Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home ND en RD interviews en overige artikelen rond G. Dekker & GKv - 'Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien'

ND en RD interviews en overige artikelen rond G. Dekker & GKv - 'Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien'

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Lezingen George Harinck, Koert van Bekkum en Mees te Velde op adckampen.nl:

01-03-2013 Prof.dr. George Harinck (ADC Kampen) - De ontvangst van De stille revolutie in 1992 - Inleiding:

Een belangrijke stelling in het godsdienstsociologisch werk van Gerard Dekker is dat kerk en religie mede bepaald worden door de culturele context waarin zij bestaan. Mede bepaald: kerk en religie gaan niet in de cultuur op en ze zijn er ook niet toe te reduceren, maar ze kunnen zich er evenmin aan onttrekken en worden er in sterkere mate door gestempeld dan in de kerken en onder gelovigen veelal wordt beseft.

01-03-2013 Dr. Koert van Bekkum (TU Kampen) - Het leven is stukwerk - Inleiding:

Hoe zal het de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) komende jaren vergaan? Mij is gevraagd daar vanmiddag iets over te zeggen naar aanleiding van Gerard Dekkers boek De voortgaande revolutie.

Nu weet niemand wat in de schoot der toekomst verborgen ligt. Alles wat we zeggen, is niet meer dan een extrapolatie van wat we nú waarnemen. Terwijl het juist eigen is aan de geschiedenis dat deze contingent is. Het gaat altijd weer anders dan je denkt.

01-03-2013 Prof.dr. Mees te Velde (TU Kampen) - Het licht van het Evangelie laten schijnen. Reactie op G. Dekker, De doorgaande revolutie.

Welke lezersreactie is er beoogd met het boek dat vanmiddag hier gepresenteerd is? Aan de voorpubliciteit en in de wandelgangen was het al te zien: dit boek doet een beroep op de nodige primaire emoties.

(...)

Dus keren in dit boek voor een deel onze verwijten aan ‘de synodalen’ uit de jaren 1970-1990 op ons eigen hoofd terug. We zullen het maar even verdragen. Met de emoties die daar bij horen.

(...)

Het denken vanuit zo’n anti-identiteit is niet sterk meer. Het gaat nu vooral om de vraag hoe ontwikkelingen, beleid, besluiten, vormgeving in de kerken zich verhouden tot de Schrift, de gereformeerde traditie en de context van vandaag.

(...)

Een tijdlang is inderdaad de vergelijking met de GKS wel een belangrijke methode van positie bepalen geweest. Maar dat is al minstens twintig jaar voorbij. Hoe we ons verhouden tot bevindelijken en vooral tot evangelischen is intussen veel belangrijker.

(...)

In hoofdstuk 6 komen leer en belijdenis aan de orde. Dr. Dekker probeert te laten zien hoe in dit centrale terrein de GKV ook weer ‘de synodalen achterna’ gaan: er zijn z.i. opmerkelijke overeenkomsten. Nu bevat dit hoofdstuk zeker waarnemingen die verhelderend kunnen zijn. Bijvoorbeeld: let er op dat het vrijgemaakte volksdeel in hoofdzaak niet conservatief is, maar orthodox wil zijn in rapport met de cultuur. Let op de verschuiving van leer naar gevoel en die van orthodoxe leer naar christelijke ethiek. En zeker, er is meer diversiteit en pluraliteit dan in de jaren 1970-1985. Er komen bij kerkleden ook allerlei opvattingen voor waarmee we in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw niet hoefden te rekenen.
Maar ik moet wel zeggen dat hoofdstuk 6 toch weinig overtuigingskracht heeft.

(...)

En meer historisch-sociologisch bekeken geef ik een alternatieve duiding. Mijn stelling is: in de verkleuring van de GKV is er veel meer sprake van de evangelicale variant van moderniteit dan van de rationele variant. Dat is ook moderniteit, maar van een andere snit. Daarin worden pure leerstukken en pure vormen minder belangrijk zonder dat men niet orthodox meer wil zijn, integendeel. Maar een hartelijk persoonlijk geloof en een werkelijk beleefd christen zijn, en dat in de praktijk van een seculiere wereld, komen voorlopig centraal te staan. Dat is in essentie, in geest en richting een heel andere beweging. Daarin zijn (zoals altijd) zowel reformatie als revolutie aanwezig, zo gemengd is ons leven. We gaan nooit per definitie de goede kant op.

