Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief J. Trip: In GKv blijven vanwege problemen bij DGK, GKN en GKD

J. Trip: In GKv blijven vanwege problemen bij DGK, GKN en GKD

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

In GKv blijven vanwege problemen bij DGK, GKN en GKD

Inleiding
Br. D.J. Bolt schreef in september 2011 een tweetal artikelen over 'Weg van eenheid'. Het is een inleiding geweest op een bijeenkomst eind januari van dit jaar met verontruste GKv-ers en een paar broeders en zusters uit de GKN, DGK en GKD ¹. Ondergetekende was daar ook bij aanwezig. Het gaat mij in dit artikel niet om alle onderdelen uit dit referaat te bespreken, alleen de hoofdlijn die heeft geleid tot de volgende weg:
"Is daarom misschien een andere weg tussentijds begaanbaar? Namelijk voorlopig lid worden van een gemeente binnen het GKv-verband waar nog wél het Woord geëerbiedigd wordt? (...) Zijn predikanten en hun kerkenraden bereid in deze situatie hulp te bieden? Misschien zelfs tegen de kerkenraad van de oorspronkelijke gemeente in?"
Br. Bolt drukt zich in het artikel vaak vragenderwijs uit. Heel voorzichtig probeert hij zo de situatie in de GKv te schetsen.
Om de zaak waar het mij om gaat duidelijk te maken, zal ik me iets - misschien wellicht iets te - ongenuanceerder uitdrukken. Niet om br. Bolt voor het hoofd te stoten - integendeel - maar om hem met de verontruste GKv-ers te laten zien dat de weg van het 'voorlopig doleren' een verkeerde weg is en de berijder daarvan - voorlopig - een spookrijder wordt op de weg van eenheid. U voelt denk ik al wel aan hoe gevaarlijk dit kan zijn, zelfs al rijdt u maar even tegen het verkeer in.

Hoofdlijn artikelen br. D.J. Bolt
De hoofdlijn van zijn artikelen lees ik zo:
- op veel plaatsen in de GKv wordt het Woord niet meer recht bediend, zijn de kenmerken van de kerk niet meer zichtbaar, zijn er erediensten die die naam niet meer verdienen
- in de GKv worden afval en schriftkritiek steeds meer openbaar
- het is de vraag wanneer je je moet vrijmaken
- zolang er geen signalen zijn van toenadering, toekomstige eenheid tussen GKN en DGK kun je je nog niet vrijmaken
- daarom moeten we voorlopig binnen GKv blijven en proberen om lid te worden bij een "orthodoxe" predikant.

Grootste bezwaar: externe voorwaarden stellen aan je vrijmaking
Wat ik helemaal niet begrijp van het artikel van br. Bolt is de volgende redenering - in geheel eigen woorden: als er niet zoveel problemen zouden zijn bij de ex-GKv-ers, kun je je vrijmaken. Als het allemaal koek en ei is tussen GKN, DGK en GKD is er geen enkel bezwaar meer om je vrij te maken.
Weliswaar is de GKv een zinkend schip, maar de fragiele vlotjes waar je daarna op terecht komt bieden onvoldoende houvast. We willen na de problemen in de GKv, niet opnieuw in de problemen komen in GKN, DGK of GKD. Zij - de ex-GKv-ers - moeten zich eerst maar bekeren, voordat we ons bij hen voegen. Dus de voorwaarde van 'uitzicht op eenheid' wordt voorlopig gesteld aan de eigen vrijmaking.
De artikelreeks van br. Bolt heeft als titel "Weg van eenheid". Hij doelt er denk ik op dat de eenheid verder weg is dan ooit. Hij schrijft zelfs dat er wederzijds voorwaarden worden gesteld waardoor gesprekken bij voorbaat mislukken.
Maar br. Bolt stelt dus zelf ook voorwaarden richting DGK en GKN aan zijn vrijmaking. Terwijl hij dit van DGK en GKN negatief beoordeelde.
De weg naar eenheid daarentegen is luisteren naar de Here en doen wat Hij zegt, niet als vleselijke wezens, maar als geestelijke kinderen van God, vervuld van de Heilige Geest. De zonde haten en er zin aan hebben om het goede te doen. Die weg naar eenheid wordt bevorderd door vrijmaking - zonder voorwaarden -, en wordt belemmerd en tegengestaan door te blijven zitten waar je zit.

Geen oplossing gevonden vanuit Schrift & Belijdenis?
Br. Bolt noemt in zijn artikelen: wat vraagt de Here van ons? Hoe spreekt de belijdenis over de Kerk?
Jammer genoeg wordt vanuit Schrift en Belijdenis geen oplossing aangedragen, maar wordt geconstateerd dat het niet goed gaat met de GKv, maar dat er te veel verwarring en moeite zijn buiten de GKv, daarom moeten we voorlopig - zolang er nog "orthodoxe" dominees zijn - nog maar even blijven zitten.
De Schrift is een licht op ons pad, juist in een tijd dat het het praktisch handelen van mensen onze ogen vertroebelt. We roepen u dan ook op om in de volgens u mistige omstandigheden uw richting te bepalen en te wijzen met het licht aan !

