Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Landelijke dag 23-09-2006 Meditatie ds. E. Heres - Gedenken bemoedigt

Meditatie ds. E. Heres - Gedenken bemoedigt

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

1
Slotwoord , Landelijke dag, Spakenburg, 23 september ’06, E. Heres
Gedenken bemoedigt!
Broeders en zusters,
Wij zijn hier vandaag bij elkaar op een dag van verontrusting en bemoediging.
Bijna aan het einde van de dag gekomen wil ik met u de bijbel open doen en een woord van
bemoediging spreken.
Ik heb mijn bijbel openliggen bij Psalm 77.
En als kerntekst daaruit heb ik gekozen Vers 12A:
Daar staat: ‘Ik zal de daden van de HERE gedenken’.
Psalm 77 is een lied van iemand die verontrust is.
Iemand die het ontzaglijk moeilijk mee heeft met de dingen die gebeuren.
Vertwijfeld over de zorgelijke ontwikkelingen bij het volk van de HERE.
Dan kan het gebeuren dat je zelf belandt in een soort gevecht met de HERE.
Dat is bij de dichter van Psalm 77 het geval.
En je moet hem ook niet aankomen met makkelijke praatjes.
Hij weigert zich te gemakkelijk te laten troosten.
De dichter van Psalm 77 is Asaf.
Wat is de aanleiding voor dit indringende lied dat Asaf maakt?
Het is goed mogelijk, wat verschillende uitleggers ook zeggen, dat de nood die hier
uitgeklaagd wordt, verband houdt met de ballingschap.
Maar, dat zegt de psalm niet met zoveel woorden.
Psalm 77 verwoordt de nood van veel kinderen van God, in wisselende tijden en in
verschillende situaties.
En wat zijn er vaak tijden geweest waarin het volk van de HERE in grote nood was.
Als meelevend lid kan je daardoor ook persoonlijk in de problemen komen.
Bijvoorbeeld door gevoelens van vervreemding.
Dat je door bepaalde ontwikkelingen je niet meer thuis voelt in het eigen kerkelijke leven.
De pijn van het elkaar niet meer bereiken.
De beslissingen zijn gevallen.
En je moet lijdelijk toezien hoe het spoor, dat naar onze overtuiging het goede spoor is, steeds
meer wordt losgelaten
Je voelt je een vreemde tijdens kerkdiensten van je eigen gemeente.
Je hebt gewetensbezwaar tegen bepaalde liederen die er gezongen worden.
Als je heel erg ín zit over de toestand van Gods volk, de kerk.
Dan kan het gebeuren dat je in een crisis terechtkomt.
De dichter van Psalm 77, wat doet hij in zijn verontrusting?
Nou, dat staat meteen al in vers 2….Hij roept tot God: Mijn stem is tot God, en ik roep!
Dat zou toch moeten helpen,….dat zou toch rust moeten geven,…
Maar dat gebeurt niet!
Denken aan God, dat brengt hem voorlopig nog niet tot rust.
Nee, er staat in vers 4 ‘Denk ik aan God, dan kreun ik’.
In die woorden proef je de tweestrijd: Denk ik aan God, dan kreun ik:
Hier is iemand die zich voluit vastklampt aan de HERE.
Maar het vertrouwen is geschokt.
Als hij kijkt naar de situatie, zoals die ervoor staat,…
En als hij dan denkt aan God, dan kreunt hij….
Daar zullen velen van ons hier zich in herkennen.
2
Ik denk aan de pijn, het verdriet over de uitholling van het gereformeerde leven, het uit elkaar
groeien, het elkaar niet meer bereiken met argumenten,…
Je ziet de invloed van de charismatische beweging, je ziet het verdwijnende kerkbesef,k de
opkomst van het interkerkelijke denken en handelen, de doorwerking van bepaalde
synodebesluiten…
Denk ik aan God, dan kreun ik,…
Als je denkt aan de HERE, dan zou je dat troost moeten geven,….
