Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home 450 jaar Heidelbergse Catechismus op 18/19 januari 2013

450 jaar Heidelbergse Catechismus op 18/19 januari 2013

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De Gereformeerde Kerken hebben hoofdpunten van de leer van de Bijbel samengevat in enkele 'manifesten' die we belijdenissen noemen. Met belijdenissen wordt bedoeld dat we  met bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus de bijbel naspreken op hoofdpunten. Catechismus betekent: een opsomming van de leer van een bepaald kerkgenootschap waarin al zijn dogma`s systematisch en voor leken begrijpelijk worden gegeven en uitgelegd. Omdat ze een middel zijn bij het godsdienstonderwijs, worden ze vaak in vraag- en antwoordvorm uitgegeven. Catechese (godsdienstonderwijs) is een manier om de leer van de kerk over te dragen.

Heidelberg was uitgegroeid tot de belangrijkste stad in de regio 'Palts'. Frederik III was hier sinds 1559 keurvorst. Heidelberg was ook een hof- en universiteitsstad. Er was daar een verscheidenheid van lutheranen, gereformeerden en melanchthonanen. Omdat er onrust was over verschillende leerstukken, o.a. het avondmaal, trok Frederik III Olevianus aan. Zijn opvolger, Ursinus, werd aangesteld om de catechismus te gaan schrijven. 
Ook is Heidelberg de plaats waar de catechismus is gedrukt.

 

HC Eerste Nederlandse uitgave, Emden 1563

Op de illustratie hiernaast ziet u de eerste Nederlandse uitgave van de Heidelbergse Catechismus, Emden 1563.

 

 

 

Op 18/19 januari 2013 is het 450 jaar geleden dat de Heidelbergse catechismus werd ondertekend door de synode van de Duitse Gereformeerde kerk. Keurvorst Frederik III van de Palts, door wie dit geschrift tot stand gekomen is, schreef op 19 januari 1563 het voorwoord. Van alle ambtsdragers werd geëist dat ze deze catechismus ondertekenden.

Op 19 januari 1563 ging het decreet tot invoering van de Catechismus aan alle kerkedienaren en schoolmeesters uit. In druk verscheen hij begin februari1. Zeer spoedig, vóór 5 maart, volgde een tweede druk.

De Catechismus ontving zijn meest ambtelijke vorm toen hij opgenomen werd in de kerkorde voor de Pfaltz - die daarmee Gereformeerd werd -, uitgevaardigd door de keurvorst te Mosbach op 15 november 1563.

Caspar Olevianus verzond er exemplaren van in Latijnse zowel als Duitse tekst aan Calvijn en aan Bullinger

Als een bijzonderheid zij nog vermeld, hoe tijdens Johann Casimir van de Paltz-Neustadt in of kort na 1576 de veranderde kerkelijke situatie van de Keurpaltz in de titel uitgedrukt werd: ‘Catechismus, wie der in Kirchen und Schulen Weiland der churfürstlichen, iszt Fürstlichen Pfalz getrieben wird’. Een wijziging, die nog gering mag heten in vergelijking met die tragische tijdens de bezetting van de Paltz gedurende de 30-jarige oorlog (1618 - 1648): ‘Christlicher Unterricht, wie der... getrieben worden’, voltooid verleden tijd!

Het Convent van Wezel (1568): de Heidelbergse Catechismus werd aangenomen als formulier van eenheid (kandidaten moet ermee instemmen). De synode van Emden (1571) bevestigt dit. Eenheid houdt in: eenheid in de leer van de Bijbel zoals is uitgedrukt in dit formulier.

Op de synode van Dordrecht 1618/1619) had de Engelse afvaardiging grote lof op de Heidelbergse Catechismus. Deze synode maakte ernst met de belijdenis: er kwam een ondertekeningsformulier voor predikanten.

