Bijbelse tekst.

Deze vermaanbrief heeft niet het gewenste effect gesorteerd. De Nederlandse Synode van Ede 2014 heeft niet aanvaard dat de waarschuwingen terecht waren. Dit bracht onze deputaten in hun rapport tot de conclusie: "We moeten met tegenzin concluderen dat onze Nederlandse zusters, als kerkverband, zich in belangrijke mate hebben verwijderd van het Gereformeerde geloof in de leer, het kerkrecht, tucht en liturgie".

De synodeafgevaardigden waren er unaniem over eens dat de genoemde zorgen in het deputatenrapport reëel zijn en dat onze zusterkerkrelatie niet op normale wijze kan voortbestaan.
Als gevolg daarvan heeft de Synode nu besloten om de relatie met de GKv te schorsen. Dat betekent dat

 • attestaties van broeders en zusters afkomstig uit de GKv niet zonder onderzoek worden geaccepteerd.
 • Het betekent ook dat predikanten uit de GKv niet langer bevoegd zijn om te preken in de FRCA.

Om de communicatielijnen open te houden, zal de FRCA nog steeds twee afgevaardigden welkom heten op onze volgende Synode.

Deze opschorting van onze relatie is een grote stap omdat de synode ook verklaarde "dat de zusterkerkrelatie van de FRCA met de GKv onhoudbaar zal worden als de volgende synode van de GKv in 2017 geen bewijs van bekering aantoont van de afwijkingen zoals genoemd in de brief van de Synode van Armadale 2012 naar de Synode van Ede 2014."

Deze opschorting sluit niet nog een andere poging uit om de koers van de GKv te veranderen, omdat de Synode ook besloot om "in te gaan op het verzoek van de Synode Ede om te adviseren over de rol van mannen en vrouwen in de kerk en het duidelijk bijbelse onderwijs te laten zien over deze kwestie."

Je kunt gerust zeggen dat dit besluit om de relatie op te schorten wel eens de laatste poging zou kunnen zijn om de GKv te overtuigen van terugkeer van de koers die zij gaan, terug naar de trouw aan Gods Woord en de Gereformeerde belijdenis die we delen. Het is het gebed van de Synode dat onze zusterkerken zich gaan bekeren en onze relatie wordt hersteld.

Gedenk alstublieft de GKv in uw gebeden en vraag de HEERE van de kerk om Zijn kerk te beschermen en te bewaren in de wereld


De nieuw benoemde deputaten krijgen de opdracht:

 1. om te communiceren met de GKv deputaten BBK
 2. reacties van de GKv te volgen en te analyseren
 3. te reageren op het verzoek van GKv Synode Ede 2014 voor advies m.b.t. de functie van man en vrouw in de kerk, en een helder bijbels geluid laten horen over deze kwestie;
 4. een kopie te sturen aan alle kerkenraden binnen de GKv van de eerste en de tweede brief die worden gestuurd naar de volgende GKv synode in 2017;
 5. om twee afgevaardigden te sturen naar de volgende GKv synode
 6. dezelfde opdracht als genoemd onder 4. (een doublure, zal nog wel worden gewijzigd)
 7. te rapporteren aan de volgende synode.

De gronden voor deze besluiten:

 1. De GKv hebben bevestigd dat zij zijn veranderd (zie besluiten in reactie op de vermaningen 2.a.3.), maar ontkennen enige afwijking van Schrift of Belijdenis, en als gevolg daarvan voelen zij geen noodzaak tot bekering en terugkeer.
 2. Er is voldoende bewijs van de tolerantie van het gebruik van een hermeneutiek onder hen die het mogelijk maakt dat mensen Gods geboden overtreden en het Woord van God ongeldig maken.
 3. Als zusterkerken hebben we beloofd om 'elkaar te vermanen om te leven als kerken van God in deze wereld... en om wederzijds voor elkaar te zorgen dat ze niet afwijken van het gereformeerde geloof in de leer, kerkrecht, tucht en liturgie.' (Regels voor zusterkerken).
 4. De GKv hebben ons duidelijk meegedeeld dat zorgen en bezwaren rechtstreeks moeten worden gericht aan hun synode. Synode Ede heeft gevraagd om bezwaren rechtstreeks te richten tot hun synode. Synode Ede heeft specifiek gevraagd om advies van zusterkerken over de rol van mannen en vrouwen in de kerk.
 5. Door opschorting van de zusterkerkrelatie, kan onze oproep tot gehoorzaamheid en onderwerping aan de duidelijke betekenis van de Schrift nog worden gehoord en daarnaar gehandeld in de GKv.
 6. Vanwege de ernstige zorgen die we hebben voor onze zuster in Nederland, moeten de kerken deze zaak regelmatig in gebed brengen voor de HEERE.

