Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV GKv & PKN Stadskanaal gaan nauwer samenwerken - uit gereformeerdekerkblijven.nl

GKv & PKN Stadskanaal gaan nauwer samenwerken - uit gereformeerdekerkblijven.nl

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

19-01-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - prof. J. Douma - Kort commentaar [45] - [47] Stadskanaal

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) aldaar wil nauwer gaan samenwerken met niet alleen de Christelijke Gereformeerde Kerk aldaar, maar ook met de Hervormde gemeente Nieuw-Stadskanaal (Oosterkadekerk). Deze samenwerking gaat heel ver, want op termijn hoopt men zelfs tot kanselruil te komen.

(...)

Let nu op het verschil  tussen wat er in de Acte van Afscheiding en Wederkeer staat en wat Stadskanaal erin leest. Stadskanaal laat zich alleen uit over de plaatselijke Hervormde Kerk (Oosterkadekerk) en niet over het verband waarin deze kerk zich thans bevindt, nl. in de PKN. Wie de Acte van Afscheiding wil overbrengen naar vandaag, kan onmogelijk voorbijgaan aan het feit dat wat destijds de Nederlandse Hervormde Kerk was, nu gelezen moet worden als de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.
Van een nieuwe situatie zou alleen dan te spreken zijn als de PKN tot het besluit was gekomen terug te keren ‘tot de waarachtige dienst des Heren’. Wat dat inhoudt, kan de GKV Stadskanaal in diezelfde Acte lezen. De landelijke kerk zou dan weer de drie kenmerken van de ware kerk serieus nemen. Er zou een einde komen aan de verminking of verloochening van de leer onzer vaderen, die gegrond is op Gods woord. Het zou afgelopen zijn met de verbastering van de bediening der Heilige Sacramenten. En men zou de kerkelijke tucht niet langer verwaarlozen.

(...)

Om de oecumene te beoefenen kan men z’n ogen niet dichtdoen voor wat er buiten de eigen woonplaats gebeurt. Het past wel bij het huidige individualisme zich niet druk te maken over kerkverbanden en zich te beperken tot wat men voor de ‘Kanaalstreek’ verlangt. De GKV te Stadskanaal spreekt er hooggestemd over dat men wil toewerken naar een eenheid in eigen buurt. Ja, dat men zelfs wil toewerken naar een ‘katholieke kerk’ (breder dan een reformatorische), om de wil van Christus te volgen. Dat kan de GKV toch niet waarmaken zonder het eigen kerkverband daarin te betrekken? En toch evenmin door over de PKN te zwijgen?

26-02-2013 GKv.nl - Gereformeerde Kerkbode Groningen, Fryslan, Drenthe - citaat:

Kanselruil met PKN Stadskanaal?
Scriba Hessel Holwerda legt uit hoe het precies zit met de samensprekingen en het samenwerken in Stadskanaal met de Gkv, de CGK en de PKN. “Wij zoeken eenheid met de PKN en de CGK. Eenheid die wat ons betreft ver kan gaan, hopelijk tot één gebouw, één kerk, één van hart, één van ziel. Zodat de wereld zich erover verwondert. (Johannes 17)


Overige bronnen:

19-01-2013 kerkplein.wordpress.com - Johan van Veen - Kerkverband op de tocht - citaat:

Het Nederlands Dagblad van 19 december 2012 meldde dat de GKV van Stadskanaal “op termijn” tot kanselruil met de plaatselijke PKN wil komen, een gemeente die zich volgens haar predikant “op het snijvlak van de Gereformeerde Bond en de Confessionele Vereniging” bevindt. De GKV onderhoudt al enige tijd nauwe contacten met de CGK. Er vinden gemeenschappelijke kerkdiensten plaats en er wordt samen avondmaal gevierd. De CGK deelt de opvatting van de GKV dat er ruimte is voor kanselruil met de PKN. De classis-Groningen van de CGK heeft daarvoor ook toestemming gegeven. Op de classisvergadering van de GKV is het kort aan de orde geweest. “Er werden geen bezwaren naar voren gebracht”, weet het ND veelbetekenend te melden.

In het nummer van 20 december wordt bericht dat wat zich in Stadskanaal nog in het stadium van overwegingen bevindt, in Amsterdam al realiteit is. Daar gaan predikanten van een Gereformeerde-Bondsgemeente, de CGK en de GKV in elkaars diensten voor. Ds. Van der Graaf (PKN) deelt onomwonden mee dat kerkgrenzen en formele afspraken geen rol spelen. Ds. Vreugdenhil (GKV) valt hem bij. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid voor wie in een dienst voorgaat primair bij de plaatselijke kerkenraad. “Landelijke regelingen hebben wel zin, maar volgen plaatselijke ontwikkelingen. Je ziet vaak dat ze wijzigen door druk van onderaf”, zo wordt hij door het ND geciteerd.

