Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Ds. H.G. Gunnink - Een theoloog niet! Een evangeliebelijder!

Ds. H.G. Gunnink - Een theoloog niet! Een evangeliebelijder!

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

26.01.06.
‘Een theoloog niet! Een Evangeliebelijder!’


0.
Het motto voor mijn lezing is een variatie op de bekende zinspreuk van Groen van Prinsterer. Hij schreef van zichzelf: ‘Een Staatsman niet! Een Evangeliebelijder!’ Ik zeg vanavond: ‘Een theoloog niet! Een Evangeliebelijder!’

Vanuit het Evangelie, het Woord van God, en op de basis van de belijdenis van de kerken, van ónze belijdenis, wil ik vanavond, samen met u, om me heen kijken, zaken opmerken, vragen stellen, zo mogelijk antwoorden / oordelen / reacties geven, speciaal wat betreft het Schriftgezag en de belijdenisgeschriften, zie o.m. artt. 5 en 7 (in het ‘blokje’ 2 t/m 7).


1.
Ik trap -helaas- een open deur in, wanneer ik zeg dat we te maken hebben met (veel) verwarring. Binnen de gereformeerde kerken in Nederland wordt over belangrijke zaken, (exegese, leer en leven), verschillend gedacht, gesproken en geschreven.


2.
Ik wil, niet omdat ik daar nu zoveel plezier in heb, maar uit noodzaak, een aantal zaken noemen. Daarbij klinken namen, maar het gaat mij om záken! Over die zaken is bepaald geen overeenstemming meer.

2.1.1.
Hoe lezen we Genesis 1? Drs. J.J.T. Doedens, predikant van de gereformeerde kerk te Vlissingen, stelt: “Maar anders dan deze afgesloten gebeurtenissen [oorlog / slag bij Waterloo e.d., HGG] gaat het bijbelse scheppingsverhaal ook over een werkelijkheid die ieder tot op de dag van vandaag kan controleren en die de wetenschap ook met haar methoden kan benaderen.” En: “Het spreken van God ziet dus op het voortbestaan van elk scheppingswerk en daarmee op de wereld zoals de auteur van Genesis 1 en wij die nog elke dag kennen.” Maar hoe is dat mogelijk: iets van de scheppingswerkelijkheid controleren en wetenschappelijk benaderen? Hoe is het mogelijk de eerste zonde en de gevolgen daarvan over te slaan?

2.1.2.
Drs. A.L.Th. de Bruijne schrijft: “Doedens’ artikel [waarin D. meent: “…dat er bij de uitleg van Genesis 1 op exegetische gronden ruimte opengelaten kan worden om deze ouverture van de bijbel te lezen als een vertelling vanuit het aspect van de in Israël bekende sabbatsweek.”] levert inderdaad een goede illustratie van de methode die ik voorsta.” Ik meen die methode te mogen typeren als: ‘meer ruimte maken om de bijbel figuurlijk te kunnen lezen’. Maar als de manier van werken van Doedens moet worden afgewezen, valt ook de basis onder de artikelen van De Bruijne weg.

2.2.
In een interview met prof. dr. H.G.L. Peels, hoogleraar O.T. aan de universiteit van de CGkerken te Apeldoorn, wordt Peels sprekend ingevoerd, en wel als volgt: “waren het zes dagen? Heeft de slang gesproken? Was er een paradijs, te lokaliseren in het huidige Irak? At Eva een vrucht?” Dan een indirecte opmerking: “Peels gelooft dat het allemaal op deze wijze gebeurd zou kunnen zijn. Vervolgens weer in de directe rede: “Voor God is niets te wonderlijk. Natuurlijk kan Hij een universum scheppen in zes dagen! Maar wil deze tekst zo gelezen worden? Zou je de schepping in beeld kunnen krijgen met onze camera en zou je het sissen van een slang kunnen registreren met een microfoon? Ik denk niet dat het dáárom gaat in Genesis 1 en volgende.” Maar in het begin van het artikel wordt wel gezegd:  “De meeste gelovigen uit de orthodoxe of ‘bijbelgetrouwe’ kerken en groepen vinden dat je gewoonweg moet geloven wat er staat.”

