Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Zorgen over GKv De reactie van GKv op de aanstaande vermaning en kritiek vanuit de zusterkerken uit Australie, Canada en Zuid-Afrika

De reactie van GKv op de aanstaande vermaning en kritiek vanuit de zusterkerken uit Australie, Canada en Zuid-Afrika

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Omdat de Australische en Canadese zusterkerken van de GKv veel zorgen hebben over de ontwikkelingen binnen de GKv, ondernemen (of hebben al ondernomen) de GKv deputaten voor Betrekkingen met Buitenlandse Kerken de volgende acties:

 • Deputaten hebben een brief geschreven naar de Australische zusterkerken waarin zij hen vragen om hun kritiek (ook in de vermaning die zij zullen schrijven naar de GKv) alleen te baseren op officiële kerkelijke besluiten (De kritiek op deze terreinen is vaak niet gebaseerd op officiële stukken of generaal synodale besluiten, maar vaak ook op persoonlijke ervaringen of op informatie van allerlei (Nederlandse) websites, die zeer kritisch schrijven over wat er binnen de GKv gebeurt.)
 • In het voorjaar van 2014 zal samen met de Canadese zusterkerk een conferentie over hermeneutiek worden georganiseerd, waarvoor ook de FRCA (de Australische zusterkerk) is uitgenodigd. Daar kunnen de afgevaardigden elkaar bevragen over de manier waarop de Bijbel wordt gebruikt in de huidige tijd.
 • Deputaten schrijven aan de Australische zusterkerken dat het volgens hen in strijd is met de kerkorde om contact te blijven onderhouden met kerken die zich hebben afgescheiden van de GKv.
 • Deputaten schrijven aan de Canadese zusterkerken dat de Canadese commissie in haar rapport de GKv zwart heeft gemaakt met maar een paar lichtpuntjes. De indruk wordt gewekt dat de GKv in een snel tempo dezelfde weg gaan als de synodale kerken één generatie geleden. Dit grenst aan overtreding van het negende gebod. De Canadese commissie ervaarde een groeiend gevoel van vervreemding tussen de CanRC en de GKv. Deputaten GKv delen dat gevoel niet.
 • Deputaten GKv benadrukken richting Canadese synode de ernst van de beschuldigingen tegen de GKv. De Canadese commissie adviseert om de zusterkerkrelatie in stand te houden terwijl haar rapport laat zien dat de gronden hiervoor onzeker zijn, zo niet ontbreken. Dit vertroebelt de relatie aanzienlijk, zowel t.a.v. de commissie als de synode, met het gevolg dat de toekomst van de relatie tussen CanRC en GKv onduidelijk, onzeker is geworden.

Over welke onderwerpen worden de GKv vermaand door de Australische zusterkerken?

 • de hermeneutiek (bijbeluitleg),
 • de ethiek,
 • de sacramenten,
 • de ecclesiologie (leer over de kerk)
 • en de kerkregering.

Lees ook: De Australische gereformeerde kerken zullen een officiële vermaning schrijven aan de GKv met besluit en persverklaring van de Australische synode FRCA (Free Reformed Churches of Australia) bron: werkenaaneenheid.nl d.d. 19 juli 2012.

Zie ook: Australia en de BBK op eeninwaarheid.info d.d. 9 februari 2013 - D.J. Bolt gaat zeer uitvoerig in op de reactie van BBK (GKv) op de aanstaande vermaning uit Australie.

Zie ook: Canada en de BBK op eeninwaarheid.info d.d. 23 februari 2013 - Redactie eeninwaarheid

Zie ook: Canada en de BBK 2 op eeninwaarheid.info d.d. 20 april 2013 - Redactie eeninwaarheid - daaruit een citaat van een aanvullend rapport van het Subcomite voor betrekkingen met de GKv:

Wij als Subcomité voor Betrekkingen met de GKv vinden het ongepast dat de deputaten BBK van de GKv hebben aangegeven dat zij van plan zijn een brief rechtstreeks aan de Synode Carman 2013 te richten. Deze brief omzeilt het Subcomité, benoemd door de Synode Burlington 2010, en beweert in feite dat de ernstige zorgen van de Synode 2010 misplaatst waren en dat het Subcomité voor Betrekkingen met de GKv bepaalde ontwikkelingen binnen de GKv niet juist hebben weergegeven.
Wij vragen ons af of de deputaten voor kerkelijke betrekkingen rechtstreeks een brief kunnen richten aan een synode van een zusterkerk over zorgen die die deputaten zelf hebben met betrekking tot de juistheid van zaken waarover een vorige synode van die zusterkerk aan diens commissie opdracht heeft gegeven om deze te onderzoeken en daarover te communiceren en te rapporteren.

