Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Broeder weg - Lourens Heres Weblog B. de Roos - Om het hart van het evangelie

Weblog B. de Roos - Om het hart van het evangelie

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Om het hart van het Evangelie

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn in verwarring.
Vriend en vijand zijn het daar wel over eens.
Lourens Heres, een student die tot voor kort aan de Theologische Universiteit van de GKV studeerde, noteerde in een boek dat binnenkort verschijnt onomwonden: "De 'crisis' in de kerken is (...) vooral zichtbaar op plaatsen waar mensen nog 'daadwerkelijk en onverkort vast blijven houden aan Schrift en belijdenis én waarschuwen tegen afval'. Gevolg van de 'geestelijke verwarring' in de GKV is dat kerkleden die weigeren zich aan te passen aan de tijdgeest, het verwijt krijgen dat zij de oorzaak zijn van de verwarring. 'Het kan zelfs zover komen dat de kerken hen liever zien vertrekken".

Lourens Heres noemt in zijn boek de dingen bij de naam.
Het schrijven en publiceren van zijn boek zijn, wat mij betreft, moedige daden.

De rector van de betreffende Theologische Universiteit reageerde niet al te vriendelijk.
Lourens Heres "signaleert een diepe omslag in het leven van die kerken die geestelijke en theologische achtergronden heeft. Waarnemingen rond oppervlakkige prediking, verwereldlijking en verzwakking van zondebesef deel ik van harte. Binnen de GKV is inderdaad vatbaarheid voor de tijdgeest, zoals we dat overigens ook in andere orthodoxe kerken kunnen waarnemen.
Toch is het beeld dat Heres schetst te eenzijdig, vindt de Kamper rector. 'Openheid voor de taak van de kerk in deze wereld, stimulansen tot leven in heiliging en geestelijke ontwikkeling, herontdekking van de Schrift en de gereformeerde traditie; het zijn aspecten van het vrijgemaakte leven die buiten beeld blijven. En op deze punten zijn in de GKV krachten actief die juist willen breken met de tijdgeest en keuzes stimuleren voor leven uit geloof alleen'
Ronduit 'vertekend' is het beeld als Heres zijn conclusies trekt. 'De schets die hij geeft van de opvattingen van enkele docenten is deels fragmentarisch, deels zelfs onjuist. In zijn theologische analyse mist de diepte en de breedte die juist eigen is aan de gereformeerde traditie. Daardoor wordt die traditie verengd tot een eigen variant, waarmee anderen de maat wordt genomen. In de enige theologische excurs van het boekje tast hij volledig mis in een uitvoerige verwijzing naar de ethischen, Kierkegaard en Barth".

Nu heb ik uiteraard niet de behoefte om in deze discussie het laatste woord te spreken.
Bij het lezen van de betreffende krantenberichten - de bovenstaande citaten komen uit het Reformatorisch Dagblad - rezen bij mij wél vragen. Met name de uitlatingen van de rector prikkelden mij. Laat ik wat vragen formuleren en meteen een kort antwoord geven:
* VRAAG: heeft de openheid naar de wereld de GKV veel goeds gebracht?
Mijn antwoord: nee.
* VRAAG: is de Heilige Schrift een tijd lang dicht gebleven? Dat suggereer je wél als je zegt dat je de Schrift herontdekt.
Mijn antwoord: nee, de Schrift is niet dicht gebleven. Integendeel, Gods Woord is door talloze Gereformeerde predikanten bepreekt.
* in de GKV zijn krachten actief die willen breken met de tijdgeest. VRAAG: lúkt dat ook?
Mijn antwoord: nee, het lukt niet.
Men is, kortom, nog lang niet uitgepraat.

Als ik het goed zie is het begrip 'tijdgeest' in deze gedachtewisseling een tamelijk centraal gegeven.
Wat is dat? Dat is "de kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd".
Nu gaat de christelijke kerk, als het goed is, altijd tegen de tijdgeest in. Het zal namelijk nooit zo zijn dat de hele wereld christelijk is. De vraag is vooral: hoeveel geef je aan de tijdgeest tóe? Het beantwoorden van die vraag acht men wellicht niet zo gemakkelijk. Het komt mij voor dat het belangrijk is dat wij voor ogen hebben dat ware christenen er een speciale manier van beoordelen op na houden.
Ik wijs u op 1 Corinthiërs 2: "Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus".
Gods Geest woont bij ons. Zó zijn we te weten gekomen welke beloften God ons heeft gedaan. De héle werkelijkheid wordt geïllumineerd door het licht van God. Ons leven komt in een ander licht te staan.
Wij moeten geestelijke dingen met elkaar vergelijken. Alle gaven die God aan Zijn kinderen geeft, behoren bij elkaar gelegd te worden. De Statenvertalers zeiden het zo: "Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende". De Groot Nieuws bijbel heeft: "Daarover spreken we dan ook met woorden die niet ontleend zijn aan menselijke wijsheid, maar ons geleerd zijn door de Geest. Wij verklaren dus de dingen van de Geest aan mensen die zich door de Geest laten leiden".
Dingen die Gods Geest ons leert moeten we naast elkaar leggen. Dat betekent: als we langs elkaar heen praten, schieten we ons doel voorbij.
Wat leert Gods Geest ons? Paulus heeft het voor ons opgeschreven: "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben". In rond Nederlands: het evangelie van Christus - zijn lijden, sterven en opstanding - en de betekenis daarvan voor ons.
Daarbij moeten wij vervolgens bedenken dat ongeestelijke mensen - mensen die níet zijn vervuld van Gods Heilige Geest - geestelijke beoordelingen nooit zullen kunnen volgen.
Ware christenen hébben niks met de tijdgeest. Ze leven met de Heilige Geest; want Hij woont in hun hart.

Als u het mij vraagt kan de kwestie die in de discussie speelt nu worden teruggebracht tot één kernvraag. Deze: WORDT IN DE KERK HET EVANGELIE VAN CHRISTUS GEPREEKT EN OP ALLE PUNTEN GEPRAKTISEERD?
Daar gaat het om in de levens van Gods kinderen.
Dáár gaat het om in de kerken. Daar gaat het nu speciaal om in de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Maar de vraag is ook actueel voor De Gereformeerde Kerken (hersteld). En bijvoorbeeld ook voor de Hersteld Hervormde Kerk.
Op deze vraag moet steeds weer een helder antwoord kunnen worden geformuleerd. Persoonlijk, kerkelijk én kerkverbandelijk.
En die repliek mag, wat mij betreft, worden ontdaan van alle geleerdigheid.
De zaak waar het om draait gaat verder dan hopeloze herrie met Heres.
Het gaat om het hart van het Evangelie.

Bij het schrijven van deze weblog gebruikte ik:

De gegevens van het bovengenoemde boek zijn:
Lourens Heres, "Broeder weg: over de ingrijpende koerswijziging van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Hoe de ondermijning van het gezag van Gods levende en krachtige Woord scheiding werkt". -  Elburg: Uitgeverij Ipenburg. - 116 p.
Wijze van bestellen: € 14,45 overmaken op postbankrekeningnummer 4866547 ten name van Uitgeverij Ipenburg te Elburg onder vermelding van volledig adres.

Laatst aangepast op donderdag 29 april 2010 17:00  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]