2.3.
Prof. dr. J. Douma schrijft: “Waarom zouden we een theorie als over de oerknal (de big bang) zonder meer moeten afwijzen op grond van wat de Bijbel over Gods schepping zegt?” Maar wat is dit anders dan de speculatieve wetenschap indragen in de Schriften?
2.4.
Dr. Stefan Paas, missionair werker voor de CGK in Amsterdam en onlangs toegelaten tot de kansel schrijft: “Het scheppingsgeloof in Israël heeft Kanaänitische wortels en is mogelijk beïnvloed door Egyptische voorstellingen.” En: “Het scheppingsgeloof in Israël is naar alle waarschijnlijkheid van hoge ouderdom.” Dit soort opmerkingen staat zo ver af van het Woord van God dat weerlegging heel gewoon kan luiden: zo spreken de Schriften niet! En kijk maar naar HC ZONDAG 9 en NGB 12-14. En artikel 5: ‘Wij geloven alles wat deze 66 boeken bevatten, zonder enige twijfel!’


3.
U merkt dat vooral het begin van het Woord in geding is. Maar daar blijft het niet bij. Het gaat ook om andere gedeelten, vooral van het Oude Testament. Want het kan niet anders, dan wanneer het begin onder vuur komt te liggen, dat zulks gevolgen heeft voor alles erna.


4.
Voordat we verder gaan, eerst een vraag. Moeten we niet zeggen: ‘de Schriften veranderen niet en een schriftgeleerde is geroepen naast de oude, ook nieuwe dingen naar voren te brengen vanuit die Schriften’? En kan het hier dan niet om zulke nieuwe dingen gaan? Gáát het niet om zulke nieuwe dingen? En is het dan niet, zoals zo vaak bij nieuwe dingen (helemaal in deze streken, waar men wel wat traditionalistisch is ingesteld), dat je er eerst van schrikt, maar dat het dan een zaak is van verder denken en meedenken en misschien ook van wennen aan? En tenslotte van léren waarderen? Willen niet alle genoemden buigen voor het Woord van God?
Maken wij ons druk om niks? Zullen wij juist niet dankbaar kunnen zijn voor voortgaande Schriftstudie en verdergaand denkwerk? En is het juist niet een goed punt van de theologie en het theologiseren in 2006 dat dat niet maar blijft steken in wat we sinds eeuwen weten, maar dat we altijd bezig blijven met luisteren en van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen willen profiteren?
Waar maak ík mij druk om? Verbeeld ik mij dat ik alles kan beoordelen? Wat meent een eenvoudige stadsdominee (Hardenberg is een stad!) van mening te moeten verschillen met gedoctoreerden en anderen van zwaar kaliber?

Brs en zrs, ik kán er niet onderuit te zeggen, dat hier m.i. wel degelijk heel veel op het spel staat. En dat ik het mijn plicht acht om hierover onrustig te zijn. Ja, dat wíj, leden van de kerk van Christus in Nederland, ons op een goede manier druk hebben te maken. Ik wil proberen dat aan te tonen in het vervolg.


