Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home GS GKv Ede '14 Buitenlandse vermaningen Voorstel subcommissie Canadese Kerken: beperk zusterkerkrelatie met GKv en: beëindigd bij onvoldoende bekering

Voorstel subcommissie Canadese Kerken: beperk zusterkerkrelatie met GKv en: beëindigd bij onvoldoende bekering

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 8
LaagsteHoogste 
Deputaten Relaties met Buitenlandse Kerken van De Canadese Gereformeerde Kerken (Canadian & American Reformed Churches (CanRC)) hebben een aparte subcommissie voor relaties met de kerken in Nederland (GKv, DGK en GKN2). De leden van deze subcommissie zijn: ds. J. DeGelder, ds. J. Moesker, br. G.J. Nordeman en dr. C. Van Dam. Deze subcommissie heeft in oktober 2015 een rapport uitgebracht over de relatie met de GKv naar Synode Dunnville 2016. Deze Synode start met haar vergaderingen op 9 mei a.s.

In het rapport worden de volgende zaken over en uit de GKv uitvoerig besproken:

 • De ontwikkelingen aan de Theologische Universiteit te Kampen (TUK) (pag. 3 - 9)
  a. zorgen over de visie op homoseksualiteit
  b. de reactie van GKv Synode Ede 2014 op de brief van de vorige Canadese Synode Carman over de TUK.
  c. de visie van Burger op het offer van Christus
 • Het werk van deputaten M/V in de kerk (pag. 9 - 14)
 • Gesprekken over eenheid tussen de GKv en de NGK (pag. 14 - 16)
 • De revisie van de GKv kerkorde (pag. 17 - 20)
 • Deelname van de GKv aan de Nationale Synode (pag. 20 - 21)
 • Liederen voor gebruik in de eredienst (pag. 21 - 22)
 • Aanbevelingen voor de relatie met de GKv (pag. 22 - 23)

De subcommissie adviseert de Synode de zusterkerkrelatie met de GKv te beperken en - bij onvoldoende gebleken bekering op de eerstvolgende Synode van de GKv - te beschouwen als beëindigd (v.a. pag. 22 in het rapport). De subcommissie adviseert (vrij vertaald):

1. Om de attestaties van GKv-leden niet meer automatisch te aanvaarden en de GKv predikanten niet meer automatisch toe te laten tot de kansels. Bij kerkenraden wordt aangedrongen om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om zich er van te verzekeren dat degenen waarvan de attestaties worden aanvaard uit de GKv gezond zijn in leer en leven. Als een kerk besluit om een dominee te beroepen uit de GKv, is toestemming nodig van de classis, voordat een beroep kan worden uitgebracht. Als predikanten uit de GKv op bezoek komen, wordt bij de kerkenraden aangedrongen op zorgvuldig onderzoek en moeten zij volledig verzekerd worden van een gezonde leer en een godvruchtig leven van de betreffende predikant. Verder moeten kerkenraden hun leden die naar Nederland reizen adviseren om zich niet automatisch aan te sluiten bij een GKv kerk, maar kritisch moeten onderscheiden waar zij zullen kerken.

2.Als de volgende Synode van de GKv een helder geluid laat horen dat deze kerken terugkeren tot het aanvaarden van het volle gezag van de Schrift en daaraan gevolg geeft door alsnog handelend op te treden over onze bezwaren zoals genoemd in de vermaanbrief van Synode Carman 2013 betreffende de TUK, vrouw in het ambt en andere zaken zoals homoseksualiteit zoals genoemd in ons rapport, dat dan de normale zusterkerkrelatie weer wordt hervat. Maar als de volgende GKv Synode dezelfde deformatorische koers handhaaft, die Synode daarmee de zusterkerkrelatie verbreekt met de Canadese Gereformeerde Kerken en de Canadese Gereformeerde Kerken de zusterkerkrelatie als beëindigd zullen beschouwen.

In juni 2015 hebben de Australische Gereformeerde Kerken (FRCA) een soortgelijk besluit genomen: beperking van de zusterkerkrelatie en verbreking als de eerstvolgende GKv Synode in 2017 geen bewijs van bekering laat zien en aantoont van de afwijkingen van Schrift en Belijdenis.1

JT

Naschrift mei 2016: De Canadese Kerken hebben besloten (art. 104) om de zusterkerkrelatie met de GKv te continueren, maar wel tijdelijk te beperken. Deze beperking houdt in dat de Canadese Kerken niet meer automatisch de attestaties aanvaarden vanuit de GKv. En de Canadese Kerken sluiten hun kansels voor GKv-predikanten. En bij een beroep op een GKv-dominee is eerst goedkeuring nodig van de classis. Bij de kerkenraden wordt aangedrongen om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om zich er van te verzekeren dat degenen waarvan de attestaties worden aanvaard uit de GKv gezond zijn in leer en leven. Het is een tijdelijke maatregel omdat men hoopt dat de schorsing kan worden opgeheven als er bewijs is van verandering binnen de GKv-kerken. Bron: werkenaaneenheid.nl 7 mei 2016 Belangrijke agendapunten en besluiten Synode Canada mei 2016 .

