Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Archief Broeder weg - Lourens Heres C.A. Kabboord - Ieder zijn eigen waarheid

C.A. Kabboord - Ieder zijn eigen waarheid

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Print Ieder zijn eigen waarheid

C.A. Kabboord

‘Broeder weg’ en Kampen-Noord

Ieder zijn eigen waarheid….. een verschijnsel dat samengaat met het postmoderne denken van deze tijd: de hedendaagse acceptatie van waarden als pluralisme en tolerantie. Het postmoderne denken dat wel wordt beschouwd als het overtreffen van het modernisme waarin het gaat om eenstemmige concepten, grote waarheden, gesloten modellen en consistente fundamenten. Het postmoderne denken neemt afscheid van welomlijnde visies en van het ware geloof, de grote woorden. Dat denken is minder dogmatisch en gaat uit van diversiteit en tolerantie.
Theologiestudent Lourens Heres schreef een boekje “Broeder weg” 1 waarin hij de gevaren van het postmoderne denken voor de kerk naar voren brengt. Het gaat daarbij over de ingrijpende koerswijziging van de Gereformeerde Kerken vrijg. (GKv) in deze tijd en hoe de ondermijning van het gezag van Gods levende en krachtige Woord scheiding werkt. Heres bepleit het klassiek gereformeerde denken 2 i.p.v. het (ten dele) meegaan met de tijdgeest inclusief de elementen vanuit het postmoderne denken. Het klassiek gereformeerde denken wordt dan bepaald door het eenvoudig willen leven in het Verbond dat de Here met Zijn volk heeft gesloten en dat Hij ons in Zijn Woord heeft geopenbaard. Daar hebben de Gereformeerde Kerken zich door de eeuwen heen aan willen houden; dat is de gereformeerde traditie. In het boekje wordt ook aandacht geschonken aan de kerkscheuring in Kampen – Noord: een conflict waarin naar voren komt dat het klassiek gereformeerde denken botst met het postmoderne denken. En waarbij er zelfs geen ruimte meer blijkt te zijn voor de ‘klassiek gereformeerde’ visie. Heres duidt op de onrechtvaardige wijze waarop gereformeerde ambtsdragers het veld moesten ruimen, terwijl deze broeders niet anders dan de immer aanvaarde en voorgestane gereformeerde koers voor ogen hadden. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen dat zelfs het ‘ieder zijn eigen waarheid’ niet meer werd gedoogd.

Prof. dr. C.J. de Ruiter en universitair docent drs. C.J. Haak  

Vanwege de rol van de Theologische Universiteit (de T.U. aan de Broederweg in Kampen) in dit verband reageert de rector prof. dr. C.J. de Ruiter desgevraagd in de krant op het boekje van Heres. 3 Omdat ten aanzien van de kwestie Kampen – Noord de vele ingebrachte bezwaren tegen het wegzetten van gereformeerde ambtsdragers nimmer deugdelijk weerlegd konden worden en de ontstane kerkrechtelijke jurisprudentie tot gevolg kan hebben dat ambtsdragers die klassiek gereformeerd willen blijven (denken) evenzeer c.q. op gelijke wijze aan de kant gezet kunnen worden, kijken we nu even in het bijzonder naar de reactie van de T.U. op deze kerkscheuring. 4
De rector van de ‘School der Kerken’, de school die betrouwbare dienaren des Woords moet opleiden voor de Gereformeerde Kerken, doet het volgens de berichten in de genoemde kranten voorkomen alsof de hoogleraren en docenten van de T.U. nimmer ook maar enige afstand hebben genomen van de gezonde Schriftuurlijke en confessionele uitgangspunten van ds. E. Hoogendoorn. En daarmee dus ook niet van het met deze predikant verbonden -niet afgetreden- deel van de kerkenraad van Kampen-Noord (wat later werd genoemd: de Ichthus kerkenraad). Dat men geen afstand had mogen en moeten nemen, omdat de prediking Schriftuurlijk en confessioneel was, is terecht gesteld. Maar ondanks dat werd de facto wel degelijk afstand genomen.
De voorstelling van zaken in de krant is niet alleen uiterst eenzijdig, zij is ook apert onjuist. Het lijkt er op dat de T.U. wil maskeren een kwalijke rol gespeeld te hebben. Dat is misschien wel te begrijpen maar in de kerk toch niet te billijken. Als de rector van de T.U. kennis had genomen van de onderhavige stukken die er zijn over de kwestie Kampen Noord, zijn eigen ‘dagboek’ had geraadpleegd en een faire voorstelling van zaken zou hebben voorgestaan, dan had hij op z’n minst de ‘boycotacties’ van hemzelf en een T.U-collega moeten noemen tegen de predikant en het kerkenraaddeel dat juist recht werd verschaft door de uitspraken van de classis 5. Wat is de reden geweest om juist die Schriftuurlijke en confessionele prediking te ‘boycotten’? Is het eerlijk om te doen alsof er bij de T.U.-docenten geen vuiltje aan de lucht is als het gaat om de bejegening van klassiek gereformeerde ambtsdragers?

