Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Waar wringt de schoen bij mij, GKN en/of DGK? - wel/geen gesprekken DGK en GKN? deel 1

Waar wringt de schoen bij mij, GKN en/of DGK? - wel/geen gesprekken DGK en GKN? deel 1

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 13
LaagsteHoogste 

Waar wringt de schoen vanuit de enig juiste context:

1 Timotheüs 5:21 Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus en de uitverkoren engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen.
Jakobus 3:17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Deuteronomium 16:19 U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen, want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen.
2 Kronieken 19:7 Nu dan, laat grote vrees voor de HEERE over u komen; neem uw plichten waar, en doe ze, want bij de HEERE, onze God, is geen onrecht, geen partijdigheid of aanneming van geschenken.
Spreuken 24:23 Het is niet goed partijdig te zijn in een rechtszaak. Spreuken 28:21 Het is niet goed partijdig te zijn,

 

Inleiding

Vorig jaar hebben DGK (De Gereformeerde Kerken) de GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) verzocht om in gesprek te gaan zodat kon worden onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om tot eenheid met de GKN te komen, waarbij het uitgangspunt dient te zijn de waarheid van Gods Woord en de rechtspraak waar deze op grond van Gods Woord is uitgeoefend. De grond daarvoor was dat het de roeping is van de kerk om daadwerkelijke eenheid te bewerkstelligen wanneer duidelijk is dat er kerkelijk leven op dezelfde grondslag is.1
DGK zonden een heel positieve uitnodiging d.d. 18 juni 2015, zonder enige veroordeling, voor een open gesprek naar de GKN. DGK schreven daarin over de GKN: ”U wilt staan op hetzelfde fundament van apostelen en profeten en u wilt zich in uw kerkelijk samenleven zoveel mogelijk richten naar de Gereformeerde Kerkorde.”

De GKN ontvingen de uitnodiging van DGK positief en besloten op 26 september 2015 met algemene stemmen om een oriënterend gesprek aan te gaan met DGK.

Pas na het aanvaarden van de uitnodiging en het bepalen van een datum en plaats, konden deputaten GKN lezen wat de verdere instructies en bepalingen waren van de DGK-Synode.

Afvaardigingen van beide kerkverbanden hebben op 28 januari jl. oriënterend met elkaar gesproken. Van de zijde van DGK waren aanwezig: ds. De Marie, ds. Dijkstra, ds. E. Heres, ds. Koster, br. Lourens, br. (nu ds.) Sneep (voorzitter). Van GKN zijde: br. H. van Dijk, ds. L. Heres, br. Hoek, br. Sebens en ds. Van der Wolf.

Br. D.J. Bolt van Eeninwaarheid.info meldde afgelopen zaterdagavond in haar nieuwsbrief dat de Landelijke Vergadering van de GKN, waarin alle GKN-gemeenten zijn vertegenwoordigd, op 12 maart 2016 heeft besloten om na het eerste oriënterende gesprek geen nieuwe gesprekken meer aan te willen gaan met DGK.

Op 12 maart stuurde de Landelijke Vergadering van de GKN een brief aan de eerstvolgende DGK-synode met het verzoek de inistructie te herzien van DGK-deputaten.

Een paar dagen later, op 14 maart, schreef ds. J.R. Visser dat het het dus echt in strijd is met de waarheid om te schrijven dat de GKN geen verdere gesprekken met de DGK wil! Hij schreef zelfs dat de GKN dat graag heel snel wilden doen. "Er is zelfs in onze vergadering de hoop uitgesproken dat de synode van de DGK eerder zal samenkomen om dit mogelijk te maken. Er is dus geen spraken van niet willen.  Juist wel." En hij hoopt dat broeder Bolt zijn onzorgvuldige berichtgeving van 12 maart ook publiek terugneemt.

