Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Doleren in voorlopigheid Eeninwaarheid.nl: Doleren in voorlopigheid

Eeninwaarheid.nl: Doleren in voorlopigheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor de bron op website eeninwaarheid.nl

Geen restauratie maar reformatie

Redactie één in waarheid
22-01-11

Inleiding

De reeds jaren opgebouwde onrust binnen de GKv door het verval binnen deze kerkgemeenschap zoekt uitwegen. Het verval in deze kerken had en heeft niet alleen voor haar gemeenschap gevolgen maar ook voor degenen die weigerden en weigeren zich te schikken onder het ongereformeerde juk van besluiten die in strijd met de Schrift werden genomen. Zij maakten zich van deze besluiten vrij. In 2003 leidde dat tot een uittocht van de Hersteld Gereformeerden, die een eigen kerkverband vormden van ongeveer tien gemeenten. Daarmee verdween echter niet de onrust binnen diezelfde GKv, omdat het in gang gezette proces van verval haast onstuitbaar verder ging.
In 2009 werd ds. E. Hoogendoorn en zijn kerkenraad in strijd met de kerkorde aan de kant gezet en de kerk van Kampen-Noord buiten het GKv-kerkverband gestoten. Daar sloten inmiddels groepen gemeenteleden die zich weer afgesplitst hadden van de hersteld Gereformeerden (DGK) bij aan.

Nu lijkt in de DGK de erkenning van de vrijmaking in 2003 als 'uitgesproken werk van de Here' een sjibbolet te worden voor toetreden en zo een belangrijk struikelblok te zijn op de weg naar het verzamelen van alle kinderen Gods die in de moeite zijn komen te verkeren binnen de GKv. Immers door deze eis zou aan het enige fundament waarop we samen de Here willen dienen namelijk zijn Woord, zoals we dat samengevat belijden in de drie formulieren van eenheid, nog een extra eis worden toegevoegd. Dat mag en kan niet. Zo'n eis kan in het streven naar eenheid ook niet aan andere kerkgemeenschappen zoals Hersteld Hervormden, CGK-ers worden gesteld. Al was het alleen maar omdat gehoorzaamheid van kerkleden in het verleden niet de maatstaf mag zijn voor het heden en de toekomst van de kerk.

Hoe zit het nu met het voorlopig kerkverband?
Zij presenteerden zich aanvankelijk als een voorlopig kerkverband rond de Ichthus-gemeente in Kampen. Allerlei 'loslopende' groepjes of afgesplitste delen van de DGK werden verzameld. Vanuit het verband worden verontruste GKv-ers sterk gestimuleerd om zich af te scheiden van de GKv en plaatselijk bijeenkomsten te houden, ongeacht het draagvlak. De twee predikanten zijn bereid ondersteuning te bieden. Zo zijn er in Assen, Goes en Nijkerk gemeenschappen ontstaan die vaak niet meer dan enkele tientallen leden omvatten. Inmiddels is de naam Gereformeerde kerken in Nederland (GKN) aangenomen en neemt men afstand van de voorlopigheid van het verband. Steeds meer krijgt het een definitief karakter. Contacten met de kerken worden alleen nog maar toegestaan op kerkverbandniveau. Een gevolg is o.m. dat uitsluitend de twee bij het verband behorende predikanten nog voor mogen gaan in de groep 'Vaste Rots' te Assen nadat deze zich bij het verband had gevoegd.

In 2010 vond door voortgaand verval binnen de GKv alweer een afsplitsing plaats. In Dalfsen ontstond de Gereformeerde Kerk (dolerend) met als predikant ds. E. Heres. De gemeente sloot zich niet op voorhand aan bij het DGK- noch bij het GKN-verband- maar begon samensprekingen met beide. De belangrijke drijfveren voor deze handelwijze waren zó te werken aan eenheidwording van de haast hopeloos verdeelde ex-GKv-ers en te proberen hun steeds grotere verstarring te doorbreken.
Inmiddels heeft echter een tweetal kerkenraadsleden dat alleen aansluiting bij het GKN-verband wenst, de gemeente opgeroepen apart te gaan vergaderen om zó onmiddellijke aansluiting te krijgen bij het GKN-verband. Hierdoor is de gemeente gescheurd.

