Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Initiatieven voor de brede oecumene - brief PKN en reacties GKv, CGK, NGK en VGKN

Initiatieven voor de brede oecumene - brief PKN en reacties GKv, CGK, NGK en VGKN

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

De PKN heeft vertegenwoordigers van de CGK, GKV, NGK en VGK uitgenodigd voor een gesprek om tot kerkelijke eenheid te komen in deze dagen van forse stijgende secularisatie en ontkerkelijking. Bron: pkn.nl - Vraag naar eenheid - citaat:

Het moderamen van de generale synode heeft vertegenwoordigers van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Voortgezette Gereformeerde Kerken uitgenodigd voor een gesprek.

​De reden voor deze uitnodiging is “gelegen in  de vraag of er ook vandaag nog dwingende redenen zijn om in onze gescheidenheid voort te gaan. Of, nog scherper geformuleerd de vraag tot welke weg wij vandaag geroepen zijn in het licht van de ingrijpende gevolgen van de secularisering en de ontkerkelijking en in het licht van de roeping om getuige te zijn van het evangelie voor onze tijdgenoten.”

Uiteindelijk wordt dit natuurlijk ook wel gerealiseerd: een brede oecumenische kerk met allerlei denominaties (groepen) binnen zo'n kerk met elk hun eigen specialiteiten. De secularisering en ontkerkelijking zijn grote stimulansen om samen te gaan.
Ik had liever gezien dat al die kerken de oorzaken van de secularisering en ontkerkelijking zouden ontdekken om vervolgens tot het besef te komen dat de oorzaken liggen bij de kerken die voorheen op Schrift en Belijdenis stonden en daar vanaf zijn gestapt. Eenheid in de ware leer en het daarnaar leven bestrijden de secularisatie en ontkerkelijking vele malen effectiever dan eenheid van kerken die samen een grote kerk vormen zonder het stevige fundament van Schrift en Belijdenis.  Zo'n eenheid bevordert de secularisatie en ontkerkelijking alleen maar.

Op dezelfde dag lazen we een visie van de directeur van het Evangelisch Werkverband van de PKN die opriep tot een werkelijke kruisbestuiving tussen traditionele kerken en evangelische en pinksterkerken. Bron: ND - EW bepleit kruisbestuiving traditioneel-evangelisch. Zo zullen ook de evangelischen uiteindelijk toetreden tot een geheel van kerken met elk hun eigen specialisaties, doelgroepen en methodieken. Voor ieder wat wils.

Op 29 januari werd bekendgemaakt dat de CGK niet op de uitnodiging ingaat. Contacten bij de PKN liggen daar nogal gevoelig. Zie ND. Zie ook een artikel in refdag.nl van de voorzitter van de laatstgehouden synode van de CGK. Hij pleit voor plaatselijke samenwerking in plaats van landelijke eenheid van kerkverbanden. Een tegengeluid komt van de CGK dominee Bert Loonstra op zijn weblog. Hij pleit wel voor deelname.
Overigens hebben CGK deputaten en PKN al dit najaar om de tafel gezeten volgens hetgoedeleven.com - Gesprek PKN met kleine gereformeerde kerken (28-01-2013).

Op 30 januari lazen we dat NGK en VGK wel meedoen, de GKv beraden zich nog. Zie hetgoedeleven.com - Christelijke gereformeerden niet in gesprek met PKN
De GKv beslissen a.s. woensdag 6 februari of ze op de uitnodiging ingaan. Zie Refdag.nl - CGK doen niet mee aan gesprek met PKN

04-02-2013 refdag.nl - Kerken reageren divers op uitnodiging PKN - Inleiding:

Kerkelijke gescheidenheid is niet iets waarin berust kan en mag worden, vindt het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarom stuurde het vorige week een brief naar vertegenwoordigers van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), de Neder­lands Gereformeerde Kerken (NGK) en de voortgezette Gereformeerde Kerken (VGKN) waarin zij worden uitgenodigd met elkaar in gesprek te gaan. Een reactie van de verschillende kerken.

06-02-2013 refdag.nl - GKV doen mee aan gesprek met Protestantse Kerk - Inleiding:

ZWOLLE – De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) gaan in op de uitnodiging van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) om over eenheid en getuige-zijn te spreken.

06-02-2013 nd.nl - GKV en PKN gaan in gesprek - citaat voorzitter Henk Messelink als voorzitter van het vrijgemaakte deputaatschap kerkelijke eenheid:

'(...) Er is toenadering tot de Raad van Kerken, terwijl die vroeger door onze kerken nog als een monster van valse oecumene werd gezien.’

Volgens Messelink zijn de PKN en Raad van Kerken rechtzinniger geworden en de GKv opener.