Als bijlagen in dit artikel zijn opgenomen:

Kort commentaar - het verwachte effect en een advies
We verwachten niet dat de GKv zich zal bekeren door deze actie van de FRCA. Zelfs niet als ook de Canadese kerken, en alle andere buitenlandse kerken die de GKv reeds hebben vermaand of gewaarschuwd, zullen besluiten om de zusterkerkrelatie deels of helemaal te verbreken. De belangrijkste reden is wat we daarover tegenkwamen op Twitter: de GKv leeft in een heel andere wereld dan haar zusterkerken. Dat houdt in dat de GKv denkt dat er daarom voor haar andere normen en waarden van toepassing zijn. Consequent worden de uitgangspunten van de nieuwe hermeneutiek (inclusief de leer van de 'kontekstualisatie') toegepast. Als men de geboden van Gods Woord vooral bindt aan de tijd en cultuur van de bijbelschrijvers en als men de Belijdenis vooral bindt aan de tijd en cultuur van de Middeleeuwen, dan is het niet onlogisch als de GKv ook de normen en waarden van haar buitenlandse zusterkerken bindt aan de tijd en cultuur waarin zij leven. Zo zullen zij de verschillen een plaats geven, er verdrietig over zijn dat de buitenlandse kerken de Nederlandse situatie niet (kunnen) begrijpen en er vervolgens in berusten. Men zal denken dat de buitenlandse kerken over een x aantal jaren dezelfde ontwikkelingen zullen meemaken. Maar omdat de buitenlandse kerken zich dat niet kunnen indenken, heeft het weinig zin om dit ook zo uit te spreken en kan het arrogant overkomen.
De kans dat de GKv zich metterdaad zullen bekeren is uitermate klein. Daar is m.i. nog een groter wonder voor nodig dan het wonder van de 19e eeuw (Afscheiding, Doleantie en Vereniging). Als ook Canada en de overige kerken op hun eerstvolgende synodes niet definitief de zusterkerkrelatie zullen verbreken met de GKv, zal een eventueel schokeffect helemaal niet meer plaatsvinden waardoor de GKv gewoon de koers blijven volgen die ze nu volgen. De buitenlandse kerken lopen met het niet verbreken van de relatie het risico dat ze ook nog worden besmet met het virus van onder andere maar wel vooral de nieuwe hermeneutiek.
De GKv zullen zich gaan heroriënteren en meer verbanden aangaan met kerken die nog verder afstaan van de gereformeerde belijdenis. Uiteindelijk zullen ze, als het draagvlak breed genoeg is geworden, daar ook in opgaan.
Ongetwijfeld zullen de buitenlandse kerken ook geconfronteerd worden met dezelfde ontwikkelingen als de GKv de afgelopen tientallen jaren hebben ondergaan. Deze nu nog gereformeerde kerken zullen er dan ook goed aan doen om veel tijd en geld te investeren om dat proces van deformatie in de GKv, vanaf eind jaren 80 met de definitieve ommekeer in de jaren 90, dat zich steeds sneller ging ontwikkelen, grondig te analyseren. En om vervolgens na te gaan hoe men deze vorm van deformatie en secularisatie zo effectief mogelijk kan proberen te voorkomen en bestrijden. Want als het begin van afval niet wordt weerstaan, is er bijna geen houden meer aan.

Het meest heeft mij verbaasd dat er zo weinig doortastende strijd is geleverd door orthodoxe dominees in de GKv om het proces van deformatie tegen te gaan. En hoe snel die orthodoxe dominees de strijd hebben opgegeven en zich hebben neergelegd bij en meegegaan zijn met alle verkeerde ontwikkelingen. Juist die orthodoxe dominees en theologen droegen en/of dragen een enorm grote verantwoordelijkheid.

