Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv Tom Wright - geen rol voor vergeving persoonlijke schuld - uit gereformeerdekerkblijven.nl

Tom Wright - geen rol voor vergeving persoonlijke schuld - uit gereformeerdekerkblijven.nl

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

19-01-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - ds. Rob Visser - EEN SCHULDBEWUST EN VERLOST  2013 GEWENST - Citaat:

Ik geef hier van iets weer uit de verslagen van het ND en RD:
“Dit nieuwe perspectief op Paulus leidt onder meer tot een verschuiving in het denken over de rechtvaardiging. Zoals bij de bekende anglicaanse oud-bisschop Tom (‘N.T.’) Wright. Van den Brink: ‘Opvallend is dat de vergeving van persoonlijk schuld voor Wright (…) geen rol van betekenis speelt. De rol van Christus bestaat veel meer in het Koninklijke dan in priesterlijke termen: het kruis moet begrepen worden als de overwinning op de machten van het kwaad en niet zozeer als verzoening van de zonde.” (ND 5 januari 2013).
Dat we hiermee ook heel duidelijk met de geest van onze tijd te maken hebben wijst Van den Brink duidelijk aan. We lezen in het verslag van het ND daarover:  “Zo speelt Wright volgens de dogmaticus knap in op hoe hedendaagse westerse mensen het leven ervaren. ‘Wie verstaat zichzelf nog als schuldig  tegenover God en als volstrekt aangewezen op Zijn genadige vrijspraak in Christus, op de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen?’”
In het verslag van het RD van dezelfde datum lezen we dan nog dit: “Noties van persoonlijke schuld en verdoemelijkheid voor God zijn aan het verdwijnen. Deze zijn volgens Wright niet noodzakelijk om voluit christelijk te kunnen zijn.”
We hebben hier te maken met iets dat ook ons en onze kerken raakt. Je voelt meerdere keren de weerstand en de ergernis als benadrukt wordt in een gesprek of in de prediking dat je elke dag weer persoonlijk vergeving nodig hebt. Dan ben je zwaar en somber, terwijl dat nu juist het heerlijke evangelie is: Christus is gekomen om voor onze zonden te sterven. Hij is de bron waar we elke dag weer vergeving op het gebed mogen krijgen.

 


Overige bronnen:

04-11-2014 drpdevries.blogspot.nl Dr. P. de Vries - Heeft de boodschap van de rechtvaardiging als vrijspraak in Gods gericht en van het pelgrimschap wel een bijbelse grond?

Terwijl Rome rechtvaardiging als vernieuwing ziet, heeft de Refor-matie geleerd dat recht­vaar­diging vrijspraak in Gods gericht bete-kent. Een vrijspraak die niet op onze werken of kwaliteiten is ge-baseerd, maar op het bloed en de gerechtigheid van Christus.
In de laatste decennia van de vorige eeuw zijn bij het verstaan van de rechtvaardiging zowel door Rome als de Reformatie vra-gen gesteld. Paulus boodschap van de rechtvaardiging zou hele-maal niet als spits het toekomende gericht hebben en de eeuwig-heid, maar antwoord geven op de vraag op welke wijze men tot de nieuwtestamentische gemeente behoort.
Werden onder de oude bedeling de grenzen van de gemeente bepaald door de mozaïsche wetgeving, voor de nieuwtestamen-tische gemeente is dat de belijdenis dat Jezus Heere is. Dat wil volgens de aanhangers van het zogenaamde nieuwe perspectief Paulus ons met zijn bood­schap van rechtvaardiging door het geloof duidelijk maken.
Een vooraanstaand ver­tegen­­woor­di­ger van deze zienswijze is N.T. Wright. Samenhangend daarmee is een visie op het christe­lij­ke geloof waarin het eeuwigheidsperspectief veel minder domi-nant is dan zowel bij de Vroege Kerk, de Kerk van de Middeleeu-wen als de Reformatie. Wright betrekt het koninkrijk van God heel nadrukkelijk op deze tegenwoordige wereld en samenleving.

(...)

