Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Broeder weg - Lourens Heres ND Waardevolle uitgave versus ingrijpende vertekening

ND Waardevolle uitgave versus ingrijpende vertekening

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

'Waardevolle uitgave' versus 'ingrijpende vertekening'

Geplaatst: 03 januari 2009 05:00, laatste wijziging: 02 januari 2009 21:09

door onze redacteur Gerald Bruins


Prof. C.J. de Ruijter. |foto Nederlands Dagblad/Jaco Klamer


KAMPEN - Een student theologie is verontrust over de koers van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Hij publiceerde er een boekje over. Een vertekening van de realiteit, zegt rector Kees de Ruijter.


Over het kerkelijk conflict in Kampen, dat speelt in vrijgemaakt-gereformeerde kring, is opnieuw een boekje geschreven. Onder de titel Broeder weg schildert Lourens Heres (1980), theologiestudent in eerst Kampen en nu bij de christelijk-gereformeerden in Apeldoorn, zijn kerkverband in sombere tonen. De vrijgemaakten zijn zo in de greep van het postmodernisme geraakt, dat de gereformeerde waarheid op veel terreinen geweld wordt aangedaan, is kort door de bocht zijn aanklacht.

Zijn werkje, dat leest als een pamflet, loopt uit op een positiebepaling in een meningsverschil onder de Kamper gereformeerden. Heres gaat pal achter de Ichthusgemeente van ds. E. Hoogendoorn staan. Die was eerst predikant van de Eudokiakerk, de vrijgemaakt-gereformeerde kerk van Kampen-Noord, maar in 2006 zette de kerkenraad hem af op beschuldiging van ,,openlijke scheurmakerij''. Al sinds 2004 belegt de predikant met een gedeelte van de gemeente eigen diensten in het Ichthus College in Kampen.

Het boekje is verschenen bij Ipenburg uit Elburg. Opmerkelijk, omdat de man achter deze kleine uitgeverij, Rien Ipenburg, vorig jaar zelf ook een boek schreef over de Kamper kwestie: Het Woord gaat voort... Hoe een kerkenraad in Kampen (weer) geschiedenis schrijft . Daarin staat onder meer een interview met Hoogendoorn, maar een reactie van de andere partij ontbreekt. De kerkenraad van de Eudokiagemeente wilde niet reageren om de synode, die zich nog moest buigen over de zaak, niet voor de voeten te lopen, verklaarde de uitgever toen. Het was Ipenburgs bedoeling een neutrale positie in te nemen.

Richtingen
Maar is dat beeld nog vol te houden als je een boek publiceert van een verklaard medestander van Hoogendoorn, die ook nog eens stage loopt in de Ichthusgemeente? Jawel, zegt Ipenburg volmondig. Hij is slechts intermediair en ,,een boek uitgeven betekent niet dat je je daarmee identificeert''. ,,Ik schatte in dat het boek goed zou verkopen en Heres heeft een consistent verhaal geschreven. Het boek is het uitgeven waard. Dat is voor mij voldoende.''

Wel beaamt de uitgever dat het boek van Heres past in de visie die hij uiteenzette in zijn eigen werk: de vrijgemaakt-gereformeerden moeten ruimte bieden aan de richtingen die in deze kerkgemeenschap zijn ontstaan. ,,Ze moeten in ieder geval erkennen dat er modaliteiten zijn en de Ichthusgemeente een plaats gunnen in hun kerkverband.''

De uitgever zegt bereid te zijn ook de mening van de Eudokiagemeente te publiceren. ,,De vraag ligt er nog, maar ze willen nog steeds niet. Als ze morgen bij mij komen met het manuscript van hun boek, geef ik het uit.''

Ipenburg reageert ontkennend op de vraag of hij persoonlijk betrokken is bij de 'kwestie Kampen-Noord'. Hij is van hervormden huize, lid van de Protestantse Kerk in Elburg. Zijn interesse voor de Kamper kwestie is ontstaan door zijn werk. Hij is een van de auteurs van het Handboek Christelijk Nederland , dat het christendom in ons land in al zijn verdeeldheid boekstaaft. ,,Je moet weten dat sommige vrijgemaakt-gereformeerden in Kampen voor de derde keer een kerkelijke breuk in hun leven meemaken.''