De Heidelbergse Catechismus verspreidde zich over andere Duitse gebieden, over Zwitserse kantons en uiteindelijk werd het internationaal bekend. Het is vertaald in ongeveer 40 talen. De Heidelbergse Catechismus is een gereformeerd belijdenisgeschrift van oecumenische allure.

Functies van de Heidelbergse Catechismus
Voor kinderen en eenvoudige mensen, voor het volk moest het duidelijk en verstaanbaar worden voorgelezen, iedere zondagmiddag moest er een catechismusprediking plaatsvinden: hierbij vond ook overhoring plaats en bij verschillende gelegenheden wordt naar de Heidelbergse Catechismus verwezen (bijvoorbeeld bij het avondmaal, de geloofsbelijdenis en de ziekenbezoek).
Verder wordt het gebruikt in het godsdienstonderwijs. Het is een handleiding en norm voor leraren en predikanten. En het is een samenvatting van de hoofdsom van de christelijke leer.

Karakter van de inhoud
In de meeste gevallen dragen de vragen en antwoorden een persoonlijk en praktisch karakter. We leren hier de zin kennen van ons bestaan. Voor alles wil het een troostboek zijn. Daar begint het ook mee: mijn enige troost is dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Waarom we daarmee getroost zijn wordt uitgewerkt in de daarop volgende vragen en antwoorden.

Indeling
Nadat is aangegeven wat onze enige troost is, wordt aangegeven wat je nu moet weten om door die troost gelukkig te leven en te sterven. In drie delen wordt dit verder uitgewerkt:

  1. je moet weten hoe groot je zonden en ellende zijn - wat is je status als mens?
  2. je moet weten hoe je daarvan wordt verlost - hoe kom je eronder uit?
  3. en je moet weten hoe je daarvoor dankbaar moet zijn !

Inhoud 'samengevat'

Nadat God de aarde en de mens goed had gemaakt heeft de mens tegen God gekozen en voor Satan. We hebben ons zelf in het ongeluk gestort. Omdat God alleen maar recht doet en Zijn Woord houdt, moet de mens gestraft worden voor deze keuze. Omdat de mens niet in staat is om deze schuld te betalen, heeft God Zijn Zoon mens laten worden. Zijn Zoon bleef ook God, omdat hij anders niet in staat was geweest om onze schuld af te lossen. Christus Jezus heeft die straf gedragen tijdens Zijn leven en vooral op het moment dat hij leed aan het kruis. Het dieptepunt was het moment dat Zijn Vader hem had verlaten. Hij is doodgegaan aan het kruis, direct naar de hemel gegaan en na drie dagen opgestaan uit de dood.

Alleen de oprechte gelovigen delen in de vrijspraak die Christus voor hen heeft gerealiseerd. Door waar geloof en door het aannemen van wat Christus heeft gerealiseerd, wordt de gelovige ingelijfd bij Christus. Wat moet je dan geloven?

over God, de Vader en onze schepping. God heeft alles (hemel en aarde) gemaakt en Hij onderhoudt het allemaal. De Vader houdt alles in de hand.

over God, de Zoon en onze verlossing. Jezus betekent Verlosser. Hij verlost ons van alle zonden. Christus betekent Gezalfde. Hij is door de Vader aangesteld tot

Profeet en Leraar - hij heeft ons alles geleerd over onze verlossing <-> zo moeten wij opkomen voor wat Hij heeft gedaan en doet !

Hogepriester - zijn lichaam was het offer gegeven om onze zonden <-> wij moeten ons gedragen als levend dankoffer

Koning - zo regeert, beschermt en bewaart Hij ons <-> zo kunnen wij strijden tegen zonde en de duivel en na dit leven in eeuwigheid met Hem regeren

over God, de Heilige Geest en onze heiliging

Hij geeft mij door waar geloof deel aan Christus en wat Christus voor ons heeft gekregen; hoe/waarmee doet Hij dat?

