Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Wachten op uitwerpen? ND: D.J. Bolt Niet wachten totdat je uit kerk wordt verwijderd

ND: D.J. Bolt Niet wachten totdat je uit kerk wordt verwijderd

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Niet wachten tot je uit kerk wordt verwijderd

Dit artikel komt voor in dossier: Verschuivingen in de kerk

Bron: Nederlands Dagblad

Geplaatst: 18 februari 2010 12:10, laatste wijziging: 18 februari 2010 12:53

door D.J. Bolt

De stelling dat je als verontruste een kerk pas mag verlaten als je verwijderd wordt, zoals P.L. Voorberg schreef, klopt historisch niet. Bovendien is het geen maatstaf. En kennelijk is ook M.J. Arntzen van standpunt veranderd, die eerder nog wel de synodale voor de vrijgemaakt-gereformeerde kerk verruilde.

Het is inderdaad een brandende vraag die veel verontrusten bezighoudt: wanneer mag of moet je de kerk verlaten als er ernstige dwalingen in voorkomen? Dr. P.L. Voorberg gaf daarop als antwoord ( Nederlands Dagblad 14 januari): 'Pas als je verwijderd wordt'. Zo ging het er volgens hem toe bij o.a. de Afscheiding in 1834 en de Vrijmaking in 1944. Maar doet Voorberg de kerkgeschiedenis wel recht? Ds. H. de Cock werd afgezet door het provinciaal kerkbestuur. Hij ging vervolgens in hoger beroep bij de algemene synode van de Hervormde Kerk. Deze gaf hem nog een half jaar respijt. Echter vóórdat deze termijn was verstreken kreeg ds. De Cock 'vrijmoedigheid' om zich af te scheiden.

Iets soortgelijks kan van de Vrijmaking worden gezegd, ds. C.W. Hoek wees daar al op ( ND 22 januari). Ook hier geen afsnijden door de kerk. En waarom noemt Voorberg de Doleantie van 1886 niet? Dat was toch helemaal geen zaak van 'verbannen'? Het historisch argument van Voorberg snijdt dus geen hout en is ook nooit de maatstaf.

Afscheiden lijkt ook voor dr. M.J. Arntzen geen optie ( ND 11 februari), hoewel hij wel een aantal jaren geleden zich van de synodaal-gereformeerde kerk afscheidde en vrijgemaakt werd.

Waarom is datgene wat we gezamenlijk belijden over de kerk niet meer van toepassing? Het blijft toch gaan om het zich voegen bij een kerk waar sprake is van zuivere bediening van Woord, de reine bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht? Dat is toch voluit Schriftuurlijk en niet maar 'zestiende-eeuws'? Ik neem even een gemakkelijk voorbeeld uit Arntzens rijtje, de PKN. Het is toch onmogelijk deze kerkgemeenschap - waar men een ds. Hendrikse, die het bestaan van God loochent, ongemoeid laat - een ware kerk te noemen? En waarom zouden ook wij niet van onze eigen vrijgemaakt-gereformeerde kerken mogen nagaan of zij nog aan de kenmerken van Christus' kerk voldoen, en zo niet, haar verlaten? Dat is toch naar onze belijdenis?

Geen plaats

Men wil afwachten tot het initiatief van de 'andere kant' komt. Maar nog afgezien van de vraag of dit verantwoord is voor jezelf en je kinderen, dit initiatief is toch al in de vrijgemaakte kerken genomen? Er was geen plaats meer voor de Ichthus-gemeente van Kampen-Noord in het kerkverband. Veel broeders melden dat zij niet meer voor de ambten in aanmerking komen, of moeten kiezen: conformeren aan synodebesluiten waar ze geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen, of hun ambt neerleggen. Dat tekent wel het klimaat.

Dalfsen is nu de volgende toetssteen. De uitgetreden ambtsdragers hebben in een brief aan de vrijgemaakte kerkenraad uitdrukkelijk aangegeven dat zij hun stappen zien 'als daden van ambtsdragers die kerkelijk in doleantie zijn gegaan'. En dat ze graag het gesprek aangaan over een nieuwe eenheid in gehoorzaamheid aan het Woord. Is daar ruimte voor of worden zij 'met harde hand' uit het kerkverband verwijderd? De komende tijd zal het leren.

Ten slotte, het valt dr. Arntzen toe te stemmen dat de vraag 'waar dan heen' er zeker niet gemakkelijker op is geworden sinds de zestiende eeuw, gezien ook de kerkelijke verwarring die zich op dit moment voordoet. Tegelijk zijn er ook vele gesprekken op allerlei niveaus om te komen tot een hernieuwde en brede gereformeerde eenheid. Dat geeft hoop.

D.J. Bolt woont in Drachten en is verbonden aan het internetmagazine 'Eeninwaarheid'.

Laatst aangepast op donderdag 21 oktober 2010 08:49  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]