Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV GKv: krimp en identiteitscrisis

GKv: krimp en identiteitscrisis

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Binnen de afgelopen 10 jaar tijd zijn de GKv gekrompen met 4.780 leden. Als de trend van de afgelopen 2 jaar zich voortzet, zal het ledenaantal van de GKv binnen de volgende 10 jaar krimpen met rond de 20.000 leden. Dat betekent dat de grens van 100.000 leden wordt doorbroken rond het jaar 2023 (in 2003 nog 126.949 leden).1
In 2012 hebben zich ongeveer 2.400 leden onttrokken aan de GKv, 300 meer dan in 2011. Als ook deze trend voortzet zullen in de volgende 10 jaar ruwweg 38.000 leden zich onttrekken aan de GKv.2
Overigens is de (progressieve) daling van het totaal aantal leden begonnen vanaf 2004, maar de (progressieve) daling van het aantal doopleden al vanaf 1997 ! Laatstgenoemde daling is opgelopen van gemiddeld -0,4% naar -1,3 % per jaar.

Wat ik augustus 2012 heb geschreven in het artikel Stiekem afscheid genomen van de leer over de kerk wordt in het GKv Handboek dat a.s. woensdag verschijnt min of meer bevestigd. Jan Kuiper te Assen schrijft daarin namelijk:

Wie terugblikt op het recente verleden, confronteert zich nogal eens met het idee dat de vrijgemaakte kerk de enige ware kerk is geweest. Terecht of niet, als je afstand neemt van dat idee bestaat het risico dat je „met het badwater ook het kind", de belijdenis over de kerk, weggooit.

(...)

Kerk en geloof zijn van elkaar losgemaakt. Je zoekt een kerk die bij je past. Vrolijk evangelisch of hoogkerkelijk. Of iets ertussenin

Wat betreft 'met het badwater het kind weggooien' het volgende: vanaf 1945 tot en met 1970 was het aantal doopleden rond 47% van het totaal aantal leden, in 2008: 36%. En dit percentage is dalende. Ik ben bang dat het niet beperkt is gebleven tot het afstand nemen van de belijdenis over de kerk. Ik heb daarop gewezen in 'Gereformeerde wegversmalling leidt tot doodlopende weg.' En vervolgens ook concreet kunnen maken in Een voorstel voor het definitieve einde van gereformeerd onderwijs door LVGS.

Medio jaren '70 is bij de synodaal gereformeerde kerken de daling ingezet van het aantal leden. Terwijl in diezelfde periode er groei was bij de Gereformeerde Kerken (vrijg.).3 Daarom kan ook niet gesteld worden dat de daling alleen of vooral wordt veroorzaakt door exogene factoren. En omdat de GKv m.i. in principe heeft gekozen voor dezelfde oplossingsrichtingen als de synodale kerken, zal de neergang van het aantal leden ook parallel lopen daaraan, zo niet een nog snellere afloop hebben wegens de veel grotere intensiteit van de verwereldlijking.

We hopen van harte dat door bovenstaande wrange vruchten van de doorgaande revolutie bij velen het besef zal doorbreken dat men op de verkeerde weg zit en dat erkenning van het staan en gaan op die verkeerde weg om vervolgens terug te keren naar Schrift en belijdenis de enig juiste oplossing is om de huidige revolutie effectief te bestrijden. Dat houdt concreet in dat men niet de oplossing moet zoeken in de wereld, maar in de Schriften.