1. Door Gods Woord en Zijn Geest brengt Jezus Christus mij samen met alle gelovigen bij de Kerk

2. Zo krijgen de gelovigen allemaal en ieder voor zich gemeenschap met Christus en krijgen we Zijn schatten en gaven

3. God schenkt mij uit genade (of: om niet) de vrijspraak die Christus Jezus heeft gerealiseerd voor mij, terwijl ik dat zelf niet heb verdiend.

4. Als ik dood ga, gaat mijn ziel direct naar Christus en bij Christus terugkomst op aarde worden mijn ziel en mijn lichaam (dan zonder zonde) weer verenigd.

5. De troost van het eeuwige leven is dat ik nu al een begin van vreugde voel en na dit leven een volkomen heerlijkheid bezit MET HET DOEL om God daarin eeuwig te prijzen !

Over de rechtvaardiging (hoe kan ik weer recht voor God staan nadat we als mens tegen Hem en voor satan hebben gekozen?)

Wat heb ik nou aan dat geloof? Door Christus kan ik weer recht voor God staan

Alleen door waar geloof in Jezus Christus ben ik rechtvaardig. God schrijft het werk van Jezus Christus op mijn rekening alsof ik het zelf gedaan had.

Mijn gerechtigheid voor God is niet dankzij de 'waarde' van mijn geloof, het is alleen op grond van de voldoening (de betaling van mijn schuld), gerechtigheid (het recht op kind zijn van God) en heiligheid van Jezus Christus.

Als ik er zelf niets aan kan doen om recht voor God te staan, wat maakt het dan nog uit wat ik doe? Omdat het niet anders kan dan - als je bij Christus bent ingeplant - je je dankbaarheid laat zien.

Over hoe dat geloof wordt gewerkt en versterkt

Ons geloof wordt gewerkt en versterkt door de verkondiging (bekend maken) van het evangelie

Ons geloof wordt versterkt door twee tekens die de belofte onderstrepen van het evangelie (vergeving van zonden en eeuwig leven)

heilige doop: zoals water mijn lichaam schoonmaakt, wast Christus mij met zijn bloed en Geest van al mijn zonden

heilig avondmaal: de belofte dat Christus voor al mijn zonden heeft betaald is net zo zeker als dat ik zie dat het brood gebroken wordt en de wijn mij wordt gegeven; we worden zo ook door de Heilige Geest steeds meer met Zijn heilig lichaam verenigd.

Over de sleutels van het koninkrijk der hemelen

Er zijn twee sleutels waarmee het koninkrijk wordt geopend voor de gelovigen en gesloten voor de ongelovigen

Verkondiging van het heilig evangelie

Geopend: zo vaak de gelovigen de belofte van het evangelie (vergeving van zonden) met waar geloof aannemen.
Gesloten: voor de ongelovigen en huichelaars

Toepassing kerkelijke tucht

Stappen als iemand zich in leer of leven onchristelijk gedraagt: aangesproken en vermanen door gemeenteleden, vermanen door ouderlingen, geen toegang tot sacramenten, uit christelijke gemeente en buiten het rijk van Christus gesloten

We moeten nog goede werken doen om daarmee God onze dankbaarheid te tonen, om zeker te zijn van ons geloof en om de naaste te winnen voor Christus.

Ware bekering: oprecht verdriet van onze zonden, deze haten en daarvan wegvluchten & er heel veel zin in hebben goede werken te doen

Goede werken: alleen als deze uit waar geloof, naar Gods wet en tot Zijn eer worden gedaan.

De wet van de Here bestaat uit tien geboden: het eerste gedeelte gaat erover hoe we ons moeten gedragen tegen God, het tweede gedeelte over wat we onze naaste verplicht zijn

De wet wordt nader uitgelegd.

Het gebed is het belangrijkste in de dankbaarheid, God wil zijn Genade en Heilige Geest alleen geven aan hen die daarom bidden en danken.

Er wordt verder uitgelegd welk gebed aangenaam is en verhoord wordt door God en wat Hij ons heeft geboden te vragen.