JT

Naschrift 18-07-2015
J. Numan (FRCA) schrijft zeer kritisch over het besluit van de Australische Synode om de zusterkerkrelatie met de GKv op te schorten, terwijl tegelijkertijd de zusterkerkrelatie wordt aangehouden met de GKv. Hij beschrijft het besluitvormingsproces en geeft een negatieve beoordeling. Tenslotte laat hij ook de consequentie zien van het aanhouden van de zusterkerkrelatie met de GKv. Ik citeer:

Afgezien van de verantwoordelijkheid van de Synode om het kerkverband van de FRCA te beschermen tegen verkeerde invloeden en om die kerken af te wijzen die ondanks waarschuwingen zich niet laten leiden overeenkomstig het zuivere Woord van God, is er ook de verantwoordelijkheid om eenheid te betuigen met die kerken die duidelijk een verlangen laten zien om zich geheel te onderwerpen aan het gezag van Gods Woord.

(...)

Zijn we niet schuldig aan het in de steek laten van deze Nederlandse broeders en zusters wiens kleine verband van DGK kerken veel behoefte hebben aan steun en met wie we alle reden lijken te hebben om publiek de ware eenheid met de Geest - zoals naar voren komt in zowel hun woorden als daden - tot uitdrukking te brengen? Zij hebben vertegenwoordigers naar onze laatste drie synodes gezonden en zijn door achtereenvolgende FRCA deputaten herkend als lijken zij Gods Woord ijverig te onderhouden zoals gehandhaafd in de Gereformeerde Belijdenissen. Kan het echt goed zijn in de ogen van de Here om hen te laten wachten en wachten en wachten - nu nog eens drie jaar lang?

Bron: defenceofthetruth.cm 18-07-2015 Jelte Numan - Observations on FRCA Synod Baldivis in Coming to a Decision on the RCN

Noten

1Bron: Rules for Synods of The Free Reformed Churches of Australia as adopted by Synod 1998, Acts Article 65, and amended in accordance with Article 42 of Acts 2000, Articles 12, 90, and 91 of Acts 2003, and Articles 75, 90, and 117 of Acts 2012.

6. VISITORS
Synod shall recognise visitors from other churches, and grant privileges accordingly, as follows:

6.1
Delegates from sister churches will be allowed to address synod in open session for the purpose of passing on greetings and information concerning the particular sister relation; and sit as advisory members in synod's open sessions and advisory committees where they may give advice when they request, or are requested, to do so.

6.2
Delegates from churches with whom we have temporary ecclesiastical contact will be allowed to address synod in open session for the purpose of passing on greetings and information concerning the temporary ecclesiastical contact; to speak in synod's open session when they request, or are requested, to do so on matters specifically pertaining to the temporary ecclesiastical contact; and to sit as advisory members in the advisory committee(s) that deal with the temporary ecclesiastical contact, where they may give advice when they request, or are requested, to do so.

6.3
Delegates from churches with whom we have official contact will be allowed to address synod in open session for the purpose of passing on greetings and information concerning the contact.

6.4
Delegates from churches who desire to establish contact with our churches will be allowed admission to the audience of synod.
All delegates so received will be offered normal Christian hospitality, such as lodging and meals.

6.5
Visitors delegated by other churches must be male in order to be accorded the privileges outlines in Rules 6.1 through 6.4.

2Zie werkenaaneenheid.nl 01-05-2013 Officiele vermaanbrief aan GKv door FRCA (Australie) goedgekeurd om te verzenden


Zie ook:

De toespraken van de Nederlandse afgevaardigden en de reactie namens de Australische kerken:

 • 1F. Address by Rev J Plug, on behalf of the Reformed Churches in the Netherlands (RCN) Wednesday 24th June 2015, Acts Article 46 (posted 04-07-2015)
 • 1H. Address by Br J de Jong, on behalf of the Reformed Churches in the Netherlands (RCN) Thursday 25th June 2015, Acts Article 53 (posted 04-07-2015)
 • 1I. Address by Rev R D Anderson, in response to the address of the Reformed Churches in the Netherlands (RCN) Thursday 25th June 2015, Acts Article 66 (posted 04-07-2015)

werkenaaneenheid.nl 26-06-2015 De Australische zusterkerken schorten band met GKv op: een laatste waarschuwing tot bekering

yinkahdinay.wordpress.com 29-06-2015 dr. Wes Bredenhof - FRCA Synod 2015 (4)

gkv.nl 01-07-2015 FRCA – Opschorten zusterkerkrelatie - volledig geciteerd:

De Australische zusterkerken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt hebben de relatie met de kerken in Nederland ‘opgeschort’. Dat heeft de generale synode van de Free Reformed Churches in Australië (FRCA)besloten. De kerkvergadering kwam deze week bijeen in Baldivis, een voorstad van de West-Australische stad Perth.

