Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV De Australische gereformeerde kerken zullen een officiele vermaning schrijven aan de GKv

De Australische gereformeerde kerken zullen een officiele vermaning schrijven aan de GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Voor 1 maart volgend jaar moet een adviescomité een concept vermaning opstellen, die door de Australiërs tijdens de synodezitting in april 2013 zal worden besproken. De Australische kerken hebben voor de totstandkoming van de vermaning ook contact gezocht met de zusterkerken in Canada en Zuid-Afrika.

Klik hier voor de (engelse) tekst van het besluit van de Australische Gereformeerde Kerken (FRCA) om een officiële vermaning te schrijven aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Nederland.

In de persverklaring stond het volgende te lezen (bron: Press Release FRCA Week 2 2012):

Reformed Churches of the Netherlands

With sadness it was noted that over time the FRCA synods and deputies have had the need to express various weighty concerns concerning the faithfulness of our sister churches in the Netherlands, and that deputies have presented evidence that the RCN does not reject all errors contrary to the Word of God. In line with the rules for sister church relations, which require mutual assistance, encouragement, exhortation and care, Synod decided that the seriousness of these concerns requires an official admonition to the RCN in the form of a statement of weighty objections with respect to the doctrine and practice of the RCN, also taking into account that the RCN have requested us to direct our concerns directly to their synod. This admonition is to pay special attention to items that have had the attention of our deputies over recent years, relating especially to hermeneutics, ethics, sacraments, ecclesiology, church government, and liturgy. It is to take into account the responses already received from the RCN, and to be done in consultation with deputies from our sister churches in Canada and South Africa. An advisory committee was appointed to formulate this admonition, to be completed by March 2013 so that synod can reconvene on 22 April 2013 DV in order to adopt it and decide how to proceed with our relationship with the RCN.

In de slottoespraak zei de voorzitter ds. A. van Delden hierover (bron: Closing Address 19 juli 2012):

In discussing our sister church relations with the Reformed Churches of the Netherlands, our emotions rose high. It is evident that we love truth and faithfulness, and at the same time we love our sisters. And this prompted us to decide that we would write an official admonition to our sister, paying attention to areas of concern that have surfaced in the past.

 


Overige bronnen:

eeninwaarheid.info - Vervlakking en Australische zorgen - N. van Dijk - 22-09-2012 - citaat:

En dan de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. In de Gereformeerde kerkbode van Groningen - Fryslân – Drenthe schrijft ds. J. Kuiper uit Assen o.a. over de zorgen die de Australische zusterkerken (FRCA) hebben over de koers van de GKV. De Australische  kerken maken zich o.a. zorgen over de rol die de context speelt  in de uitleg van de Bijbel in de GKv. Ze erkennen ook dat de context een rol speelt in de uitleg, maar denken dat deze een overwicht krijgt boven de Bijbel zelf. Volgend jaar zal er een officiële vermaning klaar zijn, waar nadere uitleg gegeven zal worden. Ook noemt ds. Kuiper vergelijkbare zorg in de USA. In ‘Christianity Today’ werd geschreven over de zorg rondom de narratieve benadering. Er is op deze manier het gevaar van reductie van de Bijbel, jouw verhaal moet niet zo belangrijk worden dat Gods verhaal daaraan aangepast wordt. We zien dan bijvoorbeeld wel Gods mooie toekomst, maar niet de dreiging van het eeuwig oordeel.
Ook wees 'Christianity Today' op de vervlakking van de boodschap door de toenemende aandacht voor de jeugdcultuur de afgelopen vijftig jaar. Er ontstond op deze manier een mensgerichte boodschap. Er wordt een selectie uit de Bijbel gemaakt van passages die  je aanspreken. Toch staat er in de Bijbel dat elk Schriftwoord nuttig is om te onderrichten (2 Tim. 3: 16).

Ds. Kuiper vraagt om de Australische vermaning, die er aan komt, serieus te nemen. Ligt er een basis onder deze kritiek? Hij denkt hierbij terug aan de omschrijving van ‘ethiek’ door prof. K.Schilder: ‘je bent altijd verplicht Gods wil te doen. Gods wil vind je in de Bijbel. Dan heb je te maken met dingen die altijd hetzelfde blijven, dingen die te maken hebben met de voortgang van de openbaring (oud – nieuw testament) en de eigen specifieke situatie’.

Ook wij hopen dat er serieus naar de buitenlandse kerken met hun zorgen geluisterd wordt. De serie ‘de canon van de ontkerkelijking’ in het Nederlands Dagbad mag daarbij een extra stimulans zijn.

kerkbode.nl - Bijbelgebruik - Assen, Jan Kuiper d.d. 17-08-2012 - citaat:

Jammer, dat het woord bijbel, dat wij gebruiken als aanduiding van het levende woord van God, op die manier versmald wordt. Gods openbaring kent een ontwikkeling en Zijn woord is altijd een woord op zijn tijd. In de omgang met de Bijbel hou je daar rekening mee. Dat heet met een moeilijk woord: hermeneutiek. Gods woord veroudert daarom niet; de bierbijbel wel.

