Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Referaat ds. Heres 27 mei 2010 in Drachten deel 2

Referaat ds. Heres 27 mei 2010 in Drachten deel 2

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Ds E. Heres
19-06-10

Op 27 mei 2010 hield ds. E. Heres van Dalfsen een lezing in Drachten. Zijn toespraak is het waard om bredere bekendheid te geven. We kunnen er uit leren wat de kern van de zaken is waar het om gaat in de kerken. Met toestemming van de predikant laten we zijn verhaal hieronder in zijn geheel volgen. Vandaag deel 2.

Redactie één in waarheid

-----------------------------------------------------------------------

Graag wil ik even ingaan op een vraag, die ons gesteld wordt in het laatste nummer van Nader Bekeken. In een artikel van ds. Van der Jagt schrijft hij, dat hij signaleert dat wij in onze Verklaring van kerkelijke stappen, ons niet beroepen op artikel 28 van de NGB,…om onze breuk met de GKV te rechtvaardigen.

 


Concreet vraagt hij dan of het ons te ver gaat om te stellen dat onze breuk een afscheiden is ‘van hen die niet van de kerk zijn’…
Ik wil daar een paar dingen over zeggen:
-Het feit dat art. 28 niet expliciet in onze Verklaring genoemd wordt,…betekent niet dat wij dit belijdenisartikel niet in beeld hadden…Zinsneden uit het artikel worden bijna letterlijk geciteerd,….zoals het ‘ons opnieuw weer buigen onder het zachte juk van Christus’…
En de oproep ‘kom ga met ons en doe als wij’,…ook al betekent dat dat wij op een andere plaats de erediensten moeten gaan beleggen….
Artikel 28 is geformuleerd vanuit de optiek van de ‘gereformeerde kerk’ die weer voluit de katholieke of algemene kerk van artikel 27 is…..Vanuit die positie wordt gewezen op de roeping van de gelovigen die nog in het onwettige instituut zijn achtergebleven.
Nou,…ik moet zeggen dat ik in de afgelopen jaren als predikant in de GKV steeds meer moeite kreeg met de toepassing van artikel 28….Waarom? Nou, omdat binnen de GKV men zélf het belijden inzake de ware kerk heeft losgelaten….Hoort u nog wel eens die oproep vanuit de GKV: U moet zich bij deze vergadering voegen?….Openlijk komen de leiders van de kerk ervoor uit dat het denken over de ware en de valse kerk veranderd is….Dat merken we onder andere aan het beleid inzake de gasten aan het HA….Zelfs het evangelisatiewerk van E&R is interkerkelijk geworden….Als iemand zich onttrekt en lid wordt van de PKN,…dan wordt dat wel jammer gevonden,….maar er wordt bij gezegd dat hij of zij ook daar gewoon de HERE gaat dienen….dus is er niet iets ernstigs aan de hand
Dat is typerend voor de deformatie van de geref. kerken vrijgemaakt….
Ik zou ds. Van der Jagt willen vragen waarom hij dáár niet (meer) over schrijft in zijn bijdragen in Nader Bekeken en de GKV oproept om ook naar dit stuk van de belijdenis weer terug te keren….
Het is inderdaad waar dat wij niet meteen de term ‘valse kerk’ in de mond genomen hebben als het gaat over de GKV. Het is nog steeds onze hoop en dat niet alleen de kerkenraad in Dalfsen,…maar ook vele andere zullen gaan inzien dat het kerkverband van de GKV in de afgelopen jaren is afgeweken van het fundament van de kerk en dat er een ommekeer komt…Het is ook niet voor niets dat er ook voor gekozen is de term ‘dolerend’ te gebruiken. Wij hebben onze stappen gezet in ernstig beklag en roepen het hele kerkverband op om terug te keren van de ingeslagen koers en terug te komen op genomen besluiten en de kerkelijke eenheid in waarachtige broederschap (Psalm 133) te herstellen.
Tegelijk hebben wij in de Verklaring wel nadrukkelijk aangegeven dat de kenmerken van de kerk in geding zijn. Artikel 29 van de NGB wordt in dat verband wel genoemd.
Hebben wij te grote woorden gesproken en te grote stappen gezet?