De houding van Paulus
Onlangs lazen we aan tafel Hand. 20:

- vs 22 "En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen,"
Daar kunnen we ons nog wel iets bij voorstellen, alhoewel we toch wel graag zekerheid en veiligheid zoeken in ons huidig en toekomstig leven, vooral ook in deze welvarende tijd. Maar weet Paulus wel iets zeker?
- vs 23 "behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan."
Ja, maar dat was bij Paulus, dat kun je niet zomaar 1 op 1 op ons toepassen. Of zeggen we dat omdat ons vlees hier niet aan wil? Dan zouden we ons veel te grote zorgen maken, daarvoor zou ons leven toch te kostbaar zijn? Maar Paulus vervolgt:
- vs 24 "Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade."
Ja, ok, maar het was toen ook veel gevaarlijker en tja, wat kunnen we nog meer bedenken om niet diezelfde houding te hoeven aannemen.
Maar goed, Paulus had in elk geval wel een stabiele, stevige kerk kunnen stichten in Efeze met zekere en vertrouwde toekomstperspectieven; een gereformeerde kerk waarin zich niet al te grote problemen of twisten of andere vervelende dingen voor zouden doen.
- vs 29-30 " Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan."
Maar wie wil er nu lid worden van zo'n kerk? Niemand toch? Zoiets moet dan toch van buiten ons in ons worden gewerkt?
Maar verder ook: kunnen we onze houding toetsen aan die van Paulus, of staan we al goed genoeg en hoeven we niet meer op te letten of we komen te vallen?
(Ter voorkoming van misverstanden: ik schrijf hier over de houding van Paulus, en ik ben er van overtuigd dat het goed zou zijn als alle gereformeerden meer zo'n houding aannemen t.o.v. heel het leven. Ik bedoel er uitdrukkelijk niet mee te zeggen dat br. Bolt niet die houding heeft, maar hoop dat hiermee wel iets losgemaakt wordt.)

Werken met een gereformeerde mensvisie
Ik geloof dat we allemaal uit onszelf geneigd zijn tot alle kwaad - hoe goed gereformeerd we ook denken te zijn. Ik vind het daarom ook niet vreemd dat broeders en zusters verkeerde keuzes maken, of dat er fouten worden gemaakt, of misverstanden zijn, of zaken niet volmaakt zijn. Ik begrijp dat wel. Ik vind het dan ook niet goed om kwaad te worden of verontwaardigd t.a.v. deze broeders of zusters, ik zou zelfs niet eens verbaasd moeten zijn. Dit is een logisch gevolg van de zondeval.
Het is veel vreemder als broeders en zusters wel doen wat de Here van hen vraagt. Als ze zondags trouw naar de trouwe kerk gaan. Als de catechisatie trouw wordt gevolgd. Als de kerk trouw blijft aan haar kenmerken. Nog vreemder is zoals Paulus er mee omging in Hand. 20.
Dat ervaar ik als heel wonderlijk: dat doen namelijk die broeders of zusters niet uit zichzelf, maar de Heilige Geest werkt dat in hen met een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Dit gebeurt met dezelfde kracht als de kracht bij de schepping of bij de opwekking van doden!
Wonderlijk!

Het funeste woordje "nog"
"Op verschillende plaatsen in de kerken wordt het Woord nog wél recht bediend, zijn de kenmerken van de kerk zichtbaar." schrijft br. Bolt.
Ach, broeder Bolt zal het wel kennen, een artikel van K. Schilder over dit funeste woordje 'nog'. Klik hier om dat artikel te lezen.
Ik hoef daar niet zoveel meer aan toe te voegen.
De ouderen onder ons weten nog wel hoe vaak het woordje 'nog' is gebruikt door bezwaarde synodalen, die zich vervolgens nooit hebben vrijgemaakt. Ik weet wel dat er ook in de PKN het Woord nog wél recht bediend wordt, de kenmerken van de kerk nog zichtbaar zijn. Maar ondertussen zijn hele geslachten in die kerken vernietigd.
Ik ben er van overtuigd dat het zich voegen bij een plaatselijke, nog redelijk goed gereformeerde kerk in een ongereformeerd geperforeerd kerkverband niet de weg is die Christus wijst - ook niet tijdelijk. Ik heb hiervan ook nog nooit een onderbouwing gezien vanuit Schrift en Belijdenis. Wel is er altijd voor die houding gewaarschuwd. Je kunt niet zeggen: ik heb niets met die andere kerken te maken in ons kerkverband. Je bent mede verantwoordelijk voor de enorme afval tot het derde en vierde geslacht: die is ontstaan door het blijven in een ongereformeerd kerkverband. En dit wordt versterkt door mensen die het nog wel zien, maar niet hun geloofsverantwoordelijkheid nemen. Levensgevaarlijk!

Maak u niet vrij
als dat niet uit een waar geloof voortkomt. En ook niet als u wilt wachten op een volmaakte kerk, of een eensgezinde kerk, of op andere soorten kerken. Blijf dan weg van de eenheid.
Maar als u de Here NU wilt dienen waar Hij dat van ons vraagt, dan roepen we: KOM, GA met ons en doe als wij. Juist daar is ook de weg waar aan eenheid kan worden gewerkt!

 

Johan Trip

Noten:
¹GKN = Gereformeerde Kerken Nederland met dominees E. Hoogendoorn en R. van der Wolf
DGK = De Gereformeerde Kerken met dominees S. de Marie en P. van Gurp
GKD = Gereformeerde Kerk Dalfsen met ds. E. Heres

Laatst aangepast op zaterdag 22 oktober 2011 22:05  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]