Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV RD&ND: Symposium Zwolle: Samenwonen rukt op, ook in de kerk

RD&ND: Symposium Zwolle: Samenwonen rukt op, ook in de kerk

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

17-01-2013 refdag.nl - Symposium Zwolle: Samenwonen rukt op, ook in de kerk - Inleiding:

ZWOLLE – Ongehuwd samenwonen komt ook binnen de kleinere gereformeerde kerken steeds vaker voor. Tot woensdag werd daar niet al te openlijk over gesproken.

Citaat:

Het is opmerkelijk dat er in orthodox-gereformeerde kring veelvuldig over homoseksualiteit wordt gesproken, maar nauwelijks over samenwonen, stelde Derks. Als verklaring opperde hij: „Over homoseksualiteit kun je als kerkmens makkelijk spreken omdat je zelf buiten schot blijft. Discussiëren over samenwonen gaat ook altijd over eigen seksualiteit en daarom staat dat onderwerp in de kerk minder op de agenda.”

en

Als een kerk en kerkmensen werkelijk de diepte van de zondevergeving zouden ervaren, dan zou ook de kerk weer een gemeenschap van mensen met verschillende karakters kunnen worden, aldus ds. Vreugdenhil.

Zie ook nd.nl - De kerk is in de ban van de ring - Inleiding:

ZWOLLE - Op de vraag of samenwonen wel of niet mag, kwam woensdag tijdens een congres van de Gereformeerde Hogeschool geen eenduidig antwoord.

Wel stof tot nadenken: 'We moeten in de kerk niet in de ban van de ring zijn, maar in de ban van het evangelie.' Wie hoopte op het GH-congres over samenlevingsvormen in de kerk - titel: 'In de ban van de ring' - een antwoord te krijgen op de vraag of samenwonen wel of niet mag, kwam bedrogen ...

Zie ook de volgende citaten:

 

23-02-2013 gereformeerdekerkblijven.info - N. van Dijk - In de ban van de ring of de geest van de tijd

23-11-2012 bderoos.wordpress.com - De Here herstelt de wereld - citaat:

Christenen zijn, zo wordt gesteld, tegen homo’s. Wát een nonsens! Christenen zijn helemaal niet tegen mensen met een homoseksuele geaardheid. Christenen zijn tegen het praktiseren van die geaardheid; zeg maar even: tegen het samenwonen van homo’s als getrouwden.

en 19-11-2012 bderoos.wordperss.com - Augustinus: gepassioneerd pastor en prediker - citaat:

Wij willen graag ruimte voor onszelf. Samenwonen is bij veel jongeren in. Heel wat mensen zijn op zoek naar zichzelf. Heel wat jeugdige burgers laten de adviezen van vader en moeder voor wat zij zijn. Zij willen éigen keuzes maken. Zij willen zelf argumenten zoeken voor hun persoonlijke manier van doen.

en vooral ook 21-05-2012 bderoos.wordpress.com - Veranderende visie? - citaat:

In verband met de relevantie van artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis schreef de Gereformeerd-vrijgemaakte dr. A.N. Hendriks eens: het komt aan “op gehoorzame trouw aan wat zijn kerk [= de kerk van Jezus Christus, BdR] kenmerkt: het onderhouden van de zuivere prediking, de zuivere bediening van de sacramenten en de rechte handhaving van de kerkelijke tucht”[8].
Op zichzelf ben ik dat met de dominee eens.
Maar de vraag is natuurlijk waarin we die trouw dan zien. In prediking waarin de eigen geloofsbeleving geregeld meer aandacht krijgt dan Gods Woord? In een Avondmaalsbediening waaraan bijvoorbeeld ook leden van de Protestantse Kerk deelnemen? In het zwijgen rond situaties waarin kerkleden samenwonen?
Laat ik eerlijk zijn: in de GKv – en overigens ook in heel wat andere kerken – zie ik, als het over deze dingen gaat, een tendens van ontrouw. Een tendéns: in de gegeven omstandigheden kan men niet meer over incidenten spreken. Óntrouw: mensen en hun gevoelens krijgen, voor zover ik dat zien kan, maar al te vaak voorrang op het oordeel dat God in Zijn Woord geeft.

en18-04-2012 bderoos.wordpress.com - Romeinen 16: Paulinisch appassionato - citaat:

De Gereformeerd-vrijgemaakte dominee J.R. Visser zei in een preek over Romeinen 16 eens: “Wie zijn dus de mensen die tweedracht zaaien? Wie zijn de mensen die anderen in de weg staan en de echte onderlinge verbondenheid verbreken?
Dat zijn de mensen die van leer van Gods eigen Woord afwijken. Dat zijn de mensen die zeggen dat je ook wel op een andere manier kunt leven dan volgens de normen die de HERE in de Bijbel geeft. Dat zijn de mensen die ongehuwd samenwonen, die homoseksuele omgang, abortus en euthanasie met allerlei mooie woorden  de mensen en ook een christen toch wel willen toestaan. Die zeggen dat je daar in onze tijd en cultuur niet zo stellig over moet zijn.

