Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Gereformeerdblijven.nl: Manifest

Gereformeerdblijven.nl: Manifest

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Manifest

BROEDERS EN ZUSTERS VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN,

Ondergetekenden richten zich tot u, leden van de kerken waartoe wij als predikanten mogen behoren. Wij doen dat in een situatie van toenemende verwarring binnen ons kerkverband. Verschillen in overtuiging en praktijk rond de vraag hoe we vandaag gereformeerde kerken hebben te zijn, worden steeds groter. Wij doen dat ook op een moment dat heel wat broeders en zusters met de kerken dreigen te breken of al gebroken hebben.
Met het oog op deze zorgelijke situatie willen we een indringende oproep doen. Wij, ondergetekenden, constateerden in gesprekken met elkaar dat wij in veel opzichten gelijk bleken te denken over oorzaken van de huidige situatie. Ook groeide bij ons de gezamenlijke overtuiging dat we ons daarover niet stil mogen houden. Daarom is deze website www.gereformeerdblijven.nl geopend. De achtergrond en strekking van wat we daarop hopen te publiceren, willen we in het onderstaande samenvattend beschrijven. Het is dus de bedoeling onze kritiek, die wij hieronder globaal aanduiden, de komende tijd te preciseren.

Verontrusting

De laatste jaren wordt op verschillende manieren verontrusting beleefd en uitgesproken over bepaalde ontwikkelingen in onze Gereformeerde Kerken. Deze ontwikkelingen raken een aantal grote thema’s als Schriftgezag, prediking, het vierde gebod, kerk en kerkregering, liturgie en kerkelijke eenheid. Veel van die verontrusting is tot op heden beschouwend, analyserend en appellerend geuit in artikelen en studiebijeenkomsten. Diverse zorgpunten zijn ook verwoord in bezwaren en revisieverzoeken, gericht aan kerkelijke vergaderingen. Op veel van de aangedragen kritiek is officieel antwoord gegeven of is voor het antwoord hulp gezocht bij studie-deputaatschappen. Toch houden veel kerkleden het gevoel, dat discussies inhoudelijk niet echt zijn opgepakt of niet verantwoord zijn afgerond en dat bezwaren onvoldoende zijn gewogen. Achter een aantal zorgpunten gaat volgens hen een veranderd denken schuil dat zich concretiseert in verschillende opzichten zonder de principiële achtergronden te verantwoorden.

We denken hierbij aan de gegroeide en groeiende verschillen over heel wezenlijke geloofsinhouden.

Schriftgezag en Schriftgebruik

Het allermeest baart ons zorgen dat het Schriftgezag onder druk staat. Het is naar onze overtuiging ook de achtergrond van heel wat andere problemen.
Wat wij voorheen als het onopgeefbaar naspreken van de Schriften hebben beschouwd, neergelegd in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, blijkt tegenwoordig vragen te geven. Vragen die haast ongemerkt in de richting drijven van leringen die eerder met kracht als dwaalleer werden aangemerkt. Alsof de geschiedenis vandaag geschreven wordt, worden kwesties in de publiciteit gebracht. Daarbij blijft meestal de confrontatie met wat daar eerder over werd geschreven achterwege.
Te denken valt aan het kritisch afstand nemen van wat de kerken over Genesis 2 en 3 uitgesproken hebben in de zaak Geelkerken in 1926. Ook het ‘letterlijk’ nemen van wat Genesis 1 vertelt over de schepping wordt van vraagtekens voorzien in publicaties en preken. Het zijn punten waar we tot voor enige jaren de Christelijke Gereformeerde Kerken kritisch op meenden te moeten bevragen (Oosterhoff, Loonstra). Nu wordt daar afstand van genomen. Het niet als geschiedenis aanvaarden wat de bijbel vertelt over Jona, over Job, David en Goliath etc. wordt als wettige uitlegmogelijkheden publiek overwogen en gepraktiseerd. Zowel in het rapport over huwelijk en echtscheiding als in het rapport van de Nederlands Gereformeerde Kerken over de vrouw in het ambt komt een manier van omgaan met de Schrift naar voren, die onder ons aan invloed wint, maar een breuk betekent met het gereformeerde verleden. De tijd en omstandigheden waarin wij nu leven gaan in toenemende mate een beslissende rol spelen in wat men van de Schrift nog als blijvend geldig wil aanvaarden.
Tenslotte noteren we hier de manier waarop gezangen en delen van liturgische orde worden aanvaard. Het geeft ons zorg dat schriftuurlijk beargumenteerde bezwaren tegen bepaalde liederen lang niet altijd inhoudelijke beantwoording van de synode ontvingen. De keuze in dit soort zaken wordt nogal eens eerder gevoelsmatig dan schriftuurlijk onderbouwd en verantwoord.