Het Onze Vader wordt tenslotte uitgelegd.

 

Bronnen:

werkenaaneenheid.nl De Heidelbergse Catechismus

dbnl.org De Nederlandse belijdenisgeschriften door: J.N. Bakhuizen van den Brink

kerkhistorie.wordpress.com De Heidelbergse Catechismus n.a.v. collegedictaat J.W. Maris

heidelblog.net R. SCOTT CLARK Happy Birthday to the Heidelberger!

heidelbergsecatechismus.nl

Wikipedia.org De Heidelbergse Catechismus

Refo500.nl Heidelbergse catechismus

 


 

Links 450 jaar Heidelbergse Catechismus

30-11-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - 450 jaar Heidelbergse Catechismus

In een nummer van het tijdschrift ‘De Reformatie’, wordt  speciale aandacht gegeven aan de Heidelbergse Catechismus (nummer 24, 20 september 2013). Het 450 jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus wordt in diverse verbanden uitgebreid gevierd, “maar functioneert het leerboek nog wel binnen onze kerken of is het een dode letter geworden?”

16-09-2013 yinkahdinay.wordpress.com dr. Wes Bredenhof - The Heidelberg Catechism: “From Divine Sources”

Why does this matter for today?  It matters because still today there are those who see the Heidelberg Catechism simply as an expression of human opinions and ideas.  The Heidelberg Catechism expresses Reformed beliefs, but it is not the Bible.  It is true that the Catechism is not the Bible and it is true that it expresses Reformed beliefs – but there is more that needs to be said.

17-04-2013 De Bazuin - T.L. Bruinius- Frederik de Vrome - 450 jaar Heidelbergse Catechismus (6)

In het vorige artikel hebben we gezien hoe de Heidelbergse Catechismus hèt leerboek van de Kerk werd. Het leerboek voor geloofskennis. Kennis die niet alleen maar verstandelijk is, maar die dicht bij het hart gebracht wordt.

Deel 5 staat niet online op gereformeerdkerkbladdebazuin.nl

20-03-2013 De Bazuin - T.L. Bruinius- Frederik de Vrome - 450 jaar Heidelbergse Catechismus (4)

In het vorige artikel zagen we dat in 1563 de Heidelbergse Catechismus werd vastgesteld in de gereformeerde kerk in de Palts. En dat de Nederlandse dominee Petrus Datheen, uit de vluchtelingengemeente in Frankenthal, het leerboekje vertaalde in het Nederlands. In 1565 kwam deze vertaling beschikbaar in de Nederlanden.

27-02-2013 De Bazuin - T.L. Bruinius- Frederik de Vrome - 450 jaar Heidelbergse Catechismus (3)

In het vorige artikel zagen we dat Frederik III op meerdere fronten strijd moest leveren. Tegen de roomse keizer, tegen de lutherse vorsten en in eigen land voor de doorwerking van de gereformeerde reformatie. Want dat laatste acht Frederik zijn roeping, om de Reformatie nu ook doorwerking te laten vinden in heel zijn gebied. Onder heel zijn volk.

20-02-2013 De Bazuin - T.L. Bruinius- Frederik de Vrome - 450 jaar Heidelbergse Catechismus (2)

In deze rubriek willen we de serie, die gestart is als hoofdartikel in De Bazuin nr. 6, vervolgen. Het vorige artikel sloten we af met de vraag: wat maakte de Palts, en wat maakte Frederik de Vrome zo bijzonder in de geschiedenis?