27-04-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - Kort commentaar - J. Douma - [63] Synodes en kerken volgen soms een verschillend spoor

Geen beslissing over de zondagsopvatting, geen uitspraken over gezangen en liederen zus en zo en ook geen andere zaken, die kerkleden er intussen toe hebben gebracht zich aan de vrijgemaakt-gereformeerde kerken te onttrekken, hebben mij losgeweekt van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Wel heb ik laten merken – dit in de tweede plaats – dat ik tegen de beslissingen en/of goedkeuringen inzake de benoeming van dr. S. Paas en dr. K. van Bekkum voor onderwijs aan de Theologische Universiteit te Kampen ernstige bedenkingen had. Ik heb mijn bezwaren tegen hun dissertaties uitvoerig verwoord, voordat hun benoeming op de synode aan de orde kwam. Tegelijk moet ik zeggen dat de synode de kritiek van anderen en van vrijwel genegeerd heeft. Ik weet van geen enkele schriftelijke poging waarin beargumenteerd onze bezwaren na zorgvuldige toetsing werden afgewezen.
Eveneens heb ik mij verbaasd over de koers die de synode is ingeslagen door zonder kritiek de deelname van onze kerken aan oecumenische bijeenkomsten, zoals aan de Synode van Dordrecht 2010,  goed te keuren. Serieuze rekenschap om in deze kwestie de zeer duidelijke koerswijziging van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te funderen, heb ik niet aangetroffen. We konden en moesten het blijkbaar doen zonder dat daarvoor een grondige verantwoording tegenover de kerken nodig was.

(...)

Daarmee ben ik bij een derde opmerking die ik wil maken. In de vrijgemaakt-gereformeerde kerken trekt men zich soms weinig tot niets aan van wat synodes besloten hebben. Ik denk hier vooral aan de besluiten die nog vrij recent onze synodes genomen hebben inzake gevallen van homoseksueel samenleven. Dit gedrag werd duidelijk afgekeurd. Maar wat zien we gebeuren? Velen nemen intussen een standpunt in zoals het op het Kamper congres op 12 januari 2012 over homoseksualiteit verdedigd werd: Oefen (voorlopig) geen tucht! Dit voorbeeld heeft te maken met een diepingrijpende zaak.