 

Voorzitter, broeders en zusters, als ik naar de inhoudelijke reacties kijk van de afgelopen maanden en naar de ontwikkelingen van de afgelopen maanden, dan kan ik daarin tot op heden geen vingerwijzingen ontdekken op grond waarvan je zou moeten zeggen:
Wij hebben verkeerde stappen gezet.
Ds. Wilschut geeft in zijn boekje ‘Afscheiding?’ een beperkte analyse van de situatie binnen de GKV. Hij stelt vast, en dat herhaalt hij ook in een krantenartikel en in interviews, zoals het nu gaat in de GKV zo kan het niet, en zo mag het ook niet, de GKV moeten kleur bekennen. Zó verder gaan is geen bijbelse optie.
Ds. Wilschut zegt ook hardop: ‘Er is veel om je zorgen over te maken. Maar wie zich er verontrust over toont wordt niet buitengesloten’. Dat kan je alleen maar zeggen als je niet erkent dat er in de GKV veel meer bovenschriftuurlijke binding is dan velen willen zien. Je kan het ook alleen maar zeggen als je volgt wat de generale synoden gezegd hebben over Kampen-Noord.
De situatie binnen de GKV is ernstiger dan velen willen zien en aannemen. Er is in de afgelopen tijd in Kampen een proefschrift verdedigd waar zelfs buitenstaanders van zeggen: Hier worden te grote concessies gedaan aan de Schriftkritiek. Maar het proefschrift is in Kampen gesierd met het predicaat ‘cum laude’.

Telkens vraag je je af, waar blijven de kerkenraden van de GKV, waar blijven de ambtsdragers die als wachters staan op de muren. Het is heel ernstig te moeten vaststellen dat de wachters de gemoederen tot bedaren trachten te brengen, door vooral te stellen dat er eigenlijk niets aan de hand is.
‘Vrede, vrede,…geen gevaar’….
Een predikant kan vrijuit in de krant schrijven dat er geen enkele belemmering meer is om samen te gaan met de Ned. Geref. Kerken. In enkele zinnen wordt de zaak van de vrouw in het ambt van tafel gehaald.
Broeders en zusters, moge de HERE het geven, wat ds. Wilschut hoopt, namelijk dat de GKV tot inkeer komen, dat zij terug keren tot het gereformeerde spoor. Inderdaad, er zal vandaag gereformeerde kleur bekend moeten worden.
Laat dat ook ons hartelijke gebed zijn.

En dan natuurlijk de belangrijke vraag ‘Hoe nu verder?’
Sommigen hebben zich wel eens afgevraagd maar wil die gereformeerde kerk (dolerend) in Dalfsen dan apart blijven staan? Nou, nee, zeker niet. De kerk van Christus is niet gebonden aan één bepaalde plaats. Kinderen van God, Christ-gelovigen kunnen nooit volstaan met alleen een plaatselijk kerkelijk leven.
De HERE maakt in Zijn Woord heel duidelijk dat het zoeken van kerkelijke eenheid met de Christ-gelovigen op andere plaatsen niet vrijblijvend is. Ik denk bijv. aan wat we lezen in Efez. 4. Het eerste gedeelte: De apostolische oproep om in alle nederigheid enz. de onderlinge band te zoeken en te bewaren en ook: ‘u te beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede’. Ik zou verder kunnen wijzen op gedeelten als: Johannes 4:21vv., Efez. 3:14-19, Openb. 2 en 3. Het werk willen maken van het zoeken van de volle gemeenschap der heiligen is ook deel uit van ons gereformeerd belijden.
In onze ‘Verklaring van kerkelijke stappen om gereformeerd te blijven’ schrijven wij:

‘Het is ons hartelijke voornemen alles in het werk te stellen om tot eenheid te komen met allen die Christus willen volgen en daadwerkelijk willen staan op het fundament dat Hij gelegd heeft, het Woord van apostelen en profeten. Wij hopen, door Gods genade, weer te mogen staan in de ruimte van de katholieke kerk.’

