Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Broeder weg - Lourens Heres Ds. P. van Gurp - Verloren broeders - herboren jongeren

Ds. P. van Gurp - Verloren broeders - herboren jongeren

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Verloren broeders – herboren jongeren


Onlangs verscheen een boekje onder de titel Broeder weg, geschreven door een vierdejaars theologisch student, dat een belangrijke bijdrage levert om de situatie van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt te beoordelen, namelijk die van de deformatie van de kerk de HEERE.

Inhoud


Lourens Heres vertelt in het Woord Vooraf dat hij dit boekje heeft geschreven om een verantwoording te geven van hoe hij tegen de situatie in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt aankijkt. Hij schrijft dat het in de huidige situatie weer nodig is dat wij beseffen en eenvoudig geloven dat het Woord van God levend en krachtig is.
Hij begint met een paragraaf over De Heilige Geest en de tijdgeest , namelijk de postmoderne tijdgeest. Hij schetst dan de invloed van die tijdgeest in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt met name op de opleiding tot de Dienst des Woords die in Kampen gegeven wordt. Een zeer kwade invloed, die met zich meebrengt dat hij moet spreken over ‘een vervagende Bijbel’ en ‘een aangevochten belijdenis’. Hij geeft daar voorbeelden van uit het onderwijs, dat hij drie jaar lang in Kampen volgde, met name van de hoogleraren De Bruijne en De Ruijter.
Dan komt hij toe aan de vraag: wat nu? Hoe moeten wij gereformeerd blijven? Welke valkuilen er zijn er op die weg? En wijdt vervolgens een hoofdstuk aan de situatie in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Kampen-Noord, die hij karakteriseert als kerkscheuring.
Tenslotte gaat hij in een excurs dieper in op de koerswijziging en op de filosofische en theologische achtergronden.
Tot zover heel in het kort over de inhoud van dit boekje. Actuele, indringende lectuur, die niet alleen tot nadenken stemt maar vooral - en dat is de sterke kant er van - tot positiekeuze. En dat alles in een eenvoudige duidelijke taal.

Bescheiden, toch standvastig


Heres heeft in zijn boekje heel duidelijk aangewezen welke dwalingen er in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt aan het werk zijn niet alleen maar ook worden toegelaten, zonder dat zij actief worden verworpen door de kerkelijke vergaderingen. Ja, hij schrijft zelfs dat de dwalingen in de kerken worden gelegaliseerd, 65. Hij geeft daarvan geen bewijzen, maar vermeldt wel dat aan de Theologische Universiteit in Kampen door de hoogleraren De Bruijne en De Ruiter aan deze dwalingen geen halt wordt toegeroepen. Dat heeft een funeste doorwerking in de kerken omdat zij predikanten opleiden en daardoor grote invloed in de kerken oefenen. In feite moet hij constateren dat deze theologen geen weerstand bieden aan het postmoderne denken, maar eigenlijk juist een weerloze prooi zijn van dat denken, 66. Volgens een verslag in het Nederlands Dagblad werd hem bij de presentatie van zijn boek gevraagd of hij daarmee deze hoogleraren aanwees als dwaalleraars en daar moest hij wel bevestigend op antwoorden.
Dat is alles met elkaar een zware aanklacht tegen de kerken en met name tegen de Theologische Universiteit.
Toch heeft Heres zich in zijn kritiek bescheiden opgesteld tegenover zijn vroegere leermeesters. Zo roemt hij de filosofische denkkracht van De Bruijne en wijst hij op De Ruijters fascinerend grote hoeveelheid kennis van de menswetenschappen, die zijn colleges boeiend maakten, 95. Toch komt deze hoogleraar op hem over als een overtuigd gereformeerd mens. Hij noemt dan ook de enorme zuigkracht van het moderne denken die op hem afkwam door de sterke sfeer van eenheid die er in Kampen heerst.
Veel vaker kreeg ik het idee, dat het achterhaald was om klassiek gereformeerd te denken. Je voelt je als een Middeleeuwer die in een auto stapt en vraagt: ‘Waarom zijn de paarden nog niet ingespannen? Zo komen we toch niet op onze bestemming?’. Dan voel je je medepassagier denken: ‘tsja....’. Je voelt een soort schaamte over je komen en krijgt onwillekeurig het idee dat je hopeloos conservatief bent, 90.
Daaruit kwam dan ook voor hem de verzoeking om maar mee te gaan in deze beweging en langzaam maar zeker mee te buigen. Daarom temeer is het een wonder dat hij staande is gebleven onder al deze invloeden. Terwijl in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zoveel overtuigd gereformeerde predikanten in de loop van de laatste jaren zijn omgevallen, de een na de ander, weggezakt in het moeras van het compromis van het pluralisme, is deze jongeman staande gebleven!