Vermaning
Juist op dat punt willen de Free Reformed Churches of Australia in gesprek met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Zij erkennen ook wel dat de context een rol speelt in de uitleg van de Bijbel, maar maken zich er zorgen over hoe dat in Nederland functioneert. Krijgt de context, de situatie van het moment, niet een overwicht boven de Bijbel zelf? Ze schreven daarover uitvoerig in het synoderapport voor betrekkingen met buitenlandse kerken en namen het besluit de Nederlandse kerken officieel op dit en andere punten te vermanen. Het Nederlands Dagblad berichtte daarover op 28 juli. Onze eigen deputaten hebben erop aangedrongen om de punten die in het Australische deputatenrapport aangeduid werden, dan maar eens hard te maken, aan de hand van de besluiten van de Nederlandse synodes. Volgend jaar maart moet die officiële vermaning klaar zijn. Zie hierover http://frca.org.au. Het punt van de hermeneutiek licht ik er uit. Is het punt dat zij aanwijzen reëel?

(...)

Het is dus helemaal niet erg om bij de Australische vermaning, die er aan zit te komen jezelf af te vragen of er een basis ligt onder hun kritiek. Er zijn dan twee punten die een rol spelen: Onze deputaten vragen: jullie hebben zorgen? Wijs dan maar uit de officiële stukken aan waar naar voren komt dat we de context, de wereld waarin we leven, voorrang geven boven de Schrift. Zo hoort dat gesprek gevoerd te worden tussen twee synodes. Maar los van de vraag of dit in synodebesluiten al dan niet aanwijsbaar zou zijn, blijft het punt als punt van zelfbeproeving voor iedereen van belang.

(...)

2012
Waarom is die aandacht nu zo nodig? in het nieuwe programma voor nascholing van predikanten is zelfs een hele cursus hermeneutiek aangeboden. Op die manier hoorde het er vroeger niet bij. Dat heeft te maken met het besef dat wij in een totaal andere cultuur leven dan die we in de Bijbel tegenkomen. Daar vind je een kleinschalige agrarische cultuur, bij ons is zelfs de landbouw big business geworden en een vorm van industrie. Het is bovendien een cultuur geworden waarin het ‘normaal’ is om niet in een god te geloven, terwijl het in de Bijbel gaat om de keuze tussen de ene ware God of die anderen die ten onrechte die naam dragen. Zo kun je nog meer punten noemen. In de aandacht voor hermeneutiek gaat het om de actualiteit van het woord van God in onze situatie. Daar kunnen we niet zonder.

bderoos.wordpress.com - Schriftuurlijke scherpte volgens Colossenzen 2 d.d. 03-08-2012 - citaat:

Er is een speciale reden om deze zaken vandaag naar voren te halen.
Onder de kop “GKV krijgen vermaning van zusterkerken“ las ik in het Reformatorisch Dagblad van maandag 30 juli 2012 het volgende bericht.
“De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) in Nederland krijgen van hun gereformeerde zusterkerken in Australië een officiële vermaning.
De generale synode van de Free Reformed Churches of Australia vindt dat de GKV een te vrije koers varen en besloot tot het schrijven van een vermaning tijdens een synodevergadering in Armadale eerder deze maand. Dat meldde het Nederlands Dagblad zaterdag.
De Australische kerken –in de jaren veertig en vijftig gesticht door vrijgemaakte Nederlandse emigranten– maakten zich onder meer zorgen over de deelname van de GKV aan de nationale synode die in december 2010 in Dordrecht werd gehouden. Ook de bezinning op de positie van de vrouw in de kerk en in het ambt bij de vrijgemaakten is een punt van zorg. De GKV volgen volgens de Australische zusterkerken, niet in alles het Woord van God.
Voor 1 maart volgend jaar moet een adviescomité een conceptvermaning opstellen, die door de Australiërs tijdens de synodezitting in april 2013 zal worden besproken. De Australische kerken hebben voor de totstandkoming van de vermaning ook contact gezocht met zusterkerken in Canada en Zuid-Afrika”[7].