Bron: oktober 2015 canrc.org - PDF: Rapport subcommissie Nederland van de commissie voor relaties met buitenlandse kerken aan Synode Dunnville 2016.

Noten:

1Zie werkenaaneenheid.nl:

2 GKv = Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), DGK = De Gereformeerde Kerken (hersteld) en GKN = Gereformeerde Kerken Nederland

Zie ook over de Canadese Gereformeerde Kerken:

Zie verder de rubriek op werkenaaneenheid.nl : Buitenlandse vermaningen.

Zie ook een artikel van GKv ds. A. van der Sloot gepubliceerd in de Gereformeerde Kerkbode  –Groningen-Fryslân-Drenthe, Nr 08 - 16 april 2016,  p.14  en 15 en met zijn toestemming overgenomen op eeninwaarheid.info: 30-04-2016 ds. A. van der Sloot - Kerkelijke veranderingen in historisch perspectief - ik citeer begin en eind van zijn artikel:

Waar spitst de problematiek zich op toe als je kennis neemt van de bezwaren van onze Australische zusterkerken, de FRCA, waarom zij de kerkelijke betrekking met onze kerken hebben opgeschort? Op de  ontwikkelingen onder ons op het terrein van de hermeneutiek. Ik poneerde daarom de stelling, die ik hier nu iets duidelijker weergeef: Het genoemde opschorten van de kerkelijk betrekkingen tussen de FRCA en onze kerken heeft meer te maken met de kerkelijke ontwikkelingen in de GKv dan met de conservatieve ligging van de FRCA.

(...)

Heus niet alleen binnen de FRCA leven bezwaren over de hermeneutiek die ten grondslag ligt aan het toelaten van de vrouwen in alle ambten. Ook binnen de GKv leeft bij menigeen soortgelijke bezwaren. Dat was de synode bekend. Ja, mede op basis van aangevoerde bezwaren had de synode een week eerder  besloten, dat zij niet instemde met de onderbouwing van de Deputaten M/V in de kerk, n.l. dat het zou passen binnen de bandbreedte  van wat Schriftuurlijk  en gereformeerd kan worden bestempeld, als naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen.

Serieus nemen / negeren
Hoe kun je dan als synode -een week later!- eenvoudig uitspreken, dat er overeenstemming in hermeneutiek bestaat tussen de Gkv en de NGK? Dan neem je toch de bezwaren die daarover in je eigen kerken leven niet serieus! Die negeer je! Door zo’n manier van communicatie worden zij, die bezwaren hebben ingebracht over de hermeneutiek onder ons ‘overruled’! In goed Nederlands heet dat ‘overheersen’! En dat is wat m.i. zusterkerken in het buitenland, zoals de FRCA, ons te verstaan geven als ze kerkelijke betrekkingen met onze kerken opschorten: zo ga je niet met ons om! En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Zeker, je kunt je gemakkelijk van hun kritiek afmaken. Maar ik ben van mening, dat wij de kritiek van onze zusterkerken serieus moeten nemen– ook al denken wij misschien op het terrein van de hermeneutiek meer expertise te bezitten dan zij! Laten de theologen in de GKv voorop gaan door in een geest van liefde en nederigheid de moed te tonen kritisch naar zichzelf te kijken. En (ik sluit mezelf daarbij in) na te gaan of wij onze harten werkelijk laten bezielen door Gods Geest en Woord waardoor Christus zijn kerk bijeenbrengt. Me dunkt dat de kérken daar het meest bij gebaat zijn. Was de boodschap van de opgestane Heer aan zijn discipelen, die zoveel verstand van vissen hadden, ook niet om het net eens over de andere boeg te gooien? Wat een ‘vangst van vissen’ leverde dit op! Laten wij met betrekking tot de hermeneutiek hetzelfde doen: ons verstand kruisigen en op het Woord van onze Heer afgaan. Wie weet wat een ‘vangst van mensen’ dit oplevert voor Zijn kerk!

Laatst aangepast op vrijdag 08 juli 2016 10:09  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]