Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV HJCCJ Wilschut over zijn uitgave "Vrouw en kerkelijk ambt"

HJCCJ Wilschut over zijn uitgave "Vrouw en kerkelijk ambt"

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Dr. H.J.C.C.J. Wilschut

Vrouw en kerkelijk ambt. Een bijbelse verkenning

Een uitgave Van Berkum Graphics BV.
80 pagina’s; prijs € 11.50 (exclusief verzendkosten)
ISBN 978-90-811710

Verkrijgbaar bij de boekhandel
Te bestellen via:
www.drukkerijvanberkum.nl
tel. 0229 238097

Vrouw en kerkelijk ambt.
Uitgave

Zoals u in de rubriek ‘Berichten’ kunt lezen, is inmiddels mijn boekje Vrouw en kerkelijk ambt
verschenen. Het boekje is ontstaan uit voorbereidingsmateriaal voor een cursus belijdende leden in
Smilde. De GS Zwolle-Zuid 2008 vroeg de kerken om over de plaats van de vrouw in de kerk te willen
nadenken. We hebben dat met elkaar gedaan door een bijbelse verkenning uit te voeren.

Iets eerder verscheen een soortgelijk boekje van ds. J.J. Schreuder: Dienende mannen en vrouwen in
het huwelijk en in de kerk (uitgave Woord&Wereld, Bedum 2010). Uiteraard zijn er raakvlakken en
overlappingen. Toch heeft mijn boekje een andere opzet. Ik ga de – m.i. – relevante Bijbelgedeelten
na. Het is vooral op Schriftstudie gericht. Ik hoop dan ook dat verenigingen er iets aan kunnen
hebben, al zijn geen discussievragen toegevoegd.

In het woord vooraf zeg ik, dat u in mijn boekje geen schokkende nieuwe inzichten zult aantreffen.
Het is voor mij trouwens de vraag, of er over ‘vrouw en ambt’ nog wel nieuwe inzichten te verkrijgen
zijn. Wat dat betreft zet ik de nodige vraagtekens bij de vraag om studie door de GS. Voor zover ik
kan overzien is het onderwerp uit en te na besproken en zijn de posities ingenomen. Maar goed, een
bijbelse verkenning blijft gewenst.

Gezien de bespreking van het boekje van ds. Schreuder in het Nederlands Dagblad van 3 september
2010 (daarover verderop in deze Kanttekeningen meer), maak ik me weinig illusies over reacties op
mijn boekje. Ongetwijfeld zullen sommige recensenten het bestempelen als ‘traditioneel’ en ‘niet
echt vernieuwend’. Ze hebben nog gelijk ook. Al is daarmee nog niet gezegd, dat mijn verhaal ook
onjuist is.

Van harte hoop ik, dat deze uitgave onder Gods zegen mag meehelpen om als GKv op het bijbelse
spoor te blijven als het gaat over ‘vrouw en kerkelijk ambt’.

Febe
In mei 2010 was het manuscript van mijn boekje gereed. In juni 2010 kwam mij een artikel onder
ogen in het (altijd lezenswaardige!) kwartaalblad over bijbelvertalen van het NBG: Met andere
woorden over Febe, de diakonos te Kenchreeën uit Rom. 16:1-2 (A.B. Mertz, ‘Patrones,
beschermster, weldoenster of gewoon behulpzaam?’, MAW 29e jaargang, juni 2010 [10]2, p. 11v).
Dat was te laat om nog in mijn boekje te kunnen verwerken. Vandaar dat ik er in deze bijdrage
(aanvullende) aandacht aan geef.

In mijn boekje pleit ik – voorzichtig – voor de gedachte aan Febe als vrouwelijke diaken op de manier
van 1 Tim. 3: ‘het laat zich denken’, schreef ik, een beetje met een slag om de arm. Dan zou Febe dus
een deel van de diakonale taak vervuld hebben, samen met de mannelijke diakenen, die in het
geheel van het diakonaat de leidende positie hebben.

Prof. Mertz kiest voor een andere uitleg. Zij acht het meest waarschijnlijk, dat ‘diakonos’ bij Febe
betrekking heeft op de functie, die zij op het ogenblik van de briefbezorging vervult. ‘Zij komt naar
Rome in haar hoedanigheid van afgevaardigde dienaar/agent van de gemeente in Kenchreeën, om
de brief van Paulus toe te lichten en waarschijnlijk ook om concrete stappen te zetten ter
voorbereiding van de missie in Spanje’ (aa., p. 16).