Maar bij Asaf ís dat niet meer zo.
De verontrusting maakt dat hij er ’s nachts wakker van ligt.
Juist in die nachten van wakker liggen denkt de dichter aan de tijd waarin hij nog blijmoedig
kon opgaan in de dienst van de HERE.
Asaf, de dichter en zanger denkt aan zijn eigen blijmoedige betrokkenheid bij de eredienst en
betere tijden.
Is dat niet heel herkenbaar, ook vandaag?
Hoe lang is het geleden dat je samen de blijdschap proefde in de eenheid, in het samen opgaan
in de dienst van de HERE, ook in de zondagse erediensten.
De dichter Asaf komt uit bij enkele klemmende vragen, in vers 8 tot 10:
Zou de HERE Zijn volk voor altijd verstoten hebben?
Is Hij niet meer goedgunstig?
Houdt het op met Zijn Vaderliefde?
In Israël, als volk van Gods verbond mag je zo zeker weten dat de beloften van de HERE
gelden ván geslacht tot geslacht….
Maar, is daar nu dan tóch een einde aan gekomen?
‘Zou de HEER Zijn volk verstoten,
heeft de toorn Zijn hart gesloten?
Is Zijn gunst voorgoed voorbij,
Blijft niet wat Hij eenmaal zei?’
Kijk nou eens naar de wereld, kijk nou eens naar het land waarin we leven:
Heeft de kerk hier een toekomst?
En binnen de kerk zie je bakens verzet worden, en tegelijk voel je je machteloos…
Het dieptepunt van somberheid bereikt de psalm in vers 11:
Daar staat de klacht van een gekrenkte ziel…
De dichter heeft het gevoel dat de HERE Zélf veranderd is.
‘Dit krenkt mij dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert’.
De rechterhand van de HERE, dat wijst in de bijbel op de kracht van de HERE Zelf waarmee
Hij Zijn volk verlost.
Ik denk aan Psalm 118: De rechterhand van de HERE is hoog verheven, des HEREN sterke
rechterhand! Doet door haar daden de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in
stand!
Maar Asaf heeft het gevoel, dat dat veranderd is!
Hij ziet, voor Zijn besef, niet meer de sterke rechterhand van de HERE aan het werk!
Kijk, dat zou de situatie pas echt uitzichtloos maken…
Dan zou er in de verontrusting geen uitkomst meer zijn…
Waar vinden we houvast middenin de verontrusting…
Hoe wordt Asaf bemoedigd in zijn verontrusting?
Nou, doordat de HERE hem de ogen opent voor de grote daden die de HERE gedaan heeft!
In vers 12 lezen we het keerpunt van de Psalm.
De dichter wordt uitgetild boven zijn ellende en wanhoop, doordat hij zich gelovig
concentreert op de weg die God gegaan is én gaat met zijn volk.
‘Ik zal de daden van de HERE gedenken,…
3
En met ‘daden’ worden hier de verlossingsdaden van de HERE bedoeld.
Is het waar dat de rechterhand van de HERE veranderd is?
Maar dat kán toch niet waar zijn!
Mensen kunnen in de wereld en in de kerk wel veel veranderen en willen veranderen, maar
God verandert niet!
Als gelovig kind van God mag je houvast hebben aan de werkelijkheid dat de HERE de
levende God is, en dat Hij Dezelfde is, gisteren en heden!
Geloven is ook zeker weten, wat ons geopenbaard is over de daden van de HERE, de
wonderen van ouds, die zijn gebeurd!
Dat staat ópgeschreven, het ís geschiedenis, het ís gebeurd!
Richt je aandacht op de wonderlijke daden die de HERE gedaan heeft om zijn volk, om Zijn
kinderen te verlossen.
Concentreer je daarop in je gedachten.
Gedenken, herdenken, dat betekent: Laat het op je inwerken, laat het door je heen gaan Wie de
HERE eigenlijk is en welke grote daden Hij op Zijn Naam heeft staan.