19-12-2012 refdag.nl - Unieke samenwerking kerken Stadskanaal - citaat:

De gkv De Kandelaar en de hervormde gemeente Nieuw-Stadskanaal (Oosterkadekerk) zijn landelijk gezien de eerste gemeenten binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die zo nauw met elkaar gaan samenwerken. Elders is er incidenteel sprake van kanselruil. Zo ging ds. T. Vreugdenhil (gkv Amstelveen) vorige week voor in de hervormde Jeruzalemkerk in Amsterdam, terwijl ds. B. J. van der Graaf het Woord bediende in de gereformeerd vrijgemaakte Stadshartkerk.

02-12-2012 oosterkadekerk.nl - nieuwsbrief week 49 - citaat:

Kerstmiddag.
De werkgroep 55+ van de gezamenlijke kerken: Herv. Gem. Oosterkade, Chr. Geref. Kerk ” Het Lichtbaken ” en Geref. Kerk. ” De Kandelaar ”, nodigt u hartelijk uit voor de Kerstviering op D.V. dinsdag 18 december 2012 om 14.30 uur in het Hervormd Gebouw "De Rank" naast de Oosterkadekerk.
Aan het einde van de middag is er een gezamenlijke broodmaaltijd.

23-11-2012 nd.nl - Meer samenwerking CGK en PKN - inleiding:

STADSKANAAL - De samenwerking tussen Christelijke Gereformeerde Kerken en gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland krijgt langzaam aan meer vorm.

Vrijdag werd bekend dat de Christelijke Gereformeerde Kerk in Stadskanaal officieel toestemming heeft gekregen van de classis voor samenwerking met de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal, onderdeel van de Protestantse Kerk. Het is de eerste Christelijke Gereformeerde Kerk die een ‘nauwere vorm van samenwerking’ mag aangaan met een gemeente van de Protestantse Kerk. De Kruispunt-gemeente in Amersfoort-Vathorst is een stap ...

10-11-2012 kerkbladvoorhetnoorden.nl CGK Verslag najaarsvergadering 2012 classis Groningen - citaat:

De gkv De Kandelaar en de hervormde gemeente Nieuw-Stadskanaal (Oosterkadekerk) zijn landelijk gezien de eerste gemeenten binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die zo nauw met elkaar gaan samenwerken. Elders is er incidenteel sprake van kanselruil. Zo ging ds. T. Vreugdenhil (gkv Amstelveen) vorige week voor in de hervormde Jeruzalemkerk in Amsterdam, terwijl ds. B. J. van der Graaf het Woord bediende in de gereformeerd vrijgemaakte Stadshartkerk.

gereformeerdappel.nl - lokale samenwerking CGK, GKv, NGK, PKN

02-03-2007-  GKv classis Stadskanaal - Kort verslag van de vergadering op donderdag 15 februari 2007 te Zuidbroek - citaat:

De kerk van Stadskanaal heeft een notitie aangereikt over de voortgang van hun contacten met de plaatselijke Christelijk gereformeerde Kerk en de Oosterkadekerk (gereformeerd orthodoxe gemeente binnen de PKN). De vergadering spreekt zijn waardering uit over de wijze waarop de kerk van Stadskanaal invulling geeft om te werken aan kerkelijke eenheid waar dat mogelijk is en dat dan ook in allerlei vormen invulling krijgt.(gezamenlijke ontmoetingsdiensten voor de bewoners van Stadskanaal e.o., gezamenlijke 55+ bijeenkomsten en reformatieavond). Naast de gebruikelijke punten werd de vergadering om 22. 00 uur gesloten door de preses.

23-11-2007 - GKv kerkbode - Gereformeerd zijn in de Kanaalstreek - N. Kemps-Stam - Drie kerken vinden elkaar - artikel:

