Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Gereformeerd blijven: H.W. van Egmond; H.G. Gunnink; P.L. Storm en J.R. Visser: Belijdende kerk blijven

Gereformeerd blijven: H.W. van Egmond; H.G. Gunnink; P.L. Storm en J.R. Visser: Belijdende kerk blijven

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

AANKONDIGING ACTUEEL BOEKJE

VERSCHENEN: BELIJDENDE KERK BLIJVEN. De schrijvers zijn de predikanten: H.W. van Egmond; H.G. Gunnink; P.L. Storm en J.R. Visser.

Het is een bundeling van een aantal opstellen over de functie van de belijdenis van de kerk en de binding eraan. Het boekje telt 112 bladzijden en is verschenen bij uitgever: Van Berkum Graphics BV Zwaag (prijs:13,50 ). Het is in de boekhandel verkrijgbaar.

Dit boekje is uiterst actueel vanwege de ontwikkelingen in onze kerken en vanwege de agenda van de aanstaande synode. Hieronder vindt u een deel uit de inleiding van deze brochure. Hierin leest u wat de aanleiding en het doel van deze brochure is.

“In toenemende mate valt op te merken dat er van matheid, onverschilligheid, onbekendheid of kritische distantie sprake is met betrekking tot de leer die we als Gereformeerde Kerken officieel in onze belijdenisgeschriften belijden. Als uitgangspunt voor kerkelijk onderwijs nemen de belijdenisgeschriften een steeds kleinere plaats is. Dat “als regel eenmaal per zondag in de prediking de leer van Gods Woord verklaard wordt zoals die samengevat is in de Heidelbergse Catechismus” (art. 66 KO) is een gezamenlijke afspraak die steeds gemakkelijker en op steeds meer plaatsen opgerekt wordt. Samenwerkingsprojecten voor evangelisatie met kerken en christenen met wie eenheid in belijden ontbreekt, nemen in aantal steeds meer toe. In toenemende mate raakt het denken van heel wat broeders en zusters verstrikt in oude, onvruchtbare en oneigenlijke tegenstellingen als ‘Niet de leer, maar de Heer’ of zelfs ‘Niet de leer, maar de sfeer’.

Onze zorg over de plaats van onze belijdenis in het kerkelijk en ambtelijk functioneren, is ook gegroeid door de zich snel voltrekkende toenadering tussen de Gereformeerde kerken (vrijg.) en de Nederlandse Gereformeerde kerken. Zo’n veertig jaar geleden kwam het tot een kerkelijke breuk juist vanwege onoverbrugbaar verschil in overtuiging met betrekking tot het gezag van de belijdenis en de manier van binding eraan. We zijn van mening dat de huidige toenadering niet te danken is aan verandering ten goede in visie en praktijk binnen de NGK, maar aan de verschuivingen binnen onze kerken zelf. Met bezorgdheid hebben we kennis genomen van wat onze Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) hebben vastgesteld als Balans van hun gesprekken tot nog toe over de binding aan de belijdenis (titel: Waar staan wij nu?). Aan de GS 2008 hebben zij (op een minderheid van twee leden na, die hun bezwaren apart aan de GS zullen rapporteren) voorgesteld ‘dankbaar in te stemmen’ met dit document. In die balans wordt geconcludeerd dat, hoewel er nog verder gesproken moet worden over de binding aan de belijdenis, de geconstateerde overeenstemming toch zo groot is dat dit onderwerp geen blokkade meer hoeft te zijn voor intensievere kerkelijke contacten met als einddoel kerkelijke eenheid. We zijn van mening dat noch deze balans noch de huidige praktijk rond de binding aan de belijdenis binnen de NGK aanleiding geven tot het verlenen van de gevraagde dankbare instemming. Het zou ook juist in de huidige situatie van dreigende confessionele verzwakking een verkeerd signaal wezen. De manier waarop in de NGK met de belijdenis wordt omgegaan zou dan in feite een legitieme variant binnen een gereformeerd kerkverband geacht worden. Het levert dan misschien nog wel gespreksstof op, maar kerkscheidend is het punt dan niet meer. Wij zouden het zeer schadelijk achten voor het confessioneel-gereformeerde karakter van onze kerken, wanneer de Generale Synode inderdaad de door DKE gevraagde dankbare instemming zal uitspreken.

Inhoud
Wij hebben, kortom, de overtuiging gekregen dat de tijd rijp is om een goed woord te doen voor het trouw en levend belijden van de kerk. Dat goede woord willen wij met deze bundeling van enkele opstellen proberen te spreken.