(...)

Bepalend voor de GKV is niet of we ‘de synodalen achterna’ gaan. Evenmin of we ‘trouw blijven’ aan alles wat we in de jaren 70 en 80 dachten en leerden. Of dat we in evangelische richting alle heil zoeken.
Bepalend is – en dan sluit ik me aan bij de eerder genoemde uitdrukking van dr. Dekker – dat we het licht van het evangelie laten schijnen over alles wat we tegenkomen. En dan de Here Jezus achterna. Heel complex. Maar ook heel simpel.
Opgewekt verder dus maar!


Meer artikelen en citaten volgen hieronder:

 

May 2013: the links to the english translations of "From Reformed to secularized churches?" S. de Marie published on Reformed Continua:

From Reformed to secularized churches? (7)

From Reformed to secularized churches? (6)

From Reformed to secularized churches? (5)

From Reformed to secularized churches? (4) (in heading: (3) mentioned)

From Reformed to secularized churches? (3)

From Reformed to secularized churches? (2)

From Reformed to secularized churches? (1)

08-05-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - S. de Marie - Van gereformeerde naar verwereldlijkte kerken? (7) - citaat

Deze gedachten staan echter ver af van de gereformeerde leer t.a.v. kerk, geloof en wereld. Zonder achtergrondinformatie is het moeilijk ze te kunnen plaatsen. Maar zoals we al schreven, Dekker volgt grotendeels de opvattingen van D. Bonhoeffer (1906-1945), waarover hij zelf meerdere boeken heeft geschreven *). Zo zijn we inmiddels redelijk op de hoogte van zijn eigen opvattingen.
Kort gezegd komen deze hierop neer: de kerk is er voor de wereld. De kerk moet zich niet richten naar boven en zich ook niet in zichzelf keren. De kerk dient zich naar beneden te richten en naar buiten. De kerk is niet zozeer voor het zielenheil van de gelovigen, om hen klaar te maken voor de eeuwige zaligheid. De kerk dient zich niet zozeer bezig houden met religie (het vereren van God), maar dient zich vooral in te spannen voor de wereld. De kerk moet daarbij niet de wereld met het evangelie zien te overwinnen en zo voor Christus te winnen, maar ze moet er gewoon voor de wereld zijn.
In dat er voor de wereld zijn als navolging van Christus is de gemeente dan geworden tot de gestalte van Christus.
Hoe is deze leer en deze kerkvisie te rijmen met de Schrift?

01-05-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - S. de Marie - Van gereformeerde naar verwereldlijkte kerken? (6) - citaat

De openheid binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt werkte niet alleen tolerantie in leer en belijdenis uit, maar werd ook zichtbaar in het leven. Prof. Dekker vraagt daarvoor aandacht in hoofdstukken over kerkelijk leven en ethische kwesties.
Eerst beschrijft hij de toenemende organisatorische groei binnen de GKv met het instellen van allerlei landelijke bureaus en centra met bijhorende functionarissen. Het was te zien m.b.t. het zendingswerk, het evangelisatiewerk, het diaconale werk en gemeenteopbouw. Dit alles ging ten koste van het ambtelijk werk en de betrokkenheid van de kerkleden. Het bracht ook professionalisering en centralisering met zich mee. Als voorbeeld hiervan wordt genoemd de recente oprichting van een belangenvereniging voor kerkelijk werkers. Men is zo als kerklid steeds verder af komen te staan van allerlei kerkelijke zaken. Dit is te zien in de dalende belangstelling voor de Schooldag in Kampen.
Prof. Dekker ziet een verband tussen deze landelijke ontwikkeling en de vrijheid die de plaatselijke kerken zich kunnen veroorloven. Een citaat uit het handboekje van 2011 met een verwijzing naar de nieuwe concept-kerkorde (werkorde geheten) moet dit duidelijk maken:
In het algemeen is het opvallend dat in deze werkorde [de nieuwe concept-kerkorde] diverse zaken niet zo dichtgetimmerd zijn als we als kerken gewend waren. Hierin weerspiegelt zich de groeiende diversiteit onder de kerken, waarin je je weg moet zoeken.
Als voorbeeld van deze diversiteit worden genoemd de vele doop- en avondsformulieren, de keuzevrijheid om zich bij een gemeente van voorkeursligging aan te sluiten en de nieuwe vormen van pastoraat, waarbij gemeenteleden bij het ambtswerk worden ingeschakeld. Dekker ziet in dit alles geen verschil met de ontwikkelingen die de synodale kerken ondergingen (pag. 71).