Vorige week kon u in de Kerkbode lezen hoe de samenwerking tussen twee kleine kerken uit verschillende kerkverbanden in Sneek tot een federatie leidde. Een mooi voorbeeld van het zoeken naar eenheid. Vandaag richten we de blik op Stadskanaal, waar drie kerkverbanden afwisselend met elkaar samenwerken. In dit dorp is naast de Chr. Geref. Kerk ook de Hervormde Kerk een gesprekspartner van de Gereformeerde Kerk (v). Wanneer ze gezamenlijk ontmoetingsdiensten houden, zijn ze een licht op een berg voor de overige Knoalsters.De Hervormde gemeente aan de Oosterkade bestaat al sinds 20 november 1862. In november 2005 staat de kerk plotseling in het nieuws. Misschien herinnert u zich nog dit berichtje uit de krant:

schuine tekst in raster

De Hervormde Kerk van Stadskanaal heeft na ruim zestig jaar zijn kerkklok terug gevonden. De in 1863 gesmede klok werd in 1944 meegenomen naar Duitsland om te worden omgesmolten. Een Duitse historicus vond hem echter recent terug in de katholieke kerk van het Duitse Neuscharrel, 50 kilometer van Stadskanaal. De predikant van de Hervormde Kerk gaat deze week naar Duitsland om de klok terug te vragen.

Achteraf bleek dat de klok niet van de Oosterkadekerk afkomstig was en werd niet teruggegeven.

Jarenlange samenwerking

De Hervormde Kerk is momenteel vacant. Het is geen Geref. Bondskerk, maar de predikanten waren wel lid van de Geref Bond. Met de Christelijke Gereformeerde Kerk is al jaren contact. Dhr. Jan Wubs van de OKK vertelt daarover: “Omdat veel leden van de CGK en de Oosterkadekerk familiebanden hebben en zitting hadden in een van de kerkenraden, is gesproken over de diensten op 2de Paasdag, 2de Pinksterdag en 2de Kerstdag. Men kwam tot de conclusie dat de diensten op bovengenoemde tweede feestdagen matig bezocht werden. De kerkenraden hebben toen in overleg met de gemeenten besloten om tot een gezamenlijke dienst op de tweede feestdag over te gaan. Deze wordt om en om gehouden. De predikant van de gastkerk verzorgd de liturgie en de predikant van de andere kerk de meditatie. In deze diensten wordt veel gezongen en het kerkkoor van de gastkerk verleent medewerking.”
Vier jaar geleden is de band nog nauwer aangetrokken. “Sinds vier jaar hebben wij de in zomervakantie zes à zeven weken gezamenlijke diensten”, vertelt Wubs. “In drie of vier zondagen gaat de predikant van de CGK in beide diensten voor en in drie of vier zondagen de predikant van de OKK. De diensten worden om en om gehouden, d.w.z. de morgendienst in de OKK en de avonddienst in Het Lichtbaken (CGK). De week daarop is het andersom. Het uiteindelijke doel is om tot meer samenwerking op allerlei kerkelijke niveaus te komen.”

Omdat de CGK en de GKv elkaar sinds 2001 erkennen, heeft de OKK ook met de GKv te maken. Maar er is wel een duidelijk verschil in het soort contact merkbaar. “De leden van de Oosterkadekerk en Het Lichtbaken ervaren dat er een zekere eenheid te bespeuren is”, aldus Wubs. “De eenheid met de Kandelaarkerk (GKv) is op dit moment nog niet zo erg te merken.” Mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen, zijn er wel. Zo heeft de Hervormde gemeente een zangkoor en worden er allerlei acties gehouden, zoals een rommelmarkt en een krentenbollenactie. “De acties enz. blijven niet beperkt tot de eigen gemeente en ook leden van andere kerken zijn welkom bij ‘Jubilate’, ons kerkkoor”, zegt Wubs.

Driehoeksverhouding

De GKv in Stadskanaal heeft twee predikantsplaatsen, die ingenomen worden door ds. J. v.d. Wal en ds. K.P.A. Moedt. De eerste staat er sinds febr. 2005 en de laatste sinds sept. 2006. Helaas vertrokken vlak daarna de collega’s van de CGK en de OKK. Een vervelende ontwikkeling in een situatie van samenwerking. Het levert bijvoorbeeld extra preekbeurten op. “In de praktijk is dat wel zo, omdat de diensten voor kinderen op bid- en dankdag normaal door ds. Verhage en een van ons beiden gedaan werd. Nu vult een van ons tweeën die dienst in”, zegt Jitse v.d. Wal. “Dat geldt ook voor de gezamenlijke avonddiensten op die dagen en op feestdagen als Hemelvaart en Goede Vrijdag. Met de OKK hebben we geen diensten samen, dus dat is anders. Wel zijn er 55+ bijeenkomsten in de tijd voor Pasen en voor Kerst. Ook daarin worden normaal de taken verdeeld over meerdere schouders; nu komt het bij ons beiden terecht.
Daarnaast mis ik deze vertrokken collega’s duidelijk: de contacten met zowel ds. Jaap Verhage als ds. Joan Tanghé zijn erg stimulerend geweest. Je bouwt relaties met elkaar op die nu weggevallen zijn.”

