Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Ds. Rob Visser: over GKV ds. Johan van der Hoeven mbt kinder/volwassendoop

Ds. Rob Visser: over GKV ds. Johan van der Hoeven mbt kinder/volwassendoop

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele PDF artikel

STA JE VOOR JE BELIJDENIS?
Geplaatst: 3 december 2010

Inleiding
In het Nederlands Dagblad heb ik gereageerd op het voorstel van collega Johan van der Hoeven om tot een kerk te komen waarin je vrijgelaten wordt om te kiezen voor de kinderdoop of de volwassendoop.. Een kerk waarin je kunt kiezen tegen de doop van kinderen van gelovige ouders en voor de zogenaamde geloofsdoop op later leeftijd. De reden daartoe is volgens collega van der Hoeven dat je wel een theologische voorkeur kunt hebben maar dat de Bijbel zelf daarover niet duidelijk is. Hij sprak zelf uit dat zijn theologische voorkeur ligt bij de kinderdoop. Dat komt volgens hem ook uit in het zijn handtekening zetten onder het Ondertekeningsformulier.
In mijn reactie heb ik er op gewezen dat het bij het ondertekenen van het ondertekeningsformulier om meer dan een theologische voorkeur gaat. Je spreekt daarmee meer uit en je belooft ook meer. Ik haal nog een keer dat deel van het ondertekeningsformulier aan dat ik ook in het ND noemde: “Wij ondergetekenden, ouderlingen en diakenen van de Gereformeerde Kerk te ……, verklaren hierbij voor het aangezicht van de Here, oprecht en met een goed geweten dat wij er hartelijk van overtuigd zijn dat de leer van de drie formulieren van eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels - in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt. Wij beloven daarom dat wij ieder naar eigen ambt deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen en elke dwaling, die daarmee in strijd is, zullen afwijzen”.
Bij het formulier dat predikanten ondertekenen in onze kerken lezen we zelfs: “'wij beloven daarom dat wij deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen, zonder dat wij openlijk of anderszins, al of niet rechtstreeks, iets zullen leren of publiceren wat daarmee in strijd is. Verder beloven wij dat wij niet alleen elke dwaling, die in strijd is met deze leer, zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, bestrijden en helpen weren.'
Op mijn schrijven kwamen meerdere reacties. De meeste positief. Er waren ook reacties die negatief waren. Ik wil een deel van bepaalde reacties hier naar voren halen omdat het heel goed weergeeft wat meerdere mensen voelen en uitdragen.