In het eerste hoofdstuk concentreren we ons op de vraag: waar hebben we het over als we het hebben over ‘belijden’? De vraag waarom dat belijden gediend is met belijdenisgeschriften en, voor wat onze situatie betreft, met de aangenomen zes belijdenisgeschriften, komt in het tweede hoofdstuk ter sprake. In een derde hoofdstuk wordt aandacht gevraagd voor de binding aan de belijdenis. Het vierde hoofdstuk behandelt het ondertekeningsformulier waarmee binnen onze kerken ambtsdragers zich binden aan de drie formulieren ven eenheid.

De andere twee hoofdstukken gaan meer direct in op de relatie GKV en NGK mbt de belijdenis. Aandacht wordt gegeven aan het verleden (de verwikkelingen rond de ‘Open brief’) en aan het heden (de aard van de binding aan de belijdenis en de genoemde Balans, mede afgezet tegen de huidige praktijk in de NGK).

Elk van de auteurs is uiteraard allereerst verantwoordelijk voor de door henzelf geschreven hoofdstukken. Maar graag hebben ondergetekenden samen de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de uitgave van dit bundeltje. Omdat het onze gezamenlijke wens en ons dringende gebed is, dat het onder de zegen van de Koning van de kerk mag stimuleren om in ons samenleven binnen het kerkverband én in contacten gericht op kerkelijke eenheid, voluit te willen zijn en blijven wat we, ondanks veel lek en gebrek, tot nu toe door Gods genade mochten zijn: een belijdende kerk.”

Redactie ‘www.gereformeerdblijven.nl’:
Ds. A.Bas
Ds. H.W. van Egmond
Ds. H.G. Gunnink
Ds. E. Heres
Ds. P.L. Storm
Ds. J.R. Visser
Ds. R. van der Wolf

Zie ook

juli 2008 - Stichting het Theologische Boek - W. Dijkstra - Boekbespreking: “Belijdende kerk blijven”

Het boek dat we deze keer bespreken, is van zeer recente datum. Het verscheen afgelopen voorjaar, kort voordat de Generale Synode van de GKv bijeen zou komen te Zwolle.

31-05-2008 De Reformatie - B. Kamphuis - Belijdende kerk blijven

In het najaar van 2004 werd de website ‘gereformeerdblijven.nl’ gelanceerd. Een aantal predikanten richtten zich met een manifest tot de ‘Broeders en zusters van de gereformeerde kerken’. De toon van het manifest was waarschuwend: er was sprake van ‘een situatie van toenemende verwarring binnen ons kerkverband’. De ondertekenaars voelden zich geroepen ‘tot het stellen van scherpe vragen over de trouw en de binding aan Schrift en belijdenis’. Sindsdien zijn een aantal van die scherpe vragen uitgewerkt in artikelen op de website. Ook is er wat wisseling opgetreden in de samenstelling van de redactie. Maar veel deed ‘gereformeerdblijven.nl’ toch niet van zich horen. Daarin is nu verandering gekomen, door de publicatie van het boek Belijdende kerk blijven1.

mei 2008 - Nader Bekeken - A.N. Hendriks - Betekenis van en binding aan de belijdenis

Van de hand van vier van onze predikanten verscheen onlangs een boek waarin zij uiteenzetten hoe onmisbaar voor een echt gereformeerd kerkelijk leven onze belijdenisgeschriften zijn. Tegelijk voeren zij een pleidooi om te blijven binden aan de leer van de confessie op de manier zoals de gereformeerde kerken dat reeds eeuwen hebben gedaan.

15-03-2008 eeninwaarheid.nl - A. Capellen - Belijdende Kerk blijven 2

Vorige week plaatsten wij het eerste deel van de bespreking van het boek ‘Belijdende Kerk blijven’. Daarin besteedden wij aandacht aan de hoofdstukken over wat belijden is, waarom belijdenisgeschriften nodig zijn en hoe we aan de belijdenis gebonden zijn. Deze week het vervolg.

08-03-2008 eeninwaarheid.nl - A. Capellen - Belijdende Kerk blijven 1

“Aangezien de HERE Zijn Woord voor onze mond plaatst, lijdt het geen twijfel of hij roept ons op om dat te belijden. Overal immers waar het Woord des HEREN is, daar moet het vruchten doen voortkomen; en de vrucht van de mond is de belijdenis”.

Met deze uitspraak van Johannes Calvijn begint het eerste hoofdstuk van een boekje dat kortgeleden uitkwam. Het boekje draagt de titel ‘Belijdende Kerk blijven’ en kreeg als ondertitel mee ‘een kerk die leeft belijdt – een kerk die belijdt leeft’. Titel en bovengenoemd citaat spreken eenzelfde boodschap: de roeping van de kerk om te belijden.

20-02-2008 refdag.nl - „GKV moeten belijdende kerk blijven”

Zeven predikanten uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) publiceren binnenkort een boekje over de binding van de kerk aan de belijdenis. De auteurs signaleren binnen het kerkverband „matheid, onverschilligheid, onbekendheid of kritische distantie” ten opzichte van de belijdenisgeschriften.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 19:02  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]