Wij staan voor de belangrijke taak om te streven naar eenheid van allen die willen staan op dat ene fundament dat Christus Zelf gelegd heeft, dus eenheid in trouw aan het Woord van God en de Gereformeerde belijdenis.
Het moet dus geen vraag zijn voor allen die hebben moeten breken met de GKV of zij moeten streven naar eenheid.

Bij de vraag ‘Hoe gaan we kerkelijk verder’ zijn een aantal overwegingen te maken:
Het blijft ons hartelijke gebed en verlangen dat er bij de kerken in het verband van de GKV terugkeer zal zijn van de koers en de besluiten waar wij afstand van hebben moeten nemen opdat de oefening van de gemeenschap rond Woord en sacramenten weer hersteld zou mogen worden. Dat is één.

Een volgende overweging kan zijn: Er zijn toch nog heel veel Schriftgetrouwe mensen in het land: Denk eens aan Hersteld Hervormd en Christelijk Gereformeerd. Ik geloof ook dat we blij mogen zijn dat er een Hersteld Hervormde kerkgemeenschap is die heel dicht bij de Bijbel wil leven. Maar er zijn een paar redenen waarom op dit moment onze aandacht niet als eerste naar hen uitgaat. Daarbij noem ik de bevindelijkheid in verschillende kerken in de stijl van ‘het gekrookte riet’. En het kerkbegrip, uitgaande van de oude vaderlandse kerk. T.a.v. de CGK zouden we te maken hebben met dezelfde problemen die we ook al in de GKV hadden met de CGK.
Vanwege de roeping tot waarachtige broederschap gaat ons hart verder vooral uit naar alle broeders en zusters die al in een eerder stadium zijn vastgelopen in het kerkverband van de GKV en zich genoodzaakt en geroepen hebben gezien om zich vrij te maken van het verband van de GKV of anderszins buiten dit kerkverband zijn komen te staan.

Over de gronden voor de breuk met een deformerend kerkverband wordt verschillend gedacht. Persoonlijk heb ik in 2003 de situatie in Dalfsen nog niet van dien aard gevonden dat het toen roeping van Christus was om te breken met de GKV. De kerkenraad stond nog open voor revisieverzoeken naar de GS. Er was in het kerkverband nog mogelijkheid van revisieverzoek. Wij zagen het als onze taak de kerkelijke weg nog verder te vervolgen. Pas de synode van 2008 en de ratificatie van al haar synodebesluiten hebben tot het eindpunt geleid
Tegelijk hebben wij steeds de keuze gerespecteerd van broeders en zusters elders in den lande die de kerkelijke weg wél beëindigd zagen en zich geroepen achten om zich vrij te maken van de GKV. Wij hebben ds. Van Gurp wel gezien als de emerituspredikant die op zijn eigen wijze herderlijke leiding gaf aan vastgelopen schapen van de kudde die hulp zochten. Ik heb mij persoonlijk wel altijd nauw verbonden geweten met de inhoudelijke oorzaken van de breuk in 2003.

Het is natuurlijk ook duidelijk dat wij als kerkgemeenschap in Dalfsen ons nauw verbonden weten met ‘Kampen-Ichtus’. Als verontruste broeders en zusters hebben wij de kerkelijke vergaderingen niet kunnen volgen in de verwerping van, en het wegwerken van ds. Hoogendoorn en medeambtsdragers in Kampen-Noord.

