Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Dr. HJCCJ Wilschut - Eerst praten dan typeren - een reactie op A.L.Th. de Bruijne van De Reformatie

Dr. HJCCJ Wilschut - Eerst praten dan typeren - een reactie op A.L.Th. de Bruijne van De Reformatie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het beter leesbare originele artikel (pdf)

21 juni 2010
In De Reformatie van 18 juni 2010 stond een artikel van mijn hand, in reactie op prof. dr.
A.L.Th. de Bruijne. Het was een verkorte versie van een eerder aangeboden artikel. Het
lijkt mij goed om de oorspronkelijke versie te publiceren.

EERST PRATEN, DAN PAS TYPEREN

In De Reformatie van 21 mei 2010 gaf prof. dr. A.L.Th. de Bruijne aandacht aan mijn
brochure Afscheiding? Hij sprak er welwillende woorden over. Tegelijk miste hij een
zekere ontspannenheid. Volgens hem verraadt mijn schrijven een typisch vrijgemaakt
trekje van vroeger.

Reliëf
Niet alle meningsverschillen binnen de kerk liggen op hetzelfde niveau. We blijven ‘alleen
geloofwaardig en trefzeker als we ook ontspannen durven te zijn bij die visieverschillen waar
dat past’, schrijft De Bruijne.
Daarbij wijst hij op Filippenzen 3: als je ergens anders over denkt, zal God dat wel duidelijk
maken. Hij noemt ook Romeinen 14: of je nu wel of geen feestdagen viert, je doet het toch
allebei om de Here?
Kortom, er zijn dingen in de kerk waarover je van mening kunt verschillen. Laad die dus niet
met de laatste ernst, zo vat ik De Bruijne’s visie samen.
Laat ik dat nou van harte met hem eens zijn. De kerk is geen gemeenschap van mensen, die
over alles hetzelfde denken. Maar die wel hetzelfde geloof delen. Dan zal er altijd verschil
van mening blijven. Dan kunnen er ook synodebesluiten zijn, waarmee je niet altijd even
gelukkig bent. Maar je blaast die niet op tot gigantisch principiële afmetingen. Zoals er ook
over de invulling van de liturgie verschil in inzicht kan zijn. Er zijn vele ‘ondergeschikte
punten’, waarop we niet alleen buitenlandse kerken (art. 47 KO), maar ook elkaar niet zullen
veroordelen.

Grens
Er is binnen de kerk dus een zekere speelruimte. Alleen is er ook een grens. Met onze
meningsverschillen dienen we te blijven binnen het kader van Gods Woord. En daarom
binnen de grenzen van de gereformeerde belijdenis. Déze grenzen mogen niet overschreden
worden.
Al is de gereformeerde kerkorde van een ander soortgelijk gewicht dan de Schrift en de
gereformeerde belijdenis, ook hier ligt een grens, waarbinnen we met elkaar hebben te
blijven. We hebben in artikel 84 KO afgesproken, dat we ernaar zullen streven om de
kerkorde na te leven. En dat niemand eigenmachtig de kerkelijke orde zal veranderen.
Anders blaas je het onderling vertrouwen op.

Gesprek
Ik heb in mijn brochure Afscheiding? concrete ontwikkelingen aangewezen, waardoor mijns
inziens bovengenoemde grenzen onder druk komen te staan en soms zelfs overschreden
worden. Zelfs zozeer, dat ik het gereformeerd karakter van de kerken in gevaar zie komen.
Om man en paard te noemen: ik heb gewezen op het opkomen van een hermeneutische
benadering van de Schrift, die leidt tot een al te vrije omgang met de Schriftgegevens.
Daarnaast wees ik op een kantelende houding tegenover de gereformeerde leer en de
binding aan de belijdenis. Op de vrije manier, waarop soms omgesprongen wordt met de
kerkelijke regels en besluiten. Op gebrek aan besef van Gods heiligheid. Ik heb symptomen
van desintegratie van de GKv gesignaleerd. Desgewenst kan in een voortgaand gesprek
nadere documentatie en onderbouwing aangeleverd worden, schreef ik erbij (Afscheiding?,
p. 27).
Met wat ik noemde hoeft niemand het meteen met mij eens te zijn. Ook niet met mijn
mening, dat er ten diepste een geestelijke secularisatie speelt. Waarmee ik overigens andere
oorzaken niet uitsluit, het gaat mij om de basisproblematiek. Maar ook wanneer je de
oorzaken ergens anders ziet liggen is het de vraag, of ik er dan naast zit met mijn feitelijke
situatietekening.
Toon dat dan alsjeblieft aan. Pas wanneer je je inhoudelijk met door mij genoemde punten
confronteert, kun je al dan niet concluderen, dat ik de zaken te zwaar laad. Maar ga eerst
het gesprek aan.
In feite heb ik iets dergelijks al in mijn brochure geschreven. En wel toen ik wees op het
gevaar van neutraliseren, door te zegen:. ‘Ach, deze auteur heeft altijd zo’n zwarte bril op.
Het valt allemaal best mee’ (p. 54).
Nee, ik zeg niet dat De Bruijne mijn bijdrage wil neutraliseren. Integendeel, voor een deel
valt hij mij bij. Maar tegelijk gaat een bepaalde typering voorop, die mijn verhaal bij
voorbaat voor een deel relativeert: gedeeltelijk worden de zaken typisch vrijgemaakt op
scherp gezet. Wees toch eens wat meer ontspannen en laconiek.
Maar dat kun je pas na materiële weging zeggen. De Bruijne relativeert in zijn artikel de
gevaren van modern-theologisch denken en snelle typeringen van evangelischen en
charismatischen. Dat kan zijn, al ben ik daarvan op dit moment niet overtuigd, en dan zeg ik
het nog voorzichtig. Dan zal er meer op tafel moeten komen dan nu gebeurt.
Kortom, gaat het bij de meningsverschillen in de GKv om dreigende en soms feitelijke
grensoverschrijdingen? Of om visieverschillen à la Romeinen 14, waarbij ontspannenheid
past? Onderbouw dat dan. En weerleg wat aangedragen is. Plak er niet bij voorbaat een
etiket op. Anders is het gesprek gefrustreerd nog voordat het begonnen is.

Open
Voor dat gesprek sta ik open. Ik ben bereid het publiek te voeren. Wordt met argumenten
mijn ongelijk aangetoond, dan zal ik dat openlijk erkennen. Die bereidheid heb ik trouwens
al in mijn brochure uitgesproken.
Want het gaat niet om persoonlijk gelijk of ongelijk. Het gaat om het huis en de eer van God.
Dus niet over relatief ondergeschikte punten als de liturgie of synodebesluiten, waarop
kritiek mogelijk is. Maar of wij werkelijk gereformeerde kerken willen blijven in de volle zin
van het woord: kerken, die zich gebonden weten aan de Schrift, de gereformeerde belijdenis
en de gereformeerde kerkregering. Daarbij kon onze houding tegenover de Nederlands
Gereformeerde Kerken wel eens als testcase gaan werken. Het wordt inderdaad tijd dat de
GKv kleur gaan bekennen. Om op die manier de samenhang met elkaar te herkrijgen.
Mocht ik dit alles overdrijven, dan hoor ik dat graag, met de argumenten erbij waarom.
Daarom zal ik van mijn kant op dit moment niet tegen De Bruijne zeggen: Broeder, u bent
mij al te laconiek en ontspannen. Misschien is er wel meer ruimte voor ontspannenheid, dan
ik op dit moment zie. Ik wacht liever eerst het gesprek af. Eerst praten, dan pas typeren!

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:49  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]