De Australische kerken zullen het opschorten van de zusterkerk­relatie in een brief meedelen aan de GKV-synode van 2017, die samenkomt in Meppel. Ook wordt een afvaardiging gestuurd om een toelichting te geven op het besluit.

De opschorting houdt in dat vrijgemaakte predikanten uit Nederland niet langer mogen voorgaan in diensten in Australië en dat kerken in Australië voorzichtig moeten zijn met het aanvaarden van vrijgemaakte kerkleden uit Nederland. De synode heeft gekozen voor ‘opschorting’ van de relatie en niet voor beëindiging daarvan. Reden daarvoor is dat de Australische kerken de communicatie met de kerken in Nederland niet willen afsnijden, omdat ze zich verplicht voelen die te wijzen op het goede spoor.

De Australische kerken noemen hun relatie met de kerken in Nederland ‘onhoudbaar’, tenzij de volgende synodevergadering laat zien dat ze omkeren op hun wegen.

Het gaat daarbij om de omgang met het gezag van de Bijbel, de discussie over vrouwelijke ambtsdragers, de nieuwe kerkorde, de snelle toenadering tot de Nederlands Gereformeerde Kerken en ontwikkelingen aan de Theologische Universiteit in Kampen. De Australische kerken, gesticht door Nederlandse vrijgemaakten die in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw naar Australië emigreerden, hebben al eerder hun bezorgdheid geuit in de vorm van een officiële vermaning.


In het persverslag (pdf) d.d. 26-06-2015 van de Synode Baldivis week 1 is het volgende te lezen over de bespreking en de definitieve besluiten over de GKv:

Reformed Churches of the Netherlands (RCN)
If the number of church submissions is anything to go by, then a decision regarding our relationship with the RCN was also highly anticipated. Many submissions expressed great concern about the direction that our sister churches in the Netherlands are going. In fact, Synod Armadale 2012 had sent a letter of admonition to the RCN outlining these concerns.
Underlying many of these concerns is a manner of Bible explanation which does not do justice to the sufficiency, authority and clarity of God’s Word, but instead allows circumstances of time and culture to determine the understanding of the Biblical text. This letter of admonition did not have the desired effect. The Dutch Synod of Ede 2014 did not accept that any of the warnings are accurate. In their report this leads our deputies to the conclusion: “We reluctantly must conclude that our Dutch sisters have, as a federation corporately, departed in important ways from the Reformed faith in doctrine, church polity, discipline and liturgy.” The Synod delegates were unanimously agreed that the concerns raised in the deputies report are real and that our sister church relationship cannot continue as per normal. As a result Synod has now decided to suspend the relationship with the RCN. That means that attestations from brothers and sisters coming from the RCN will not be accepted without question. It also means that ministers from the RCN are no longer allowed to preach in the FRCA. To keep the lines of communication open, the FRCA will still welcome two delegates to our next Synod. This suspension of our relationship is a big step because Synod also declared “that the FRCA’s sister relationship with the RCN will become untenable if the next synod of the RCN in 2017 does not express and demonstrate evidence of repentance from the deviations mentioned in the letter of the Synod of Armadale 2012 to the synod of Ede 2014.” This suspension does not preclude yet another attempt to change the direction of the RCN, because Synod also decided “to interact with the request of Synod Ede for advice with respect to the role of men and women in the church, and present the clear biblical teaching on this matter.” It is safe to say that this decision to suspend the relationship may very well be the last attempt to convince the RCN to turn around from the direction they are going, back to faithfulness to God’s Word and the Reformed confessions which we share. It is the prayer of Synod that our sister churches might repent and our relationship restored. Please remember the RCN in your prayers and ask the Lord of the church to guard and preserve His church in the world.