Volgens mij zijn de PKN en de Raad van Kerken helemaal niet zoveel1 veranderd, maar kijken de huidige GKv-ers er nu heel anders2 tegenaan. Want Harry Kuitert en Klaas Hendrikse hebben altijd al alle ruimte in de PKN gehad.
PKN theoloog Harry Kuitert is er van overtuigd dat er eerst mensen waren, toen religie, toen goden en daarna pas God. God is volgens hem menselijke verbeelding.
En PKN dominee Klaas Hendrikse onthulde in 2006 (!) - nog niet zo lang geleden dus - dat hij gelooft dat God niet bestaat. Hij bazuint dit rond door heel Nederland. In 2011 verscheen van hem het boek: 'God bestaat niet en Jezus is zijn zoon'. Hij wordt de atheïstische dominee genoemd. Zijn kerkenraad vindt dat hij de fundamenten van de kerk niet aantast. Een citaat van Hendrikse:

God is voor mij niet een wezen, maar een woord voor wat er tussen mensen kan gebeuren.

Vele malen erger dan de verwardheid van deze mensen is de kerk die dit soort lieden de ruimte biedt om zoveel mensen te verleiden naar de brede weg.

De kerkvisie van de GKv is in elk geval wel weer duidelijker geworden, de grote afstand tussen wat zij formeel juridisch (Schrift en belijdenis) en wat zij werkelijk geloven van de kerk is weer meer zichtbaar geworden. Want volgens de voorzitter van GKv deputaten zien de GKv tegenwoordig zelfs de Raad van Kerken niet meer als een monster van valse oecumene. Weet u wie de leden van deze Raad zijn?

 • Protestantse Kerk in Nederland (PKN)
 • Rooms-katholiek Kerkgenootschap in Nederland (RKKN)
 • Oudkatholieke Kerk van Nederland
 • Remonstrantse Broederschap
 • Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 • Koptisch-orthodoxe Kerk
 • Molukse Evangelische Kerk
 • Anglicaanse Kerk in Nederland
 • Leger des Heils
 • Syrisch-orthodoxe Kerk in Nederland
 • Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers)
 • Evangelische Broedergemeente in Nederland
 • Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Voor de periode 2012-2016 is door deze Raad van kerken een nieuw beleidsplan vastgesteld, gebaseerd op de Charta Oecumenica. Ik citeer daaruit het volgende:

In ons land zegt liefst 69% van de jongvolwassenen tussen 17 en 34 jaar (aldus datzelfde onderzoek) bij het zoeken naar zin niet aan godsdienst of kerk te denken – en zijn niet juist die jongeren voor de toekomst van de kerk van essentieel belang?

Toch blijkt uit de onderzoeken ook dat er, waar het traditionele geloof voor velen uit beeld verdween, een sterke behoefte aan zingeving is: mensen zoeken naar oriëntatie, verdieping, spiritualiteit, naar zin die uitgaat boven het kortstondige en alledaagse. Het wegvallen van oude geloofskaders heeft kennelijk een leegte veroorzaakt die men vullen wil. De secularisatie maakte geen einde aan het verlangen naar ‘een omvattend kader’, ‘verder reikende zin’. Wat betekent dat voor de kerken?

Allereerst, zij kunnen elkaar steunen bij het zoeken naar woorden en vormen waarin zij naar de vele zoekers buiten de kerken kunnen communiceren dat het christelijke geloof dan wel geen vanzelfsprekendheid meer is, en geen ‘must’, maar nog immer een aansprekende optie om aan de behoefte aan zingeving tegemoet te komen. Daarbij zal het overigens niet enkel op ‘getuigenis’ aankomen, maar ook op simpele voorlichting. Tweederde van de Nederlanders heeft, blijkens recent onderzoek, geen idee meer wat de betekenis van bij voorbeeld Pasen is. Kerken kunnen samenwerken in programma’s om dat soort elementaire kennis over te dragen.

Maar het gaat er – dit ten tweede – niet alleen om aandacht te vragen voor de wijsheid en schoonheid van oude christelijke geloofspatronen. Door uitsluitend daarop te focussen dreigen we te blijven steken in nostalgie. Kerken moeten ook openstaan voor nieuwe vormen van spiritualiteit en religieus beleven, zoals die zich aandienen op (wat wel genoemd wordt) ‘de markt van zingeving’. Er tekent zich een nieuw soort ‘spirituele oecumene’ af. De durf daartoe kunnen we putten uit Gamaliël’s advies om nieuwlichters maar te laten begaan: ‘wat uit God is zal duurzaam blijken en wat niet uit God is zal vanzelf te gronde gaan’ (Hand. 5: 38-39).