Dan mag je gelovig zien, in welke grote ruimte je staat!
Dán word je bemoedigd!
En als de dichter meteen de daad bij het woord voegt, dan noemt hij met nadruk enkele
machtige daden, die iedere Israëliet kent:
De geschiedenis van de Uittocht uit het land Egypte en de doortocht door de Rode zee worden
in een paar zinnen weergegeven.
Maar ook de machtige en majestueuze verschijning van de HERE bij de berg Sinaï.
Ja, je kan het in een paar zinnetjes zeggen, maar het zijn onvoorstelbaar grote feiten geweest,
waar heel het volk van de HERE ook getuige van is geweest.
De krachten van de natuur hebben er aan mee moeten werken.
Een droog pad door het water, zodat een heel volk gered wordt, dat kan alleen maar door een
goddelijk wonder!
Die daden moet je gedenken, gelovig hérdenken, om voor nú getroost te worden…
En als je dat doet, dan zul je ook ontdekken dat de weg van de HERE een heilige weg is.
Dat staat in vers 14: ‘O God, in heiligheid is uw weg’.
De weg van God is een heilige weg…
Broeders en zusters, een weg in heiligheid, dat wil zeggen: Gods weg is exclusief, zo anders
dan wij gedacht hadden,…door niemand te evenaren.
De HERE baant bevrijdingswegen, daar waar wij ze niet verwachten….
Het volk Israël was compleet wanhopig, toen ze vastliepen bij de Rode Zee.
Vóór zich het water,…náást zich de bergen, áchter zich de Egyptenaren.
Maar de HERE laat Zijn weg van heil, Zijn plan met Zijn volk niet vastlopen.
Op een manier, die ongekend is leidde de HERE Zijn volk uit de nood.
Wie bedenkt nou,… dat het mogelijk is een droog pad midden door de zee te maken…
Gods weg was in heiligheid.
Als je zo gedenkt, de grote daden in de geschiedenis, dan wordt je vertrouwen weer versterkt.
Dan word je bemoedigd.
Maar broeders en zusters, voor het zien van de heilige weg van God is wel geloof nodig!
Ja want met ons blote oog zien we het vaak niet!
De ogen van het geloof moeten open om de daden van God in de geschiedenis te zien.
Dat blijkt ook als je naar vers 20 kijkt, de bijzondere woorden die daar staan:
‘Uw weg was in de zee, uw pad in grote wateren,….
zodat Uw voetsporen niet gekend werden’.
Dat betekent: De HERE Zelf heeft het gedaan,…toen bij de Uittocht
Maar er bleven geen voetafdrukken van de HERE achter.
4
Uw voetsporen werden niet gekend,….Dat betekent, de manier waarop het gebeurde is heilig,
goddelijk, onnavolgbaar.
Het volk moest afdalen naar de zeebodem.
Als door een donker dal, tussen de watermassa’s door.
En als de Israëlieten uit de zee omhooggeklommen zijn, en ze kijken terug, en ze zien hoe de
watermassa’s terugstromen, dan is het spoor uitgewist.
Dan is de wonderlijke weg die de HERE gegaan is niet meer te zien.
Maar het was wel degelijk Gods heilige weg, die je ziet met de ogen van het geloof!
Als je ziet hoe wonderlijk de HERE gewerkt heeft met Zijn sterke rechterhand, dan word je
niet wanhopig, dan hoef je niet het gevoel te krijgen dat je vastloopt.
De daden van de HERE gedenken dat heeft vandaag niet alleen betrekking op de
verlossingsdaden van de HERE in het verre verleden.
Terugkijkend mag je zien dat de HERE de eeuwen door daden van verlossing voor Zijn volk,
voor Zijn kerk, gedaan geeft!
Denk aan de Reformatie in de 16e eeuw. Denk aan de Afscheiding en de Doleantie in de 19e
eeuw. Denk aan de Vrijmaking in de vorige eeuw en hoe in de jaren rond 1967 de kerk
bewaard werd bij de leer van Christus.