In het persverslag van de tweede en laatste week van de synodevergadering staat het volgende over de te versturen brief aan de GKv:

Letter to the Reformed Churches of the Netherlands (RCN)
Last week Synod decided to suspend the sister church relationship with the RCN. The new Deputies for Sister Church Relations will make contact with the RCN to discuss this decision with them. However, Synod also thought it wise to contact the RCN via an official letter from Synod to Synod. Synod discussed what exactly this letter should say.
It was decided to keep the letter short and to the point, considering that our last Synod had already sent the RCN an extensive letter of admonition. The same letter will also be sent to all the local consistories of the RCN, to make sure that all the churches of the RCN are made aware of the matters contained within the letter of admonition that has been sent to the Synod of the RCN of 2013, as well as the letter this Synod Baldivis 2015 has decided to send to the next RCN Synod.

Terug naar verwijzing


Concept Acta Synod Baldivis 2015

Uit de concept acta (pdf) d.d. 26-06-2015 citeren we de artikelen die betrekking hebben op de GKv (RCN) van de synodevergadering op vrijdag 26-06-2015:

Article 72 - Reformed Churches in the Netherlands
The Advisory Committee made the following proposal:
To suspend the sister church relationship with the RCN as follows:

 1. To deny ministers from the RCN the privilege of preaching in our federation, or to be called to serve in the FRCA unless the call is approved by Classis.
 2. To not accept attestations from or issue attestations to the RCN.
 3. To discharge deputies, to thank them for their work and to appoint new deputies with the mandate:

a. to send to the next RCN synod a second letter:

· to express our deep sadness at the response of Synod Ede to our letter of admonition sent by Synod Armadale and advise of the suspension of our sister church relationship;
· appeal their decisions with respect to our letter of admonition and reiterate our concerns as summarised in the deputies report to Synod Baldivis;
· to declare that the FRCA will terminate sister relations with the RCN if the next synod of the RCN in 2017 does not express and demonstrate evidence of repentance from the deviations mentioned in the letter of the Synod of Armadale 2012 to the synod of Ede 2014;

b. to encourage the FRCA congregations to pray that the Lord grant the RCN to uprightly uphold and defend the Scriptural truth as maintained in the three forms of unity;
c. to interact with the deputies BBK;
d. to monitor and analyse responses by the RCN;
e. to report to the next synod;
f. to send two delegates to the next synod of the RCN.

Grounds
1. There is ample evidence of a systemic failure to practise church discipline both within some congregations in the RCN and in mutual discipline among the churches through classes and synods, which leads to the profanation and defilement of the Lord's Holy Supper among them.
2. There is ample evidence of the toleration of the use of a hermeneutic among them which allows man to transgress God's commandments and invalidates the Word of God.

The proposals are put to several rounds of discussion. The Advisory Committee are given the opportunity to respond to the discussion. Synod requests that the Advisory Committee takes the comments made, rework it and come back to Synod with a reworked proposal.

Article 75 - Reformed Churches in the Netherlands
The Advisory Committee tables a reworked proposal to the Synod.

I. Proposal
To add 4(e): “to send to the consistories of the RCN, a copy of the first and second letter sent to the next synod of the RCN in 2017”.

Ground
It is evident that many members of the RCN have no knowledge of the matters contained within the letters addressed to the synod of the RCN.

ADOPTED

II. Proposal
To delete 2(c) or to renumber 2(c) as 4(c).

Ground
This is not the task of a synod. The Dutch are also well aware of and conversant with the traditional defence of the position against having women in office.

ADOPTED (to renumber 2(c) as 4(c))

III. Proposal
To delete the explanation under 1(a).

Ground
Those coming from overseas come from a suspended federation and ought not to expect the privilege of Lord’s Supper celebration. This in no way judges their individual faith.

DEFEATED

IV. Proposal
To accept the proposal of the Advisory Committee as amended:

1. To suspend our relationship with the RCN. This suspension applies to the rules of our sister church relationship agreement:

a. “Rule e) The churches shall accept one another’s attestations, which also means admitting the members of the respective churches to the sacraments upon presentation of these attestations.” To accept attestations only from those members of the RCN whom the consistory is convinced are faithful in doctrine and conduct, and to issue attestations to the RCN with due care.
b. “Rule f) The churches shall in principle open their pulpits to each other’s ministers in agreement with the rules adopted by the respective church federations.” To deny ministers from the RCN the privilege of preaching in our federation, or to be called to serve in the FRCA unless the call is approved by Classis.
c. “Rule h) The churches shall receive each other’s delegates at their broadest assemblies and invite them to sit as advisers, as much as possible.” Delegates from the RCN will be invited to attend our next synod and be accorded the privileges as per rules for Synod 6.2.