Benadrukt zij, ten derde, dat de secularisatie waarover wij hierboven spraken, niet bij de deur van de kerk halt houdt. Ook gelovigen, trouwe kerkleden, hebben voluit deel aan de moderne, geseculariseerde cultuur. Ook voor velen van hen geldt dat de vanzelfsprekendheid van allerlei overgeleverde geloofsvoorstellingen is gaan wankelen: ze kennen de oude antwoorden van het geloof, maar óók de kritische, ‘verlichte’ vragen daarbij. Binnen de kerken werkt de secularisatie dus door, maar niet overal in gelijke mate. Ook daarom hebben de verschillende kerken elkaar nodig. Zij vullen elkaar aan: de meer orthodoxe en de meer vrijzinnige. Bij die laatste is er meer gevoeligheid voor de nieuwe vragen die in een nieuwe tijd klinken, en neigt men er eerder toe om bij de vertolking van de evangelische boodschap daarmee rekening te houden – op gevaar af dat de boodschap enigszins vervaagt. In meer orthodoxe kringen zet men erop in het door de eeuwen heen gekoesterde geloof onveranderlijk vast te houden – op gevaar af dat men in een nieuwe tijd buiten gehoorsafstand van velen geraakt. Kerken hebben, juist in deze geseculariseerde tijd, elkaar nodig om het evenwicht te bewaren tussen enerzijds: vasthouden aan eeuwenoude essenties van het christelijke geloof, en anderzijds: vertaling daarvan naar een nieuwe tijd met nieuwe vragen en invalshoeken.

Een pluriforme omgeving dus dat zich begeeft op 'de markt van zingeving'. Daar past een pluriform genootschap als de GKv prima tussen. Zo vreemd is het dus ook eigenlijk helemaal weer niet dat GKv deputaten van harte ingaan op de uitnodiging van de Protestantse kerk.

JT

1Wat wel opvalt is dat de afgelopen jaren de de enorme leegloop vooral werd veroorzaakt door de randkerkelijken binnen deze kerken en de meer trouwe (en vergrijzende) kerkgangers overbleven. Het behoudende deel is daardoor verhoudingsgewijs veel groter geworden. Daardoor kan de indruk ontstaan dat de PKN en de Raad van Kerken rechtzinniger zijn geworden. Maar principieel is er niets veranderd. Er is geen terugkeer naar Schrift en Belijdenis.

2Daarentegen (zie noot 1) zie je in de GKv een ander effect: daar lijkt het randkerkelijke deel de laatste jaren gegroeid. En op principieel gebied is daar veel meer veranderd dan op formeel gebied reeds zichtbaar is geworden.


 

Zie ook:

trouw.nl 12-02-2015 'Dominee die bestaan Jezus ontkent mag blijven' (PKN dominee Edward van der Kaaij ontkent dat Jezus heeft bestaan)

De Nijkerkse dominee die ontkent dat Jezus heeft bestaan, hoeft geen ontslag of zware tucht te verwachten. Een vermanende brief kan ook voldoende zijn. Dat schrijft de landelijke scriba (secretaris) van zijn kerk, Arjan Plaisier.

Arjan Plaisier zei verder over Paulus:

"Hij (Paulus - JT) zei niet: 'Gooi de mensen die dat beweren de kerk uit'. Waarom hij dat niet deed? Misschien omdat je dan kan blijven gooien. Het eind is zoek."

Trouw eindigt met

Dat een tuchtprocedure om vrijzinnigheid in de PKN niet ondenkbaar is, ontdekte de Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse enkele jaren geleden. Zijn opvatting dat God 'niet bestaat, maar gebeurt', leidde tot een kerkelijk onderzoek. Daaruit bleek dat hij dat hij 'de fundamenten van de kerk' niet aantastte.

05-03-2013 werkenaaneenheid.nl - Voortgang gesprek PKN met GKv, CGK, e.a. (CGK was er toch wel bij)

20-02-2013 gkv.nl - Raad van Kerken - DKE - Een verzoek van de Raad van Kerken (RvK) aan GKv om lid te worden van RvK

De Raad van Kerken in Nederland (voortaan RvK) schreef onder meer onze kerken aan met het verzoek op de een of andere manier lid te worden van haar organisatie.

(...)

Zien we dan helemaal geen belang in de RvK? Zeker wel. Want de tijd waarin we leven vraagt meer dan ooit dat we als christenen zoveel mogelijk samen optrekken. Het is goed elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Het is vast mogelijk op deelgebieden gezamenlijk op te trekken. En wat ook van belang is: de RvK geldt bij de overheid als vertegenwoordiger van de christenheid in Nederland. Daarom lijkt een partnerrelatie zinvol. Over de manier waarop we dat zouden kunnen invullen zonder lid te worden van de RvK gaan we graag een gesprek aan.