Op 19 maart 2016 onderbouwt br. Bolt op eeninwaarheid.info zijn uitspraak dat de GKN echt geen gesprek wil. GKN willen alleen: "Een 'open' gesprek waarin GKN op voorhand bepaalt welke zaken er niet op de tafel mogen komen. In elk geval niet die zaken waar DGK moeite mee heeft." Bolt toont dit aan aan de hand van twee onderwerpen. "In de Acta wordt genoemd 'het tolereren van dwaalleer'. Er kan daarover niet gesproken worden, volgens de GKN-brief aan de deputaten. GKN zegt "principieel", ja zelfs "een vastberaden nee" tegen elk gesprek hierover. Waarom? Omdat een spreken hierover "boven de Schrift uit zou binden (…) aan een kerkelijke traditie", ja, aan úw kerkelijke traditie", stelt de brief!" en "Nog een tweede voorbeeld, scheuringen en schorsingen. Ook dit punt wil GKN onder de tafel schuiven, zo blijkt uit de brief aan DGK. Want zo vraagt de brief retorisch: Betreft dat werkelijk volgens u het fundament van de kerk?"

Op 15 maart heb ik ds. Visser een open brief gestuurd met de vraag om daarover wat meer helderheid te geven. Ik was er van overtuigd dat de GKN-brief heel duidelijk was: stoppen met gesprekken met deputaten en een weigering om over de door de DGK-Synode ingebrachte punten te willen spreken. Daarom schreven GKN een brief aan de eerstvolgende Synode van DGK met het verzoek om de instructie aan deputaten te veranderen. In elk geval waren de agenda en de onderwerpen die de DGK-Synode had aangedragen onbespreekbaar voor GKN: een principieel en vastberaden nee! Pas nadat de instructie zou zijn veranderd zouden zij verder willen praten.

Op 18 maart beantwoordde ds. Visser mijn open brief en stelde opnieuw dat de GKN graag zo snel mogelijk een gesprek willen, maar dan zonder de oordelen over GKN die de DGK-Synode de deputaten hadden meegegeven. En in het oriënterend gesprek tussen GKN en DGK werd duidelijk dat de DGK-deputaten zich daaraan gebonden wisten. Visser schreef zelfs dat de GKN alles wilden bespreken als het dan ook echt in een open gesprek is! En welke oordelen waren dat dan? Visser noemde de oordelen dat de DGK-Synode bij voorbaat de GKN had gekenmerkt als een schismatieke kerk die bovendien dwaalleer in haar midden toestaat.

Voorlopige evaluatie bovenstaande communicatie

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik na het antwoord van ds. Visser er nog minder van begreep dan daarvoor. De GKN brief was overduidelijk: een weigering om te spreken met DGK en een weigering om te spreken over de agendapunten die de DGK-Synode had opgedragen aan haar deputaten. En vervolgens schrijven de GKN die brief, niet naar DGK-deputaten, maar aan de eerstvolgende DGK-Synode. Daar gaat dus heel veel kostbare tijd kosten. Ik neigde (!) er toe te denken dat ds. Visser niet eerlijk en oprecht was in zijn schrijven. Want de inhoud van zijn schrijven was niet te rijmen met de brief die de GKN hadden gestuurd aan DGK. Ds. Visser kan toch niet met droge ogen beweren dat, op basis of in het verlengde van die brief, de GKN graag zo snel mogelijk een gesprek wilden en notabene zelfs dat de GKN wel over alles wilden spreken? Dat staat toch in schril contrast met de brief van de GKN?
Ik had al het plan opgevat om die verschillen duidelijk aan te tonen. Want het was toch echt in strijd met de waarheid wat ds. Visser schreef. En toch zat me dat niet lekker. Zou notabene een dominee in staat zijn om zo publiek te zondigen? Ik ken hem niet persoonlijk, maar op basis van zijn schrijven in boeken, artikelen en Facebook had ik een heel andere ds. Visser voor ogen.