Een verkeerde indruk
Als je schrijft over het ondertekeningsformulier zoals ik gedaan heb, zijn er mensen die denken dat bij mij de belijdenis boven de Bijbel gaat. Zij denken dan dat het ondertekeningsformulier een soort goddelijke status voor mij zou hebben. Ik kan zeggen dat dat bij mij juist niet zo is!
In de negatieve reacties kwam o.a. naar voren dat men dacht dat als iemand met andere gedachten over de doop bij mij kwam die na 5 minuten weer buiten zou staan. Ik zou vanuit het ondertekeningsformulier hem of haar de passages uit de belijdenisgeschriften voorlezen en daarmee zou dan alles gezegd zijn. Daarop zou ik dan ook nog trots zijn want ik had gehandeld volgens het ondertekeningsformulier. Dan zou ik denken de leer op die manier manmoedig verdedigd te hebben.
Deze indruk is totaal onjuist.
Enkele opmerkingen hierover van mijn kant:
Als ik zo met iemand in gesprek zou gaan, hoop ik dat mijn kerkenraad mij heel gauw zal schorsen want dan ben ik het ambt van dienaar van het Woord niet waardig.
Als iemand bij mij komt met vragen over de kinderdoop. Met vragen over wat we daarover belijden in de belijdenisgeschriften, gaan we eerst in alle rust die vragen inventariseren. Waar komen die vragen vandaan. Hoe vinden we daarin als mensen die samen Christus willen dienen de goede weg. Eerlijk en met een hart vol liefde luisteren naar die ander.
Dan samen de Bijbel openen. Samen luisteren naar de stem van Christus als de goede Herder. Juist omdat ik ervan overtuigd ben dat ook op dit punt onze belijdenis volledig de Schrift naspreekt, ga ik proberen de ander dat vanuit de Schrift te laten zien. Dan zie je altijd nog meer dan wat we in onze belijdenis belijden! Ik doe bij dit artikel een bijlage waarin ik vanuit de Schrift duidelijk probeer te maken dat de kinderdoop door en door volgens Gods eigen Woord is. Deze bijlage is ook concreet in eigen gemeente gebruikt voor gesprekken waarbij vragen over de kinderdoop aan de orde kwamen.
Als ik zelf in dit proces vragen zou krijgen bij de belijdenis dat de kleine kinderen ook gedoopt moeten worden (vr/ant 74 Heidelbergse Catechismus; art 34 NGB), is de weg niet om dit in de krant te schrijven. Wanneer de grond onder de belijdenis dat de kinderen van gelovigen gedoopt moeten worden, bij mij niet meer een Bijbelse grond heeft, maar is gereduceerd tot een theologische overtuiging, dan is de weg niet om dat openbaar te maken. Ik heb beloofd om dat juist niet te doen maar dan naar mijn kerkenraad te gaan en mijn medebroeders te vragen of mijn vragen en bedenkingen de toets van Gods Woord kunnen doorstaan. Ook hierin vraagt de Here trouw aan wat ik beloofd heb. Om zo de echte eenheid van Zijn gemeente te dienen.
Hierbij komt de belofte dat ik, omdat ik ervan overtuigd ben dat de hele belijdenis in overeenstemming met Gods eigen Woord is, wat in strijd met de belijdenis is zal weerleggen. Weer met de woorden van onze God en Heiland.

Formalisme en kerkelijk autisme
Ik kreeg ook het verwijt van formalisme. Ik zou met het ondertekeningsformulier alles dichttimmeren. Dit zou in de gemeente „angst, terughoudendheid en onwetenheid‟ bevorderen. Er zou bij mij een neiging zijn tot „kerkelijk autisme‟ en van een „excluvistische benadering‟.
Hierover zou veel te zeggen zijn. Ik geef mijn reactie nu in enkele korte punten weer:
Het gaat mij juist om het hart en niet om een of andere formele binding. Ik heb voor de ogen van de HERE beloofd dat ik ervan overtuigd ben dat onze belijdenisgeschriften in alles met het Woord van God overeenstemmen. Tot die diepe overtuiging ben ik gekomen vanuit het lezen van het evangelie, vanuit het lezen van Gods eigen Woord. Daarom heb ik ook beloofd om wat ik in de Drie Formulieren van Eenheid lees te verdedigen en wat daarmee in strijd komt te weerleggen. Daarbij komt dat ik dat aan de HERE beloofd heb. Met mijn hart, met de liefde tot hem als mijn God en Verlosser. Dat heeft niet met iets formeels te maken. Als het goed is, is het zo in het leven van elke ambtsdrager die onder het ondertekeningsformulier zijn handtekening gezet heeft.
Dan gaat het je ook niet meer alleen om je eigen kerk of je eigen kerkverband. Wie niet verder kijkt, is verkeerd bezig. Als je de overtuiging hebt vanuit Gods eigen Woord dat de belijdenisgeschriften het Woord naspreken, draag je wat je daarin belijdt toch met vreugde uit! Dan is dat het toch waard om de mensen te vertellen! Een belijdenis die het Woord van God zelf naspreekt! Ook als het over de doop gaat. Dan wil je dat toch graag als Gods wijsheid de wereld indragen en geen eigen menselijke visie op de doop. Wee wie eigen menselijke visie wil verkondigen. Ik wil uitdragen het heerlijke evangelie, ik wil uitdragen en verdedigen alles wat met dat heerlijke evangelie overeenstemt. Om zo geleerd door de heilige Geest, de stem van de goede Herder te laten horen. Dan dien ik de eenheid van Christus kerk. Daaraan heb ik mij met hart en ziel verbonden toen ik mijn handtekening daaronder gezet heb. Daarop mag en moet ik mijn medeambtsdragers in onze kerken aanspreken.