5.
Maar eerst nóg wat anders: wat is nu eigenlijk de oorzaak van deze verwarring? Ten diepste is dat wat o.a. in Openbaring 12 wordt geopenbaard, de felle strijd van satan tegen degenen die hun vertrouwen mogen stellen op de Koning van de kerk, Jezus Christus. Op Hem Die in het gewaad van de Schriften naar ons toekomt.
Waar het rond het Woord niet meer rustig is, daar is verwarring. Satan zoekt altijd, vgl. HC ZONDAG 48, onder het volk van God in het Oude Testament, evengoed als in de Nieuwtestamentische gemeenten zoals die in Jeruzalem en Korinte en Rome en Pergamum en Tyatira en noem maar op, z’n kracht in aanvallen op het Woord en op het luisteren naar dat Woord. En hij blíjft dat doen tot op de laatste dag.
Het begin van alle ellende is (Statenvertaling): “Is het ook dat God gezegd heeft: gijlieden  zult niet eten van allen boom dezes hofs?” Dáár al legt hij a.h.w. een bom onder het spreken van de HEERE God. Al met zijn eerste woorden stelt hij het spreken van God ter discussie. En daarmee de heerschappij en de eer van God. En ook het behoud en de zaligheid van de kinderen / onderdanen van God.
Met het ter discussie stellen van wat God gesproken heeft, begint de ellende. En dat is ook daarna altijd weer de oorzaak van de ellende, bladzij na bladzij. Met daarbovenuit de heerlijkheid en de zekerheid van Gods beloftewoord over Zijn wonder van verlossing, redding van zondaren, zoals dat ook bladzij na bladzij stralend licht blijft geven à NGB artt 2-7.
Als God spreekt, hebben wij te luisteren. Hebben wij ons te laten gezeggen en geen ‘iwab’ te zijn. We mogen, ja, we moeten toch vragen stellen? Jazeker, om te komen tot een nog beter begrijpen en een nog hartelijker liefhebben! Het is altijd weer: ‘hóe vraag je’?
Hóe? Zonder enige twijfel alles gelovend wat God ons in die 66 boeken heeft bekend gemaakt. Daarom mogen we blij zijn met de theologie, de theologische wetenschap. Maar die dan op z’n eigen bescheiden plek. Vgl. wat prof. dr. J. Douma in 1987 schrijft. We hebben, naast de theologie, naast ‘Kampen’, ook verenigingen nodig of wat voor bijeenkomsten ook om ons te bezinnen op het Woord van God. Om te luisteren en te leren, steeds beter, de manier waarop God wil dat wij Hem dienen, art. 7 NGB.
En dan kan het best zijn dat wij zo hier en daar op een enkel punt wat scherper kunnen horen dan onze voorouders. Het is bijvoorbeeld een zegen dat wij Hooglied ook, anders dan de kanttekenaren van de Statenvertaling, vooral lezen met het oog op dat Goddelijke geschenk van de sexualiteit. En niet alleen op de Heere Christus en Zijn gemeente.
Dat scherpere horen kan bijvoorbeeld ook komen via toegenomen kennis van het Hebreeuws en vanuit de archeologie. Hoewel je altijd voorzichtig moet zijn met wat van buiten de Schrift wordt aangedragen. Maar, bij enig scherper horen, om het zo te zeggen, blijven de grote lijnen, door ons in de samenvattingen van de Schriften duidelijk en onomwonden beleden, hetzelfde. Het was toen en het is nog altijd en dat zal het moeten blijven ook: sola Scriptura, sola gratia en sola fide!


6.
Willen wij uít de huidige verwarring komen, dan is het niet zonder meer: ‘de wetenschap’. Daar lijkt het tegenwoordig wel eens op. De wetenschap moet maar aan het werk (o.a. bij de problemen die er niet zijn, maar die wij hebben gemaakt), en dan liefst zo breed mogelijk, met inschakeling van allerlei verschillende disciplines en dan krijgen we na, vooral wetenschappelijke, studie een rapport. En op de basis van dat rapport gaan we dan besluiten.
Maar wat zeiden de Schriften ook al weer? Want “Men mag ook geen geschriften van mensen (en ook geen wetenschap, HGG) … op één lijn stellen met de Goddelijke Schriften.”, art. 7 NGB.
We hebben nodig dat we ons weer of blijven zetten tot gelovig luisteren. Luisteren naar Jezus Christus, onze Heer. Hij Wiens Geest ons het Woord van God laat horen. Dan zal er een eind aan verwarring komen, met: de Schrift heeft gesproken! Dan moeten we ook ophouden problemen die er niet zijn, te máken. Wat zijn dat voor moeiten? Een eerste dag met licht en een vierde dag met zgn. lichtdragers? Wanneer je aanvaardt wat de HEERE God spreekt, dan begrijp je niet alles, nee, dan begrijp je heel veel niet, van de schepping niet en van de zondeval niet en van de twee naturen en de maagdelijke geboorte enz. niet. Maar dan / dat gelóóf je! Dan weet je hoe de HEERE wil dat je Hem dient.
Zijn er dan geen vragen meer? Zeker wel! Genoeg. Niet alleen over praktische zaken, als al dan niet gebruiken van medische en technische mogelijkheden. Maar ook over de uitleg van deze en die tekst, en over de leer van de kerk en over de geschiedenis en over de ambten, en over… Ja, over zoveel, dat de TU er dagwerk aan houdt, net als elke gelovige. Hoe meer ik bezig ben met het Woord, hoe meer ik er achter kom dat er steeds meer te leren à liefhebben is. En uitgeleerd ben je nooit! En ‘Kampen’ mag zich druk maken om op te leiden tot de dienst van het Woord, opdat het Woord en in Nederland en in het buitenland blijft klinken. Wetenschap bedrijven, want het is een wetenschappelijke opleiding! Maar uitgaande van dat Woord zelf en op de basis ervan en aan de hand van de belijdenisgeschriften!