Omdenken

Op 21 maart schreef een DGK zuster mij het volgende:

Zou het kunnen dat het ware probleem elders ligt? De GKN zijn geoordeeld door de DGK (even los van een oordeel hierover). Nu wil de DGK op voorwaarde dat dit oordeel blijft, met de GKN in gesprek. Maar dan kan de GKN toch helemaal niets beginnen in zo'n gesprek? Stel nou dat de DGK in zijn houding zelf het vertrek van de GKN veroorzaakt heeft. Dan moet daarover het gesprek gaan, maar met de voorwaardes van de DGK kan dat gesprek niet plaatsvinden omdat aan de reden van vertrek van de GKN wordt vastgehouden. Volg je me nog? Anders kunnen we eventueel even bellen, maar ik denk dat ik de GKN heel goed begrijp. Ik vond je vergelijking een goede. Als je die doorvertaalt, dan zou je de situatie krijgen dat de vrouw de schuld krijgt van de scheiding, dat ze die schuld moet aanvaarden, en dat ze dan in gesprek mag. Maar dan kan er toch inderdaad geen open gesprek zijn?

Dat zette mij aan het denken. Denkt u met mij mee? Stel dat de GKN-brief een oprecht en eerlijk schrijven is. En stel dat het schrijven van ds. Visser ook oprecht en waarheidsgetrouw is. Zonder enige vorm van kerkpolitiek of strategisch schaakspel om gesprekken te voorkomen zonder dat het beeld ontstaat dat de GKN het gesprek weigert, maar dat eigenlijk DGK de schuldige is die de gesprekken onmogelijk maakt. Trouwens, wie zijn wij om bij voorbaat wantrouwen te koesteren tegen GKN en/of ds. Visser en/of DGK? Maar zou dat kunnen? Is het mogelijk om het geheel zo te lezen, zo te interpreteren dat er geen tegenstrijdigheden, geen ongerijmdheden zijn tussen de GKN-brief en het schrijven van ds. Visser?

Wat had ik gedaan?

Ik had de brief van GKN diverse keren gelezen, tot op het bot. Op basis daarvan heb ik een conclusie getrokken die in lijn was met de GKN-brief. Maar toen ik het schrijven van ds. Visser probeerde te begrijpen, kon ik niet anders dan vaststellen dat zijn schrijven in strijd was met mijn conclusie over de GKN-brief. Mijn stevig oordeel over de GKN-brief botste met wat ds. Visser schreef. Dus neigde (!) ik te denken dat ds. Visser op gespannen voet stond met de feiten (eigenlijk: met mijn oordeel).
Als je dan neigt te denken dat iemand niet te vertrouwen is, heeft een gesprek geen enkele zin meer. Want je weet niet of het waar is of niet wat de ander zegt of schrijft. Daar komen we niet verder mee. We weten allemaal dat ieder goed is in zijn eigen ogen.
Bovendien beginnen vooroordelen een belangrijke rol te spelen. Als je negatieve ervaringen hebt opgedaan in de afgelopen jaren met DGK-ers of GKN-ers, ontstaan er snel vooroordelen die bij het minste of geringste weer bevestigd worden. Dat is ook de makkelijkste en meest menselijke weg: we hebben de fouten van de ander voor onszelf een plaats gegeven en zijn er in elk geval persoonlijk van verzekerd dat wij goed staan en de ander verkeerd. Dat slaapt wel zo lekker.
En niet in de laatste plaats: ik had natuurlijk van harte gehoopt - en was er ook al van uitgegaan - dat de GKN door zouden gaan met de gesprekken. Als je dan zo'n grote teleurstelling te verwerken krijgt, beïnvloedt dat je oordeel niet weinig.

In het volgende artikel ga ik er van uit dat:

  • wat de GKN schrijven ook oprecht is en ook zo bedoeld;
  • dat ds. Visser eerlijk en oprecht is in zijn schrijven, zonder verkeerde bijbedoelingen;
  • het schrijven van ds. Visser in lijn ligt met het schrijven van GKN;
  • het mogelijk is om een samenhangend geheel te krijgen van de brief van de GKN en het schrijven van ds. Visser.

Ik zal proberen me in de anderen te verplaatsen, hen te begrijpen en proberen, voor zover mogelijk, te doorgronden wat de echte bedoelingen zijn van de GKN en van DGK. Zonder vooroordeel. Onpartijdig. Ongeveinsd.

K.J. Trip

Noten:

1 De Acta van DGK Groningen 2014 - Vanaf pag. 26 over de contacten met de GKN

Laatst aangepast op maandag 23 mei 2016 19:45  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]