Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Vrijgemaakten gaan hun eigen gang volgens NGK ds. B(ob) Wielenga

Vrijgemaakten gaan hun eigen gang volgens NGK ds. B(ob) Wielenga

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Opgepikt van eeninwaarheid.info het volgende Signaal

15-12-12 Opbouw 24/11/12
Ds. B(ob) Wielenga is nogal verbaasd over een stukje van prof. A.L.Th. de Bruijne in De Reformatie:
"Professor Ad de Bruijne moet het me maar vergeven. Ik wreef mijn ogen uit bij het lezen van zijn stukje in De Reformatie van 5 oktober 2012 over (in)formele oecumene. De vrijgemaakte kerken die ik mij herinner van voor 1980 zijn niet meer. Wat hij nu schrijft over oecumenische betrekkingen tussen kerken is daar het bewijs van.
Voordat de GKv overgaat tot het aangaan van kerkelijke relaties moet men elkaar eerst over en weer als ware kerken van Christus erkend hebben. Daarbij spelen uiteraard de gereformeerde belijdenisgeschriften een belangrijke rol. Dat levert wel een groeiend, maar toch nog beperkt aantal zusterkerken op, zeker in eigen land (alleen de CGK). Vrijgemaakten gaan in de kerkelijke praktijk intussen echter hun eigen gang. 'Opgewekt bewegen zij zich op breed samengestelde conferenties, compleet met diensten en avondmaalsvieringen.'

Een 'buitenstaander' toont het ook al aan. Vanaf de jaren 80 is de leer stiekem veranderd waardoor de vrijgemaakte kerken niet meer zijn. Toen - nu alweer zo'n dertig jaar geleden - speelden de belijdenisgeschriften een belangrijke rol. In de praktijk is daar tegenwoordig afscheid van genomen.

Waar de GKv officieel waarborgen wil zien dat een kerk echt gereformeerd is, herkennen vrijgemaakten overal broeders en zusters in de Heer. Dit brengt De Bruijne tot een opmerking die zo in de Open Brief had kunnen staan: 'Maar telt alleen de gereformeerde traditie kerken van Christus? (...) Oecumene lijkt mij ook dat kerken en christenen uit verschillende tradities, die toch allen merkbaar Jezus willen navolgen, elkaar dienen met wat elk van Christus kreeg, van elkaar leren en elkaar zo nodig aanspreken op wat zwak of verkeerd is.'

Het lijkt wel of de GKv-ers na het, overigens terecht, afwijzen van de leer van ds. Hoorn (die zei dat er alleen maar gelovigen in zijn kerk konden zijn, niet daarbuiten) radicaal en extreem naar de andere kant zijn doorgeslagen. Kerken en gelovigen hoeven helemaal niet meer gereformeerd te zijn om te worden (h)erkend. Het gereformeerde verleden wordt afgedaan als een subcultuurtje alsof het een klein stroompje met hele hoge oevers was waardoor er geen zicht meer was op wat zich daarbuiten afspeelde. Nu is het kleine stroompje opgegaan in de grote, brede rivier, terwijl men zich nog steeds, ten onrechte, gereformeerd blijft noemen, ook al is het kleine stroompje niet meer zichtbaar.

Let wel: ik zeg niet dat De Bruijne de OB ondertekend zou kunnen hebben. Uiteraard niet! De meeste buitenverbanders van toen wilden dat al niet. Maar hij verwoordt hier toch een gevoelen dat in de jaren '60 sterk leefde binnen de latere NGK. Ik ben dankbaar voor zijn opmerkingen, die niet iedereen binnen de GKv hem in dank za| afnemen.

