Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Ds. E. Heres: Over het bijwonen van de GKV aan de 'Nationale Synode van Dordrecht'

Ds. E. Heres: Over het bijwonen van de GKV aan de 'Nationale Synode van Dordrecht'

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Dordrecht en het Heilig Avondmaal 12 oktober 2010

Ds. E. Heres

Het is de bedoeling dat er op 10 en 11 december a.s. een ‘Nationale Synode van Dordrecht’ wordt gehouden. Het zal niemand ontgaan zijn want er is al heel wat aandacht aan besteed. Een synode met deze naam spreekt tot de verbeelding. Want het doet je natuurlijk meteen denken aan de grote nationale Synode van Dordrecht van 1618/1619. De synode die besloten heeft tot het uitgeven van de Statenvertaling. De synode die de Dordtse Leerregels, de Artikelen tegen de Remonstranten heeft vastgesteld. De synode van de drie Formulieren van Eenheid en van de Dordtse Kerkorde.
Maar de ‘nationale Synode van Dordrecht’ die in 2010 gehouden moet gaan worden is van een heel andere orde, dan die van 1618/1619. Het wordt een oecumenische synode met aan tafel zo ongeveer alle stromingen in Nederland die zich sieren met de naam ‘kerk’ of wat daar op lijkt. Ook de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn uitgenodigd. De Kamper hoogleraar dr. B. Kamphuis heeft nadrukkelijk meegewerkt aan het tot stand komen van deze ‘synode’. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de GKV officieel gaan deelnemen aan deze synode.
Een officiële delegatie zal aanschuiven aan de synodetafels.
Maar deze deelname doet wel wat stof opwaaien. Onlangs hebben twee behoudende predikanten, ds. Storm en ds. Wilschut, in een ingezonden in het ND (woensdag 13 oktober ’10), stellig afstand genomen van het deputatenbesluit tot deelname. Zij schrijven dat zij als kerkleden en ambtsdragers binnen de GKV zich straks niet vertegenwoordigd achten in Dordrecht.
In hun kritiek op deelname van de GKV sluiten de predikanten Storm en Wilschut zich aan bij prof. dr. J. Douma. Prof. Douma heeft op zijn eigen website ook heel nadrukkelijk kritiek geuit op deelname van de GKV aan de komende Nationale Synode van Dordrecht.
Terecht zegt hij dat deelnemen aan deze ‘synode’ een breuk betekent met het gereformeerde verleden van de GKV.

Het is waar, prof. Douma zegt op zijn website behartigenswaardige dingen over die komende Dordtse synode. Hij wijst erop dat voor deze synode zowel orthodoxe als vrijzinnige kerken zijn uitgenodigd.
Als de GKV meedoen dan voltrekt zich volgens prof. Douma een ‘complete omwenteling in haar oecumenische opstelling’. Hij schrijft: ‘Gaan we nu naar Dordrecht, dan kunnen we ook naar Amersfoort gaan en ons aansluiten bij de Raad van Kerken in Nederland. En als wij Dordrecht accepteren kunnen we ook terecht bij de Wereldraad van Kerken. Als we bereid zijn met vrijzinnige kerken om de tafel te gaan zitten om onze eenheid te betuigen, dan betekent dit een overduidelijke streep door ons vrijgemaakt-gereformeerde verleden.’
‘Een streep door ons vrijgemaakt-gereformeerde verleden’….
Maar, wordt er dan nú pas een streep gezet door het vrijgemaakt-gereformeerde verleden? Nu pas, doordat er een afvaardiging van de GKV naar Dordrecht gaat op 10 en 11 december?
Is het gezonde Schriftuurlijke kerkbesef al niet veel langer aan slijtage onderhevig en aangetast in de GKV?
Is prof. Douma zelf niet mede aanjager geweest van de relativering van het kerkbesef binnen de GKV? Ik denk aan bijv. zijn publicatie in 2001, Hoe gaan wij verder?
Prof. Douma schrijft nú, op zijn website, dat hij geen poging onderneemt ‘terug te keren naar ons verleden waarin wij te exclusief hebben gesproken over de vrijgemaakte kerk als de enig ware kerk in Nederland. Ik heb destijds mijn bijdrage geleverd om van dit exclusivisme af te komen en daardoor royaler te kunnen ademen in kerkelijk Nederland’.
Inderdaad, mijn indruk is dat Douma en anderen in de afgelopen decennia wind hebben gezaaid, op het punt van het hanteren van de belijdenis inzake de kerk.
Er is wind gezaaid en er wordt storm geoogst. Het is inmiddels zover dat leden van de GKV die zich onttrekken om naar een bijv. PKN-gemeente te gaan of naar een evangelische gemeente, regelmatig letterlijk de zegen mee krijgen en de hartelijke wens dat zij in hun nieuwe gemeente de Here mogen dienen. De gedachte dat de complete christenheid in Nederland samen ‘de kerk des Heren’ is, die Dordrecht en het Heilig Avondmaal gedachte vind je echt niet alleen bij ds. De Feijter en zijn collega’s in de PKN. Die gedachte heeft zich ook royaal gevestigd in de GKV.
Zelfs prof. Douma ziet zich genoodzaakt op de rem te trappen. Nu, naar aanleiding van het gemak waarmee zijn opvolgers in Kampen en de GKV zich laten uitnodigen om mee te werken met de komende nationale synode.