13-02-2013 De Bazuin - T.L. Bruinius - Frederik de Vrome - 450 jaar Heidelbergse Catechismus (1)

We kennen allemaal de Heidelbergse Catechismus. Op catechisatie leren de kinderen alle vragen van de catechismus uit het hoofd. Iedere zondagmiddag wordt de leer van de Kerk, de Bijbelse leer, uitgelegd en verkondigd aan de hand van de zondagsafdelingen van de Heidelbergse Catechismus. Heel gewoon voor echt gereformeerde kerkgangers. We zijn met de inhoud dan ook goed bekend. De uit het hoofd geleerde vragen en antwoorden blijven ons vaak ons hele leven bij. Ze helpen ons om de leer van de Bijbel paraat te hebben en daaraan vast te houden. Vraag het maar eens aan de ouderen onder ons.

Over de belangstelling in GKv voor 450 jaar Heidelbergse Catechismus:

jan-mrt 2013 - ds. D. de Jong - 40 DAGEN, OF 52 CATECHISMUS-ZONDAGEN - Zie Knoop 22 - citaat:

Op Nieuwjaarsdag 2013 vooruitkijkend tikte ik op Google, als vrucht van mijn balans opmaken aan het einde van 2012, onder meer de volgende twee onderwerpen aan: Heidelberger Catechismus, en Feest van genade. Hoewel van verschillende kanten aandacht werd gegeven aan het 450 jarig bestaan van de Catechismus, geen enkele plaatselijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) werd daarbij genoemd. Wel was er een indrukwekkende rij GKV's die heel veel aandacht en tijd bleken en blijken te besteden aan een boekje onder de titel "40 dagen: feest van genade" (door Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek, 11e druk 2012).

Gelijk zag ik het beeld van een balans of weegschaal weer voor me en bekroop me de gedachte: zou het wat de GKV's betreft zo zijn dat hoe zwaarder de ene schaal is (die van het boekje "Feest van genade"), des te lichter is en wordt die van de Heidelberger Catechismus?

02-03-2013 werkenaaneenheid.nl - Een PKN ds. over belangstelling HC in gereformeerd orthodoxe kring - citaat:

De indruk die ik al met al kreeg was dat de populariteit van de HC zelfs in gereformeerd-orthodoxe kring tanende is. De jongere generaties ontbreekt ook hier. Het bezoek in de tweede dienst waar de catechismus wordt gepreekt, loopt terug.

Een wat kritischer commentaar uit de GKv:

04-09-2013 josdouma.wordpress.com - Waarom ik het 450-jarig feestje van de HC niet mee vier - enige citaten:

Ik vind die aandacht voor de Heidelbergse Catechismus persoonlijk nogal teveel van het goede. We belijden tenslotte dat het een menselijk geschrift is.

(...)

De HC is niet volmaakt en ook wel erg historisch bepaald. Ik wil daar in deze blogpost een kantekening aan toevoegen die te maken heeft met de opbouw van de Catechismus. Ik vraag me namelijk af hoe blij we er nu eigenlijk mee moeten zijn dat de geloofsbeleving van ontelbare gereformeerde christenen al eeuwenlang gekleurd wordt door de drieslag ellende-verlossing-dankbaarheid en door specifieke HC-accenten die ten koste gaan van andere Bijbelse accenten.

(...)

In de woorden van Hans Burger: ‘Er zijn nogal wat punten te ontdekken waar de zwakke punten van de structuur van de centrale theologische redenering van de Catechismus enerzijds en de zwakke punten in ons geloofsleven anderzijds merkwaardig goed op elkaar passen.’

En zo komt de vraag op of het niet goed zou zijn om gebruik te maken van een alternatieve structuur om het evangelie te presenteren aan nieuwe gelovigen en aan catechisanten. Dat is dan ook de reden dat ik zelf het komende jaar het boek ‘Eenvoudig christelijk’ van Tom Wright als uitgangspunt neem voor een jaargang belijdeniscatechisatie. Wat is de hoofdstructuur van deze evangeliepresentatie? Daarover gaat een volgende blogpost.

