Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home De apologetische methode van Tim Keller - door dr. Wes Bredenhof

De apologetische methode van Tim Keller - door dr. Wes Bredenhof

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Hoe gereformeerd is de apologetische methode van Tim Keller? Veel gereformeerde christenen voelen zich ook door hem aangesproken. Hij is immers de dominee van de Redeemer PCA in New York City. De PCA is lid van de North American Presbyterian and Reformed Council (NAPARC), een organisatie waarbij ook de Canadian Reformed Churches (zusterkerken van GKv) en de United Reformed Churches zijn aangesloten.

Bron (pdf): Dr. Wes Bredenhof (dominee Canadian Reformed Churches) - De apologetische methode van Tim Keller d.d. 24-01-2013.

Gepubliceerd op de blog van dr. Wes Bredenhof d.d. 24-01-2013 en vertaald door Freek Vogelzang te Hattem. De Engelse versie wordt gepubliceerd in Reformed Perspective.

We citeren:

Voordat we verder aandacht geven aan Keller, wil ik de gereformeerde grondslag en principes voor de apologetiek omschrijven. Sommigen hebben de neiging dit gebied vanuit een pragmatisch perspectief te benaderen en dan moet alles wat ‘werkt’ om ongelovigen te overtuigen, door ons en door God worden goedgekeurd. Maar gereformeerde gelovigen zouden meteen het gevaar moeten zien van zo’n pragmatische aanpak. Wellicht ‘werkt’ de arminiaanse manier van evangeliseren wel zo om iemand zover te krijgen dat hij Christus belijdt – maar moeten wij die daarom goedkeuren? En doet God dat? Wij erkennen dat God allerlei middelen kan gebruiken om zijn doel te bereiken, zelfs gebrekkige of onjuiste. De puriteinen zeiden dan dat God een rechte slag kan slaan met een kromme stok. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid middelen te gebruiken die Hij heeft ingesteld en die Hem dus het meest eren. In de apologetiek betekent dit dat wij die methode moeten zoeken die Hij ons aanreikt.

Waar vinden wij Gods wil in dit opzicht? Welke grondslagen kent de gereformeerde apologetiek? Vanuit een gezonde basis kunnen wij er zeker van zijn dat wij naar Gods wil handelen. Die vaste grondslag vinden wij maar op één plaats: Gods Woord.

(...)

Met andere woorden: tenzij we vóór alles uitgaan van de veronderstelling dat het Woord van God waar is en gezag heeft, hebben we onze zaak verraden. We kunnen Gods zegen niet verwachten als we, op welk punt ook, zijn gezag niet erkennen. Als wij daarom discussiëren over de methode, moeten wij echt uitgaan van Gods Woord en ons voortdurend laten leiden door de Schrift. Iedere methode die niet consequent het sola Scriptura hanteert, mag niet stellen dat zij gereformeerd is.

(...)

Er valt nog veel meer te zeggen over een gereformeerde apologetische methode. Maar laat mij hier mogen eindigen met nog een belangrijk punt van het bijbels onderwijs over de zondeval van de mens: de antithese. Dit onderwijs, waarop Abraham Kuyper en anderen in onze gereformeerde theologische erfenis zo sterk de nadruk hebben gelegd, is ernstig in gevaar en dreigt in onze tijd verloren te gaan. De Bijbel zegt dit: de mensen gaan ten onder in leugens en zijn in principe niet in staat de waarheid te herkennen, en zeker niet in theorie of praktijk de reddende genade te (her)kennen, of zij moeten in verbinding staan met de bron van alle waarheid, die kan redden. Je staat aan de ene of de andere kant van de antithese. In 2 Korintiërs 6:15 staat: ‘Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen?’ Amos 3:3 bevestigt dit: ‘Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen?’ Er bestaat geen neutraal terrein tussen de gelovige en de ongelovige. Hoewel zij op dezelfde aarde wonen, bevinden zij zich in twee verschillende, antithetische werelden. De een zit volledig vast aan de zogenaamde autonomie en de ander belijdt zijn afhankelijkheid van God en zijn openbaring. Om vooruit te komen in de apologetiek moet je het Woord van God toepassen. De Heilige Geest wil het Woord gebruiken om de ogen van een ongelovige te openen en hem de harttransplantatie geven die hij zozéér nodig heeft. Een gereformeerde methode moet daarom een bijbelse methode zijn van begin tot einde.

Nu kunnen wij de methode van Keller verder gaan bekijken aan de hand van bijbelse principes. Weer moeten wij ons beperken tot zijn boek In alle redelijkheid. Dit is een goed geschreven en overtuigend boek. Keller communiceert effectief als hij schrijft en preekt. Hij is sympathiek en komt over als iemand die zijn gehoor begrijpt. Zijn gaven staan niet ter discussie. Dit gezegd hebbend, moeten wij erkennen dat overtuigingskracht nog niet wijst op de waarheid of op een correcte methode. Per slot van rekening zijn er veel mensen die door bedrieglijke of slechte argumenten overtuigd raken van onjuistheden.