24-04-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - S. de Marie - Van gereformeerde naar verwereldlijkte kerken? (5) - citaat

Hoewel we nog meer hopen te schrijven, maken we hier even een tussenbalans op.
Hoewel prof. Dekker wel degelijk belangrijke verschuivingen aanduidt, komt veel ervan niet of te weinig aan de oppervlakte. Dat komt deels omdat prof. Dekker zijn informatie beperkt tot de serie Vuur en Vlam en de jaarlijkse handboekjes. Daardoor is hij beperkt en eenzijdig voorgelicht.
Maar deels komt dit ook omdat hij geen theologische analyse toepast door de maatstaf van Schrift, gereformeerde belijdenis en kerkorde te hanteren. Hieraan is men toch als Gereformeerde kerken aanspreekbaar en toetsbaar in leer en leven?
Door deze oppervlakkigheid en eenzijdigheid heeft Dekker de ware aard van de revolutie binnen de vrijgemaakte kerken (namelijk als revolutie tegen de Schrift en de Here van de kerk) niet ontmaskerd. Het blijft bij hem te veel steken in revolutie als proces van nieuwe ontwikkelingen tegenover eerdere (traditionele) uitgangspunten.
Maar ook komt de omvang van de revolutie zo niet goed uit de verf. Om een voorbeeld te noemen: hoezeer heeft de getolereerde èn gehanteerde Schriftkritiek en het veranderde omgaan met de Bijbel de geloofsinhoud en de geloofszekerheid aangetast? Daarover zou meer aan te wijzen zijn dan Dekker doet in zijn boek.
In de volgende aflevering willen we de hoofdstukken over kerkelijk leven en ethische kwesties bespreken, waarna we afsluiten met onze beschouwing over de conclusie en beoordeling van prof. Dekker.

17-04-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - S. de Marie - Van gereformeerde naar verwereldlijkte kerken? (4) - citaat

We hebben mogen vaststellen dat prof. Dekker heel precies de nieuwe openheid tegenover andere kerkgenootschappen en hun leden aanwijst als de kern van de revolutionaire ontwikkelingen binnen de GKv. Ontwikkelingen die door hem in de titel van zijn boek heel treffend getypeerd zijn als doorgaande revolutie.
Deze ontwikkelingen staan tegenover doorgaande reformatie, die eerst kerkbreed werd gezien als de Schriftuurlijke opdracht voor het gereformeerd-zijn in leer en leven: ecclesia reformata semper reformanda (de gereformeerde kerk moet steeds gereformeerd worden).
Prof. Dekker signaleert die omslag naar openheid tegenover andere kerkgenootschappen niet alleen in de gereformeerde pers, G-organisaties en gereformeerde scholen. Maar ook vanaf de negentiger jaren in het als kerken zoeken van eenheid en samenwerking met andere kerkgenootschappen. Dit laatste proces kent nu al de actieve toenadering tot een kerkgenootschap waaraan 25 jaar tevoren nog het gereformeerde karakter werd ontzegd (PKN). Ook gaat men zelfs verbanden aan met kerkgenootschappen die nooit gereformeerd zijn geweest (RKK e.a.).
Prof. Dekker beschrijft in hoofdstuk 4, dat hij opvallenderwijs de titel meegeeft De positie in de Nederlandse samenleving, hoe dit interkerkelijke proces is verlopen
Daaronder schaart hij dus zowel interkerkelijke als maatschappelijke contacten.
Kennelijk wil hij als socioloog beide ontwikkelingen onder één noemer brengen.
Het kan ook zijn dat hij de onderlinge beïnvloeding tussen alle externe (kerkelijke en maatschappelijke) contacten wil benadrukken. Hoe het ook zij, de onderlinge wisselwerking tussen de houding van kerkleden en kerkregering is niet te miskennen. Naar onze mening heeft de open houding die al begin tachtiger jaren vorm kreeg binnen GPV en ND, verregaande invloed gehad in de kerkelijke meningsvorming t.a.v. interkerkelijke contacten.
Deze laatste tekenden zich aanvankelijk vooral af met betrekking tot de Christelijke Gereformeerde kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

10-04-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - S. de Marie - Van gereformeerde naar verwereldlijkte kerken? (3) - citaat