Sacramenten

Daarnaast valt ook het belijden en vieren van de heilige sacramenten te noemen. Dat kinderen naar goed gereformeerd belijden behóren gedoopt te zijn, blijkt bij een toenemend aantal kerkleden ter discussie te staan. Ook het feit dat de avondmaalsviering het feest van de kérk is, staat ter discussie. Uitgaande van het recht van individuele personen worden er pleidooien gevoerd voor een meer open avondmaal. Het is ook al de praktijk in verschillende gemeenten. Door classes wordt het in haar midden gedoogd.
Wat we samen als kerken beleden en gepraktiseerd hebben wordt soms zomaar losgelaten zonder verdere uitleg. Zelfs met ongegronde spijtbetuigingen over het verleden er bij.

Beleving

We wijzen op het toenemend eenzijdig accentueren van de persoonlijke geloofsovertuiging. De eigen gevoelsbeleving lijkt over leer en leven te gaan beslissen. Dat gaat gepaard met een opvallende toenadering naar dopers (evangelisch) denken en leven. Veel roepen om hernieuwde aandacht voor het werk van de Heilige Geest komt voort uit dergelijke wortels, die vreemd zijn aan de gereformeerde confessie.
Het uit zich onder andere in een verlangen naar ‘meer van de Geest’ op de manier van de pinksterbeweging.
Werd ‘de oecumene van het hart’ (in feite de oude idee van de onzichtbare kerk) in onze kerken voorheen van niet mis te verstane kritiek en waarschuwing voorzien, het wordt nu veelal gepraktiseerd en gepromoot. De individualistische geloofsbeleving uit zich ook in heel wat evangelisatieacties en vormen van samenwerking daarbij die zich om de roeping tot kerkvergadering niet bekommeren.
Een onbekommerd gebruik van de Alphacursus bevordert de argeloze overgave aan evangelisch en charismatisch denken dat de Schrift tekort doet.
Wanneer daartegen bedenkingen geuit worden, dreigt een gemakkelijke etikettering, waarbij het verleden als ‘te star’ en ‘te vrijgemaakt’ wordt getypeerd.
Er wordt tegenwoordig soms leiding gegeven in een richting waartegen vroeger werd gewaarschuwd. En dat zonder deugdelijke verantwoording. Is het verwonderlijk dat dit verwarring sticht bij veel broeders en zusters?

Kerkverband

We wijzen verder op de radicale koerswijziging die de kerken ten aanzien van het kerkverband en de kerkorde ingezet lijken te hebben. De sterke nadruk op de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk leidt tot een uiteengroeien van elkaar in het kerkverband, zowel geestelijk als organisatorisch. We zien de steeds verdergaande faciliterende houding van de Generale Synodes in zaken van liturgische aard als een duidelijk voorbeeld van deze ontwikkeling. Hierover wordt over het algemeen positief gesproken. Het wordt gezien als een dankbaar afscheid van een ‘koekoek één zang’–verleden dat het resultaat was van wat wordt genoemd een centralistisch synodaal besturen.
Dat de nieuwe wijze van denken en uitvoeren gevaarlijk dicht in de buurt van independentisme kan brengen, wordt bewust verzwegen. We typeren dat als ‘bewust’ omdat op publiek gestelde vragen in dezen tot op de dag van vandaag geen antwoord is gekomen. De kerken groeien intussen in de praktijk wel steeds meer uit elkaar.
Broeders en zusters, maar ook kerkenraden en gemeenten, die voorheen schouder aan schouder stonden, herkennen elkaar steeds minder in de praktijk van het kerkelijk leven. Zo komen broeders en zusters binnen gemeenten of binnen het kerkverband tegenover elkaar te staan. En ook kerkenraden. Wat in de ene gemeente, in prediking, catechese en kerkenraadsbeleid, als heilzaam wordt voorgestaan, wordt in een andere gemeente van een ernstige waarschuwing voorzien en tegengegaan. Zo wordt binnen ons ene kerkverband momenteel tegen elkaar in gepreekt én gebeden! Er is soms nauwelijks meer een aanspreken van elkaar of een serieus discussiëren, omdat allerlei zaken als een al lang gepasseerd station worden gezien en de trein intussen maar in één richting voortsnelt.