[64] De situatie in de kerken en de volgende synode

Wie kritiek heeft op de nieuwe koers die veel vrijgemaakt-gereformeerde kerken hebben ingeslagen, moet niet zwijgen nu de volgende synode in zicht komt. Na wat ik reeds gezegd heb, betekent dit voor mij niet dat ik bij het formuleren van bezwaren mij moet wachten te vermelden wat er in diverse plaatselijke kerken gebeurt. Mooie papieren waarover de kerken via oude en nieuwe synodes beschikken, bewijzen nog niet dat de kerken ook gereformeerde kerken blijven. Om de stand van zaken te peilen mogen, ja moeten wij weten wat er in de kerken gebeurt.
Als ik merk dat het ons heel kwalijk werd genomen, dat wij voor de missionaire gemeente Stroom in Amsterdam geen mogelijkheid zagen om binnen ons gereformeerde kerkverband geaccepteerd te worden, wordt het actueel om te vragen: Zal de synode van 2014 dat ook vinden? Of mogen bepaalde groepen die zich niet aan de gereformeerde confessie willen binden, wél binnen ons kerkverband worden opgenomen?
Wanneer ik constateer dat in kerken wel de lijn wordt gevolgd van ‘voorlopig geen tucht’ over andere moderne vormen van samenleven (samenwonen, homo- en lesbische verbindingen), ligt het voor de komende synode te vragen of dat zo kan. Zal de synode dergelijke samenlevingsvormen afwijzen om het getuigenis van de Schriften te blijven volgen? Of geeft zij ruimte voor niet-huwelijkse vormen van samenleving? De druk van de geseculariseerde maatschappij, maar ook van binnenuit de kerk om géén tucht te oefenen wordt sterker.
Als ik verder constateer dat onder ons de eenheid tussen kerken wordt nagestreefd, maar nauwelijks nog iemand de vraag durft stellen wat de belijdenis over de ware en de valse kerk te zeggen heeft, dan mag ik weer vragen, of de synode ermee akkoord gaat dat wij op dit punt onze confessie laten inslapen. ‘Toe maar, het staat er nu eenmaal in, maar wat beginnen we er vandaag mee? Mijn antwoord: Geef mij maar een man als Antoine Bodar, die frank en vrij Rome en de paus verdedigt tegen wat hij onzin noemt in (protestantse) verhalen over de zwakheid van het instituut ‘kerk’. Zie het Nederlands Dagblad van 23 april jl. Ik heb meer respect voor hem dan voor al die theologen, die zich publiek niet meer inspannen om kerken te beoordelen zoals hun eigen confessie dat vraagt.
Wie wijst in al de verwarring waarin de kerken bevinden ons de weg? Dat mogen we van de a.s. generale synode 2014 verwachten. Daar zullen allerlei stukken op tafel liggen, waarin ook de zaken aan de orde zullen komen die ik hier heb aangesneden.
Op die synode zullen ook deputaties uit buitenlandse kerken zich presenteren met hun bezwaren. Ik hoop dat zij voet bij stuk houden en (de omvang van) hun bezwaren formuleren zoals zij dat nodig achten. Censuur vooraf van onze deputaten viel slecht bij de buitenlanders, en terecht. Het is een teken van zwakheid als er binnen eigen kerken van alles op door kan, terwijl buitenlandse gereformeerde stemmen aan banden worden gelegd en voorgeschreven krijgen hoe zij zich behoren te beperken in hun kritiek.

15-03-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - Kort commentaar - J. Douma - [61] Micha ben Jimla

Merkwaardig is het dat de zusterkerken in Australië al op de vingers worden getikt voordat zij op hun synode klaar zijn met een brief aan de GKV inzake hun grote zorg over de ontwikkelingen in de GKV. Ze kregen onlangs een lesje van deputaten BBK hoe de brief, die ze naar onze synode van 2014 zullen sturen er uit moet zien: Ze mogen kritisch reageren op GKv-synodale besluiten en daarmee basta. Geen verhalen die geput worden uit kritische websites van binnen de vrijgemaakte kerken en evenmin verhalen van kerken die zich van de GKV hebben afgescheiden!

(...)

Het is geen pretje te profeteren als je in de gevangenis terecht kunt komen.
Het is ook geen pretje een website te verzorgen, als je ernstige kritiek moet hebben op de kerken die je leven bepaald hebben. En dan moet je ook nog na het uitbrengen van die kritiek merken dat men niet gewaarschuwd wil worden. De argumenten daarvoor zijn bekend: Het loopt zo’n vaart niet, je moet niet alles op scherp zetten, de tijden veranderen toch, etc. Discussie met ons als zwartkijkers – daar rekenen we al niet meer op. Anderen worden over ons ingelicht.
Wij merken hoe bitter dat smaakt. Toch gaan we vol moed verder. Ook wij weten dat het God is voor wie wij ons moeten verantwoorden.

14-02-2013 A bit to read - rev. C. Bouwman - Reformed Churches in the Netherlands - enige citaten

When our committee brought the matter to attention of the Dutch brethren, they simply did not want to revisit the issue.... So our committee writes, “As far as we know this is the first time that unbiblical views are tolerated in Kampen. We therefore consider Paas’ appointment to be a watershed moment in the history of this institution”

(...)

Such developments are not issues that beset simply the Seminary. Various appeals were tabled at a recent Dutch Synod (2008) against questionable views expressed by several Seminary personnel, and all were turned down – whether the issues concerned alleged inaccuracies in the Bible, the framework hypothesis for reading Genesis 1, the value of Christ’s substitutionary sacrifice, homosexuality, the Roman Catholic mass or women office bearers. The committee expressed its dismay that the Synod showed itself “incapable of dealing substantively with the concerns from within the churches which were brought to this assembly”

(...)