De verbreiding van het christelijke geloof leidde ook tot een trans­formatie van de samen­leving. Een transformatie die altijd meer een gedeel­telijk en gebrekkig karakter heeft ver­toond. Een trans-formatie die ook door de Vroeger Kerk nooit ‘koninkrijk van God’ is ge­noemd. Een dergelijk spreken over Gods koninkrijk zien wij eigenlijk pas vanaf de negen­tiende eeuw.
Als één kerkvader uit de zoge­naamde na-Niceense periode dui-delijk heeft gespro­­ken over het eeuwigheidskarakter van het ko-ninkrijk van God is het Augustinus in zijn magistrale werk De Civitate Dei. In deze bedeling draagt Gods kerk een pelgrims-gestalte. Slechts als hij die zich een pelgrim weet verlost van de toekomende toorn, kan op bijbelse wijze rentmeester zijn. Laten wij in deze dingen aan het klassieke perspectief vasthouden.

04-11-2014 refdag.nl - Dr. P. de Vries - Klassieke uitleg doet Paulus meeste recht

De visie van Wright wijkt op cruciale punten af van het klassieke theologische perspectief, stelt dr. P. de Vries.

(...)

Een dergelijk spreken over Gods koninkrijk zien wij eigenlijk pas vanaf de negentiende eeuw. Maar als een kerkvader uit de zogenaamde na-Niceense periode duidelijk heeft gesproken over het eeuwigheidskarakter van het koninkrijk van God, dan is het Augustinus in zijn magistrale werk ”De Civitate Dei”.

In deze bedeling draagt Gods kerk een pelgrimsgestalte. Slechts hij die zich als een pelgrim verlost weet van de toekomende toorn, kan op een Bijbelse wijze rentmeester zijn.

Laten wij in deze dingen aan het klassieke perspectief vasthouden.

04-01-2013 nd.nl - ‘Nieuwe denken over Paulus vult aan’ - inleiding:

 

DOORN - Een trend in de angelsaksische theologie om de woorden van Paulus vanuit een nieuw perspectief te verstaan vormt eerder een aanvulling op de reformatorische rechtvaardigingsleer dan een principiële correctie of verwerping ervan.

Dat stelde dogmaticus prof. Gijsbert van den Brink vrijdag in Doorn op de tweede dag van een bijeenkomst voor predikanten uit de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Van den Brink stond in een lezing uitgebreid stil bij de verhouding tussen rechtvaardiging en heiliging in de ...

04-01-2013 refdag.nl - Prof. Van den Brink: structuur jodendom en christendom hetzelfde - citaat:

Volgens Wright draagt Paulus vooral aan dat jood en heiden beide in Christus tot gemeenschap met God konden komen. Sinds Augustinus is echter de receptie van Paulus’ brieven misgegaan, stelt hij. „Het ging meer over hoe de enkele mens met God in het reine kon komen”, legt prof. Van den Brink uit. „Volgens Wright gaat het Paulus niet zozeer om het herstel van de verbroken relatie tussen God en mens, maar over het feit dat heidenen in het geloof mogen delen.”

Wright speelt hiermee op een knappe manier in op hoe mensen in het westen het geloof ervaren, stelde de PThU-hoogleraar. „Noties van persoonlijke schuld en verdoemelijkheid voor God zijn aan het verdwijnen. Deze zijn volgens Wright niet noodzakelijk om voluit christelijk te kunnen zijn.”

16-04-2008 refdag.nl - Bevlogen evangelicaal - inleiding:

Tom Wright, een vooraanstaand nieuwtestamenticus en bisschop van de anglicaanse kerk in het Engelse Durham, is een vruchtbaar theoloog en schrijver. De invloed die hij in het Engelse taalgebied heeft, begint steeds meer door te dringen in Nederland. Dat blijkt onder andere uit twee nieuw vertaalde boeken.

28-04-2010 refdag.nl - Dr. Tom Wright vertrekt als bisschop - inleiding:

DURHAM – Dr. N. T. (Tom) Wright vertrekt per 31 augustus als bisschop van de Anglicaanse Kerk in het Engelse Durham. Hij wordt hoogleraar Nieuwe Testament en vroege christendom aan de universiteit van St. Andrews in Schotland.

Laatst aangepast op woensdag 05 november 2014 14:45  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]