We willen bij dit belangrijke onderwerp erop wijzen dat we iets missen in de weging van prof. Dekker van het door hem geconstateerde isolement. We missen de noties van enerzijds de Schriftuurlijke antithese met de wereld en anderzijds de oproep tot gelovigen om zich te voegen bij de ware kerk.
De antithese wordt door de Here Zelf gesteld tussen de trouwe volgelingen van Zijn Woord en de wereld, die Hem niet volgt. Die antithese ontstaat waar Gods Woord zuiver wordt bewaard en gevolgd, en zich confronteert met de wereld. Zulke antithese brengt in het isolement.
Kerkelijke scheiding met anderen raakt zeker de inhoud van Gods Woord. Samengaan met die anderen die van Gods Woord afwijken, doet daarom afbreuk aan het Woord van God. Daarbij komt dat leer en leven één dienen te zijn. Samenwerking tast daarom de door God gewilde antithese aan. Dat is de ene factor.
Nu de andere, die van de oproep tot de gelovigen die geen lid zijn van de kerk. Waar je dus graag mee zou willen samenwerken. Die verdeeldheid die er zo tussen gelovigen is, is alleen op te lossen door gelovige leden van onwettige kerkgemeenschappen op te roepen zich bij de ware kerk te voegen. Blijven in dergelijke gemeenschappen houdt in dat men dwaalleer tolereert en deel heeft aan de zonden van anderen (1 Tim. 5:22).
Alleen als je samen je hals buigt onder het juk van Christus (art. 28 NGB) kun je als gelovigen samenwerken om Gods Woord uit te dragen in woord en daad.
Het is daarom in het bovengenoemde citaat van prof. Douma onjuist om als optimaal (dus als de beste oplossing) te beschouwen een vereniging waarin men eensgezind is op basis van een programma of op punten, mocht kerkelijke eensgezindheid niet mogelijk zijn.
God vraagt gehoorzaamheid op alle gebieden van het leven. Daarop komt het aan. Dat vraagt onderwerping aan Gods Woord. Daarbij hoort ook het lid zijn van de kerk die door Christus wordt vergaderd. Dat vraagt dan ook een oproep aan allen die daar behoren te zijn, maar nog geen lid zijn. Maar het brengt ook verwijdering, smaad, en hoon met zich mee. Isolement als onderdeel van het lijden van de kerk.

03-04-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - S. de Marie - Van gereformeerde naar verwereldlijkte kerken? (2) - citaat

Dekker beschouwt openheid en ruimte naar samenleving en kerken toe als de bron en de kern van waaruit de meeste andere veranderingen zijn voortgekomen. Mogelijk dat zijn sociologische achtergrond hem daar als vanzelfsprekend naartoe brengt, toch zijn we van mening dat Dekker de wezenlijke oorsprong van de revolutie die zich is gaan afspelen binnen de GKv hiermee trefzeker vaststelt. Het kost hem dan ook geen enkele moeite om vanaf het midden van de tachtiger jaren die ontwikkeling naar meer en meer openheid en ruimte aan te tonen op werkelijk vrijwel alle terreinen van de kerk, het kerkelijk leven en de daaraan verbonden gereformeerde organisaties.

Dekker laat met vele citaten zien dat deze ontwikkelingen gepaard gingen met een verandering in principiële overtuiging aangaande de ware kerk en haar taak en bemoeienis in deze wereld.

27-03-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - S. de Marie - Van gereformeerde naar verwereldlijkte kerken? (1) - citaat

Een boekbespreking van: De doorgaande revolutie; De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in perspectief. *

In de komende tijd willen we een aantal artikelen in deze rubriek wijden aan een bredere bespreking van het boekje van dr. G. Dekker, emeritus-hoogleraar godsdienstsociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, dat onlangs is verschenen.

Het betreft een onderzoek naar de ontwikkeling van de vrijgemaakte kerken in de periode 1970-2010. Met als vergelijking de ontwikkelingen in de synodale kerken (in 2004 opgegaan in de PKN) in de even lange, maar eerdere periode 1950-1990.

09-04-2013 refdag.nl - Dr. H.J.C.C.J. Wilschut - Doorgaande revolutie van tijdgeest stopt niet bij vrijgemaakten - citaten

Persoonlijk denk ik dat Dekker meer gelijk heeft dan menigeen in de GKV wil toegeven.