Australische zorgen over de GKv (1) - eeninwaarheid.info d.d. 08-10-2011 - citaat:

Opnieuw ontvingen we van zusterkerken in het buitenland een publicatie over onze kerken. Deze keer van de Free Reformed Churches of Australia (FRCA). De artikelen werden geschreven door ds. A. Veldman en br. W. Spyker die de zgn. 'buitenlandweek' van de synode te Harderwijk bijwoonden. Hun verslag verscheen in het veertiendaags kerkblad van de FRCA Una Sancta, family journal for the edification of the Scriptural Way of Life, volume 58, nummer 17, 25 juni 2011 en number 18, 9 juli 2011.
De artikelen geven weer een 'inkijkje' hoe 'broeders op afstand' oordelen over de ontwikkelingen in onze kerken en hoe zij daar mee om gaan en er op ingaan.
We geven de twee artikelen vertaald uit het Engels in extenso weer. Alleen de foto's van de synode van Harderwijk hebben we weggelaten.

en Australische zorgen over de GKv (2) - eeninwaarheid.info d.d. 22-10-2011 - citaat:

We publiceren het tweede en laatste deel van het verslag dat de brs. ds. A. Veldman en W. Spyker gaven van hun bezoek aan de zgn. 'buitenlandweek' van de synode te Harderwijk. Zij plaatsten het verslag in het Australische kerkblad van de FRCA Una Sancta, family journal for the edification of the Scriptural Way of Life van 9 juli 2011.

en van nog langer geleden: eeninwaarheid.nl - S.J. Driessen - 05-06-2008 "Verliezen de GKv hun profetische stem?" - synode-impressie 4 - Citaat:

Indringende vragen
Mark Bube, ouderling in de OPC, stelde tenslotte nog een aantal indringende vragen aan de synode. Hij stelde de volgende vragen:

1. gaat de Bijbel alleen over de openbaring van God of is zij zelf Gods openbaring?
2. is 'Paulus' een toepassing van de Schrift of een deel van de Schrift zelf?
3. spreekt de Schrift direct of alleen indirect?
4. is er een tijdloze betekenis van de Schrift?
5. zijn er nieuwe onvoorziene situaties waar de Schrift niet in voorzien heeft?
6. zijn er echt ethische situaties waarbij er geen uitweg is, behalve de keus tussen twee kwaden?
7. kan de Heilige Geest vandaag buiten de Schrift om werken?

Voordat hij deze vragen stelde vroeg hij zich voorzichtig af of de GKV haar profetische stem aan het verliezen zijn!

(...)

Duidelijk is uit de bespreking over de samensprekingen met de NGK en de bijbehorende Balans, dat we op afstand komen te staan van de kerken in Australië en Canada als we het meerderheidsstandpunt volgen. Australië en Canada spraken beiden waarschuwende woorden. Woorden die je in Nederland eigenlijk niet mag uitspreken. Woorden die je alleen hoort bij een kleine minderheid in onze kerken. Wat is het dan bemoedigend om als minderheid steun te krijgen vanuit het buitenland! Ik hoop van harte dat de kritiek vanuit het buitenland diepgaand overwogen wordt.

Blij was ik ook met het feit dat de buitenlandse kerken de binding aan de belijdenis en het NGK standpunt over vrouwelijke ambtsdragers aan elkaar knoopten. Je loyaal en royaal willen binden aan de belijdenis en toch ‘ja’ zeggen tegen vrouwelijke ambtsdragers kan niet, kort gezegd.
Opvallend is dat ds. Hoksbergen, als beantwoorder, maar ook alle andere synodeleden, niet ingaan op dit punt. Ds. Hoksbergen stelde: we gaan wel over vrouwelijke ambtsdragers praten, maar willen eerst het winstpunt van de acceptatie van de binding aan de belijdenis door de NGK incasseren. Waarom hij en de meerderheid vindt dat je deze twee zaken los mag knippen wordt niet duidelijk.

Sowieso valt het tijdens deze vergadering op hoe anders de synodeleden spreken in vergelijking met de buitenlandse gasten. Bij de gasten valt op dat ze normatief spreken. Vanuit Gods Woord en de belijdenis worden onderwerpen - en ook dit onderwerp - getoetst. Bij de synodeleden hoor je wat anders. Ik typeer het maar als ‘procesdenken’. Van verschillende kanten in de kerken wordt daar al een aantal jaren ernstig voor gewaarschuwd. En je ziet het terug op de synode en in de kerken. Simpelweg komt het erop neer dat we samen in een proces zitten. De waarheidsvraag staat niet echt meer centraal, als we het allemaal maar met elkaar eens zijn. We moeten allemaal meedoen en meegaan. Als je dan zegt dat je niet mee kunt gaan, of nog erger, mee wilt gaan, dan beginnen er weer allerlei andere processen te lopen. We gaan de kerkelijke vergaderingen en uitspraken relativeren om zo een brug te slaan. We gaan de normativiteit van de Bijbel relativeren, want ons kennen is onvolkomen. We gaan verschillen relativeren, want ‘zijn de verschillen wel echt zo groot’. Enz. Enz. Je wordt er moe van als je er naar luistert, eerlijk gezegd. Waarom niet inhoudelijk ingaan op de kritiek? Waarom hebben de kritikasters gelijk of ongelijk? Toon dat aan vanuit de Schrift en de belijdenis. Als de minderheid stelt dat er niet veel blijkt van de loyale en onbekrompen binding aan de belijdenis bij de NGK, toon dan met inhoudelijke argumenten aan waarom dat niet klopt.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:34  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]