JT

1Na zelfstandig uitgevoerde berekeningen, vond ik het volgende rapport op internet dat mijn conclusie ongeveer bevestigde: De toekomst van de kerk - januari 2010 - Demografische trends binnen de GKv - uitgevoerd door de Gereformeerde Hogeschool - zie pag. 25.
Dit rapport staat niet meer online. Een ander rapport verwijst naar dit rapport (incl. kerngegevens) op pag. 5: www.terneuzen.gkv.nl/wp-content/uploads/2015/08/rapport-toekomst.pdf

2Volgens het rapport onder noot 1 zouden dat er ongeveer 25.000 zijn. Het verschil met mijn schatting (niet lineair, maar progressief en de laatste 2 jaar meegenomen) wordt m.i. vooral veroorzaakt door 1) de grote stijging van de laatste 2 jaar, 2) een verwachte veel grotere invloed van de secularisatie en 3) het gebrek aan gereformeerde identiteit binnen de GKv waardoor de motivatie binnen en de binding aan de GKv fors zal verminderen en 4) het gemis van een stevig fundament met eenheid van leer en leven. Overigens verwacht ik dat de GKv binnen 10 jaar al zijn opgegaan in een of andere combinatie van CGK, NGK en PKN.4

3Zie Gereformeerden geteld en geregistreerd: een bronnenvergelijking.pag. 311: ontwikkeling diverse gereformeerde kerken v.a. 1948
Dit document is nu te vinden op PDF pag 307: https://www.knaw.nl/nl/actueel/...geteld/.../Volkstelling_geheel_WEB_verkleind.pdf

Naschrift 09-03-2013:

Volgens een grafiek van prof.dr. M. te Velde zouden de onttrekkingen van hen die niet naar een kerk gaan een dalende trend vertonen v.a. medio jaren '80. Hij vergelijkt dit met een opgaande trend in de toenmalige synodale kerken vooral vanaf begin jaren '70. De verklaring zou zijn dat de onttrekkingen van de GKv niet zozeer zijn veroorzaakt wegens secularisatie, terwijl dit juist wel het geval is geweest bij de synodale kerken.

4Zie ook 17-05-2013 refdag.nl - Dr. Plaisier: CGK, GKV en NGK moeten samengaan met PKN

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) moeten samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) Ă©Ă©n kerkverband gaan vormen. Die oproep deed dr. A. J. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, vrijdag in het Christelijk Weekblad (nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland).
(...)
„Binnen een jaar hoop ik antwoord te krijgen op de vraag of ze al dan niet willen praten over toetreding tot de PKN, in welke vorm dan ook. Het gaat om de intentie, niet om een concrete invulling van die samenwerking”, aldus de scriba.
Dr. Plaisier denkt dat de GKV en de NGK volmondig ja zullen zeggen op het voorstel.


Bronnen / overige links:

09-03-2015 hetgoedeleven.com Effect van afgebrokkelde GKV-zuil wordt steeds zichtbaarder

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) kenden vorig jaar opvallend veel mensen die afscheid namen van hun kerk. Een incident of een trend? Teruggaan naar de robuuste zuil van vroeger is onmogelijk, constateert hoogleraar Hijme Stoffels.

Analyse en reacties van ds. Jan Kuiper en Gerard Dekker.

24-02-2015 nd.nl - Meer vrijgemaakten verlaten de kerk € 0,10

Het kerkverband telde vorig jaar oktober 120.688 leden en doopleden. Een jaar eerder waren dat er nog 890 meer. (...) Vorig jaar vertrokken 2147 leden en daarvoor in de plaats kwamen er 721 terug.

19-02-2015 onderwegonline.nl - Aantal belijdenissen in NGK en GKv neemt af

Het aantal jongeren dat belijdenis doet, daalt fors: in GKv van ca. 2000 tot 1500 p/jr, in NGK van 450 naar 300 p/jr.

27-02-2014 nd.nl - Daling ledental vrijgemaakt-gereformeerde kerken (€ 0,10)

Het ledental is in 2013 met 513 leden gedaald, een lagere daling dan in 2012 (- 843).

24-09-2013 werkenaaneenheid.nl - Scenario GKv ds.: over 20 jaar zijn GKv allemaal PKN

17-05-2013 nd.nl via rubriek Signalen eeninwaarheid.info d.d. 01-06-2013

Het aantal leden van de NGK is met 96 gedaald naar 33.087. 445 doop- en belijdende leden vertrokken. Het aantal gemeenten nam af met 2 naar 89, het aantal predikant met 5 naar 81.
De CGK groeiden iets, met 33 leden, de GKv daalden met 843 leden.