Helaas hebben wij te maken met treurige ontwikkelingen binnen de GKH.
Dat daar gemeenten uit elkaar zijn gevallen, na conflicten die niet direct het gevolg zijn van leergeschillen. Een andere ontwikkeling is dat ds. Van der Wolf heeft gebroken met Urk en de GKV en heeft gekozen voor de ex-GKH gemeente van Hardenberg-Matrix. We hebben de ontwikkeling gezien van een ‘Voorlopig kerkverband’ dat gevormd wordt door Kampen-Ichtus, Matrix en Zwijndrecht, de gemeente in oprichting in Assen en straks waarschijnlijk ook De Vijverhoeve in Zwolle.

Ik ben er dankbaar voor dat op verschillende plaatsen in het land verontruste broeders en zusters bij elkaar komen. Ik denk aan Assen, aan Goes, aan Nijkerk, aan Roden en hier Drachten. In alle bescheidenheid mag je dat een kleine nieuwe reformatorische beweging noemen. ‘Dalfsen’ maakt deel uit van deze reformatorische beweging. Maar telkens blijkt in deze reformatorisch beweging een grote rol te spelen, de vraag
‘hoe nu kerkelijk verder’. Dat is ook begrijpelijk en vanzelfsprekend.
Het is dan ook heel jammer dat er nu een situatie lijkt te ontstaan dat je een keus moet maken. Want er tekent zich een tweedeling af: het kerkverband van de GKH en het voorlopig kerkverband.
Bij het ‘voorlopig kerkverband’ hebben zich gemeenten aangesloten die zich losgemaakt hebben van de GKH. Het is voor ons haast ondoenlijk om een evenwichtig oordeel te vormen over de oorzaken van de scheuringen die daar ontstaan zijn. Voor zover onze kennis nu reikt zijn het niet direct leergeschillen die tot de breuken hebben geleid.
Daarom is het ook mijn oordeel dat het niet goed is om aan frontvorming mee te doen.

Er wordt wel gezegd: Dalfsen vormt weer een aparte groep. Maar dat is absoluut niet de bedoeling. Wij zien het veel meer als onze taak en roeping om als het maar enigszins kan mee te werken aan en te streven naar eenheid van allen die, omdat zij op het zelfde fundament staan, bij elkaar horen. Je zou kunnen zeggen: Is het niet veel gemakkelijker om je aan te sluiten bij het ‘voorlopig kerkverband’? Dat verband lijkt ook de wind in de zeilen te hebben. En zijn er niet veel bedenkingen tegen de GKH?
Alleen, broeders en zusters, pogingen om tot kerkelijk samenleven te komen mogen toch niet beheerst worden door menselijke gevoelens of berekeningen. Als je moet vaststellen dat anderen staan op hetzelfde fundament, zou het dan in Gods ogen juist zijn om hen te passeren en geen contact met hen te willen zoeken?
Hier zal het gebod van Christus onze drijfveer moeten zijn, hoezeer we ook weten dat er nog veel moeiten op te lossen zijn en we voorlopig nog niet met iedereen aan kerkelijke eenheid toe zijn. Het is mijn overtuiging, dat wij, bij de vraag ‘hoe verder’ niet de GKH uit het oog zouden mogen verliezen. Wij kennen daar de broeders en zusters die niets anders wilden dan gewoon gereformeerd blijven. Het is een diep treurige zaak dat broeders en zusters in de GKH elkaar op verschillende plaatsen niet vast kunnen houden. Terwijl het kerkverband wel blijft bestaan, scheiden zich delen van gemeenten af.

Zoals gezegd, het is voor ‘buitenstaanders’ uiterst moeilijk om over de oorzaken van deze scheuringen een evenwichtig oordeel te vormen. Ik zie het dan ook niet als mijn directe taak het conflict tussen “de partijen” op te lossen. Wel ben ik er van overtuigd dat het onze roeping is te streven naar en mee te werken aan eenheid van allen die, omdat zij op hetzelfde fundament staan, bij elkaar horen. Wat zou het goed zijn om een bepaalde handreiking naar elkaar te doen. Als dan blijkt, van welke kant dan ook, dat er geen sprake is van ‘gereformeerd oecumenisch willen’, dan worden dingen duidelijk.
Het is bijzonder jammer dat er in de afgelopen tijd over en weer (publiek) negatief over elkaar gesproken en geschreven is. Aan één kant misschien wel te begrijpen maar het bevordert niet een eventueel tot een gesprek komen.