(...)

De openheid voor het evangelicale denken in de GKV heeft mijns inziens te maken met de eerder genoemde openheid voor de wereld om ons heen. Dan wordt het postmodern levensgevoel ook het levensgevoel van kerkmensen. Het evangelicale denken met zijn optimistische kijk op de mens sluit er naadloos bij aan. Zoals ook de nadruk op gevoel en beleving precies in dit plaatje past. Daarom durf ik te stellen dat de evangelicalisering binnen de GKV een signaal is van secularisering (verwereldlijking).

09-04-2013 jangreven.nl - De EO maakt het verschil - citaat

Bezwaarde gereformeerden konden in 1970 weinig anders dan hun kerk verlaten voor christelijk gereformeerd of baptist. Dat dat nu anders is, komt door de EO, die het evangelicale geloof als volwaardig alternatief op de kaart heeft gezet. Bovendien is er met de EO jongerendagen een verbinding gelegd met jongeren. Evangelicale vrijgemaakten hoeven door die ontwikkeling hun kerk niet uit. Integendeel, meer en meer nemen ze hun kerk over. Maar minder gereformeerd, minder ‘in rapport met de tijd’,  zijn ze wel. Dekker heeft gelijk: de gereformeerde smaak van de vrijgemaakte kerken zal meer en meer verdwijnen. Maar de evangelicale stroming komt op. Bunschoten Oost zal nog galmen van de gospelsongs, als het zover al niet is. De kerkenraad komt swingend op. De naam is gebleven. Als geschiedenis.

30-03-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - Opinie - H.J.C.C.J. Wilschut - ZIJN WE HET VERBOND VOORBIJ? Over leven met God in 2013

Onlangs verscheen het boek van G. Dekker De doorgaande revolutie.[vi] De hoofdstelling van dit boek is: de GKv gaan – sociologisch gezien – in het spoor van de GKsyn. Ik zal niet zeggen dat Dekker daarmee geheel ongelijk heeft,[vii] al had hij zijn conclusies m.i. wel wat beter mogen onderbouwen. Maar ik acht het een uitgesproken misser, dat bij hem de invloed van het evangelikale denken buiten beeld blijft, ook al constateert hij terecht het secularisatieproces in onze kerken. Terwijl hier een onmiskenbare link ligt. Het postmoderne denkklimaat met de optimistische kijk op de mens laat zich vloeiend verbinden met het optimisme in het evangelikale denken.[viii]

Ik noem (zonder compleet te zijn) als kenmerken van het postmodern denken:

  • Waarheid is een relatief begrip. Het gaat meer om echtheid dan om waarheid.
  • Daarmee annex: gevoel weegt zwaarder dan redenering.
  • Er is meer aandacht voor de zinvraag dan voor de schuldvraag.
  • De focus is gericht op de enkeling en zijn persoonlijke keuzen; gemeenschapsbesef komt onder druk te staan.

30-03-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - H.W. van Egmond - Inventarisatie en interpretatie.

Zowel in het jaaroverzicht als in het boek van Dekker komen twee lijnen bij elkaar. Het jaaroverzicht inventariseert de ontwikkelingen onder het kopje “de kerk voorbij”. Dekker interpreteert de ontwikkelingen van de laatste 30 jaar in de Gereformeerde Kerken. Mijn vrees is dat zijn voorzichtige conclusie in de Kerken zich al aan het actualiseren is. ‘Je moet met je tijd meegaan’. Het is een bekende uitdrukking in discussies over de liturgie, het huwelijk en het ambt. Om maar niet meer te noemen. Vanuit enkele opmerkingen in het jaaroverzicht wil ik de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van de laatste jaren op een enkel punt proberen te interpreteren.

(...)

Wie nu gaat spreken over een ‘harde opstelling van Kamphuis’ is precies zo bezig als wat m.i. Dekker bedoelt te zeggen dat we onze taxatie van het kerkelijke leven moeten herzien vanuit hoe we de ontwikkelingen in de samenleving taxeren. Wie dan spreekt over een ‘harde opstelling van Kamphuis’ geeft daarmee aan zelf te zijn verschoven. Weg van het vaste gereformeerde fundament naar een fundament dat zacht – vloeibaar is. Vloeibaar in de zin van meegaan met de tijd. Aanpassen bij de ontwikkelingen. In dat licht is dan niet alleen de opstelling van J. Kamphuis ‘hard’, maar dan zal – denk ik – straks wel meer onder het oordeel van een harde opstelling worden opgeofferd.