(...)

Echter, ik vraag mij af of Keller in zijn apologetiek consequent is bij de toepassing van zijn keus voor het gezag van de Schrift. Hij beschrijft zijn methode als ‘kritisch rationeel’. Zo introduceert hij deze methode bij de lezers van In alle redelijkheid als volgt:

Ze gaat ervan uit dat velen of zelfs de meeste rationele mensen enkele argumenten overtuigend zullen vinden, hoewel er geen argument bestaat dat iedereen overtuigt, ongeacht zijn standpunt. Ze gaat ervan uit dat sommige geloofssystemen redelijker zijn dan andere, maar dat alle argumenten uiteindelijk rationeel te vermijden zijn. Dat betekent dat er altijd wel een reden te vinden is die niet puur uit vooroordeel of koppigheid bestaat, om eraan te ontsnappen.
Maar wij mogen geloofsovertuigingen wel degelijk evalueren, we mogen alleen geen concluderend bewijs verwachten, en het is ook niet eerlijk dit te vereisen. Zelfs wetenschappers handelen niet zo.4

Zoals hier beschreven wordt, doet de methode van Keller geen recht aan het Woord van God. Zij spreekt de gevallen mens aan als een redelijk wezen en zij veronderstelt dat het intellect van de ongelovige niet is beïnvloed door de zondeval. Verder spreekt hij in ditzelfde gedeelte over de noodzaak theorieën te vinden die ‘empirisch kunnen worden geverifieerd’. Zijn conclusie is de ongelovige voor te stellen dat wij het bewijs voor de verschillende geloofsovertuigingen gaan wegen en kiezen voor de ‘meest redelijke’. Deze methode laat zien dat ze tekortschiet, omdat ze geen rekening houdt met de effecten die de zonde heeft op de geest. Keller vleit daarom de ongelovige in plaats van hem te confronteren met zijn positie. Door liever te beginnen met de rede dan met de Schrift verraadt Keller juist de zaak die hij wil verdedigen en promoten.

(...)

Zoals hier beschreven wordt, doet de methode van Keller geen recht aan het Woord van God. Zij spreekt de gevallen mens aan als een redelijk wezen en zij veronderstelt dat het intellect van de ongelovige niet is beïnvloed door de zondeval. Verder spreekt hij in ditzelfde gedeelte over de noodzaak theorieën te vinden die ‘empirisch kunnen worden geverifieerd’. Zijn conclusie is de ongelovige voor te stellen dat wij het bewijs voor de verschillende geloofsovertuigingen gaan wegen en kiezen voor de ‘meest redelijke’. Deze methode laat zien dat ze tekortschiet, omdat ze geen rekening houdt met de effecten die de zonde heeft op de geest. Keller vleit daarom de ongelovige in plaats van hem te confronteren met zijn positie. Door liever te beginnen met de rede dan met de Schrift verraadt Keller juist de zaak die hij wil verdedigen en promoten.

Dus, volgens de Bijbel is de primaire regel om de zonde te definiëren niet alleen maar het doen van slechte dingen, maar het is het ultiem maken van de goede dingen. Je gaat proberen een gevoel van eigenwaarde vast te stellen door iets anders meer centraal te stellen voor jouw belang, doel en geluk dan jouw relatie met God.8

Keller veronderstelt dat Kierkegaards positie de bijbelse is. Het enige beroep dat hij doet op de Schrift zelf, is het eerste gebod, ‘geen andere goden voor mijn aangezicht hebben’. Maar dat gebod zegt niets over onze identiteit en dus is het een hele sprong om daar te komen vanuit Kierkegaards definitie. Waarom begin hij dan met Kierkegaard, nou niet bepaald een toonbeeld van bijbelse orthodoxie?
Waarom begint hij niet bij 1 Johannes 3:4: ‘zonde is wetteloosheid’? Of, Keller is immers presbyteriaan, waarom niet bij vraag en antwoord 14 van de verkorte Westminster Catechismus: ‘Zonde is ongehoorzaamheid en je op geen enkele manier conformeren aan Gods wet.’ Zoals het er staat, loopt Keller doordat hij nalaat bij de Schrift te beginnen, het gevaar de zedelijkheid te definiëren of in beeld te brengen op een manier die geen rekening houdt met het heilige karakter en de aard van God als de basis voor de ethiek.

(...)

Keller geeft er de voorkeur aan te beklemtonen dat ‘de hel eenvoudig een in vrijheid gekozen identiteit is los van God op een traject naar de oneindigheid’.9
Leert de Bijbel ons dit? Hoe is dit te rijmen met het lijden en sterven van Christus? Nam Christus in vrijheid een ‘los van God gekozen identiteit aan’ toen Hij voor ons aan het kruis de hel ervoer? Nee, de Bijbel leert ons dat de hel een plaats is waar men niet aan God en zijn toorn kan ontsnappen (Mat. 25:41,46; Rom. 25:6). De zondaar die geen berouw toont, zal een eeuwige identiteit hebben, waarin hij de hand van Gods toorn van zeer nabij zal voelen.10 Aan het kruis werd Jezus, in de plaats van de uitverkorenen, aangevallen door de toorn van God. In de theologie zeggen wij dat zijn offer verzoenende plaatsvervanging was. Keller wijst niet duidelijk genoeg op de eeuwige consequenties van de menselijke zonde en dus schrijft hij ook zwak over de volle betekenis van het kruis.