Ds Rob Visser

Bijlage
DE KINDERDOOP ECHT NODIG

Twee achtergronden
Als we de kerkgeschiedenis overzien, is er geen tijd waarin de kinderdoop onder christenen zo aangevochten is als in deze en de vorige eeuw. Als we naar de geschiedenis kijken was het aantal mensen dat niet van de kinderdoop wilde weten altijd klein. Dat is vandaag anders. Wij maken dat ook in toenemende mate in onze kerken mee. De zuigkracht om de doop gelijk te stellen met jouw keuze voor Christus, jouw keuze voor God is heel erg groot. Wij kunnen dat vanuit de geschiedenis ook wel verklaren.
Het is opvallend dat het moderne baptisme opkomt na wat de Verlichting genoemd word. Dat zijn de ideeën die tot de Franse Revolutie aan het einde van de 19e eeuw geleid hebben en daarna heel grote doorwerking in de Westerse wereld gekregen hebben. Een van belangrijke punten die vanuit de Verlichting naar ons toekwamen is dat het leven een zaak van eigen keuze is. De individualisering die we in onze samenleving meemaken is o.a. daarvan een uitloper. Wij moeten daarbij er wel rekening mee houden dat de Verlichting op dit punt vanuit het humanisme voortkomt. Het is dan ook opvallend dat in de tijd van de Reformatie toen de beweging van het humanisme ook sterk was naast de Reformatie de stroming van de Wederdopers ontstaat. In een samenleving waar het om je eigen keuze gaat, staat het samen verantwoordelijk zijn, staat het samen verbonden zijn onder druk. Dat zie je dan ook in de kerk. Het is dan ook opvallend dat het volledig op eigen verantwoordelijkheid je laten dopen juist in onze tijd zo populair raakt.
Een andere oorzaak waardoor de kinderdoop onder druk gekomen is, is de afval in de kerk. Wij moeten daar heel eerlijk in zijn. We vinden in de Hervormde kerk van de 19e en 20e eeuw dat ieder kind dat gebracht wordt ook gedoopt wordt, ook als de ouders niet vanuit een levend geloof leven. De tucht verdwijnt al meer uit de kerk. Mensen die oprecht en ernstig Christus willen volgen, zien dat. Het is voor hen onbegrijpelijk dat mensen die niet met de HERE leven hun kinderen kunnen laten dopen. Dan lijkt het alsof de kinderdoop eigenlijk niet veel meer als een ceremonie is. Dan worden mensen die in liefde voor de HERE willen leven heel vatbaar voor de leer dat alleen mensen die hun geloof belijden gedoopt kunnen worden.
Het is ook steeds weer een beroep op Markus 16:16 dat mensen er van moet overtuigen dat de kinderdoop niet goed is. Laten we eerste naar deze kroongetuigen van het alleen willen dopen van mensen die bewust hun geloof kunnen belijden, kijken.