Invloed van een methode


Ik vind in het slot van de excurs over de koerswijziging een duidelijk voorbeeld van zijn vermogen om met betrekking tot het onderwijs in Kampen en de ontwikkelingen in zijn kerken te onderscheiden waar het op aankomt. Ik geef dat letterlijk weer:

Vragen
Ik kan mij voorstellen, dat na lezing van de voorgaande hoofdstukken een vraag blijft hangen. Die vraag zou deze kunnen zijn: is het wel nodig om de hoogleraren die je noemt zo zwaar te veroordelen? Als je naar hun intentie kijkt en naar andere publicaties of uitingen, zou je dan niet een stuk milder kunnen worden?
Om alvast een eerste antwoord te geven op deze vanzelfsprekende vraag: ik veroordeel geen enkele hoogleraar. Dat zou een groot misverstand zijn. Ik heb hen persoonlijk leren kennen. Ik heb ook iets van hun intenties geproefd. En toch denk ik inderdaad dat het nodig is om de theologische opvattingen, die ik heb besproken, scherp te veroordelen. Het doet me daarom oprecht pijn dat zij die opvattingen blijven handhaven.
Legitimatie
Ik heb in de voorgaande hoofdstukken betoogd dat de theologie van De Bruijne en De Ruijter de postmoderne manier van geloven uiteindelijk legitimeert. Dat is iets anders dan die manier van geloven uiteindelijk invoeren of iets dergelijks. In feite lopen ze daarom ook achter de werkelijkheid aan. Daardoor is het volgens mij niet heel vreemd, waarom ze nog veel gereformeerder kunnen overkomen dan veel andere kerkmensen.


Door op deze wijze zaken van personen te scheiden weerlegt hij bij voorbaat de altijd maar weer herhaalde kritiek op polemiek en op de toon daarvan. Je zou verwachten dat deze opstelling dan ook de deur opent voor een serieuze reactie op deze aanklacht en een poging om ermee bezig te zijn of deze toch wel recht van spreken heeft. Tot nu toe is er van zo’n reactie nog niet veel gebleken.

Dwalingen binnen de Gereformeerde kerken vrijgemaakt


Heres noemt in zijn boek allerlei dwalingen, die binnen zijn kerken voortwoekeren. Vele daarvan hebben wij in de loop van de laatste twintig jaar al meegemaakt en met name door middel van artikelen in REFORMANDA en via revisieverzoeken bij verschillende synodes bestreden. Het wordt steeds duidelijker dat de deformatie van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt heel ver heeft doorgewerkt.
Wij vonden de volgende voorbeelden:
Hij wijst op de gewoonten van een groot deel van de vrijgemaakte jeugd om wekelijks disco’s te bezoeken, waar de spot gedreven wordt met Gods gebod, maar dat die gewoonte nauwelijks nog tegenspraak vindt bij de ambtsdragers en voorgangers. Ja, het is zelfs zo dat je in veel vrijgemaakte kerken gerust belijdenis mag doen, terwijl je nog wekelijks naar de discotheek gaat. Terwijl het uitgaansleven van vandaag een moderne vorm is van afgodenoffers eten en hoereren, als je kijkt naar de popidolen en losbandige seksuele moraal, 35.
Ook wijst hij er op dat het niet trouw de kerkdiensten bijwonen helemaal geen reden meer is om zulke verachters van Gods Woord van het Heilig Avondmaal af te houden. Ook wijst hij op de pleidooien die de laatste tijd door vrijgemaakte predikanten worden gevoerd om gepraktiseerde homoseksualiteit geen zonde meer te noemen.
Hij noemt als belangrijke oorzaak van dit verval dat de prediking geen leiding geeft:

Ik denk dat er ook in de vrijgemaakte preken in de afgelopen jaren een proces is geweest, waarbij de scherpe kantjes er afgingen. Daardoor vervreemden veel gemeenten langzaam en ongemerkt van het Woord van God.