‘Boycotacties’ van uit de T.U. frustreerden de rechtsgang

De handelwijze om juist de kerkdiensten waarin de eigen predikant voorgaat te verzuimen is toch kwalijk te noemen? Dat gedrag van het ‘boycotten’ staat toch haaks op wat Schrift en Belijdenis ons leren? En dat gedrag is indertijd weldegelijk aan de kaak gesteld. Het zegt nadrukkelijk iets over dat ‘andere geestelijke denken’ ten opzichte van het ‘gereformeerde denken’ inclusief het gereformeerde kerkrecht dat onderuit wordt gehaald. Het getuigt ook van verzet tegen het door de classis verschafte recht, spreekt het tegen; het is tevens een vorm van onrechtmatige en onheuse bejegening richting predikant en het zgn. minderheidsdeel van de kerken raad. Of moeten we deze praktijk zien als een voorbeeld van de T.U. dat zo ieder zijn eigen ‘waarheid’ en ‘recht’ mag hebben en manifesteren?
Ook 8 ambtsdragers van het zgn. meerderheidsdeel van de kerkenraad, die in strijd handelden met de kerkorde door niet te ratificeren en daarmee niet het beoogde recht herstelden, maar ook niet o.g.v. art. 31 KO in appel gingen, ‘boycotten’ de kerkdiensten 6. Doordat prof. De Ruiter en zijn collega hierin meegingen, manifesteerden zij openlijk hun steun aan het onrechtmatige handelen van het meerderheidsdeel van de kerkenraad. Dat is niet alleen het beïnvloeden van de kerkelijke rechtsgang, wat Heres wordt verweten, maar zeker ook het frustreren en het geven van steun aan het blokkeren van de kerkelijke rechtsgang.

Prof. dr. M. te Velde

Overigens bleef de bemoeienis van de T.U. niet beperkt tot deze ‘boycotacties’ tegen het recht. Ook de acties van andere T.U. hoogleraren waren bepaald niet gericht om het recht van het niet afgetreden kerkenraaddeel incl. predikant te beschermen.
In een van de brieven 7 gericht aan de Particuliere Synode staat onder meer iets over de rol van prof. dr. M. te Velde in dit verband:
‘Het is spijtig te constateren dat een lid van de gemeente Kampen - N, prof. dr. M. te Velde, alleen voor het zgn. meerderheidsdeel van de kerkenraad een kerkelijk adviseurschap heeft bekleed, en zodoende de dubieuze rol op zich heeft genomen om het proces van kerkenraad- en gemeenteafbraak actief te bevorderen. Toen wij ervan hoorden, hebben wij hem er kritisch op aan gesproken. Kon echter de goede trouw van deze broeder nog verondersteld worden, toen hij zijn dochter al enige tijd de catechisatie van de predikant onthouden had, bleek dat hij een persoonlijk belang als gemeentelid verstrengelde met het meerderheidsbelang als adviseur. De classis bracht hierop de vereiste correctie aan door – overigens laat in het parcours – in de persoon van prof. dr H. Selderhuis de onafhankelijkheid van het adviseurschap enigszins veilig te stellen. In een ethische kwestie van ‘samen uit, samen thuis’ had trouwens beter prof. Den Hertog kunnen adviseren. Er zijn sterke aanwijzingen dat hetzelfde gemeentelid – en nu in het traject van appèl – opnieuw als adviseur van de classis is opgetreden. De slotsom is dat een eventueel door de classis aangereikt plaatje van de problematiek van de kerk van Kampen-Noord zwaar is ingekleurd door een gemeentelid dat op volstrekt onaanvaardbare wijze op kerkenraad- en mogelijk op classisniveau als kerkelijk adviseur een duidelijk persoonlijk belang met kerkelijke middelen heeft proberen veilig te stellen. Het is zaak deze achtergrond te doorzien, en deze kerkjurist in deze kwestie op Uw PS-niveau van enig adviseurschap uit te sluiten. In de wereld zou hij reeds zijn verdreven uit zijn beroepsgroep.’
Ook uit wat andere betrokkenen hebben gemeld blijkt dat deze hoogleraar zijn kind van de catechisatie van de eigen predikant heeft gehaald; dat is eveneens een soort van ‘boycot’ van het ambtswerk van de predikant en dít gedrag valt evenzeer niet te rijmen met wat Schrift en Belijdenis ons leren. Het idee dat de T.U. onafhankelijk staat in de zgn. kwestie Kampen-Noord is bepaald onjuist. Het optreden van sommigen getuigt eerder van ergernis over het recht dat de classis aanvankelijk tot tweemaal toe verschafte aan de eigen predikant en aan het zgn. minderheidsdeel van de kerkenraad, dan van een verstandige distantie of van het con amore delen van de klassiek gereformeerde visie van de predikant.