At the heart of this inability, our committee suggests, is that a different way of reading the Bible is taking root in the churches.
The sense is there that somehow the Bible itself is not the Word of the living God, but we – in step with our culture − need to find that Word in the Bible – as well perhaps as in God’s General Revelation in nature and in culture.

(...)

5. The churches shall in principle open their pulpits for each other’s ministers....
I wonder whether the time has come to suspend  particularly Rule 5. I realize that we do not often have a Dutch minister on our pulpit, and our churches do not any more often call a minister from the Netherlands. Even so, putting some parameters around Rule 5 would send the signal that we do not fully trust what is happening in Kampen and do not like what impact that can have on the preaching.

17-08-2012 kerkbode Noord Nederland (GKv) - Jan Kuiper - Bijbelgebruik - citaat

Het is dus helemaal niet erg om bij de Australische vermaning, die er aan zit te komen jezelf af te vragen of er een basis ligt onder hun kritiek. Er zijn dan twee punten die een rol spelen: Onze deputaten vragen: jullie hebben zorgen? Wijs dan maar uit de officiële stukken aan waar naar voren komt dat we de context, de wereld waarin we leven, voorrang geven boven de Schrift. Zo hoort dat gesprek gevoerd te worden tussen twee synodes. Maar los van de vraag of dit in synodebesluiten al dan niet aanwijsbaar zou zijn, blijft het punt als punt van zelfbeproeving voor iedereen van belang.

Bronnen:

Zie ook op eeninwaarheid.info in de serie over de rapportage die de Canadese broederschap heeft geschreven over hun bezoeken en bevindingen ten tijde van de zgn. buitenlandweek van de generale synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt (GKv). - een serie v.a. 03-11-2012:

 1. Inleiding en een overzicht van de inhoud van de rapporten alsmede de opdrachten of mandaten die de vorige Canadese synode, die van Burlington 2010, haar afgevaardigden gaf.
 2. Rapport van het CRCA Subcomité voor contact met de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Nederland (GKv)
 3. Bijlage 1        – Verslag bezoek GS Harderwijk 28 maart - 2 april 2011
  Bijlage 2        – Toespraak tot de Synode van Harderwijk
 4. Bijlage 3        – Interimrapport Subcomité aan BBK 9 maart 2011
  Bijlage 4a      - BBK discussiestuk voor de vergadering van 19 april 2012
  Bijlage 4b      - Antwoord van Subcomité op BBK discussiestuk
 5. Bijlage 5        - 2012 Gedetailleerd rapport over de zorgen t.a.v. de GKv

en over de Australische zorgen op eeninwaarheid.info:

 1. Australische zorgen over de GKv (1) 08-10-2011
 2. Australische zorgen over de GKv (2) 22-10-2011
 3. Vervlakking en Australische zorgen 22-09-2012

en over de Canadese zorgen op eeninwaarheid.info:

 1. Canadese zorgen over de GKv (1) 10-09-2011
 2. Canadese zorgen over de GKv (2) 17-09-2011

en de synodeverslagen van GKv met buitenlandse gasten op eeninwaarheid.info:

 1. Synodeverslag week 13 - Buitenlandse gasten 1 09-04-2011
 2. Synodeverslag week 13 - Buitenlandse gasten 2 16-04-2011
 3. Synodeverslag week 13 - Buitenlandse gasten 3 23-04-2011
 4. Synodeverslag week 13 - Buitenlandse gasten 4 30-04-2011

tot slot de Zuid-Afrikaanse zorgen over de GKv en zorgen over veranderende schriftbeschouwing ook in GKSA op eeninwaarheid.info:

 1. Zuid-Afrikaanse zorgen over de GKv 24-09-2011
 2. Open brief aan de GKSA 1 24-03-2012 van dr. J.H. Howel m.n. over veranderende schriftbeschouwing t.a.v. de vrouw in het bijzondere ambt
 3. Open brief aan de GKSA 2 02-06-2012 van D.J. Bolt over "inzicht in de worsteling van de GKSA kerken met de zaak van  'de vrouw in het ambt'. En welke strategie door sommigen wordt gevolgd op de weg naar openstelling van de ambten voor zusters. Wij kunnen daarvan leren. Want er zijn veel herkenningspunten. We zullen steeds relevante onderdelen van Howells 'Open brief' aanhalen en vervolgens laten zien hoe in onze kerken zich vergelijkbare ontwikkelingen voordoen."

 

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]