De geschiedenis

Vervolgens (om op deze plaats niet meer te noemen) denken we aan de negatieve wijze waarop de geschiedenis vanaf de Vrijmaking wordt geschilderd en als kerkistisch en beschamend wordt getypeerd. Rigoureus worden zaken bekritiseerd zoals de houding ten opzichte van andere kerkgenootschappen als ook de opbouw van allerlei gemeenschappelijke organisaties die vanuit de kerk en vanuit de liefde voor die kerk en haar belijdenis tot stand kwamen. Te denken is bijvoorbeeld aan het gereformeerd onderwijs.
We stellen niet dat je geen kritiek op het verleden zou mogen hebben. Zonder alles in dat verleden te willen sanctioneren verklaren we wel vrijmoedig dankbaar te zijn voor veel wat is opgebouwd op een duidelijk confessionele grondslag.

Het belijden over de kerk

In de wijze waarop dat verleden nu regelmatig wordt afgeschreven speelt op de achtergrond veelal een visie op de kerk die afstand neemt van het belijden van de kerk in de artikelen 27 tot en met 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Er wordt een ontwikkeling bevorderd die het kerkbesef en de kerkelijke roeping naar art. 28 en 29 sterk uitholt. Een gereformeerde grondslag moet zomaar plaatsmaken voor een vage evangelische basis bij allerlei kerkelijke activiteiten. Interkerkelijke dwarsverbindingen wennen het denken en doen aan het vervagen van kerkgrenzen. Particuliere stichtingen van jeugdkerken schieten als paddestoelen uit de grond en shoppen (tot ver over de door de belijdenis aangegeven kerkgrenzen) en het perforeren van kerkgrenzen worden een normaal verschijnsel gevonden.
Bij dit alles (en er valt meer te noemen) wordt veelal geen verantwoording gevraagd of gegeven. Veel ontwikkelingen worden sluipenderwijs geaccepteerd en gepraktiseerd. Met het gevaar dat het verweer tegen allerlei dwalingen en tegen ongehoorzaamheid aan de kerkelijke roeping wegsterft en stilzwijgend afscheid wordt genomen van leer en leven vanuit de gereformeerde confessie.

De noodzaak van een keuze

Ook verschillenden van de ondertekenaars hebben de laatste jaren in persarbeid en/of in de gangbare kerkelijke weg bovengenoemde zorgen aangekaart.
Het is onze indruk dat er met de herhaalde oproepen en kritische notities nauwelijks iets of zelfs niets is gedaan. Onze zorg over ontwikkelingen is gevolgd door zorg over inmiddels ontwikkelde, gepubliceerde en gepraktiseerde overtuigingen en beschouwingen die naar ons idee de rand van wat nog echt gereformeerd te noemen is bedenkelijk dicht naderen.
De hier boven aangeduide ontwikkelingen leiden volgens ons tot een koers binnen onze kerken die zich meer en meer vervreemdt van de Schrift, de gereformeerde confessie en de gereformeerde kerkregering.
Wij, ondergetekenden, zijn gegroeid naar de overtuiging dat, willen onze kerken ook in de toekomst echt gereformeerde kerken zijn en blijven, het gesprek over deze zaken serieus gevoerd zal moeten worden. Ook dat de standpunten (met de achterliggende ideeën!) helder moeten worden uiteengezet. En vooral ook dat een duidelijk afwijzende keus moet worden gemaakt met betrekking tot overtuigingen die zich niet verdragen met het onderwijs van de Heilige Schrift zoals de kerken daarvan belijdenis doen. Daarbij is het onmisbaar dat het kerkelijk samenleven gekenmerkt zal zijn door loyaliteit ten aanzien van de gemaakte kerkrechtelijke afspraken.
Als predikanten binnen onze kerken achten we het daarom tijd niet langer puur beschouwend te schrijven, of alleen maar om het voortgaand gesprek in de pers te vragen. Het lijkt ons gezien de hierboven gesignaleerde situatie hoog tijd om op een aantal punten aan te tonen waar naar ons oordeel het evangelie van de Heilige Schrift, de gereformeerde belijdenis of de aangenomen kerkorde in geding is of dreigt te komen.

