Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Wat is gereformeerd? Gereformeerde wegversmalling leidt tot doodlopende weg

Gereformeerde wegversmalling leidt tot doodlopende weg

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Inleiding
In het Nederlands Dagblad van 16 november gaven zes mensen uit verschillende gereformeerde kerken antwoord op de vraag wat zij gereformeerd vinden. Het gaat mij hier niet om namen of personen, maar ter indicatie uit welke hoek zij komen en hoe zij de term 'gereformeerd' inhoud geven.

GKv: de herontdekking tijdens de Reformatie van de boodschap van genade in de Bijbel.
De drie formulieren zijn mooie documenten, maar niet voor de eeuwigheid geschreven.
Niet kenmerkend is: kinder- of volwassendoop, wel of geen vrouw in het ambt, kinderen aan het avondmaal.

Geref. Bond: de sola's van de reformatie en de kinderdoop
De drie belijdenissen zijn een belangrijk referentiepunt, maar wereldwijd te relativeren.
Niet kenmerkend is: wel of geen vrouw in het ambt, wel of geen kinderen aan het avondmaal, homoseksualiteit.

Geref.Gemeente: De gereformeerde belijdenissen en schriftuurlijk bevindelijke prediking.
Herkenning bij andere kerken, maar niet bij zich gereformeerd noemende kerken waar de vraag is in hoeverre die belijdenissen echt functioneren. Vrouwen in het ambt is breekpunt. Reformatorisch ter onderscheiding van gereformeerde kerken waar de belijdenis als formaliteit wordt gehanteerd.

CGK (samenwerkingsgemeente PKN, NGK en CGK): Jezus alleen. Hoe komt Hij aan zijn eer. De bijbel alleen (sola en tota scriptura).

Gereformeerde baptisten: Drie sola's van de Reformatie. Fundamentele gerichtheid op Gods eer. Schriftgezag !
Niet kenmerkend: de doop (kinder, volwassen), visie op Israel, gaven van de Geest.

NGK: HEEL Gods Woord. Hoofdzaak: Twaalf Artikelen van het Geloof.
Niet kenmerkend: vrouw in het ambt, de doop, homoseksualiteit.

Van breed naar smal
Je leest de afgelopen jaren steeds vaker van afbrokkelende fundamenten. Waar het tot voor enkele tientallen jaren terug 'Gereformeerd' nog kristalhelder "Schrift en Belijdenis" was, hoor je in plaats daarvan vandaag roepen: de sola's van de Reformatie of de Twaalf (of elf) Artikelen van het Geloof of de bijbel alleen. En soms wordt er gezegd: alleen Jezus Christus. Zeggen ze daarmee iets verkeerds? Dat wil ik niet zeggen, maar let er eens op of er iets is veranderd, wat niet meer wordt gezegd, of wat als formaliteit of tijdgebonden wordt afgedaan: Schrift en belijdenis.

Schrift EN (?) Belijdenis
De indruk kan zijn ontstaan dat de belijdenis nog iets extra's leert bovenop de Heilige Schrift. Ja, als dat zo is, zijn deze belijdenissen zeer tijdgebonden. Dan kun je terecht spreken: zoals onze vaderen het geloof beleden. Of: ze bevatten de waarheid voor zover ze aan de 3 sola's van de reformatie voldoen. Of: ze zijn waar voor zover ze passen bij de tijd waarin je leeft. Je bent er blijkbaar van overtuigd dat men aan de leer van de Schrift een draai heeft gegeven bij de geboorte van de belijdenissen waarvan je op de - wellicht nog niet geformaliseerde - sterfdag van de belijdenissen afscheid wil nemen.
Als gereformeerden verwerpen wij dat alles hartgrondig. Wij geloven Gods Woord zoals we Gods Woord naspreken in de Belijdenis. Wij geloven dat de leer van die belijdenissen IN ALLE DELEN GEHEEL MET GODS WOORD OVEREENSTEMT !!! Het is dus absoluut niet iets extra´s of een bepaalde interpretatie van Gods Woord, maar we hebben Gods Woord daarin nagesproken. Dat is kenmerkend gereformeerd: God geloven op Zijn Woord! En zo kunnen we de belijdenissen ook alleen maar lezen en begrijpen vanuit Gods Woord. Oprechte gereformeerden staan dan ook van harte achter deze leer en komen daar graag voor op! En zij verwerpen niet alleen, maar bestrijden ook actief alle dwaalleringen die daartegenin gaan.
In een gereformeerde kerk komt het - in principe - niet voor dat bijvoorbeeld een dominee of een ouderling publiek zegt dat het onder voorwaarden gereformeerd is om de kinderdoop te verwerpen. De grenzen van 'gereformeerd' worden niet bepaald door de persoonlijke meningen van de dominees of ouderlingen. Nee, gelukkig niet. Als een dominee er een andere mening op na houdt, brengt hij die niet naar buiten maar legt hij dit neer in de kerkelijke weg. Dat hebben ze plechtig beloofd en zelfs voor getekend! Zo blijft de kudde bespaard voor dwalingen.

Betekenis van gereformeerde wegversmalling
Als je de move maakt van de drie formulieren van eenheid (de gereformeerde belijdenissen) naar een smallere vorm, kan dat m.i. niet anders betekenen dan dat je bepaalde delen van de Schrift relativeert of verwerpt of dat je het nog steeds gereformeerd of aanvaardbaar vindt dat anderen bepaalde delen van de Schrift verwerpen. Men zal zich hiervan wellicht niet altijd echt bewust zijn, maar het is een logisch gevolg ervan. Ik kan deze verandering in elk geval niet anders verklaren. Maar op grond van Joh. 1 kan men dan ook niet meer Jezus Christus als grondslag nemen. En als men dat toch doet heeft men Jezus Christus losgemaakt, onthecht van Gods Woord en is er een Jezus-beeld voor in de plaats gekomen.
Dan kies je voor een smaller fundament en een bredere massa, voor minder inhoud en meer abstractie, met andere woorden: voor minder gereformeerd en meer 'algemeen christelijk'.

De gereformeerde wegversmalling is een doodlopende weg
Als je als zogenaamd gereformeerde kerk deze verandering hebt ondergaan en daaraan geen of onvoldoende tegenstand hebt geboden, is de bestaansgrond voor "gereformeerd-zijn" helemaal verdwenen. Steeds meer mensen zullen zich er zelfs voor schamen om het woord gereformeerd nog te gebruiken. Je zult dan ook zien dat men na het praktisch (nog niet geformaliseerd) afscheid van de in hun ogen niet meer actuele drie formulieren van eenheid regelmatig op zoek gaat naar hun identiteit, want die zijn ze helemaal kwijtgeraakt. Surrogaat of andere beperkte (vooral uiterlijke en tijdsafhankelijke) middelen moeten de zorgwekkende leemte dan tijdelijk vullen. En eenmaal afscheid te hebben genomen van het authentiek gereformeerde, zal de weg steeds verder versmallen en uiteindelijk helemaal doodlopen. Zonde! Doodzonde!! De secularisatie vaart er wel bij...

Johan Trip

Zie ook: Bastiaan de Roos - Werk in uitvoering (over wat gereformeerd is)

Laatst aangepast op maandag 25 mei 2015 10:58  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]