15-06-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - De synodalen achterna 6 - zonder belijdenis

We hebben de afgelopen weken breedvoerig stilgestaan bij prof. G. Dekkers boek De doorgaande revolutie en de toespraken die bij de boekpresentatie in de TU Kampen zijn gehouden. We gaan dat nu afronden.

In dit laatste artikel willen nog één keer laten zien hoe men in deze dagen probeert het gereformeerde karakter onze kerken af te breken. Daarbij focussen we ons op de betekenis die de gereformeerde belijdenis heeft en de binding daaraan.

01-06-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - De synodalen achterna 5 - met de Nieuwere Kamper Theologie

Wij, vrijgemaakten, zijn in de kerkelijke wereld oliemannetje, kerkelijke proeftuin, prima ballerina geworden en laten daarmee de omringende kerkelijke middelmaat ver achter ons. Bij ons gebeurt het!
Alzo sprak prof. Harinck.
Maar is dat nog steeds zo? Volgens de hoogleraar zou dat moeten blijken uit de toespraken van prof. dr. M. te Velde en dr. K. van Bekkum, beiden docent aan de vrijgemaakte universiteit te Kampen.
Het verhaal van de eerste publiceerden we de vorige keer. Nu dus de andere toespraak.

Van Bekkums toespraak

Onder de titel Het leven is stukwerk of het leven is één sprak dr. K. van Bekkum de bijeenkomst toe. We laten zijn toespraak hieronder in extenso cursief volgen[1] en nemen weer de vrijheid het verhaal af en toe van (niet-cursief) commentaar en vragen te voorzien[2].

11-05-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - De synodalen achterna 4 - opgewekt verder dus maar!

We zagen de vorige keer hoe prof. dr. G. Harinck enthousiast de ontwikkelingen in de richting van de synodalen verwelkomt. Wij vrijgemaakten zijn in de kerkelijke wereld oliemannetje, kerkelijke proeftuin, prima ballerina geworden en laten daarmee de omringende kerkelijke middelmaat ver onder ons. Bij ons gebeurt het!
Maar wie hoog staat kan diep te vallen. De trotse voorgangerrol is niet voor altijd gewaarborgd. En daarom vraagt Harinck zich toch enigszins bezorgd af of zijn kerken nog steeds die hoge onderscheidingen waarmaken: "Dat moeten de volgende twee verhalen uitwijzen".
Die verhalen zijn van prof. dr. M. te Velde en dr. K. van Bekkum, beiden docenten aan de vrijgemaakte theologisch universiteit. Kunnen en willen deze collegae de hoge vlucht van Harincks visioen meemaken of roepen ze hem en de kerken vanachter de synodalen vandaan?
We willen in deze en de volgende aflevering kennisnemen van hetgeen deze broeders als coreferenten te berde brachten op de presentatie van dr. Dekkers boek De doorgaande revolutie.

04-05-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - De synodalen achterna 3 - als Oliemannetje

'De synodalen achterna' is een stekende constatering die elke rechtgeaarde vrijgemaakt-gereformeerde diep in zijn hart treft. Het is geen wonder dat de deputaten BBK op die constatering van de Canadese broeders haast allergisch op reageerden[1]. Want ten diepste gaat het er daarbij toch om of onze kerken de (voormalige) synodale gemeenschap volgen in hun verloochening van de Schrift met alle verwoestende gevolgen van dien.

Het is daarom dus buitengewoon spannend als een hoogleraar van onze theologische universiteit, prof. dr. G. Harinck, het initiatief neemt tot een project waarin geprobeerd wordt argumenten te verzamelen om deze heftige vraag te beantwoorden. En als de treurige uitkomst inderdaad is de vrijgemaakten gaan de synodalen achterna, hoe deze hoogleraar dat verwerkt. Is hij zum Tode betrübt? Ziet hij misschien kans om het project onderuit te halen omdat de conclusie onvoldoende is onderbouwd en laat hij vervolgens zien hoe het wel zit? En als dat niet helemáál lukt, doet hij dan een stevige poging om het harde oordeel van het boek af te zwakken, bijvoorbeeld omdat er nogal wat hiaten in het onderzoek zitten? En een andere weg te wijzen dan Dekker en zijn voormalige kerkgenoten wijzen?