En dan zijn wij diep dankbaar voor dat Woord. En dat Woord nasprekend, zeggen we dat we die 66 boeken ONTVANGEN (wat een prachtig woord, kun je dagen over doordenken en doorpraten), als heilig en canoniek. Om ons geloof naar dát Woord te richten. Om het geloof op díe Schriften te gronden. Om het daarmee te bevestigen!

En dan leer je uit je hoofd. De Schriften, ze hebben absoluut gezag. Ze zijn volstrekt duidelijk (onduidelijkheid komt door ons zondig denken). Ze zijn volledig genoegzaam. Ze zijn beslist noodzakelijk. Ja, wij behoren die Schrift in heel onze levenspraktijk de eer te geven, waarop zij met haar eigenschappen recht heeft. En zo eer je God Die spreekt.


7.
Wat is nu de (verzwegen) achtergrond van de in het begin van mijn verhaal gemelde zaken? Is dat niet het niet (willen) accepteren dat de inhoud van Genesis 1 handelt over het door Góds spreken verrichte scheppingswerk? En het daartegenover wél acceptabel achten van oorsprongsideologieën die hiervoor in de plaats worden gesteld? Worden de artt. 2 t/m 7 en 12-14 van de NGB nog volledig serieus genomen?
Genesis 1 (of Genesis 1-11) lijkt niet langer beschouwd te worden als uitgangspunt van de geschiedenis van Gods Koninkrijk. Nee, is het niet langzamerhand een Schriftgedeelte geworden waarover je je vragen kunt, mag (misschien zelfs: hoort te?) hebben?
En wat is daarbij zo opvallend? Dat de meeste theologen niet of niet goed op de hoogte lijken te zijn met de filosofieën die de evolutie-hypothese, de historische geologie en de oerknal-idee hebben voortgebracht.
Weet ik daar dan wel alles van? Nee, bepaald niet. Maar na samenspraak en in overleg met br. ing. H. Wiegers te Assen durf ik toch een aantal dingen te zeggen en ik wil, via hem, ook verwijzen naar literatuur terzake.
De drie genoemde ideologieën zijn niet blijven staan bij de feiten! Maar feiten in het heden worden ingelezen in het verleden. NB. ‘In het heden ligt ’t verleden’? Heel scherp stelt Wiegers, ‘theologen laten zich omturnen door het afval van de ideologieën.’
Wiegers noemt in de eerste plaats dat voor de historische geologie het verband tussen ouderdom en gesteente is losgelaten, dus moeten wij daar niet meer naar terug en angst hebben voor die enorm grote getallen. Verder dat de zgn. tijdschaal een rudimentair geval is en er nog geen goede basis is voor een herziening.
In de tweede plaats is volgens Wiegers de evolutie-hypothese volledig vastgelopen. Er zijn geen overgangen tussen hoofdsoorten, alleen variaties bínnen de soorten. Zie de website www.wort-und-wissen.de.
In de derde plaats citeer ik van Wiegers: “Wie voor de oerknal kiest, doet dat, omdat hij hecht aan een onbewijsbaar idee, een ideologie, die meer waarde zou hebben dan Genesis 1.” En ook: “Elke ideologie over het ontstaan van de hemelen, de aarde en alles wat leeft, heeft in wezen een atheïstische achtergrond en verduistert het zicht op het machtige werk van God: de vernieuwing van alle dingen, waarnaar we met verlangen uitzien.” Via www.cosmologystatement.org kom je er achter dat honderden (veelal niet-christelijke) wetenschappers van over heel de wereld stellen, dat de oerknal-theorie, niet klopt, niet (meer) te handhaven is.