De OB staat voor de Open brief d.d. 31 oktober 1966 aan de 'Tehuis-Gemeente' in Groningen. Het werd geschreven door 18 dominees en enkele leden van de GKv die het niet eens waren met de schorsing en afzetting van een dominee door een kerkenraad. Die dominee ging vervolgens apart vergaderen met een aantal kerkleden onder de naam 'Tehuis-Gemeente'. De Open Brief schrijvers gingen toen niet de kerkelijke weg, maar schreven een open brief omdat zij daarmee alle kerken wilden dienen. Zij streden in die open brief tegen het, wat zij noemden, het vrijmakingsgeloof en vrijmakingsideologie wat zij niet deelden. Ik citeer het volgende uit deze Open Brief:

Zo stuwt het 'vrijmakingsgeloof' al jaren de centrale beweging in onze kerken. Een geloof dat soms officieel kerkelijk, maar veelal semiofficieel, ten nauwste verbonden wordt aan onze geloofsbelijdenis. De vrijmaking vond plaats overeenkomstig art. 28 N.G.B. Het zou geweest zijn een zich voegen bij de ene ware kerk, die onze geloofsbelijdenis conform de Schriften kent. Deze ware kerk wordt in deze landen vergaderd op de aloude grondslag van de Gereformeerde Kerken, nl. Gods Woord en de drie formulieren van enigheid, terwijl haar kerkelijk samenleven alhier wordt geregeld door de Dordtse kerkenordening. De vrijmaking, die tegen confessionele insluipsels en kerkrechtelijke misgrepen en verschuivingen het historisch Gereformeerd karakter van de kerk alhier handhaafde, bewaarde ons zo bij Gods ene kerk op aarde. Zo werd het tot een confessionele aangelegenheid herleid, dat de bedding van Christus' kerkvergaderende activiteit via de vrijgemaakte kerken loopt. Zodanig, dat wie in deze stroom wil meegenomen worden, zich met de vrijgemaakte kerken heeft te verenigen. Alsook, dat wie hereniging zoekt met zijn gescheiden broeders, uit de koers raakt. Want wie niet met Christus vergadert, die verstrooit.
Doordat dit vrijmakingsgeloof zo met confessioneel gezag bekleed wordt, wordt dit geloof voor velen onder ons wel zeer verbindend. Het waarachtig kerklidmaatschap komt ermee in het geding.

Er was namelijk daarvoor positief gereageerd op een verzoek tot contactoefening met de gereformeerde kerk (synodaal) te Groningen. De briefschrijvers noemden de vrijmaking van 1944 een broedertwist. Maar let op het verschil met prof. De Bruijne: in de open brief draaide het nog om contactoefening met een gereformeerde kerk (synodaal), maar prof. De Bruijne gaat veel verder. Hij heeft het over kerken en christenen uit verschillende tradities (!), niet alleen de gereformeerde traditie telt kerken van Christus (de vraag stellen is haar beantwoorden) en hij benoemt dat als 'oecumene'. Hij verwoordt hier niet alleen maar een gevoel uit de zestiger jaren, maar gaat veel verder.

Verder met het artikel van ds. B(ob) Wielenga:

Laten we wel bedenken dat de tijden sinds het verschijnen van de OB veranderd zijn. Uit angst en onzekerheid daarover proberen sommigen de verandering van de tijd binnen de kerk tegen te gaan. Alsof God niet met de kerk door de tijden meetrekt. Onze Heer blijft dezelfde. Gisteren, vandaag en altijd. Daarom kunnen kerken met de tijd mee veranderen zonder hun identiteit in Christus te verliezen."

Proberen sommigen uit angst en onzekerheid de verandering van de tijd binnen de kerk tegen te gaan? Dat zou trekken aan een dood paard zijn, want je kunt de tijden niet veranderen. De tijd verandert elke seconde. Ook de mensen en de cultuur veranderen steeds sneller. Maar dat is hier ook niet het echte probleem.

Het werkelijke probleem is dat de GKv in de praktijk naast het fundament is komen te staan. Men heeft daarom niet meer het recht om de naam Gereformeerd te dragen, want hun voormalig stroompje is praktisch al opgegaan in een veel grotere, bredere, meer algemene christelijk pluriforme rivier. Het moet alleen nog worden geformaliseerd. Binnen het gereformeerd onderwijs ligt er al een voorstel om het te formaliseren.

Wie heeft nu nog het lef - sorry: het geloof en de trouw - om op te komen voor de leer van de drie formulieren van eenheid, wie durft dit nog openlijk te verdedigen en de dwaling aan en af te wijzen, te weerleggen, te bestrijden en te helpen weren in de GKv ? Waar is het vuur gebleven?

 

JT

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:33  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]