Verdere ontwikkelingen in de GKv

Op plaatselijke vlak worden de moeiten met de koers van de GKv voor verontrusten steeds groter en intensiever. De 'breedheid' naar buiten toe van de GKv zorgt voor de 'versmalling' naar binnen toe. Dit leidt er toe, dat verontrusten die binnen de GKv de strijd voor de waarheid voortzetten steeds meer worden belasterd en gemarginaliseerd. Uiteraard ligt de mate waarin dit gebeurt plaatselijk verschillend, maar de drive is dezelfde: verontrusten worden naar de rand van de kerk geduwd en hun standpunten, die tot voor kort gewoon delen van de kerkleer waren, worden als achterhaald bestempeld. Hier ligt ten diepste de geestelijke strijd aan ten grondslag van Efeze 6:12 ev. De twist van zo’n in zichzelf verdeeld huis zal niet wijken. Een twist die de Here heeft met zijn afvallige volk als in Micha 6.

Doorgaande reformatie

Het mag geen verwondering wekken dat de afval in de GKv leidt tot voortgaande onttrekkingen. Voortdurend zien we gemeenteleden wegvluchten voor het geweld van de vernieuwingsdrang en dwaalleer die in veel vormen vaardig zijn geworden over de GKv.
Evenmin verbaast het, dat in de kerkelijke chaos en verwarring hun vluchtroutes verschillend blijken te zijn.
Maar er kan daarbij gemakkelijk blikvernauwing optreden. Het gevaar dreigt dat er alleen gefocust wordt op eigen nieuwe kerkelijke posities en moeiten, en daardoor onvoldoende aandacht is voor Christus' kerkvergaderend werk elders. In blijdschap over een nieuw verworven verlossing uit allerlei onkerkelijkheid en Woordverlating kan gemakkelijk vergeten worden, dat er eenheid behoort te zijn met allen die hetzelfde kostbare geloof willen vasthouden. Aandacht voor dat laatste bewaart voor de restauratiegedachten en het koesteren van het verleden. Immers eerst dán is er sprake van doorgaande reformatie in denken en doen als er in gehoorzaamheid aan de Here de eenheid wordt gezocht op basis van Schrift en belijdenis. Dat was en is, naast de bestrijding van de verkeerde koers binnen de GKv, de tweede pijler bij de oprichting van deze site. Zo alleen werk je aan de ware oecumene temidden van veel verstrooiing.

Confrontatie

Dat betekent dat we ons óók hebben te confronteren met de in 2004 ontstane afgescheiden Hersteld Hervormde Kerk. En met de CGK waarmee de GKv jarenlang samensprak en die reeds als ware kerk is erkend, ook door verontrusten. Zelfs mag een confrontatie met plaatselijke NGK kerken waarmee ook gesprekken zijn gevoerd met het oog op eenheid niet ontbreken.
Daartoe is nodig dat daarbij zowel plaatselijk als landelijk een afweging op basis van Schrift en belijdenis plaatsvindt. Immers allen die zich afscheiden moeten uit de GKv zullen met 'grote zorgvuldigheid' hebben te onderscheiden waar Christus' kerk zich in hun directe omgeving dan wél openbaart.

Dat kost tijd. Dat vraagt geduld. En ook ondersteuning van elkaar. Bereidheid elkaar vast te houden. En bovenal gebed om verlichting door Gods Geest.
Daarom lijkt doleren in voorlopigheid de aangewezen weg in de verscheurde kerkelijke situatie. Het vastleggen op rigide kerkverbanden onder ex-GKv-ers blijkt in de praktijk te leiden tot steeds meer verdeeldheid zoals hierboven geschetst. Het ongeestelijk en onconfessioneel gemak waarmee gemeenten worden gescheurd vormt een belemmering op de weg naar eenheid van al Gods kinderen. Het wordt juist in deze dagen zo hartverscheurend bevestigd en geïllustreerd door het uiteengaan van de kerkelijke wegen te Dalfsen zonder dat het ging om schending van enig leerstuk van de kerk.

Voortgaande reformatie in crisistijden in de kerk betekent ook een open houding en heroriëntatie in het heden met het oog op de ware oecumene. Als allen die leiding geven aan gemeenschappen die de ware oecumene willen praktiseren daarnaar eens daadwerkelijk willen handelen, met voorbijzien van zichzelf, dan zal de Here ongetwijfeld doorgaan voor ons het goede kerkpad te banen in 2011. Twijfelen we aan die belofte? Of denken wij toch stiekem dat God daartoe de mogelijkheden ontbreken? Dan kennen we zijn kracht en macht nog niet. Of staan wij Hem misschien daarbij in de weg? Dan is er alleszins reden om ons snel te bekeren.
Maar in elk geval: Christus' kerkvergadering gaat door!
Lees maar eens goed Ps. 2.

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]