Het wachten is nu eerst op een reactie van de RvK.

19-02-2013 gkv.nl - Bijzondere ontmoeting tussen protestantse en gereformeerde kerken

Op 5 maart gaan Gereformeerde kerken voor het eerst met de Protestantse kerk in gesprek. Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) hebben besloten aan de uitnodiging van de PKN gehoor te geven.

(...)

Vrijmoedig en onbekommerd contact

Deputaten Kerkelijke Eenheid (DKE) hebben in hun vergadering van 6 februari besloten aan de uitnodiging gehoor te geven. Een belangrijk motief daarvoor is dat deze stap in de lijn ligt van de deelname aan de Nationale Synode in 2010 in Dordrecht.
DKE hebben zich daarover in 2011 tegenover de synode van Harderwijk verantwoord.
In plaats van pas met anderen te spreken als je het (bijna) overal over eens bent, wordt nu nieuwsgierig en onbekommerd contact aangegaan met andere (protestantse) kerken, zonder dat kerkelijke eenheid direct als doel wordt nagestreefd, en waarbij mogelijk een recht getuigenis van de waarheid gegeven kan worden.
De synode heeft zich achter deze gewijzigde benadering opgesteld.

(...)

DKE gaan het gesprek met de PKN onbevangen in. Enerzijds is er het besef dat er – meer dan in het verleden – met velen binnen de Protestantse Kerk hartelijke verbondenheid in de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Tegelijk wordt de ruimte binnen de PKN voor andere opvattingen als een groot pijnpunt ervaren. Net als bij de deelname aan de Nationale Synode de grote kerkelijke verdeeldheid niet wordt ontkend of verdoezeld, zal ook deze werkelijkheid in het gesprek met de PKN onder ogen moeten worden gezien.
Maar evengoed als het binnen de Nationale Synode de bedoeling was elkaar te ontmoeten, om te ontdekken wat samenbindt en om te komen tot een waardevol en noodzakelijk gezamenlijk signaal naar de ontkerstende samenleving, kan zoiets gebeuren in het gesprek met de PKN en de Nederlands-gereformeerde en voortgezette gereformeerde kerken.

12-02-2013 piethoutman.net - Open, niet gretig

Wie had dat gedacht! De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) gaan, als een van de kleine kerken, op uitnodiging praten met de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Het is nog niet zo lang geleden dat de PKN vooral het gezicht had van een modaliteitenkerk, waarin alle stromingen van links tot rechts, van orthodox gereformeerd tot vrijzinnig, een plaats hadden. En de GKv, was dat niet die kerk waar ze het over bijna niets anders hadden dan over de ware kerk en dat iedereen zich daar bij moest voegen omdat daarbuiten geen zaligheid is?

Er is veel veranderd. Toch waren enkele reacties in de kring van de GKv enthousiast. Niet alleen op Twitter, maar ook in het Nederlands Dagblad. We moeten de uitnodiging maar gauw aannemen, schreef ds. Henk Folkers, want de Afscheiding heeft ons niet gebracht wat we ervan verwacht hadden. Als we de Geloofsbelijdenis van Nicea hoog moeten houden, zei ds. Matthijs Haak, dan betekent dat dat we moeten beseffen dat Jezus de Zoon van God is en wij dus niet.

Des te opvallender is de motivering die de Deputaten voor Kerkelijke Eenheid van de GKv gaven voor het aannemen van de uitnodiging. Het viel binnen de opdracht die de Generale Synode ze gegeven had. Er worden dus geen ‘kerkpolitieke’ overwegingen aangevoerd.

07-02-2013 bderoos.wordpress.com - Ware gelovigen: laat u bij elkaar brengen! - Citaat:

Daar concludeer ik uit: wie praat over eenheid, moet daar niet geringschattend over doen. Wie praat over eenheid, moet niet denken: als wij allemaal ons best doen, dan komt de zaak wel in orde.
De Heilige Geest is aan het werk!

En daarbij gelden dan die bekende woorden van artikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, over het gezag van de Heilige Schrift: “Wij ontvangen al deze boeken, en deze alleen, als heilig en canoniek, om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En zonder in enig opzicht te twijfelen geloven wij alles wat zij bevatten. Dat doen wij niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als canoniek erkent, maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat zij van God zijn. Het bewijs daarvan ligt bovendien in de boeken zelf. Want zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn, gebeuren”.
Eenvoudig gezegd: kerkelijke eenheid ontvangen wij alleen als wij alles wat in de Bijbel staat geloven. Daarover bestaat bij Gods kinderen geen twijfel. Geen enkele twijfel.

Laatst aangepast op donderdag 12 februari 2015 19:19  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]