Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Bevoegdheden classis bij onder zorgstelling Br. H. Nijman sr. - Reactie op brs. Van Egmond en Menninga

Br. H. Nijman sr. - Reactie op brs. Van Egmond en Menninga

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele Word document.

Reactie op van Egmond en Menninga door H.Nijman sr.

Aan het eind van mijn reactie heb ik drie vragen gesteld, die ik erg belangrijk vind in deze discussie, maar waarop ik nog geen antwoord heb gekregen:
1    Had de classis de ambtelijke bevoegdheid om zich te bemoeien met de regering van de 
kerk, met de interne problemen in de gemeente van Zwijndrecht?
2    Mocht de classis oordelen over geschikte personen voor het ambt in die gemeente in 
verband met de instelling van de ambten in Zwijndrecht?
3    Had de classis de ambtelijke bevoegdheid om de gemeente van Zwijndrecht ongevraagd      
en tegen haar uitdrukkelijke wil onder opzicht en tucht  te stellen van de genabuurde kerk,
naar art. 39 KO?
De zaken die ik in alle drie vragen aan de orde gesteld heb, hebben direct te maken met de regering der kerk. De regering der kerk heeft Christus aan Zijn gemeente, of aan hen die de gemeente daarvoor heeft aangewezen, toebedeeld. HC vr. en antw. 85.

In art. 30 van de NGB belijden wij:
“Wij geloven dat deze ware kerk geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Here ons in zijn Woord geleerd heeft. Er moeten dienaren of herders zijn, om Gods Woord te prediken en de sacramenten te bedienen, ook opzieners  en diakenen om met de herders een raad van de kerk te vormen”.

Dr.H.Bouwman Kerkrecht deel I, paragraaf 31, pagina 374, 375 schrijft:
‘Calvijn merkt tegenover hen, die met Rome uit Paulus’ woorden willen afleiden, dat Titus zelf, zonder medewerking der gemeente, de ouderlingen aanstelde, op: “Het schijnt wel , alsof Paulus hier een groote macht aan Titus toekent, wanneer hij hem gelast, aan het hoofd van elke gemeente ouderlingen aan te stellen. Dit toch zou een bijna koninklijke macht zijn. Bovendien zou daarmeede aan de gemeente haar recht, om haar eigen ambtsdragers te kiezen, ontnomen worden. En dat zou een schending wezen van geheel de heilige inrichting der kerk .Het antwoord op deze bedenking is niet moeilijk. Paulus geeft hier aan Titus niet de macht om naar eigen goedvinden opzieners  aan de gemeente op te dringen, maar beveelt hem alleen, als leider bij de verkiezing voor te gaan zoals noodzakelijk is’.
(Vet van mij H.N.sr) 
U verklaart schriftelijk en publiek: “deze broeders zijn van oordeel dat een classis géén ambtelijke bevoegdheid heeft. Tevens zijn zij van oordeel dat een classis die zich een dergelijke ambtelijke bevoegdheid aanmatigt in strijd komt met het gereformeerd kerkrecht”.

Vooral in uw reactie op de brochure van br.Velthuis verdedigt u de besluiten van de classis nogal met verve:  op pag. 13: ‘ Het had de kerkenraad van de naburige kerk moeten zijn die daarvan afwist en die de classis zou moeten adviseren. Maar de kerkenraad kreeg niet de mogelijkheid om daar ambtelijk op te treden’, op pag. 14:’dat het niet wijs was om de ambten in te stellen’, op pag. 15:’Terwijl dus de classis had besloten dat de gemeente te Zwijndrecht gesteld werd onder de zorg van de naburige kerkenraad, inhoudende ambtelijke verantwoordelijkheid, werd van de minderheid binnen Zwijndrecht gevraagd om in te stemmen zich te conformeren, met het besluit van de gemeentevergadering om als zelfstandige kerk toe te werken naar de instelling van de ambten’.


Daaruit begreep ik dat u van mening was, dat de classis dat ambtelijk gezag wél had.
Vandaar mijn: “JA, die bevoegdheid had de classis wél”.
Die woorden neem ik graag terug broeders in ruil voor uw verklaring, want daar ben ik erg blij mee. 
Daaruit blijkt immers dat tenminste twee broeders uit de gemeente van Berkel, die zelf vanaf het begin nauw betrokken waren bij de besluiten in Zwijndrecht, nu erkennen dat de classis tot de regering van de  kerk te Zwijndrecht, niet geroepen was.
Ik moet u zeggen dat dat voor mij een volkomen blijde verrassing is.

Hopelijk zet uw verklaring de rest van uw kerkenraad en velen in DGK aan het nadenken over de vraag of we in de besluiten van de meerdere vergaderingen rond de zaak Zwijndrecht en alle besluiten die daaruit zijn voortgekomen, wel  de stem van de Goede Herder horen of dat het de stem is van den verstoorder der kudde.

Dr. S.Greijdanus in zijn brochure “Schriftbeginselen van kerkrecht inzake meerdere vergaderingen”.  Uitgeverij Boersma Enschede:
“De goede Herder wordt door Zijne schapen gekend. Zij kennen Zijne stem en Hij roept ze bij name en leidt ze uit. En wanneer Hij Zijne schapen uitgedreven  heeft, zoo gaat Hij voor hen henen en de schapen volgen Hem, overmits zij Zijne stem kennen. Maar eenen vreemde zullen zij geenszins volgen maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. Joh. 10:3-5.
Dat geldt ook wanneer eene synode als herder optreedt. Het komt dan aan op de vraag, of de stem van den goeden Herder uit die synode gehoord wordt, d.w.z. de stem van Gods Woord, de overeenstemming in woord en daad met Gods verordeningen of openbaring in de Heilige Schrift. Ontbreekt die, is daar strijd met wat de Heere omtrent Zijn kerk en haar geloof en leven in die Heilige Schrift heeft bekend gemaakt, dan vlieden de schapen en moeten zij vluchten, want dan  spreekt uit zoodanige synode niet de stem van den goeden Herder, maar van den verstoorder der kudde, welk herdergewaad hij zich ook heeft omgehangen en hoe vleiend en zacht hij zoekt te lispelen, of hoe geweldig hij buldere”.

Om er zeker van te zijn, dat we elkaar niet weer verkeerd begrijpen wil ik u toch nog graag een vraag voor leggen. U bent ook van oordeel dat een classis geen ambtelijk gezag heeft, maar bent u het nu ook eens met de stelling naar aanleiding van de drie vragen aan het begin van deze reactie:
“Zij kan die ambtelijke bevoegdheid uitsluitend verkrijgen wanneer de gemeente van Zwijndrecht haar daartoe roept door middel van een wettige verkiezing onder Gods voorzienig bestuur. Dan pas, en niet eerder, heeft de kerkenraad van Berkel & Rodenrijs/Bergschenhoek het overtuigend bewijs dat de roeping, om de gemeente van Zwijndrecht onder haar opzicht en tucht te stellen, van de Here komt” ?

Met belangstelling zie ik uw reactie tegemoet.   

Met vriendelijke broedergroet,

H.Nijman sr.
Afgesloten 29 november 2010.

Laatst aangepast op vrijdag 14 januari 2011 11:08  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]