8.
Mijn laatste punt van aandacht betreft ‘Kampen’, de TU, ‘de wetenschap’. Ik begin dan met u voor te lezen uit het Programma 1999-2004 van de Onderzoeksgroep Bijbelwetenschappen (samenwerking van Kampen en Apeldoorn, CGK) onder de leiding van prof. dr. Peels. Onder de kop ‘Omschrijving en missie’ staat het volgende te lezen: “Onder de titel ‘historische processen en openbaring’ wil dit programma een bijdrage leveren aan het exegetische, hermeneutische en bijbels-theologische onderzoek van het Oude en Nieuwe Testament. Richtinggevend is hierbij de kernvraag hoe recht gedaan kan worden zowel aan de historisch-literaire dimensies van de bijbeltekst als aan de religieuze functie van deze tekst in de context van kerk en christelijk geloof. Het onderzoek beoogt, met andere woorden, een symbiose van de descriptieve en interpretatieve componenten van de tekstuitleg, die juist in het kader van een gereformeerd engagement nieuwe kansen kan krijgen. Kenmerkend voor de gereformeerde hermeneuse is namelijk het honoreren van de historische processen in en achter de bijbeltekst enerzijds en van het openbaringskarakter van de bijbeltekst anderzijds.
In het veelstromenland van de bijbelwetenschap heeft men de laatste decennia steeds meer oog gekregen voor de legitimiteit en de waarde van het eigen verstaanskader van de interpreet.… Teksten worden steeds meer benaderd als zelfstandige, ideologisch geladen grootheden. Ook ziet men de onderzoeker niet langer als een objectieve beschrijver van tekstuele en historische processen, maar als een interpreet die zelf ook ideologisch bepaald is.


9.
Dat is, brs en zrs, wetenschappelijke taal. Theologie is een wetenschap, zie Douma in ‘Oriëntatie in de theologie’, blz. 15v. en De Bruijne in: ‘Gereformeerde theologie vandaag’. Maar, zo vraag ik: hoe komt men tot zúlke wetenschap, als verwoord in de inleiding op dat Programma? En wat is onze verbinding met de hedendaagse wetenschapscanon?
Daar is niet zo 1,2,3 een antwoord op te geven. Ik wil een paar opmerkingen maken en een aantal vragen stellen.