Laten we luisteren.

06-04-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - De synodalen achterna 2 - En Bonhoeffer is de profeet

Het is nu tijd om in te gaan op wat Dekker over onze kerken schrijft. En niet alleen dat. Want na zijn conclusie dat de vrijgemaakten inderdaad de synodalen achterna gaan, geeft hij ook een belangwekkende waardering van hetgeen hij heeft waargenomen en wijst hij een weg die de vrijgemaakt-gereformeerde kerken zouden moeten gaan, willen ze voortbestaan en bestaansrecht hebben.
Het is natuurlijk een verhaal van een voormalig synodale hoogleraar. Kunnen we daar wel wat mee? Heeft hij, om zo te zeggen, niet heel veel boter op zijn hoofd wat betreft de neergang van zijn eigen kerken? Kan hij als zodanig wel profeet voor ons zijn?
Dat hangt er natuurlijk van af waar Dekker 'staat'. Is hij diep bedroefd over de puinhopen van zijn voormalige kerkgemeenschap? En kan hij van daaruit de vrijgemaakten aangeven waar het is misgegaan en hoe zij zo'n kerkelijke verwoesting kunnen voorkomen? Óf vindt hij de historische gang van de synodale kerken misschien een voorbeeld om te volgen?

(...)

Naar ons gevoel moet er zo langzamerhand iets worden uitgelegd. Want we begrijpen het niet meer.
Er is kennelijk een groot enthousiasme over Bonhoeffers gedachtegoed. Zo groot blijkbaar dat er 'bedevaarten' voor jong en oud worden georganiseerd. Dan moet er toch wel heel wat waardevols zijn te beleven.
De prangende vraag is dan wat we van deze Barthiaans georiënteerde "profeet van de 21ste eeuw" zo nodig moeten leren. Wat proberen de hoogleraren Harinck en Kamphuis (Kampen), en Den Hertog en Maris (Apeldoorn) ons bij te brengen? Is dat in lijn met wat we hierboven hebben weergegeven van prof. Dekker?
Ergens citeert prof. Dekker, en hij haalt dat opnieuw aan in zijn conclusies:

"Bij veel onderwerpen van gesprek [in de GKv, djb] krijg je het gevoel dat we op een drempel staan van een nieuw begrijpen van de Schrift"[7].

Wat is er aan de hand?, vragen we. Waar zijn deze Bonhoeffer idolate voormannen van de gereformeerde universiteiten en de gereformeerde hogeschool mee bezig? Werken aan de weg die Dekker wijst?

Bij de presentatie van De doorgaande revolutie kregen drie sprekers, allen docenten van de TU Kampen het woord om het een en ander naar voren te brengen als reactie op Dekkers boek. Gaven zij misschien duidelijke antwoorden op onze vragen? Bleek daar bijvoorbeeld duidelijk een frontaal afwijzen de waardering van de auteur?

We willen in de volgende afleveringen van De synodalen achterna hier wat meer helderheid over proberen te krijgen.

23-03-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - De synodalen achterna 1 - De doorgaande revolutie – een analyse (Een zeer uitvoerige analyse van het betoog van prof. Dekker in diens boek De doorgaande revolutie. Commentaar van dit boek en bovenstaande drie referaten volgen.) Citaat:

We hebben het boekje met veel interesse gelezen. Het leest gemakkelijk en er is heel veel in dat herkenning oproept. Zijn 'waardering' aan het eind van het boek is ontdekkend en vraagt om nader commentaar en onderzoek.

Ga wij de synodalen achterna?

Deze vraag beantwoordt prof. Dekker bevestigend. Maar hoe komt hij daarbij? Welke argumenten gebruikt hij? En zijn die wel altijd correct en van toepassing?
We willen de lijn van zijn argumentatie proberen te volgen en vervolgens van commentaar te voorzien in enkele vervolgartikelen.