Markus 16:16 en de kinderdoop
Het beroep op deze tekst zie je steeds weer. Velen van ons hebben het er vaak moeilijk mee om daarop te antwoorden. Wat lezen we nu in Markus 16:16? Dit: “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.” NBV: “Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.”
De Here Jezus spreekt deze woorden na Zijn opstanding. Hoe gebruiken tegenstanders van de kinderdoop deze tekst?
Zij zeggen dat Jezus hier leert dat elke dopeling zich eerst moet bekeren en daarna pas gedoopt mag worden. Vaak word Handelingen 2:38 ook hierbij betrokken. Wij horen in die tekst Petrus op de pinksterdag zeggen: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.” Als mensen deze dingen zeggen en met deze teksten komen, kan het er op lijken dat ze gelijk hebben. Jezus zegt het toch maar dat je eerst moet geloven en dan gedoopt kunt worden. Geloof en doop worden toch heel duidelijk aan elkaar verbonden. Je kan toch niet zeggen dat een baby‟tje al gelooft? Dan is het toch onmogelijk om kinderen, om baby‟s te dopen? Wij kunnen ons niet zomaar van het beroep op Mark 16:16 losmaken.
Wat is het verband waarin Mark 16:16 staat?
De Here Jezus spreekt de woorden van Mark 16:16 uit als Hij na Zijn opstanding aan Zijn leerlingen het bevel geeft om aan alle volken het evangelie te verkondigen. Ze moeten andere volken opzoeken en hen tot geloof in Christus oproepen. Wij moeten goed onthouden dat zij het evangelie moeten verkondigen aan mensen die Christus nog niet kennen of aan mensen die Jezus nog niet als de Christus aanvaard hebben.
Het zou heel vreemd zijn als de leerlingen van Christus mensen zouden gaan dopen die het evangelie niet gehoord en aangenomen hebben. Zo vreemd als dat zendelingen mensen uitnodigen om naar hen te komen luisteren en de mensen die komen dan eerste dopen voordat ze het evangelie horen en daarop gereageerd hebben. Wanneer Christus Zijn leerlingen de opdracht geeft om over de hele wereld het evangelie te verkondigen, is het geen wens dat mensen gedoopt worden, maar dat ze werkelijk in Hem zullen geloven. De doop mag geen godsdienstig ritueel worden waarvan de inhoud en betekenis eigenlijk niet of nauwelijks bekend is.
De HERE heeft in Gen 17 de besnijdenis ingesteld. Hij doet dat waar geloof aanwezig is. Hij geeft de gelovige Abraham het bevel om zich te laten besnijden en na hem dat te doen met elke mannelijke nakomeling op de achtste dag na zijn geboorte. Ook in Abrahams leven was
de besnijdenis een zegel op de gerechtigheid van zijn geloof. Kijk Rom 4:11. Abraham was al een gelovige toen hij besneden is. Het nageslacht van Abraham ontvangt als kinderen van acht jaar het teken van Gods verbond. Geloof en besnijdenis zijn net zo aan elkaar verbonden als doop en geloof. Bij de doop gebeurt hetzelfde als bij de besnijdenis. Er moeten eerst volwassenen zijn die geloven en hun kinderen daarin kunnen en willen onderwijzen.
De Here Jezus zegt in Marcus 16:16 niets meer en ook niets minder dan dat de apostelen mensen die Christus nog niet als hun Verlosser kennen of aannemen niet moeten dopen. Alleen zij die vanuit ongeloof tot geloof komen, mogen gedoopt worden. De Here Jezus praat hier over een zendingssituatie waarin hele gezinnen zonder Christus en Zijn liefde leven. Als dat zo is mag niemand in dat gezin gedoopt worden. Is de betekenis hiervan dat wij ook moeten zeggen dat een baby in de kerk niet gedoopt mag worden?
Om op die vraag een goed antwoord te krijgen is het nodig om er op te letten in welk groter verband de Here Jezus deze woorden uitgesproken heeft.

Gods verbond met Zijn volk
Het grotere verband van Jezus‟ woorden in Mark 16:16 is het verbond dat de HERE met Zijn volk gesloten heeft. De leerlingen van de Here Jezus zijn in die werkelijkheid opgegroeid en leven daarin. Deze werkelijkheid moeten we ook in de gaten houden als mensen zeggen dat je nergens in het Nieuwe Testament leest dat kinderen gedoopt moeten worden. Wij komen daarop nog verder terug als we de zogenaamde “huisteksten” en Hand 2:38 e.v. bespreken.
Is het vreemd dat we geen bevel tot het dopen van de kinderen in het Nieuwe Testament lezen? Is het een bewijs dat we de kleine kinderen in de kerk niet moeten dopen? Het zou een heel vreemde redenering zijn! De HERE is en blijft namelijk altijd dezelfde. De manier waarop Hij met Zijn volk, met Zijn kinderen wil omgaan is de manier van het verbond. Wat betekent dat? Dat iedereen die bij Gods volk hoort Hem zijn of haar Vader mag noemen en zo met Hem mag omgaan. Het betekent dat iedereen die binnen de kring van Zijn verbond geboren word vanaf het begin van zijn of haar leven Gods belofte ontvangt. In en door die belofte belooft de HERE dat Hij jouw God en Redder wil zijn. Het teken van deze belofte was in Israel de besnijdenis. Elke zoon in Israel moest op de achtste dag besneden worden. Dat was het bevel van God. Gen 17:12-14. Juist de besnijdenis heeft als teken van het verbond duidelijk gemaakt dat de HERE ieder die bij Zijn volk, bij Christus‟kerk hoort als Zijn kind wil behandelen. Zo was het in de tijd van het Oude Testament.