De verbondsdreiging is afgezwakt of verdwenen, omdat men alleen maar oog heeft voor Gods liefde. Kortom, de preken zijn niet echt verbondsmatig meer. Ze zijn dus ook niet meer echt bediening van Gods Woord, bediening van de sleutelen van het koninkrijk der hemelen.
De oorzaak van dit verval? De tijdgeest is invloedrijk in de kerken. Daardoor is de dwaalleer over de volle breedte van de vrijgemaakte kerken gaan doorwerken, 44.
Door deze ontwikkelingen zijn de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verworden tot een pluralistisch kerkgenootschap, waar ja en nee dezelfde rechten hebben. En waar dan ook de prediking niet meer kan binden en ontbinden. En daarmee vallen de zekerheden, die de HEERE wil verbinden aan de getrouwe Woordbediening, weg. Dat is een ramp in deze wereld van leugen en onzekerheid.
Heres wijst verder op het evangelikaal en charismatisch gedachtegoed. Kenmerkend daarin is de nadruk op de vrije wil en andere remonstrantse dwaalideeën. De geestelijke armoede van veel kerkmensen, die in de prediking stenen voor brood krijgen, brengt hen er toe te roepen om de bijzondere Geestesgaven. Het is de vervulling van de profetie inzake het oordeel van de HEERE:

Zij zullen zwerven van zee tot zee en van het Noorden naar het Oosten zullen zij dolen om te zoeken het woord des HEEREN; maar vinden zullen zi het niet, Amos 8:12.Moderne hermeneutiek


De oorzaak van deze afwijking van Schrift en belijdenis is de moderne hermeneutiek, dat is de leer van de uitleg van de Heilige Schrift, die ertoe leidt de betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel te trekken.
Hier komen we bij de wortel van de deformatie van de kerk. In plaats van zich te onderwerpen aan het Woord van God wil de moderne mens zelf beslissen wat goed of kwaad is, is hij zichzelf tot een wet. Dat is de wortelzonde in het paradijs, door de HEERE aangewezen als de in alle tijden doorwerkende oorzaak van de goddeloosheid.
Ik wijs hier nog weer op de ontdekkende en indringende Schriftstudie van prof. J. Kamphuis in zijn Godsvrucht een kracht. En verder op de vele uitvoerige studies die jarenlang in REFORMANDA zijn verschenen, waarin deze moderne hermeneutiek als Schriftkritiek werd bestreden.