Handboek 2013 van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

Zie ook werkenaaneenheid.nl 11-02-2013 - Boekaankondiging: De doorgaande revolutie. De ontwikkeling van de GKv in perspectief door Gerard Dekker - 'Vrijgemaakten gaan synodalen achterna'

bderoos.wordpress.com - 28-02-2013 - Eenheid van de Heilige Geest- Citaat:

De GKv liggen, naar mijn inzicht, op een koers die te weinig op God en Zijn Woord gericht is. Daarmee bedoel ik: men ziet aldaar een soepelheid die, als ik het zo zeggen mag, naar de mens is[2].
Naar mijn idee is dat de diepste oorzaak van het gebrek aan eenheid binnen dat kerkverband.

RD.nl - 23-02-2013 - Handboek GKV: Verdeeldheid over karakter kerk - Inleiding:

BEDUM – De vraag wat het eigene is van een gereformeerde kerk is een prangende kwestie geworden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Uit het jaaroverzicht in het Handboek 2013, dat woensdag verschijnt, blijkt de verdeeldheid in het kerkgenootschap rond het thema.

ND.nl - 23-02-2013 - Vrijgemaakten zien ledental verder dalen - Inleiding:

BEDUM - De daling in ledental van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zet zich door, blijkt uit het statistisch overzicht in het Handboek 2013.

steunpuntkerkenwerk  jan 2012 - PDF bestand: Cijfers en feiten - Financien van de GKv in de jaren 2009 en 2010.

werkenaaneenheid.nl - Vrijgemaakten gaan hun eigen gang - citaat NGK ds. B(ob) Wielenga:

Waar de GKv officieel waarborgen wil zien dat een kerk echt gereformeerd is, herkennen vrijgemaakten overal broeders en zusters in de Heer. Dit brengt De Bruijne tot een opmerking die zo in de Open Brief had kunnen staan: 'Maar telt alleen de gereformeerde traditie kerken van Christus? (...) Oecumene lijkt mij ook dat kerken en christenen uit verschillende tradities, die toch allen merkbaar Jezus willen navolgen, elkaar dienen met wat elk van Christus kreeg, van elkaar leren en elkaar zo nodig aanspreken op wat zwak of verkeerd is.'

De ontwikkeling in de GKv praktijk van de afgelopen 10 jaar en de komende 10 jaar wordt ook aangetoond in:
werkenaaneenheid.nl - Een voorstel voor het definitieve einde van gereformeerd onderwijs door LVGS
Lees ook vooral de achtergrondinformatie over de historische ontwikkeling met diverse citaten uit Nader Bekeken, De Reformatie, LVGS, etc.

Meer over de trend van versmalling van het fundament op werkenaaneenheid.nl - Gereformeerde wegversmalling leidt tot doodlopende weg.

Onderzoek CBS 1997-2011 Bevolking van 18 jaar en ouder naar kerkelijkheid - Excel document / html document.

Diverse links:

24-10-2013 refdag.nl - „Loslaten orthodoxie voor kerk op lange termijn funest”

„Tolerantie, vrijblijvendheid en dialoog – het is allemaal prachtig, maar voor de kerk op lange termijn funest”, stelt Emiel Hakkenes.

08-09-2011 digibron.nl (orig: RD) - Kerken, geef rekenschap van je identiteit

Kerken moeten dringend aan de nieuwe generatie uitleggen waarom ze zich bedienen van belijdenissen, synodes, tradities en de kerkelijke tucht, stelt Maarten Vogelaar MSc. Anders is het gevaar levensgroot dat jongeren geen belang meer hechten aan kerkelijke zaken.

Laatst aangepast op woensdag 15 juni 2016 22:31  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]