29-02-2012 kerkplein.wordpress.com - Johan van Veen - Tucht op de tocht - citaat:

Dat tuchtoefening zich vaak beperkt tot zonden tegen het zevende gebod valt niet te ontkennen. Dat heeft nog een andere oorzaak. In veel gevallen is daarover weinig verschil van mening. Zeker wanneer het gaat om overspel of om sexueel misbruik bestaat er een grote mate van eensgezindheid dat dit in de gemeente van Christus niet getolereerd kan worden. Over andere zaken is er minder eenstemmigheid. Natuurlijk, wanneer bekend wordt dat een gemeentelid zich aan financiële malversaties of aan fraude heeft schuldig gemaakt, zal waarschijnlijk niemand bezwaar aantekenen tegen tuchtoefening. Maar hoeveel instemming mag nog verwacht worden wanneer iemand onder de tucht wordt gezet die de zondag als een gewone dag beschouwt en structureel en langdurig de zondagse erediensten verzuimt? Wordt dat nog als zonde tegen het vierde gebod gezien? En wanneer een gemeentelid weigert de ambtsdragers tot zijn huis toe te laten, geldt dat nog als zonde tegen het vijfde gebod? Overigens brokkelt de eensgezindheid ten aanzien van zonden tegen het zevende gebod ook behoorlijk af. Ik wijs hier op de discussies over ongehuwd samenwonen en over homosexuele relaties.

10-06-2011 gerformeerdekerkblijven.nl - prof. J. Douma - Kort commentaar 5-9 - citaat:

Terwijl het homoseksueel samenwonen in de GKv wordt afgewezen (onlangs nog door de synode van Groningen-Zuid 2008), wordt in de NGK-formulering uitgegaan van de geoorloofdheid van een dergelijke homoseksuele relatie. De te onderzoeken vraag is immers voor de NGK, of mensen die homoseksueel samenleven ook ambtsdrager kunnen worden! Dat ik dit niet verkeerd interpreteer, blijkt me uit een advies dat prof. De Bruijne in deze zaak geeft. Hij merkt onder meer op:
‘Zoals de zaken onder ons formeel liggen, liggen ze niet feitelijk. Het is een kwestie van tijd voordat ook onder ons plaatselijke kerken tot een volstrekt ander beleid overgaan op dit punt dan de officiële lijn. Ik krijg daar nu al allerlei aanwijzingen voor. Van velen schuift het standpunt, ook onder onze voorgangers en zeker onder andere academici. Het zou niet de eerste keer zijn dat we eerst de boot afhouden en vervolgens alsnog een vergelijkbaar proces in moeten’.
Deze welwillendheid tegenover de NGK houdt alvast rekening met het verschuiven van de panelen! Ik hoef niet duidelijk te maken, dat deze welwillendheid om zich bij moderne standpunten aan te sluiten, niet correspondeert met wat ik zelf onder welwillendheid versta. Ik zou zeggen tegen de NGK: wij aanvaarden als GKv uw uitgangspunt niet en moeten u daarom meedelen dat u op onze steun niet kunt rekenen.

2010 - gereformeerdekerkblijven.nl - prof. J. Douma - Het christelijk leven - 4.16 De Reformatie - Citaat:

Veel lezers hebben het gevoel dat zij geen begeleiding in hun kerkelijk leven meer krijgen. Het ontbreken van mensen die als leider en gids in de pers hun broeders en zusters een duidelijke weg wijzen, is niet toevallig. De overtuigingskracht om in allerlei kwesties een duidelijk en beslist antwoord te geven, is verzwakt.
Neem een artikel in De Reformatie van 4 juni 2010 over ‘Trouwen na samenwonen’. Vrijwel niemand van de jongeren die ongehuwd samenwoont, ziet daar enig kwaad in, aldus de schrijver. De norm is belangrijk (niet samenwonen), maar die norm zegt niet alles, zo vervolgt hij. Waar staat iemand, welke kant gaat hij op? Loopt iemand weg van God, of gaat Hij naar Hem toe? Etc. ‘Er is een groot verlangen om God te leren kennen, los van allerlei kerkelijke gewoonten’, meent de schrijver.
Is het nu zo dat jonge mensen ontdekken dat God het huwelijk wil, en kiezen zij daarvoor alsnog, dan  ‘hoeven we geen grote schuldbelijdenis te vragen’, oordeelt hij. Er is wel één norm, ‘maar er zijn zoveel verschillende omstandigheden’, aldus de schrijver.
Twintig jaar geleden zou in De Reformatie op de norm gewezen zijn en zou over ‘samenwonen’ niet verzachtend gesproken zijn. Het is ook moeilijk voor te stellen dat er onder de samenwonenden een groot verlangen is om God te leren kennen, ‘los van allerlei kerkelijke gewoonten’. Of er wel of niet een grote of kleine schuldbelijdenis moet volgen, zou destijds wel heel vreemd geklonken hebben. Van allen zou de erkenning gevraagd worden dat geslachtelijk verkeer vóór het huwelijk zondig is.
Overigens meen ik te mogen zeggen dat er twintig jaar geleden niet hard geoordeeld werd over ‘vooruitgrijpen op het huwelijk’. Meestal was er begrip voor zulke struikelingen. Maar juist duidelijke en heldere tucht had een sanerende invloed op gemeenten en op haar (jonge) leden.
De huidige tucht maakt vaak een boterzachte indruk. Laten wij hier eens uitgaan van wat Kol. 4,6 van ons vraagt. De Statenvertaling gaf Kol. 4,6 treffend weer, waar zij over het bereiken van mensen zegt:: ‘uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd’. NBV zegt het ook mooi: ‘vriendelijk, maar beslist!’ Als dat wat ‘beslist’ gezegd moet worden, er aarzelend uitkomt, schiet vriendelijkheid tekort. Dat geldt voor onze evangelisatie in het aanspreken van buitenstaanders, maar evengoed voor het bereiken van onze eigen mensen, jong en oud in de prediking en in de tucht.

Laatst aangepast op vrijdag 22 februari 2013 23:48  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]