Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Wachten op uitwerpen? D.J. Bolt: Wachten op uitwerpen? (3) een reactie op De Bazuin

D.J. Bolt: Wachten op uitwerpen? (3) een reactie op De Bazuin

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele artikel in Een in waarheid.

Wachten op uitwerpen? (3)

D.J. Bolt
16-09-10

EEN ANTWOORD

Het is een goede zaak dat over deze dingen die zó de broederschap bezighouden gesproken wordt. Daardoor kunnen onderlinge verhoudingen worden verbeterd en kan er mogelijk ook onder zegen van de Here toenadering komen. Daarom zond ik het volgende ingezonden aan de redactie van De Bazuin om een en ander te verhelderen en misverstanden op te ruimen.

Ingezonden De Bazuin

In De Bazuin van 14 april jl. stelt br. H. Oosterhuis publiek enig dringende vragen aan mij. Daar wil ik graag op antwoorden en een paar misverstanden uit de weg te ruimen. En tegelijk van de gelegenheid gebruik maken hem ook iets te vragen wat mij op het hart ligt. Br. Oosterhuis constateert dat ik in het ND een ingezonden plaatste onder de titel Niet wachten tot je uit de kerk wordt verwijderd. Hij gebruikt deze titel ook voor zijn verhaal. Dit opschrift is al voldoende voor hem om de vraag te stellen: wanneer ga je er dan wel uit (vet van br. Oosterhuis). Echter de titel van het verhaal was van het ND, de mijne was: Wachten op uitwerpen? Ik gaf aan dat dat een brandende vraag was. Dr. P.L. Voorberg en ook dr. M.J. Artnzen hadden eerder deze vraag bevestigend beantwoord. Maar ik probeerde in het stuk aan te tonen dat ze daarbij de kerkgeschiedenis niet geheel aan hun zijde hebben. Het is na te lezen op www.eeninwaarheid.nl, rubriek Kerkverband.

Misschien mag ik ook gelijk een tweede misverstand opruimen. Want br. Oosterhuis vindt het niet goed dat ik bijvoorbeeld "concrete kritiek op de prediking van sommige predikanten" heb. Daarvoor zou ik "de kerkelijk weg behoren te lopen". Echter in de GKv is er voor dit soort zaken eenvoudig geen kerkelijke weg meer! Ik ga dat hier niet breed aantonen maar volsta met een verwijzing naar de zaak Doedens. Broeders van Spakenburg maakten bezwaar tegen de schriftkritische opvattingen over Genesis 1 van ds. J.J.T. Doedens, destijds predikant te Vlissingen. Zij kregen echter te horen dat zij daarvoor geen rechtsingang hebben. Voor het uiten van hun kritiek werd verwezen naar o.a. publieke mediamiddelen. Er rest dus geen andere middel meer dan inderdaad publiek dwaalleer in prediking aan de kaak te stellen.

Ik vind het jammer dat br. Oosterhuis meent te moeten constateren dat wij een "rusteloos leven" leiden waar "de HERE blijkbaar geen uitkomst geeft". Daarbij "denkt" Oosterhuis ook aan de vermaning van Jacobus dat wij onze tong in toom moeten houden en geen hoorders maar daders moeten zijn. We hebben ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van God, schrijft Oosterhuis. Ik zou blijven steken in een afwachtende houding. Daarbij is mijn schrijven "richtingsloos" omdat ik "stelselmatig de vrijmaking van 2003/2004 negeer". Onze ogen zijn verblind door gebeurtenissen in de GKv en de interne strijd in DGK, zo stelt br. Oosterhuis. Zodat wij niet zien dat "de HERE daar gewoon doorgaat met Zijn kerkvergaderend werk". Deze woorden doen pijn. Ik wil graag uitleggen waarom. In de eerste plaats moet alweer een misverstand worden opgeruimd. Want we volgen wél met grote belangstelling wat er in de DGK gebeurt. Toch mengden wij ons tot nu toe niet in hun (interne) strijd want daar ligt ons "front" niet. Dat ligt m.n. in de GKv. Dáár hebben we nu een aantal jaren geprobeerd de verkeerde koers van de kerken aan te wijzen en via de kerkelijke weg en d.m.v. publicaties geprobeerd deze om te buigen. Biddend, hopend en werkend. Als Oosterhuis meent dat te moeten afdoen als "rusteloos leven leiden waar de HERE blijkbaar geen uitkomst geeft", dan doet dat pijn. Waar is de grond voor deze snelle conclusie? Zou het, ter vergelijking, terecht zijn om gezien de vele scheuringen en moeiten in de DGK daaruit simpel te concluderen dat de HERE daar (ook) geen uitkomst biedt voor zijn vermoeide kinderen? Zó kunnen we toch niet eenvoudig datgene wat we als resultaten voor ogen zien duiden als werk van HERE of niet?