Broeders gevonden


Er zou veel meer te noemen zijn uit deze aanklacht. Want een aanklacht is het: tegen de Theologische Universiteit en verschillende docenten, maar ook tegen de kerkelijke vergaderingen, die de dwaalleraars de hand boven het hoofd houden en uit vrees voor conflicten keer op keer de dwaalweg van het compromis kiezen en daarmee de kerken denatureren tot een pluralistisch genootschap, een hotelkerk. Maar vooral ook een aanklacht tegen de ambtsdragers, die in plaats van de schapen te beveiligen en te verdedigen tegen aanvallen van wolven in schaapskleren, waartoe zij geroepen zijn en wat ze beloofd hebben, zich gedragen als huurlingen. Wee, die herders - roept de HEERE nog altijd, maar dat lijkt hen niet te verschrikken.
Een sombere aanklacht van Lourens Heres, uitgedrukt in de titel die hij voor zijn publicatie koos: Broeder weg. Bijzonder ingrijpend, de school van de kerken, na de vrijmaking een geschenk van de HEERE. En nu zelfs erger dan weg – nu een bron van dwaling!
Maar “broeders, lang verloren, vind ik in Zijn jongeren herboren” (Gezang 223 Hervormde bundel). We doelen daarmee op onze Vrijmaking. Dat was inderdaad een volgen van het Lam, waarheen Hij ons ook voorging en dat brengt met zich mee dat we het kruis om Zijnentwil niet alleen moeten dragen, maar ook gewillig op ons némen! Heres heeft daar wel iets van gezien, want hij wijdt nog een apart stukje van zijn boek aan de zaak van het berekenen van de kosten met betrekking tot het volgen van de Heere Jezus Christus.
De Heere Jezus Christus heeft op een vraag van Petrus over het loon voor het volgen van Hem gezegd, dat wie om Hem en om het evangelie heeft prijsgegeven huis of broeders en zusters of moeder of vader of kinderen of akkers nu in deze tijd zal ontvangen huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers – de Heere zegt er wel bij: met vervolgingen!
Die belofte hebben wij in elk opzicht in rijke mate ervaren. De pijn en het verdriet om wat we kwijt raakten, zelfs de vervolgingen – ik denk aan al die broeders en zusters bij het gereformeerd onderwijs die alleen om hun geloofskeus ontslagen werden! Heres noemt die droevige zaak ook, maar ziet daarin alleen maar iets van onwelwillendheid, 73, terwijl het toch niet anders is dan geloofsvervolging!
Maar wij kregen ook weer terug de weelde van de gemeenschap der heiligen! En ons is beloofd voor de toekomst het eeuwige leven in de toekomende eeuw, Mark. 10: 28-31.
Heres deelt ons mee dat hij tot nu toe gemeend heeft geen gehoor te kunnen geven aan de oproep tot Vrijmaking. Hij zit nog vast in het stuk van de ellende en we spreken de hartelijke hoop uit dat de HEERE hem en velen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt die zich door hem aangesproken weten, in het hart zal geven om toch de vrijheid die de HEERE heeft bewerkt aan te grijpen en de weg te gaan van het zich voegen bij de kerk die trouw blijft aan het Woord van Gods genade en die blijft staan op het fundament van apostelen en profeten, zoals de HEERE dat telkens weer aan Zijn volk gegeven heeft in de geschiedenis van Zijn kerk. Toen Gods volk geroepen werd om uit Babel weg te gaan en naar Jeruzalem te trekken om daar het huis van de HEERE te bouwen – wie gingen er toen die weg van de reformatie, dat smalle pad achter christus aan, naar een verwoest land met een naar de mens gesproken onzekere toekomst? Waren dat geloofshelden? Het waren, zegt de HEERE Zelf in Ezra 1:5:

allen wier geest God had opgewekt om op te trekken ten einde het huis van de HEERE, Die in Jeruzalem woont, te bouwen

.
Dat wensen wij Lourens Heres en alle verontrusten van harte toe.
Hij noemt enkele bezwaren die volgens hem een verhindering zijn om die weg te gaan:

Er kon toen niet worden hardgemaakt dat je door het lidmaatschap van de GKv wordt gedwongen om te zondigen. Het was ook niet gebleken dat het niet langer mogelijk was voor predikanten om nog schriftuurlijk te preken.


Daarmee doelt hij op de oproep tot reformatie in 2003. Daaruit kan de vraag voortkomen of hij het vandaag anders ziet. Dat zou er dan op neerkomen dat hij van oordeel is dat de Vrijmaking toen te vroeg was.
Maar hij voegt er aan toe – en dat ziet op de situatie van nu:

Tenslotte is Christus’ gebod om één lichaam te zijn een belangrijke reden om de eenheid met al die broeders en zusters niet te verbreken, zolang dat nog kan zonder medeplichtig te worden aan de zonde, 85.


Dat zijn argumenten die heel vaak gebruikt worden. Zelfs al tegen de Afscheiding in de negentiende eeuw en ook in de Vrijmaking van 1944.
Maar dan past de vraag: onderscheidt degene die zo spreekt echt ‘uit Gods Woord welke de ware kerk is’ (zoals wij belijden in artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) of wordt er dan geoordeeld uit de feiten, namelijk is dan het begrip dat uitgedrukt wordt door het woordje ‘nog’ beslissend of het gehoorzaam zijn aan wat de HEERE in Zijn Woord ons gebiedt aangaande de vergadering van Zijn kerk?
Ik hoop in een volgend artikel daar nader op in te gaan.
Naar aanleiding van L.Heres Broeder weg Over de ingrijpende koerswijziging van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt - Hoe de ondermijning van Gods levende en krachtige Woord scheiding werkt, 116 blz., ISBN 978 90 7105 07 5, Uitg. Ipenburg Ermelo 2009, € 12,50

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]