Op deze belangrijke punten faalt Kellers methode niet alleen in het consequent bouwen op het fundament van de Schrift, maar geeft hij ook een verkeerde voorstelling van God en richt hij zich niet adequaat tot de ongelovige wat betreft zonde. In zijn pogingen ‘redelijk’ te zijn en zo veel mogelijk aanstoot te vermijden, minimaliseert hij het werkelijke probleem van de ongelovige: opstand tegen de heilige God. De ongelovige valt Gods eer aan door de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Door dit te relativeren slaagt Keller er niet in de bijbelse leer van de antithese consequent uit te werken. Hij doet de ongelovige hiermee echt tekort. Liever dan gevleid te worden met klaarblijkelijke wereldse wijsheid, moeten ongelovigen geconfronteerd worden met het feit dat zij opstandig leven in Gods wereld. Zij eten Gods voedsel. Zij ademen Gods lucht in. Zij gebruiken Gods rekenkunde om het gezinsbudget te bepalen. Ze gebruiken Gods wijsheid om in feite te reizen waarheen zij maar willen. Toch doen ze alsof deze drie-enige God niet bestaat; of, áls er een God bestaat, dat Hij hen niet zal oordelen en rechtvaardig straffen voor hun zonden.

(...)

Misschien heeft God het boek van Keller en zijn werk gebruikt om mensen echt tot Christus te brengen. Ik ben er blij mee wanneer dat het geval is. Maar vanwege de tekortkomingen die ik boven heb beschreven, kan ik zijn methode niet aanbevelen. In onze apologetiek moeten wij streven naar trouw aan Gods Woord. Die trouw moet consequent zijn – wij moeten het gezag van de HEER van het begin tot het einde honoreren. Alleen als wij dat doen, mogen wij geloven dat onze genadige God onze inspanningen zal zegenen.


Bovenstaand artikel is ook in het duits vertaald:

14-10-2013 yinkahdinay.wordpress.com/ - Wes Bredenhof - Neue Ressource in Deutsch (pdf) — New Resource in German

De bron in de engelse taal is: yinkahdinay.wordpress.com/ - Wes Bredenhof - The Apologetical Method of Tim Keller (pdf)

Voor meer informatie verwijst dr. Bredenhof naar zijn book review Presuppositional Apologetics: Stated and Defended van Greg L. Bahnsen

Artikel afgewezen door redactie nederlands magazine:

Dit artikel is op verzoek geschreven voor een nederlands tijdschrift maar niet gepubliceerd omdat de redactieleden het niet eens waren met zijn evaluatie. Het betreft een tijdschrift met de rubrieken Thema en Rondblik. Dr. Bredenhof schrijft daarover het volgende d.d. 14-11-2013:

Last year, I was asked to write a critique of Tim Keller’s apologetical method for a Dutch magazine.  I’d been reflecting on this for a number of years, but for various reasons didn’t write much about it, except on my blog.  But since I was asked and there was an interest, I decided to do it.  The article was written in English and then later translated into Dutch.  Unfortunately, it was never published in the magazine for which it was originally written.  The editors did not agree with my evaluation.  However, Reformed Perspective decided to publish the original English version and, after being badgered by a couple of people, I’m now making it available here.   If you’d like to learn more about Reformed, presuppositional apologetics, you should find this book helpful.


Overige bronnen:

eeninwaarheid.info - 12-01-2012 - Wie zijn de Nieuwe Calvinisten (1)? een analyse van de beweging door dr. Ted Williams. Hij heeft zijn analyse uitgewerkt in een tweetal voordrachten, gehouden in juli 2012 voor de jaarlijkse Summerschool of Theology in de Metropolitan Tabernacle te Londen.

eeninwaarheid.info - 26-01-2012 - Wie zijn de Nieuwe Calvinisten (2/1)?

wapenveldonline.nl - dec. 2008 - Een portret van Tim Keller - Interview door Herman Paul en Bart Wallet

nl.wikipedia.org - Tim Keller

timkeller.nl - De boodschap van een vernieuwend evangelist - Timkeller.nl is onderdeel van het Friesch Dagblad. Deze website geeft informatie over de Amerikaanse predikant en is niet door hem geautoriseerd.

redeemer.com - Redeemer Presbyterian Church website waarvan Tim Keller oprichter en voorganger is. Achter 'Redeemer Presbyterian Church' staat de veelzeggende titel: Seeking to renew the City Socially, Spiritually & Culturally.

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:30  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]