Dat leidt mij naar een kernpunt in het artikel van br. Oosterhuis. Dat is zijn opvatting over zijn kerken, de DGK. In die opvatting is met de vrijmaking van 2003 de DGK als de enige ware kerk in Nederland ontstaan. Dáár heeft ieder zich bij te voegen. Die dat niet doet is "verblind", ongehoorzaam. En als ik in mijn schrijven en voorlichting niet expliciet verwijs naar de DGK dan ben ik "richtingloos" bezig. Dat oordeel van Oosterhuis doet me ook pijn. Het lijkt me goed om hier maar eens eerlijk op te reageren en ook de andere kant te laten zien. Ik ben (nog steeds) van mening dat inderdaad de vrijmaking van 2003 te vroeg is georganiseerd. De kerkelijke weg was nog steeds niet tot het einde toe gelopen. Het is niet irreëel te veronderderstellen dat door de te vroege afscheiding de strijd voor kerkherstel binnen de GKv ernstig is verzwakt. Door de vrijmaking van 2003 is een gezamenlijk optrekken van veel verontruste predikanten bemoeilijkt. Het werd lastiger broeders en zusters te bereiken in gesprek en met voorlichting. Kortom, de strijd die de Here gebood is naar mijn overtuiging te vroeg gestaakt door velen die met '2003' zijn meegegaan. Daarbij komt inderdaad ook nog dat de korte kerkgeschiedenis van de DGK veel afsplitsingen kent. Er is voor een buitenstaander bijna niet uit te komen wie het recht aan zijn zijde heeft, te meer omdat, zo is mij gebleken, essentiële informatie als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Gaat en ging het om zaken waarvan Christus eist dat zij niet geduld mogen worden? Is zijn Woord of de belijdenis in geding, zaken waarin we het eens móeten zijn in geloof? Vragen die zowel aan de DGK als aan de afgesplitste groeperingen moeten worden gesteld. Het is moeilijk voor 'buitenstaanders' daar goede hoogte van te krijgen.

Een voor mij en velen(!) belangrijke vraag is ook hoe het staat met de wil in de DGK om zich met alle krachten in te zetten voor een nieuwe eenheid met hen die buiten het verband van de GKv zijn komen te staan. Het is mij niet helemaal duidelijk hoe de DGK als kerk daar over denkt. Moet ik uit het artikel van br. Oosterhuis concluderen dat er maar één weg is: aansluiten bij zijn kerken? Of is er toch de oecumenisch houding die prof. Schilder heeft geleerd om bij nieuw kerkelijk leven elders, elkaar te vinden in een nieuw kerkelijk samenleven? Om het maar concreet aan te duiden, kunnen de DGK en de kerken van het zgn. Voorlopig Kerkverband elkaar aanvaarden en samen zo optrekken achter Christus aan? Of moet ieder eerst de vrijmaking van 2003 hebben erkend en mede voor zijn verantwoording hebben genomen?

Laat het van mijn kant niet alleen bij vragen blijven. Mijn diep verlangen is dat de broeders en zusters van de DGK en van het Voorlopig Kerkverband elkaar vinden op de grond van Schrift en belijdenis. In de overtuiging dat de Here roept tot een nieuwe eenheid die het GKv-verband heeft verspeeld doordat zij niet meer voldoet aan de kenmerken van een kerk van Christus. Het Woord is daar niet veilig, zo is inmiddels duidelijk aangetoond. Uit dat verband heeft de Here velen geleid en doet Hij dat nog, zij het op heel verschillende wijze. Ieder draagt daarvoor ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Daarbij moeten we m.i. niet van elkaar eisen dat de persoonlijk weg die gegaan werd, dé weg is die door ieder erkend moet worden. Laten er wederzijds open armen zijn om elkaar in te sluiten als broeders en zusters die hun eenheid vinden bij het Woord en de belijdenis. En zo met elkaar in liefde verder willen achter de Here Jezus aan. Wat zou het een feest zijn als dat ons gegeven zou mogen worden. Gegeven, ja, want eenheid maken wij mensen niet, die werkt de Here! Van Hem moeten we het verwachten. Dat wil niet zeggen dat er daarvoor niet gewerkt moet worden, hard gewerkt zelfs. Maar in diepe afhankelijkheid van de Heer van de kerk.