Afval
Lourens Heres neemt in zijn boek fors stelling. Waar de vrijgemaakt-gereformeerde synode in 2005 vaststelde dat het Kamper conflict draait om verstoorde menselijke verhoudingen, zijn volgens hem Schrift en belijdenis in het geding. De Ichthusgemeente hoort in zijn ogen thuis bij die verontruste gemeenten en predikanten die willen vasthouden aan de gereformeerde waarheid. En daar wordt in de kerken waar hij lid van is op grote schaal van afgedaan, vindt de student, die spreekt van ,,een crisis'' en een ,,verstikkend klimaat''. ,,De hartstochtelijke wens om gereformeerd te blijven wordt kennelijk niet meer gewaardeerd. Het wordt zelfs tegengewerkt.''

De 'afval' die Heres waarneemt binnen de vrijgemaakte kerken en die hij een knieval voor het postmodernisme noemt, ziet hij terug bij de Kamper hoogleraren A.L.Th. de Bruijne en C.J. de Ruijter. ,,Zij willen de Bijbel graag begrijpelijk en toepasbaar maken in onze tijd. Maar ze versluieren dat de Bijbel zelf duidelijk is, omdat de Here daarin rechtstreeks tot Zijn volk spreekt. En waar de Bijbel in hun ogen onduidelijk blijft, vullen ze het aan met kennis van buiten de Bijbel. Op die manier krijgt de wetenschap invloed ten koste van Gods Woord. Helaas moeten we constateren dat deze theologen geen weerstand bieden aan het postmoderne denken, maar eigenlijk een prooi zijn van dat denken.''

De generale synode van Zwolle-Zuid buigt zich in januari nog een keer over het Kamper conflict. Heres roept zijn kerken op trouw te blijven aan de Ichthuskerk, volgens hem de enige wettige voortzetting van de gemeente. ,,Wanneer we de kerkenraad van Kampen-Ichthus laten vallen maken wij ons metterdaad mede schuldig aan kerkscheuring. En dat is één van de zwaarste zonden die er zijn. Voor de eenheid van de kerk heeft Christus Zijn lichaam gegeven.''

Het kan komen tot een oproep om afscheiding, schrijft hij dreigend. ,,Afscheiding is dan niets anders dat een gedwongen afscheiding. We mogen en moeten die stap zetten, als het vrijgemaakte kerkverband de eenheid met gehoorzame broeders en zusters verbreekt.''

Hartenkreet
Prof. Kees de Ruijter, rector van de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit Kampen, beschouwt Heres' boek als een bezorgde hartenkreet, maar ook als een ernstige aanklacht. Waarnemingen rond oppervlakkige prediking, verwereldlijking en verzwakking van zondebesef binnen zijn kerken herkent en deelt hij ,,van harte''. ,,Binnen de Gereformeerde Kerken is inderdaad vatbaarheid voor de 'tijdgeest', zoals we dat overigens ook in andere 'orthodoxe' kerken kunnen waarnemen.''

Toch vindt hij het beeld dat Heres oproept eenzijdig. ,,Openheid voor de taak van de kerk in deze wereld, stimulansen tot leven in heiliging en geestelijke ontwikkeling, herontdekking van de Schrift en de gereformeerde traditie, het zijn aspecten van het vrijgemaakte leven die buiten beeld blijven. En op deze punten zijn in de Gereformeerde Kerken krachten actief die juist willen breken met de tijdgeest en keuzes stimuleren voor leven uit geloof alleen.''

Heres' boek levert volgens De Ruijter een ,,ingrijpende vertekening'' van de ,,kerkelijke en theologische realiteit'' binnen zijn kerken. ,,De schets die hij geeft van de opvattingen van enkele docenten is deels fragmentarisch, deels zelfs onjuist. Zijn theologische analyse mist de diepte en de breedte die juist eigen is aan de gereformeerde traditie. Daardoor wordt die traditie verengd tot een eigen variant waarmee andere de maat wordt genomen.''

De suggestie dat de hoogleraren, die lid zijn van de Eudokiakerk, zich niet meer konden vinden in de theologische keuzen van ds. E. Hoogendoorn, wijst de rector van de hand. Geen van hen nam afstand van Hoogendoorns ,,gezonde Schriftuurlijke en confessionele uitgangspunten''. Omgekeerd, aldus De Ruijter, heeft de predikant al die jaren de Kamper hoogleraren nooit aangesproken op theologische afwijkingen. ,,De scheuring in Kampen-Noord, waarover de synode van Zwolle-Zuid nog zal moeten oordelen, heeft dan ook niets te maken met theologische verschillen'', aldus de rector, die Heres verwijt met zijn betoog ook nog eens de kerkelijke rechtsgang te beïnvloeden.

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]