2. To send to the next RCN synod a second letter:

a. to express our deep sadness at the response of Synod Ede to our letter of admonition sent by Synod Armadale and advise of the suspension of our sister church relationship;
b. to declare that the FRCA’s sister relationship with the RCN will become untenable if the next synod of the RCN in 2017 does not express and demonstrate evidence of repentance from the deviations mentioned in the letter of the Synod of Armadale 2012 to the synod of Ede 2014.

3. To encourage the FRCA congregations to pray that the Lord grant the RCN to uprightly uphold and defend the Scriptural truth as maintained in the three forms of unity.

4. To discharge deputies, to thank them for their work and to appoint new deputies with the mandate:

a. to interact with the deputies BBK;
b. to monitor and analyse responses by the RCN;
c. to interact with the request of Synod Ede for advice with respect to the role of men and women in the church, and present the clear biblical teaching on this matter;
d. to send to the consistories of the RCN, a copy of the first and second letter sent to the next synod of the RCN in 2017;
e. to send two delegates to the next synod of the RCN;
f. to send to the consistories of the RCN a copy of the first and second letter sent to the next synod of the RCN in 2017;
g. to report to the next synod.

Grounds

 1. The RCN acknowledge that they have changed (see decision in response to admonitions 2.a.3.), but deny any Scriptural or Confessional deviation, and consequently feel no need for repentance and return.
 2. There is ample evidence of the toleration of the use of a hermeneutic among them which allows man to transgress God's commandments and invalidates the Word of God.
 3. As sister churches we have promised to ‘exhort one another to live as churches of God in this world… and to mutually care for each other that they do not depart from the reformed faith in doctrine, church polity, discipline and liturgy.’ (Rules for sister churches).
 4. The RCN have clearly communicated to us that concerns and objections are to be addressed directly to their synod. Synod Ede has asked that objections are to be addressed directly to their synod. Synod Ede has specifically asked for advice from sister churches regarding the role of men and women in the church.
 5. By suspending the sister church relationship, our call for obedience and submission to the clear meaning of Scripture may yet be heard and acted upon by many in the RCN.
 6. Because of the grave concerns we have for our sister in The Netherlands, the churches should bring this matter regularly in prayer before the LORD.

ADOPTED

Terug naar verwijzing


Sister Church Relation rules FRCA (Source: http://www.frcrockingham.org/worship-services/services/churchorder_with_frca_synod.pdf)

C . SISTER CHURCHES

a . Rules etc .

Rules for sister relations
Synod decides:
2.
to adopt the rules recommended by deputies (and amended) for sister relations as follows:
RULES FOR EXERCISING SISTER RELATIONS
1.
Sister relations shall be used mutually to assist, encourage and exhort one another to live as churches of God in this world.
2.
The churches shall mutually care for each other that they do not depart from the reformed faith in doctrine, church polity, discipline and liturgy.
3.
The churches shall inform each other of the decisions taken by their broadest assemblies, if possible by sending each other their Acts or their Minutes and, otherwise, at least by sending the decisions relevant to the respective churches (if possible in translation).
4.
The churches shall give account to each other concerning the establishing of relations with third parties.
5.
The churches shall accept one another's attestations, which also means admitting the members of the respective churches to the sacraments upon presentation of these attestations.
6.
The churches shall in principle open their pulpits to each other's ministers in agreement with the rules adopted by the respective church federations. Also the churches agree in principle to the possibility of calling each other's ministers, while the churches reserve for themselves the right to maintain their own rules in connection with the extension and approval of calls.
7.
In cases of substantial changes or additions to the confession, church order or liturgical forms this intention shall be brought to the special attention of the sister churches, so that as much consultation as possible can take place before a final decision is reached.
8.
The churches shall receive each other's delegates at their broadest assemblies and invite them to sit as advisers, as much as possible.

Terug naar verwijzing


Laatst aangepast op zaterdag 30 april 2016 21:30  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]