Er ligt hier een grote verantwoordelijkheid. Want velen tobben met de versplintering die de huidige gemeenschappen van ex-vrijgemaakten laat zien. En vragen zich niet zelden vertwijfeld af: Waar naar toe? Het zou goed zijn als degenen die leidende taken hebben gekregen in de kerkengroepen zich met al hun energie, geduld en vooral liefde zouden willen inzetten voor een eenheid waarvan Ps. 133 zo mooi zingt. Dan groeien er nieuwe perspectieven en komt er nieuw elan. En ook groei in getal, daar ben ik zeker van.

En tenslotte de vraag van br. Oosterhuis, wanneer ga ík er dan wel uit? U zult begrijpen dat ik het antwoord niet publiek maak in De Bazuin. Laat me het zo zeggen: tot de strijd in de GKv aan zijn einde is gekomen. En dat is niet tot Sint-Juttemis. Daar zal br. Oosterhuis het voorlopig mee moeten doen.

D.J. Bolt

TELEURGESTELD

Helaas was de redactie van De Bazuin niet bereid om mijn ingezonden te plaatsen1. Alleen artikelen van eigen leden kunnen worden geplaatst. Slechts in "heel bijzondere situaties" kan daar een uitzondering op worden gemaakt en een verzoek aan de deputaten-curatoren worden gericht maar de redactie zag nu die noodzaak daarvoor niet. Wel zou een mogelijkheid zijn dat br. Oosterhuis mijn ingezonden in een artikel zou becommentariëren en daarvoor er dan "ruimhartig"(!) uit zou citeren. We zijn hier niet blij mee. Als je zware publieke kritiek krijgt in een medium mag je toch aannemen dat er gelegenheid is daarop te reageren, zelfs als die reactie niet welgevallig is? Dat heeft toch ook iets met 'hoor en wederhoor' te maken? Zo gebeurt het toch ook overal in de kerk, en zelfs de wereld? Een voorbeeld. Ds. H.J. Messelink van GKv Zwolle-Zuid bekritiseerde in de Kerkbode van het Midden o.a. dat prof.dr. J. Douma op zijn website het begrip afval gebruikt om de gang van zaken in de GKv te karakteriseren. Vervolgens kreeg Douma gelegenheid om een en andere toe te lichten in deze kerkbode, waarbij Messelink nog een laatste commentaar gaf. Natuurlijk, zo ga je toch met elkaar om? De Bazuin-redactie suggereerde dat we maar vanuit de eigen bladen over elkaar moeten schrijven. Zeker dat kan. Maar het gaat er nu om dat heel nadrukkelijk kritiek op iemand werd geleverd voor een eigen publiek waarbij geen gelegenheid was voor dát publiek om toe te lichten, te verdedigen en ook vragen te stellen.

Graag zouden we zien dat de redactie/deputaten-curatoren zich wat opener en "ruimhartiger" op zouden stellen. Om zo te proberen verder met elkaar te komen op een gezamenlijke weg naar een nieuwe eenheid. Daarvoor is een oecumenische blik nodig. Er moet de hartelijke begeerte zijn om al Gods kinderen te verenigen in een werkelijk katholiek-gereformeerd kerkverband. Daarvoor moet zelfs verder worden gekeken en gewerkt dan hersteld-gereformeerd en voorlopig kerkverband. Laten we de Here bidden of Hij daarvoor perspectieven geven en bereidheid wil werken.

NOTEN ____________________________________________________________ 1 31 mei 2010.

Laatst aangepast op donderdag 23 september 2010 16:23  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]