Iedereen die de Bijbel leest moet dat erkennen.
De geschiedenis van Gods heil gaat verder. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld gestuurd. Christus heeft met Zijn werk, met Zijn lijden de besnijdenis, waarbij bloed moest vloeien, vervuld. Daarom is het nu niet meer nodig dat bij het teken van het verbond nog bloed moet vloeien. Het teken van het verbond is veranderd. Wij zien na Christus‟ werk geen bloed meer maar water. Het bloed moest naar Christus en Zijn lijden heenwijzen. Het water wijst op het resultaat dat Christus met Zijn werk behaald heeft: de afwassing van de zonden.
Het teken is veranderd maar de manier waarop de HERE met Zijn volk wil omgaan is hetzelfde gebleven. Als de HERE Zijn omgaan met Zijn volk veranderd zou hebben, zouden we verwachten dat Hij dit ook uitdrukkelijk zou zeggen. We moeten goed bedenken dat het evangelie van Jezus Christus eerst aan de Joden, aan het verbondsvolk verkondigd is. Het verbondsvolk weet hoe de HERE met hen omgaat. Zij kennen geen andere omgang van de HERE dan dat Hij omgang met een volk zoekt, met mensen van alle leeftijden. Het hele volk wordt als kinderen van God behandeld die Zijn belofte in hun leven ontvangen hebben. De HERE heeft nooit gezegd dat Hij na Christus‟ werk anders met Zijn volk, met Zijn kerk omgaat. Dit maakt duidelijk dat de HERE op dezelfde manier met Zijn volk blijft omgaan en dat alleen het teken veranderd is.
De HERE wil ook na het werk van Christus nog altijd de God van Zijn hele volk zijn. Zijn volk dat Hij vanaf de Pinksterdag uit alle volken vergadert. De HERE wil nog altijd de God en Vader van de gelovigen en hun kinderen zijn. Dat word ook duidelijk als Petrus op de Pinksterdag tegen de mensen daar zegt: “Want voor u is de belofte en voor uw kinderenen voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.” Hand 2:39. De woorden maken duidelijk dat je de woorden van het vorige vers niet kan gebruiken om de kinderdoop te verwerpen. Als Petrus in vers 38 over bekering en doop praat betekent dat niet dat de belofte van God niet tot de kinderen van de gelovigen komt. De Heilige Geest maakt dat heel duidelijk in vers 39.