Prof dr. A.L.Th. de Bruijne (toen nog universitair docent)

Ook prof. dr. A .L. Th. de Bruijne heeft zich niet onbetuigd gelaten en stuurde brieven 8 naar de gemeente ten tijde van het ontstaan van de twee deelgemeenten. Hij wees predikant en kerkenraad aan als scheurmakers; een oordeel dat door de Generale Synode van Amersfoort-C niet werd overgenomen. Ook diende hij een bezwaarschrift in bij de PS n.a.v. de aangevochten “180°-draai” uitspraak van de classis dat kerkenraad en predikant dienden af te treden. Het bezwaarschrift van De Bruijne is door Buitengewone Particuliere Synode Overijssel (8 december 2004 en 9 februari 2005) niet als bezwaarschrift geaccepteerd, maar toegevoegd aan de post 'ingekomen brieven'. Toch is er met hém een hoorzitting gehouden. De kritiek van bezwaarde gemeenteleden daarop is dat met twee maten werd gemeten. Ook de gemeenteleden hadden gehoord moeten worden, zij zijn immers er meer bij betrokken dan De Bruijne, maar dat gebeurde niet.
Als hét principiële kernpunt, op de achtergrond van het geschil dat indertijd in de kerkenraad te Kampen-N speelde, is telkens door bezwaarden aangegeven dat de zgn. meerderheid van de kerkenraad vanaf een zeker moment geen ruimte meer bood aan bijdragen in de besprekingen op de kerkenraad waarin een beroep werd gedaan op de Schrift en/of de belijdenis. Hoewel deze klassiek gereformeerde benadering altijd als een correcte en verantwoorde benadering is beschouwd binnen de Gereformeerde Kerken, werden nochtans dergelijke bijdragen weggezet als een 'principieel laden van eigen standpunt' of als een 'geen oog hebben voor de pastorale situatie' en dat soort kwalificaties meer.
Een vergelijkbaar verwijt treffen wij aan in het bezwaarschrift dat De Bruijne bij de PS indiende. De PS heeft dit schrijven betrokken in haar overwegingen. De Bruijne beweerde daar onder meer het volgende van de predikant: "ds. Hoogendoorn is in meerdere opzichten echt een klassiek- vrijgemaakte predikant, die allerlei visies die jarenlang gemeengoed waren, deelt. Dat heeft veel waardevols, maar levert hemzelf ook moeite op in de huidige periode van het kerkelijke leven waarin de meningen meer uiteenlopen. Hij is onwillekeurig geneigd meningen die afwijken, ongereformeerd te noemen".9
Zo zien we dat ook deze docent aan de T.U. heeft getracht de eigen predikant, zonder enig bewijs, negatief in beeld te brengen juist waar het gaat om het principiële kernpunt.