Ds. Jos Douma verwijst in deze blog naar een artikel van Hans Burger in Radix (2001) "EVANGELIEPRESENTATIE EN DE STRUCTUUR VAN DE BELIJDENIS". Volgens dr. Burger is hij over de inhoud van dit artikel nog aangesproken bij classisexamen voor preekbevoegdheid in 2001 (door ene ds EH uit K). Was geen probleem.
Het gaat ds. Jos Douma hierbij primair om de hoofdstructuur van de HC (zonde, verlossing, dankbaarheid) en specifieke HC-accenten die ten koste gaan van andere Bijbelse accenten.
Ds. M.J. Schuurman (Hervormde gemeente) reageerde op Douma's weblog als volgt:

Iets meer recht doen aan de Heidelberger Catechismus mag wel:
(1) De structuur is niet christologisch bepaald, maar trinitarisch van opzet.
(2) Dat zonde puur in termen van recht aan de orde komt, is niet correct. Het woord ellende betekende in die tijd ballingschap. (‘uitlandig’) De meeste gereformeerden waren in die tijd ballingen.
Toegepast op het geloof: waaruit kent u uw ballingschap (dwz leven buiten de gemeenschap met God)?
De HC is bezig met de vraag: hoe kom ik weer terug in die gemeenschap? en hoe leef ik er uit? Dat hoeft toch niet tegen discipelschap uitgespeeld te worden?
(4) Het belangrijkste principe van de gereformeerde traditie is de eer van God. Dat wijkt toch niet zoveel af van het koninkrijk van God.

Wat mij betreft hoeft de HC niet één-op-één te worden overgenomen in deze tijd, maar iets meer respect voor de HC als poging om het evangelie in een bepaalde tijd te verwoorden mag wel.

Mede vanwege de vele (interessante) reacties op het artikel van ds. Jos Douma, ook op twitter, schreef Hans Burger een gastblog op josdouma.wordpress.com op 6 september 2013: De Heidelbergse Catechismus als de bril waarmee je de Bijbel leest. Een paar citaten:

Maar wat gebeurt er als wij generatie na generatie diezelfde tekst blijven gebruiken? Dan gaat de selectie en de ordening van de HC in onze genen zitten, terwijl de situatie van de leerlingen verandert. Dan is het risico, dat de HC onze spiritualiteit en ons geloof gaat domineren.

(...)

Het kader van de HC wordt zomaar de bril waarmee je Bijbel leest.

(...)

Het domste wat je kunt doen is ontkennen dat de HC de bril kan worden waarmee je de Bijbel leest. Wie wijs is, stelt zich de vraag: in hoeverre is de HC mijn leesbril? En wanneer helpt de HC mij bij het Bijbellezen, wanneer niet?

Op 9 september publiceerde ds. Jos Douma het artikel "TomTom Wright: ellende-verlossing-dankbaarheid, maar dan anders" met zijn alternatief voor de Heidelbergse Catechismus en heeft die gevonden in een boek van Tom Wright: 'Eenvoudig christelijk'. Enige citaten:

In elk geval ben ik op zoek naar wat ik maar even noem een bijbelse, frisse en eigentijdse evangeliepresentatie die (jonge) mensen vandaag helpt om hun geloof op een relevante en overtuigende manier te verwoorden en te beleven.

(...)

Op heel overtuigende wijze laat Wright zien hoe bij uitstek het christelijke verhaal zichzelf aanbiedt ‘als de verklaring van de stem waarvan we de echo horen in het zoeken naar gerechtigheid, de zoektocht naar spiritualiteit, het verlangen naar relaties, het smachten naar schoonheid’ (blz. 59). Verlossing is daarvoor een geschikte term, maar dan wel in een veel bredere betekenis dan dat verlossing alleen maar is vergeving van de zonden (zie ook Wrights ‘Verrast door hoop’ waar hij een vernieuwende beschrijving geeft van de term verlossing).

En niet ‘dankbaarheid’ zet de toon maar de schitterende realiteit dat we als kinderen van God zijn beeld mogen weerspiegelen: je gaat lijken op wat je vereert!

Laatst aangepast op maandag 02 december 2013 11:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]