Het is een puur Schriftuurlijk principe, en basaal-christelijke roeping om te streven naar eenheid met allen die uit de GKV moesten treden om gereformeerd te blijven. (Psalm 133, Ezechiël 34, Joh. 21:17, Ef. 2, Ef. 4, enz.) Ik hoop dat er bereidheid zal zijn bij allen die, zeg maar even ‘ex-GKV’ zijn, om uit te spreken: “wij staan op hetzelfde fundament, wij hebben elkaar nodig. Er zijn niet echt leergeschillen. Dus geven wij ook een signaal in die zin af".
Dat kan betekenen dat er bepaalde conflictstof eerst op een bepaalde wijze geparkeerd wordt. Je kan elkaar aanbieden dat er hulp geboden wordt. Dat is wat in het ‘voorlopig kerkverband’ ook gebeurt.

Persoonlijk zou ik niet kiezen voor een eenzijdige keuze óf voor de GKH, maar ook niet een eenzijdige keuze voor het voorlopige kerkverband. Ik zou zeggen: Laat allen weten: Wij zoeken contact met u omdat wij weten dat u wilt staan op hetzelfde fundament. Wie dat contact niet wil, en alleen maar zegt: ‘Ieder zal zich bij ons moeten voegen’, die is m.i. niet juist bezig.
Ik zie heel goed dat de weg naar eenheid nog lang niet voor ieder geëffend is. Maar als dat geconstateerd wordt, dan is dat al voldoende reden om gesprekken aan te gaan.
Een kerkelijk congres te organiseren of iets gelijksoortigs.

Voorzitter, broeders en zusters, er wordt soms heel negatief gedacht in den lande over de ‘ex-vrijgemaakten’. Er wordt schamper gesproken over de volmaakte versplintering.
Vorige week nog in de krant, ging het over de ‘versplintering op de afgescheiden rechterflank’. Dat moet niet, dat is strijdig met de weg die de HERE in Zijn Woord wijst.
Het is niet voor het eerst in de kerkgeschiedenis dat gereformeerden elkaar maar met grote moeite konden vinden. In denk aan de voorgeschiedenis van 1869, toen de Christelijke Afgescheiden kerk en de ‘Geref. Kerk onder het kruis’ elkaar maar met moeite konden vinden.
Ik denk ook aan de voorgeschiedenis van 1892. Wat hebben de voorgangers elkaar in de verschillende kerkbladen bestookt, met woorden die soms niet zo mooi waren. En tóch heeft de HERE het zo geleid dat, ook al heeft het jaren geduurd, men elkaar wel gevonden heeft op dat ene fundament.
Het is van groot belang dat wij over deze dingen open met elkaar spreken. Er is christelijke zorgvuldigheid nodig. Maar vooral ook veel geloofsvertrouwen en gebed. Laten wij niet in een sombere houding over deze dingen spreken. Als je gewoon de roeping van de HERE wil volgen is er reden voor hoop en goede moed.
Dat kan en dat mag. Wij mogen geloven in de kracht van Pasen!
Wat menselijkerwijs onmogelijk is, is bij de HERE tóch wél mogelijk! Als je werkelijk door het geloof in Jezus Christus gedreven wordt, als je daadwerkelijk de stem van de Goede Herder volgt, dan is er perspectief. Dan is er hoop, óók op kerkelijke eenheid van hen die trouw willen zijn en zich als levende stenen willen laten invoegen in dat éne bouwwerk.
Op dat ene vaste fundament dat Christus Zelf gelegd heeft.
Niet in eigen kracht maar door de kracht van Gods genade.
Wij staan niet alleen.
Wij hebben een machtige Helper.

Ik dank u wel.

Laatst aangepast op maandag 02 augustus 2010 13:19  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]