Voor wat betreft Febe’s dienstbetoon denkt Mertz aan iemand, die vanwege haar prestaties voor
medechristenen een eervolle titel ontvangt. Het kan gaan om financiële bijdragen (‘weldoenster’) of
om juridische hulp (‘beschermster’), of om leiding geven aan een christelijke huisgemeente. De
vertaling van de NBV ‘zij is velen tot steun geweest’ vat inhoudelijk veel van de mogelijke taken van
Febe samen, maar mist juist het cruciale element van sociale status en invloed. Tegelijk blijft de
aanduiding voor Febe moeilijk te vertalen (aa., p. 17v).

Op zichzelf vind ik de suggesties van prof. Mertz het overwegen waard. Even afgezien van diverse
veronderstellingen, die bij mij bezwaar oproepen. Helemaal overtuigd ben ik niet. Is de term
‘diakonos’ toch niet meer bepaald in de richting van ons diakonaat dan Mertz het doet voorkomen?
Zeker nu daaraan Febe’s bijzonder dienstbetoon verbonden is. In ieder geval heeft Mertz een
boeiend artikel geschreven, dat aangeeft, hoe moeilijk het blijft om Febe precies te ‘plaatsen’. Voor
de vraag of de vrouw een kerkelijk ambt mag bedienen, kun je er moeilijk zwaarwegende conclusies
aan verbinden.

Recensie ND
Ik noemde al even de recensie van het boekje van ds. Schreuder in het ND van 3 september 2010,
geschreven door Dick Schinkelshoek.

Over deze recensie is heel wat op te merken. Ik beperk mij tot twee punten:
• In de recensie wordt geconstateerd, dat ds Schreuder in zijn boekje over de plaats van man
en vrouw in het huwelijk en de kerk zijn uitgangspunt in de schepping neemt. Maar er zijn –
volgens de recensent – ook andere opties mogelijk, bijv. de insteek bij het koninkrijk Gods.
Echter, voor de plaats van man en vrouw kiest het NT zelf strijk op zet de scheppingsorde als
beslissend uitgangspunt. De insteek bij het Koninkrijk is in dit geval een menselijke
constructie, die niet uit de Schrift voortvloeit maar aan de Schrift wordt opgelegd. Ik daag
ieder uit om ‘een aanvliegroute vanuit het Koninkrijk’ (een afgrijselijke uitdrukking trouwens)
in de Schrift aan te wijzen, wanneer het gaat om de vraag of de vrouw een kerkelijk ambt
mag bedienen.
• Niet langer blijkt de Bijbel als hoogste en enige norm te fungeren. De ervaring gaat mede een
rol spelen. We moeten volgens de recensent ook nadenken over hoe we het gevoel, de
cultuur en het gezond verstand beoordelen. Bij deze taal heb ik mij de ogen uitgewreven.
Geen mens – ook geen gereformeerd kerkmens – kan om cultuur, gevoel en gezond verstand
heen. Maar ook de cultuur, het gevoel en het gezond (?) verstand hebben zich aan de Bijbel –
aan de God van de Bijbel! – te onderwerpen. Er gaat iets heel grondig mis, wanneer in de
recensie gesteld wordt, dat het verstand wel eens een antwoord wil hebben, waarom
vrouwen bepaalde dingen niet mogen en de man als ‘teamleider’ is aangesteld. En dat het
verstand naar zijn aard zich niet laat tevreden stellen met ‘omdat het in de Bijbel staat’. Nee,
dat zal het verstand ‘naar zijn aard’ niet doen. Maar dat zal het gelovig verstand wel doen.
Omdat niet het eigen denken normatief is, maar het Woord van God. Ook wanneer wij de
boodschap van Gods Woord gevoelsmatig en intellectueel zo gauw niet kunnen meemaken.
De wijsheid van God gaat boven menselijk voelen en denken uit. Pas wanneer er gebogen
wordt voor de God van de Bijbel, worden gevoel en verstand ‘gezond’.

Voor mij is onbegrijpelijk dat deze taal in het ND een plaats kon krijgen. Natuurlijk, je kunt zeggen:
voor een recensie is een auteur, niet de krant verantwoordelijk. Maar zo makkelijk kom je hier niet
weg. Wanneer een recensie zó op gespannen voet staat met de Bijbel, had op z’n minst excuus
achteraf verwacht mogen worden, dat dit niet gezegd kan worden in een krant, die zich aandient als
blad voor betrokken christenen, en die zich in de lijn van de grote Reformatie weet te staan. Want
dan zeg je: Sola Scriptura: de Schrift alleen. Cultuur, gevoel en verstand hebben hun eigen plaats.
Maar maken niet mede de dienst uit in Gods koninkrijk.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:48  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]