De samenwerking met de CGK is anders van aard dan die met de OKK. “Dat heeft te maken met de geschiedenis van samenwerking”, legt v.d. Wal uit. “Het is al weer een hele tijd terug, dat de CGK en GKV in gesprek geraakt zijn; dat heeft geleid tot herkenning en erkenning van elkaar als gemeenten van Jezus Christus. Van daaruit zijn allerlei vormen van samenwerking gegroeid. Doordat de CGK nog veel langer contacten heeft met de Hervormde gemeente is er op een zeker moment een driehoeksverhouding ontstaan; toch wordt daarin rekening gehouden met de historisch gegroeide situatie en dat is goed.”

Met de CGK vinden gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen plaats en leest men elkaars kerkblad. “Allebei is belangrijk, maar het eerste geeft het echte contact van hart tot hart”, vindt v.d. Wal. “Samen doorpraten over wat de gemeenten bezighoudt om elkaar beter te leren kennen. Ook kun je elkaar ondersteunen in bepaalde processen, zoals groeien naar meer geestelijk leidinggeven.”
Het zijn vooral de plaatselijke kerken zelf die het samenwerkingsproces in gang zetten. Gemeenteleden lijken er makkelijker mee om te gaan dan synodes.
“Jazeker, al zijn er altijd gemeenteleden voor wie het niet zo nodig hoeft. Toch is het grootste deel blij met de contacten. Er is een gebedsgroep met deelname uit alle gemeenten; er zijn bijbelstudie-aktiviteiten over kerkmuren heen. Zeker ook de dienst op Goede Vrijdag 2007 waarin we voor het eerst samen met de CGK het bevrijdingsfeest van Jezus Christus hebben gevierd, heeft indruk op ons geloofsleven gemaakt.”

Samen passen de gemeentes niet in één kerkgebouw. Is de eenheid dan wel voelbaar voor een individueel kerklid? Wubs wijst op de gezamenlijke diensten en bijeenkomst die er plaatsvinden. “Bijvoorbeeld de herdenking van de kerkhervorming op 31 oktober jl. En bij de gezamenlijke Paas- en Kerstmiddag voor de oudere gemeenteleden.”
V.d. Wal durft verder te kijken dan de huidige situatie. “Het zal zo zijn dat voor direct betrokkenen zoals predikanten en moderamenleden het meer beleefd wordt dan door individuele gemeenteleden. Toch kunnen zij op diverse manieren het wel ervaren, wanneer ze deelnemen aan de activiteiten en gezamenlijke kerkdiensten die er zijn. Met de CGK is het meer voelbaar dan met de OKK. Gezamenlijke diensten met de CGK worden altijd in ons kerkgebouw gehouden in verband met de grootte; dat gaat prima. Zelf droom ik wel eens van een nieuw kerkelijk centrum in Stadskanaal van alle drie kerken samen; maar dat is een lange termijn verhaal”, is de reactie van Jitse v.d. Wal.

Die droom kan alleen verwezenlijkt worden als er geen grote verschillen meer in de weg staan. “Er wordt niet zondermeer op de verschillen in opvatting heen gestapt”, zegt Wubs. “Er wordt wel degelijke met elkaar gesproken over wat ons scheidt, maar vooral over wat ons bindt. We komen langzamerhand toch steeds nader tot elkaar.”
Ook V.d. Wal ziet vooralsnog geen onoverkomelijke barrières. “De drie kerken hebben een eigen geschiedenis en een eigen setting in het eigen kerkverband. De OKK neemt in de PKN een duidelijke plek in als echt christelijke gemeente die gereformeerd wil zijn. Dat is helder in hun beleidsplan. Op echt grote verschillen ben ik nog niet gestuit. Natuurlijk is je invalshoek wel verschillend, maar wanneer je elkaar op bijbelse basis kunt bereiken, ben je een heel eind samen op weg. En dat gevoel heb ik overduidelijk in alles wat we samen doen.”

