Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Dr. HJCCJ Wilschut - Mogen of moeten? I Over relativering van de kinderdoop in de GKv

Dr. HJCCJ Wilschut - Mogen of moeten? I Over relativering van de kinderdoop in de GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het originele pdf artikel op dr. Wilschuts website

geplaatst op 21 januari 2011

Aan de andere kant blijft De Reformatie een podium bieden aan geluiden, die m.i. haaks staan op het gereformeerd karakter van het blad en van de kerken. Een (opinie)artikel als van ds. J.W. Roosenbrand, ‘Waarnemingen rond de doop’ (Ref. van 14 januari 2011) wordt zonder commentaar geplaatst. Nee, dat hoeft niet te betekenen dat de redactie ermee instemt. Het betekent wel dat weigering van dit artikel op principiële gronden niet heeft plaatsgevonden. Terwijl daarvoor naar mijn mening alle reden is. In een volgende bijdrage hoop ik dat te onderbouwen.

MOGEN OF MOETEN? I

Het hiervoor genoemde artikel van ds. Roosenbrand komt niet uit de lucht vallen. Het heeft zijn plaats in een meer algemene ontwikkeling binnen de GKv. Voor zichzelf wil men nog wel het dopen van kinderen aanvaarden. Maar het bijbels alleenrecht van deze doop hardop verdedigen wordt een ander verhaal. Op een bepaalde manier wordt het dopen van kinderen gerelativeerd.

‘Exclusivistisch’
Op 20 november 2010 plaatste ds. J.G. van der Hoeven te Harlingen een bijdrage in het Nederlands Dagblad onder de titel ‘Waarom duidelijker dan de Bijbel zelf?’. Van der Hoeven schrijft te kunnen leven met de uitspraak: ‘de Bijbel gebiedt noch verbiedt de kinderdoop of volwassenendoop. Waarom willen christenen toch duidelijker zijn dan de Bijbel zelf klaarblijkelijk is?’

Voor zichzelf maakt ds. Van der Hoeven de keus voor het dopen van kinderen op bijbelse gronden wel mee. Maar dan als theologische keuze. Maken andere kerkelijke gemeenschappen op dit punt een andere keuze, dan moeten die niet exclusivistisch worden benaderd en behandeld. Zolang niet ergens in een grot een Bijbelboek wordt teruggevonden dat ons gebiedt de ene doop toe te passen en de andere uit te sluiten, pleit Van der Hoeven voor het bestaansrecht van beide.

Ds. Van der Hoeven voegt daaraan toe: ‘Zeker, ook ik heb mijn handtekening gezet onder de Drie Formulieren van Eenheid. Ook ik ga mee in de theologische keuze voor de kinderdoop. Ik voel me echter niet (meer) verplicht om daar exclusivistisch mee om te gaan. Daarvoor heb ik teveel christenen ontmoet die me dierbaar zijn op Bijbelse gronden. Ik neem de ruimte waarvan ik overtuigd ben dat de Bijbel me die geeft. En het kan niet zo zijn dat een kerkelijke uitspraak of geschrift mij verplicht die Bijbelse ruimte in te leveren.’

Geen keus, maar leer
Toch wringt dit verhaal in verschillende opzichten. Wat de gereformeerde belijdenis zegt over het dopen van kinderen is niet bedoeld als theologische keus, maar als belijdenis van Gods waarheid. Het dopen van kinderen is voor de belijdenis geen optie, maar een absoluut bijbels gebod. De vraag is niet: mogen ook de jonge kinderen worden gedoopt, maar: moeten ze het? (antw. 74 HC) Dan kun je niet zeggen: ik teken hiervoor, maar wil er niet exclusivistisch mee omgaan. Dat is alleen al inhoudelijk een onhoudbare innerlijke tegenstrijdigheid.

Het is ook in strijd met het ondertekeningsformulier voor predikanten. Daarin verklaar je als dienaar van het Woord er hartelijk van overtuigd te zijn, dat de leer van de drie formulieren van eenheid in alle delen geheel met Gods Woord overeenstemt. ‘Wij beloven dat wij deze leer met toewijding zullen onderwijzen en trouw verdedigen, zonder dat wij openlijk of anderszins iets zullen leren of publiceren wat daarmee in strijd is. Verder beloven wij dat wij niet alleen elke dwaling, die in strijd is met deze leer, zullen afwijzen, maar die ook zullen weerleggen, bestrijden en helpen weren.’

Laat het helder zijn: voor het ondertekeningsformulier bevatten de gereformeerde belijdenisgeschriften in absolute zin de leer van de Schrift. Dus ook als het gaat om het recht van en de plicht tot het dopen van de kinderen van de gelovigen. Wie het anders zegt, dwaalt. Dat moet ook als dwaalleer aan de kaak worden gesteld. Terwijl de leer van de belijdenis als alleen-bijbelse leer verdedigd moet worden.

Maar ds. Van der Hoeven wil ‘niet exclusivistisch’ optreden. Want ach, je hebt onder baptisten en dergelijke zo veel vrome mensen. Inderdaad, ik zal dat niet ontkennen. Maar dat is nog geen reden om – zonder deugdelijke bijbelse argumenten – de doop van kinderen op deze manier te relativeren. M.i. kunnen gereformeerde kerken dit niet stilzwijgend laten passeren. Onaanvaardbaar, wanneer we gereformeerde kerken willen blijven. Neem je je eigen papieren – zowel materieel als formeel - niet meer serieus, dan houdt het op.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:43  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]