Helaas wordt vandaag in de kerkelijke geschiedschrijving een sterk accent gelegd op de
menselijke factoren in de kerkhistorie.
We hebben te maken met een veranderde kijk op de Vrijmaking en de strijd in de 60-er jaren.
Een omwenteling in het kerkelijk historisch bewustzijn in de richting van sterke aandacht
voor de sociologische aspecten.
En ja, dan zie je de zonden en gebreken in het handelen van mensen.
Maar worden dan de verlossingsdaden van de HERE, ook in de recente geschiedenis, nog wel
gedacht?
Zien we dan nog wel de heilige weg, die de HERE gaat!
Als we gelovig gedenken dan zien we de wonderlijke weg die de HERE gegaan is.
Om Zijn kerk in ons land te bewaren bij Zijn Woord en te bevrijden, bij de dwaalleer
vandaan.
Door de weg van God te gedenken word je vandaag bemoedigd.
Dan mag je vertrouwen dat de HERE ook in onze tijd de weg zal wijzen.
Dat wordt wel duidelijk als we kijken naar de bijzondere manier waarop de psalm eindigt in
vers 21:
‘U leidde uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aäron’.
Hier zie je opeens hoe je de HERE mag zien, ook al ben je zelf verontrust.
Hij is de Herder, die Zijn volk, zijn kinderen, als een kudde leidt.
Dat prachtige beeld, waar de bijbel zo vol van is: De HERE is de Herder van Israël!
Hij is de Herder, die de weg wijst!
Zijn stok en Zijn staf, die vertroosten ons!
Hier worden Mozes en Aäron genoemd, als instrumenten in Gods hand.
Mozes wordt wel de Middelaar genoemd van het OT.
Maar, Hij kon niet de zonden van het volk verzoenen.
Aäron is hogepriester in het OT, maar hij kon niet zorgen voor de volkomen verlossing.
Het wachten was op de grote Herder: de Here Jezus Christus,…
Hij die de goede Herder is,…de Herder die Zelf zijn leven geeft, Zijn leven inzet voor het
behoud van de kudde!
Het thema van deze landelijke dag was ‘Blijven in de leer van Christus’.
Dat betekent niets anders dan trouw acht blijven geven op de stem van de Goede Herder.
Blijven vasthouden aan het onverkorte Woord van God.
En aan de schriftuurlijke belijdenis.
5
Verontruste broeders en zusters worden vandaag wel gezien als ‘lastposten’.
Obstakels in een veranderend kerkelijk leven.
Maar, broeders en zusters, als het gaat om het Woord van de waarheid, wees er dan maar niet
bang voor een ‘lastpost’ te zijn.
Dan moet je zelfs een ‘lastpost’ zijn.
Christus zegt het Zelf, in Openb.3:11 ‘Houd wat u hebt, opdat niemand Uw kroon neme’
Dat zegt Hij, Jezus Christus, Die Zelf geworsteld heeft met de weg van God:
‘Mijn God waarom,…waarom hebt Gij Mij verlaten’….
Maar, wat is juist op Golgotha de weg van God een heilige weg!
Ongekend, exclusief, de heilige weg, maar het wás de weg van het heil!
Laten wij de bijzondere weg van God gelovig gedenken, broeders en zusters.
Want, dan zie je dat de Herder van Israël Zijn kudde veilig leidt!
Hij die Christus de grote Herder van de schapen uit de doden heeft opgewekt,….
Hij is ook bij machte om vandaag de schapen van Zijn kudde te bewaren.
De grote Herder houdt het doel in het oog.
Hij zal de weg wijzen, hoe het verder moet.
Blijf in de leer van Christus.
En ga bemoedigd aan Zijn hand,
Dan kom je goed uit.
Daar mogen we vast op vertrouwen.

Laatst aangepast op woensdag 07 april 2010 19:53  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]