10.
Belangrijk hier is de rede die prof. dr. B. Kamphuis heeft uitgesproken ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van de TU in 2002. Ik citeer: “”Op de Generale Synode in Zuidhorn kwamen in de discussies geregeld vragen aan de orde die bijna letterlijk lijken op de vraagstelling van de DGO conferentie: moet  de TU in Kampen niet een soort spagaat maken tussen kerk en wetenschap, tussen predikantsopleiding en wetenschappelijk onderzoek?” Die conferentie was belegd door het Disciplinair Overleg Godgeleerdheid over ‘de toekomst van de theologie’. Centraal thema was de vraag: ‘Verkerkelijking versus Verwetenschappelijking?’. Kamphuis geeft over dat congres informatie en zegt dan: “Het lijkt dus wel een heel spannende conferentie te worden volgende week. Een conferentie die op de lange duur wel eens zwaarwegende gevolgen zou kunnen hebben voor de toekomst van de theologie in Nederland.” En verder: “Daarom zullen een aantal van onze docenten ook aan deze conferentie deelnemen … vanuit een grote betrokkenheid.”
Op dit punt vraag ik: als deze conferentie dan zo belangrijk is, waar blijft dan het vervolg op deze diësrede? Waarom, als het zo spannend gaat worden, waarom worden de kerken niet over het verloop en de uitkomst en de gevolgen voor Kampen geïnformeerd? En op de achtergrond, maar niet als onbelangrijk: wat kunnen wij als Evangeliebelijders met ‘de theologie in Nederland’?
Verder is belangrijk een soortgelijke rede van prof. dr. G. Kwakkel uit 2005.
Mijn eerste vraag over die rede: is niet de druk, of: zijn niet de verplichtingen die de overheid stelt en die wij op ons nemen, te zwaar om gedragen te kunnen worden door een instituut dat de kerken hebben opgericht om op de basis van het Sola Scriptura op te leiden tot de dienst van het Woord?
Vervolgens: Kwakkel stelt dat de vier onderzoeksgroepen van Apeldoorn en Kampen samen hun programma’s moeten toetsen op twee punten. Ten eerste (! ja, dat lijkt me typisch iets waar de zgn. ‘neutrale’ overheid belang bij heeft) op de relevantie voor de theologie in het algemeen. Ik vraag: welke theologie is dat? M.i. niet die op de basis van de Schriften alleen! Ten tweede op de mogelijkheid tot het leveren van de bedoelde [in het voorafgaande aangeduide, HGG] bijproducten. NB. Door Kwakkel zelf als ‘slimheid’ bedoeld, getuige zijn zin aan het begin van de alinea: “Wie niet sterk is moet slim zijn.”.
Mag ik vragen: lijkt men zich hier niet uitgeleverd te hebben aan de overheid? Wil men dat bewust ook in het kader van de samenwerking met andere theologische opleidingen die niet werken op de basis van Schrift en belijdenis? Is dít dan opheffing van de vreemdelingschap, wat De Bruijne niet wil, zie‘Gereformeerde theologie vandaag’?
Een eventueel beëindigen van het ‘aangewezen zijn’ is, zo lijkt me, diep ingrijpend. B. Kamphuis schrijft daar ook over in 2002. Maar is wat Kampen nu wil, niet het onmogelijke? Zowel een opleiding tot de dienst van het Woord zijn en tegelijkertijd een wetenschapscentrum wezen, waar blijkbaar de Schriften níet de kern / basis zijn, getuige (de formuleringen van) het Programma 1999-2004, hiervoor gelezen.
Is deze spagaat wel voldoende bij de GS Zuidhorn, bij de GS Amersfoort, bij de kerken en de kerkleden op tafel gelegd? Is die wel voldoende duidelijk gemaakt?
De overheid vraagt samenwerking. Maar de Schriften vragen toch van gereformeerde theologische wetenschap ook de antithese? Zo mag gezegd: een theoloog niet, een evangeliebelijder!
De wetenschap is niet zonder norm, zonder vooroordeel. Iedereen in Kampen zal dat ogenblikkelijk toegeven. Ons vooroordeel is toch: ‘wij geloven álles…’, NGB art. 5’ Maar het vooroordeel elders, Apeldoorn uitgezonderd, hoop ik, is veelal anders. Wil ‘Kampen’ bestaansrecht houden, dan zal het uitgangspunt moeten blijven: de Schrift alléén! Hét licht ook op het pad van wetenschapsbeoefening.


11.
De verwarring is groot. Maar het Woord van de HEERE is betrouwbaar! Laten we ons concentreren op dat Woord. Wij, u en ik, ieder in eigen situatie. Als hoorders en daders van een Woord met gezag, een duidelijk Woord, een genoegzaam en een noodzakelijk Woord. Als het goed is, bestaat er geen tegenstelling: als theoloog ook Evangeliebelijder!

Ik dank u.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 19:05  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]