Maar, zoals gezegd, is het waar dat er nú pas een streep gezet wordt door het vrijgemaaktgereformeerde verleden? Komt de kerkelijke pluriformiteitsgedachte al niet geruime tijd aan het licht, tot in besluiten van GKV-synodes toe?
De synodebesluiten (2005, 2008) die toelating tot het Heilig Avondmaal mogelijk maken van leden van andere kerkgenootschappen, zijn alleen maar denkbaar tegen de achtergrond van het praktisch loslaten van de Schriftuurlijke belijdenis over de kerk.
In kerken van de GKV worden mensen toegelaten tot de viering van het Heilig Avondmaal die van zichzelf te kennen geven dat zij een band met de Here Jezus hebben en geen persoonlijke belemmering hebben. Lid zijn van de GKV is daarbij geen criterium meer.
Met goedbedoelde redeneringen is geprobeerd de besluiten van Amersfoort-C en Zwolle-Zuid, inzake de toelating tot het Avondmaal, te rechtvaardigen.
Maar in werkelijkheid zijn deze besluiten ‘een streep door het vrijgemaakt-gereformeerde verleden’.
Tot twee keer toe heeft een GKV-synode de oproep om zich in dezen gewoon aan de lijn van Schrift en belijdenis te houden, naast zich neer gelegd. ‘Amersfoort-C’ en ‘Zwolle-Zuid’ hebben in deze besluiten toegegeven aan de kerkelijke geest van de tijd.
En de kerkelijke geest van de tijd is dat wat zich straks zal manifesteren in de Nationale Synode van Dordrecht 2010. Daar is heel de christenheid van Nederland ‘Kerk des Heren’.
De kerkelijke geest van de tijd is dat de kerk als instituut er niet meer zo toe doet. Laat staan de vraag naar de wettige kerkvergadering. De kerkelijke geest van de tijd is, dat er een streep gaat door de kerkgeschiedenis. Een streep door de grote daden van de HERE, die de Reformatie gaf en de Afscheiding en de Vrijmaking enz.

‘Dordrecht 2010’ wordt een offer op het altaar van déze geest van de tijd.
Op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619 hebben de Gereformeerde Kerken uitgesproken in haar belijdenis dat ‘men nauwgezet en met grote zorgvuldigheid, van uit Gods Woord, behoort te onderscheiden welke de ware kerk is’, Artikel 29 NGB). De Gereformeerde Kerken hebben zich ook gebonden aan wat art. 35 NGB zegt over het Heilig Avondmaal: ‘Wij geloven en belijden dat onze Heiland Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal voorgeschreven en ingesteld heeft, om te voeden en te onderhouden degenen die Hij reeds opnieuw geboren deed worden en in zijn huisgezin, dat is zijn kerk, heeft ingelijfd’. Goed zicht op de kerk krijg je, als je haar weer ziet als Gods huisgezin (Efez. 2) en als het lichaam van Christus (1 Cor. 10,11 en 12). Goed zicht op de kerk krijg je weer als je het Avondmaal weer ziet als de maaltijd waar de daadwerkelijke leden van Gods huisgezin bij de HERE aan tafel mogen. Hier hebben de GKV ‘een streep gezet door het vrijgemaaktgereformeerde verleden’. Zou prof. Douma dat niet zien? En de predikanten Storm en Wilschut? Zij willen niet verantwoordelijk zijn voor wat afgevaardigden namens de GKV straks doen in Dordrecht.
Maar je bent als kerklid en ambtsdrager toch ook verantwoordelijk voor de publieke ontheiliging van de tafel van Christus in de GKV?
Voor heel wat verontruste broeders en zusters in de GKV is dat mede een oorzaak geweest van de breuk met een kerkverband in diep verval.
Misschien is het zo dat prof. Douma ook hierover nog eens zou willen schrijven. Wie weet, wil de HERE geven dat er nog een ommekeer komt in de GKV.

 


 

Zie ook:

25-11-2010 via werkenaaneenheid.nl - Ds. H.W. van Egmond - Gereformeerden en de Nationale Synode

17-11-2010 via werkenaaneenheid.nl - Dr. HJCCJ Wilschut - De Nationale synode en de GKV

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:46  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]