Roeping

Broeders en zusters, voor de genoemde zaken vragen wij uw intense aandacht. We roepen u op in deze tijd waakzaam en trouw te zijn als het gaat om het bewaren en uitdragen van het Woord dat ons als evangelie is toevertrouwd. Met onze gereformeerde belijdenis hebben wij als kerkleden ons daartoe verplicht.
Ondergetekenden willen u met hun bijdrage daarin ten dienste staan. Niet omdat we met onze bezwaren tegen genoemde ontwikkelingen de kerkelijke weg niet willen gaan. We achten het onze roeping en kerkelijke plicht om die weg te gaan waar en zo lang dat mogelijk is. Wij roepen ook anderen graag daartoe op.
Daarnaast zien wij als predikanten de roeping en de taak om de kerken, waar we met hart en ziel aan verbonden zijn, te waarschuwen wanneer we daartoe redenen zien. We hebben daarom met elkaar gemeend een digitaal platform te moeten stichten. Van daaruit willen we de ernstige zorg met betrekking tot de koers van/binnen onze kerken kenbaar maken.
In alle verwarring achten we ons geroepen op deze manier de kerkleden naar ons vermogen voorlichting te geven over die ontwikkelingen die met ons gemeenschappelijk gereformeerd belijden te maken hebben. Dat willen we doen door de komende tijd artikelen te laten verschijnen over de zaken die we hierboven hebben aangestipt. U kunt de artikelen vinden via deze website www.gereformeerdblijven.nl.

We doen dat met schroom. We doen dat ook met verdriet, omdat de wijze van theologiseren en discussiëren in onze kerken ons op dit moment dringt tot het stellen van scherpe vragen over de trouw en de binding aan Schrift en belijdenis. We doen het tenslotte in biddend hopen, dat terugkeer van verschillende ingeslagen wegen zal plaatsvinden.

Ons gebed is dat deze publicaties mogen bijdragen aan de bewaring en vermeerdering van Gods kerk.

A. Bas
H.W. van Egmond
H.G. Gunnink
E. Heres
E. Hoogendoorn
P.L. Storm
H.Sj. Wiersma *
R. van der Wolf

* Ds. Wiersma, medeondertekenaar van het manifest, is met ingang van 1 januari 2005 niet meer actief betrokken bij de website in verband met zijn werkzaamheden als curator van de TU in Kampen.


Zie ook:
VROOMSHOOP - "Broeders en zusters van de Gereformeerde Kerken", zo begint het "Manifest" waarmee een achttal gereformeerd vrijgemaakte predikanten eind vorige week naar buiten trad. In het document spreken zij hun diepe verontrusting uit over de koers(loosheid) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Ds. P. L. Storm: "Met verdriet nemen we waar hoe de chaos in onze kerken toeneemt."

Het is nog geen twee jaar geleden (februari 2003) dat de vereniging Reformanda in het Nederlands Dagblad haar "Oproep tot reformatie" plaatste. De vereniging constateerde dat de GKV in verval zijn en riep het kerkverband ertoe op terug te keren naar de gehoorzaamheid aan Gods Woord - op alle terreinen van het leven. Sindsdien maakten zo''n 1200 kerkleden zich vrij van de GKV. Deze "nieuwe vrijgemaakten" komen inmiddels samen op dertien plaatsen in het land.
Laatst aangepast op zaterdag 18 mei 2013 11:22  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]