Uitstraling

Naast de gezamenlijke diensten die afwisselend plaatsvinden, worden er vijf ontmoetingsdiensten per jaar georganiseerd. Voor deze evangelisatiediensten wordt een grote locatie uitgezocht, zoals het Pagecentrum. De diensten worden goed bezocht. Is er voorkeur voor deze diensten?
“Het mooie van samenwerking is en-en. Niet één vorm heeft de voorkeur”, reageert V.d. Wal. “Alles wat we tot nu toe samen doen, heeft een eigen plek in het samenleven met elkaar: van Reformatie-samenkomst op 31 oktober jl. tot de 55+ bijeenkomsten. Van diensten samen met de CGK tot de ontmoetingsdiensten. Elkaar ontmoeten en samen Jezus Christus ontdekken en uitstralen is van grote waarde voor groei naar elkaar. Door de ontmoetingsdiensten zijn er wel wat contacten gelegd met buitenkerkelijken. Hoe we daar biddend en werkend meer in kunnen groeien, daar wordt over nagedacht. Voor evangelisatie is de relatie met een ander heel belangrijk, dáár dient in geïnvesteerd te worden.”

Voor de besprekingen is de grootte van de drie gemeentes geen belemmering. Er is dan ook een ‘denktank’ werkzaam, waarin afgevaardigden van elke kerk brainstormen over hoe de samenwerking nog beter vorm kan krijgen. Het enige dat tegen zou kunnen werken, is de ruimte die de kerkgebouwen te bieden hebben. “Het is wel eens lastig, dat gezamenlijke diensten met de CGK niet in hun gebouw gehouden kunnen worden”, vindt Van der Wal. “Toch heb ik niet het idee, dat dit eenheid blokkeert. Dat mag in mijn beleving nooit bepalend zijn, want we willen gemeenten van Jezus Christus zijn. Het stimuleren van het groeiproces doe je door bijbels de opdracht tot eenheid voor ogen te houden. Door via de ‘denktank’ met afgevaardigden van de drie kerken dat proces te blijven aanjagen.”

In Stadskanaal treffen we dus een bijzondere situatie aan. De Hervormde Kerk die samenwerkt met de Christelijke Kerk, die op haar beurt de vrijgemaakte kerk erkend heeft. Gedrieën zijn ze ook om tafel gaan zitten, wat geleid heeft tot diensten waar iedereen welkom is. Welke betekenis hecht je als kerk aan de samenwerking? De mening van Wubs is kort, maar krachtig : “Wij zijn van mening dat de rechtzinnige kerken elkaar in de toekomst hard nodig hebben.” Jitse van der Wal kijkt ook over de eigen kerkgrenzen heen. “Er zal een deel zijn die zich er niet druk om maakt; voor een groot deel is de samenwerking in Stadskanaal erg waardevol. Zelf ervaren mijn collega Klaas Moedt en ik dat ook: beide kennen we deze intensieve contacten niet uit andere gemeenten waar we gewerkt hebben. Het is erg verrijkend om samen gereformeerd te zijn in de Kanaalstreek. Het heeft ook uitstraling naar de samenleving, omdat mensen wel zien dat wij samen achter Jezus aan willen gaan.”

Nelleke Kemps-Stam

02-12-2005 GKv Verslag van de classis Stadskanaal welke bijeenkwam op donderdag 17 november 2005 te Mussel - citaat:

In Stadskanaal is er verder een samenspraak met de NH kerk Gereformeerde Bondssignatuur.
Via de plaatselijke CGK is de GKv Stadskanaal met hen in contact gekomen. De drie kerken willen zich binnen de gemeente als drie reformatorische kerken presenteren. Middels gezamenlijke ontmoetingsdiensten wordt binnenkort een begin gemaakt om de bevolking van Stadskanaal te confronteren met het Evangelie van de opgestane Heer. Deze samenkomsten worden gehouden op een neutrale locatie.


Ook interessant:

trouw.nl 12-02-2015 'Dominee die bestaan Jezus ontkent mag blijven' (PKN dominee Edward van der Kaaij ontkent dat Jezus heeft bestaan)

De Nijkerkse dominee die ontkent dat Jezus heeft bestaan, hoeft geen ontslag of zware tucht te verwachten. Een vermanende brief kan ook voldoende zijn. Dat schrijft de landelijke scriba (secretaris) van zijn kerk, Arjan Plaisier.

Arjan Plaisier zei verder over Paulus:

"Hij (Paulus - JT) zei niet: 'Gooi de mensen die dat beweren de kerk uit'. Waarom hij dat niet deed? Misschien omdat je dan kan blijven gooien. Het eind is zoek."

Trouw eindigt met

Dat een tuchtprocedure om vrijzinnigheid in de PKN niet ondenkbaar is, ontdekte de Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse enkele jaren geleden. Zijn opvatting dat God 'niet bestaat, maar gebeurt', leidde tot een kerkelijk onderzoek. Daaruit bleek dat hij dat hij 'de fundamenten van de kerk' niet aantastte.

Laatst aangepast op donderdag 12 februari 2015 19:20  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]