Beeldvorming

Het beeld dat in het RD en ND wordt geschetst door de rector van de T.U. doet geen recht aan de werkelijkheid want het verzwijgt de kwalijke en dubieuze rol van meerdere T.U.-hoogleraren/docenten in de kwestie Kampen-N. De (aan)klacht van Heres in zijn boekje ‘Broeder weg’ is niet uit de lucht gegrepen en zeker niet onterecht.
Voorts is het goed dat er op deze manier bekendheid wordt gegeven aan de gevolgen van het postmoderne denken binnen de kerken, alsmede aan de gevolgen van het plurale kerk-zijn. Binnen een plurale kerk zou er nog ruimte moeten zijn voor broeders en zusters, predikanten en andere ambtsdragers die zogezegd klassiek gereformeerd willen blijven. Het is zeer curieus dat deze ruimte er kennelijk (op sommige plaatsen) al niet meer is. De kerken zullen zich moeten realiseren dat het aanvaarden van synodebesluiten die toestaan dat broeders, die niet anders dan een klassiek gereformeerde koers voorstaan, gedwongen uit het ambt gezet kunnen worden (buiten de kerkorde om), henzelf op enig moment ook kan treffen in de ambtsdienst.

 

NOTEN
____________________________________________________________

1 ISBN/EAN 978-90-70105-07-5 Uitgeverij Ipenburg te Elburg
2 L. Heres geeft in zijn boek onder ‘excurs ‘1’ een nadere uitleg van ‘klassiek gereformeerd’: daarmee wordt bedoeld de manier van theologiseren die de traditie van de Gereformeerde Kerken heeft gestempeld. En dat houdt volgens hem in, dat men eenvoudig wilde leven in het Verbond dat de Here met Zijn volk heeft gesloten en dat Hij ons in Zijn Woord heeft geopenbaard. De Gereformeerde Kerken hebben zich de eeuwen door daar aan willen houden. Dat is geen kwestie van alle antwoorden van vroeger herhalen, maar het gaat hem om het vasthouden van de manier van denken en theologiseren. Het legitimeren van een postmoderne manier van geloven en kerk-zijn past daar niet bij en al evenmin een open houding naar en het waarderen van allerlei visies die afwijken van de klassiek gereformeerde traditie.

3 RD d.d 22 december 2008: www.refdag.nl/artikel/1381255/Kwestie+Kampen+beslissend+voor+eenheid.html / www.refdag.nl:80/artikel/1381264/Ingrijpende+vertekening+vrijgemaakte+kerk.html en ND d.d. 3 januari 2009: www.nd.nl:80/artikelen/2009/januari/02/-waardevolle-uitgave-versus-ingrijpende-vertekenin
4 Zie voor nadere informatie de bijdragen over Kampen-Noord op www.eeninwaarheid.nl (onder kerkrecht) en op www.synodezwollezuid.nl (onder kwestie Kampen – Noord).
5 -mei/september 2004: de kerkenraad weigert nog steeds zich aan de classisbesluiten, die recht spraken jegens de kerkenraad(sminderheid), te conformeren, zonder evenwel in beroep te gaan overeenkomstig de kerkorde. Broeders uit het zgn. meerderheidsdeel van de kerkenraad demonstreren hun ongenoegen door de kerkdiensten waarin de eigen predikant voorgaat niet meer te bezoeken. Ook enkele docenten van de Theologische Universiteit boycotten op deze wijze de erediensten. Zie: http://www.synodezwollezuid.nl/?cat=13.
Het overzicht van de gebeurtenissen door prof. drs. J.P. Lettinga geeft aan: “Boycot door aantal (8) ambtsdragers en gemeenteleden, waaronder leden van docentencorps TU (De Ruijter, Haak), blijven weg uit de kerk wanneer ds. E. Hoogendoorn preekt.”
6 Zie o.m. de recente bijdrage d.d. 26 november ’08 van prof. drs. J.P. Lettinga “afspraak is afspraak” op > www.kampennoord-ichthus.nl/nieuws.htm
7 Brief dr. J.W.G. Meissner aan PS d.d.: 26 november 2004
8 Bijv. brieven d.d. 6 oktober 2004 en d.d. 4 november 2004
9 Verantwoording kerkenraad (Ichthus) d.d. 11/3/05 n.a.v. PS 9/2/05

 


Download van http://www.eeninwaarheid.nl
© Eén in waarheid

 

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]