Zijn wij na Christus armer dan voor Christus?
Het is duidelijk dat de kinderen van de gelovigen in de tijd voor Christus‟ werk in Zijn verbond opgenomen waren. Wanneer je dan nu zegt dat kinderen nadat Christus Zijn werk gedaan heeft niet meer gedoopt mogen worden, betekend dat dat we nu als volk van God armer zijn als in de tijd van het Oude Testament. Gelukkig neemt de HERE in de tijd nadat de Here Jezus Zijn heerlijke werk gedaan heeft nog altijd de kinderen van de gelovigen in Zijn verbond van liefde en genade op. Het zou heel vreemd zijn als dat nu niet meer zou gebeuren. De komst en het werk van Christus laten Gods goedheid en liefde duidelijker als ooit tevoren zien. Wij zijn als gelovigen rijker dan de gelovigen in de tijd voor Christus omdat wij de liefde van de Verlosser gezien hebben. Wij kennen de grote vervulling van Gods beloften. Hoe is het dan mogelijk dat Gods volk nadat Christus Zijn werk gedaan heeft armer als Israel vroeger zou zijn?
Wanneer mensen de kinderdoop verwerpen, is de komst van Christus eigenlijk een ramp voor de kinderen. Dan zou het voor de kinderen beter geweest zijn om in de tijd voor Christus geleefd te hebben. Het is niet zo dat Jezus Christus kinderen bij God en bij zijn beloften weghoudt. Christus sluit de kinderen op geen enkele manier uit. De Here Jezus heeft dat heel duidelijk gemaakt toen Zijn leerlingen kinderen bij Hem probeerden weg te houden. We lezen over de reactie van de Here Jezus daarop in Marcus 10:14-16: “Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.”
Wij zijn na de komst van Christus rijker dan Gods volk voor Zijn komst. Daarom is het onmogelijk om te denken dat de kinderen van de gelovigen nu niet meer in Gods verbond opgenomen zouden zijn.

Als je A zegt, moet je ook B zeggen.
Wij komen nog even op de uitleg van Marc 16:16 terug. Als je het eerste deel van Marc 16:16 niet vanuit de context en dus niet Schrift met Schrift vergelijkt, moet je dat ook met het tweede deel van deze tekst zo doen. Wat lezen we in het tweede deel van Marc 16:16: “”maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.” Als het eerste deel van deze tekst betekent dat een baby niet gedoopt mag worden omdat die baby nog niet kan geloven betekent het tweede deel dat als een kind van een gelovige sterft dat kind voor eeuwig verloren gaat. Door God veroordeeld is. Het zou betekenen dat elk jong kind dat sterft dus aan het eeuwige oordeel overgegeven word. Dan was de komst van Christus voor de kinderen van de gelovigen die jong sterven werkelijk een ramp.
Gelukkig is het zo niet. Gelukkig zijn er ook mensen die de kinderdoop verwerpen maar toch niet deze conclusie trekken. We zien wel in de kringen waar de kinderdoop verworpen word, veel onzekerheid over wat met deze kinderen gebeurd.
Als we dus op een goede manier Marc 16:16 lezen, is het duidelijk dat deze tekst niet gebruikt kan worden om de kinderdoop te verwerpen. Gelukkig is de belijdenis van DL I,17 helemaal met Gods Woord in overeenstemming. Wij belijden daar zo de grootheid, de trouw, genade en goedheid van de HERE: “Over de wil van God kunnen wij ons alleen uitspreken op grond van zijn eigen Woord. Dit verzekert ons ervan, dat de kinderen van de gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, waartoe zij met hun ouders behoren. Daarom moeten godvrezende ouders niet twijfelen aan de uitverkiezing en het behoud van hun kinderen, die God zeer jong uit dit leven wegneemt.” Gedeelten uit Gods Woord die hier bij genoemd worden zijn: Gen 17:7; Jes 59:21; Hand 2:39; 1 Kor 7:14.

Belangrijke gedeelten in de Belijdenisgeschriften:
Geloofsbelijdenis van Nicea : “Wij belijden één doop tot vergeving van zonden”
Nederlandse Geloofsbelijdenis: artikels 15,34
Heidelbergse Catechismus : Zondag 26,27
Dordtse Leerregels : I,17
Uit het Slotwoord: “Hieruit blijkt onmiskenbaar, dat zij – wie dit het allerminste paste – in strijd met alle waarheid, redelijkheid en liefde gehandeld hebben die het volk hebben willen wijsmaken: ……………. Veel onschuldigen kinderen van de gelovigen rukt God van de moederborst weg en werpt ze als een tiran in het helse vuur, zonder dat het bloed van Christus, de doop of het gebed van de kerk bij de doop hen kan helpen.”
Let hier op vraag en antwoord 74 van de Catechismus. Wij lezen daar in de vraag het belangrijke woordje moeten. Let ook op Gen 17:14.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:44  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]