15-06-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - In the footsteps of the synodicals 5 - with the Newer Kampen Theology (a translation of previous article 'De synodalen achterna 5')

01-06-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt -In the footsteps of the synodicals 4 - pushing on happily! (a translation of previous article 'De synodalen achterna 4')

18-05-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - In the footsteps of the synodicals 3 - ‘as oil guy’ - an analysis (a translation of previous article 'De synodalen achterna 3')

20-04-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - In the footsteps of the synodicals 2 - ‘The ongoing revolution’ - an analysis (a translation of previous article 'De synodalen achterna 2')

23-03-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - In the footsteps of the synodicals 1 - ‘The ongoing revolution’ - an analysis (a translation of previous article 'De synodalen achterna 1')

15-03-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - [57] Dr. Gerard Dekker over de vrijgemaakt-gereformeerde kerken

Ook zonder eigen veldonderzoek zit Dekker er met de meeste conclusies in zijn nieuwste publicatie niet naast. Wie zelf vrijgemaakt-gereformeerd is en zijn ogen voor de realiteit niet wenst te sluiten – wat overigens velen proberen te doen – moet Dekker in 2013 gelijk geven.

15-03-2013 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - [58] De oplossing die Dekker aanbiedt

Let op de volgorde! Eerst aanvaarden wij die toenemende autonomie en mondigheid van de mensen en daarover laten wij dan evangelisch licht schijnen. Ik verdedig het omgekeerde: eerst over die mondigheid het licht van het evangelie laten schijnen en dan je afvragen, of je kunt aanvaarden wat voor mondig wordt uitgegeven.

09-03-2013 hetgoedeleven.com - GKV verkleuren eerder evangelisch dan dat ze de ‘synodalen’ achterna gaan

Het boek De doorgaande revolutie van Gerard Dekker maakt de tongen los in de Vrijgemaakte kerken. Rector Mees te Velde van de Theologische Universiteit Kampen herkent ontwikkelingen, maar constateert geen ‘revolutie’.

08-03-2013 gkv.nl - Gereformeerde kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe - Katholiek gereformeerd

In de Gereformeerde kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe reageert ds. Alko Driest op het nieuwste boek van dr. Gerard Dekker 'De doorgaande revolutie'.

(...)

Dekker concludeert in zijn boek dat de 'vrijgemaakten' de 'synodalen' achterna gaan, omdat het gaat over dezelfde bovengenoemde thema’s.
Ds. Driest vraagt zich af of die overeenkomsten er werkelijk zijn of dat sommige mensen die misschien wel heel graag willen zien.

08-03-2013 christelijkweekblad.nl - Vrijgemaakten gingen inderdaad synodalen achterna (waarsch. tijdelijke link)

Aartsvijanden waren het, de gereformeerd-vrijgemaakten en de gereformeerd-synodalen, in ieder geval bekeken vanaf het standpunt van de eerstgenoemden. Maar inmiddels zijn de vrijgemaakten in de 21e eeuw aanbeland. De veranderingen zijn de laatste tijd niet meer bij te houden, verzucht godsdienstsocioloog Gerard Dekker. Hij deed onderzoek naar beide kerkgenootschappen en vergeleek hun ontwikkeling.

(...)

Er valt ook nog wat te leren voor kerken, vindt Dekker. “Met opzet schreef ik niet alleen een analyse, ik gooi altijd graag een ankertje uit naar de praktijk. Ik zou graag zien dat christenen zich de vraag stellen hoe zij staan ten opzichte van de samenleving en de cultuur: komt alles wat zich buiten het christendom ontwikkelt voort uit de autonome mens, en strijdt dat dus per definitie met Gods bedoeling? Of zou het kunnen dat God ook buiten het christendom om kan werken? Dat zou zorgen voor een positievere en meer ontspannen houding. Nog beter: als de kerk niet eerst in naam van God iets verkettert en daarna haar grote woorden terug moet nemen, zouden christenen een stuk geloofwaardiger worden. De samenleving kan dan ook weer naar de kerk luisteren als ze wel iets te zeggen heeft dat goed voor haar is. Daar hoop ik op.”

05-03-2013 bderoos.wordpress.com - De hemelse Majesteit verplicht ons tot zuiverheid

En nu komen we nóg een boodschap van Zondag 46 en Jeremia 23 op het spoor.
Gereformeerde mensen spreken vaak over het belang van zuiverheid in de kerk. In de Heidelbergse Catechismus belijden we onder meer: “Omdat zowel ons lichaam als onze ziel een tempel van de Heilige Geest is, wil God dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren”[7].
En in de Nederlandse Geloofsbelijdenis zeggen wij: “De kenmerken waaraan men de ware kerk kan kennen, zijn deze: dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie onderhoudt; dat zij de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt, zoals Christus die heeft ingesteld; dat de kerkelijke tucht geoefend wordt om de zonden te bestraffen. Kortom, dat men zich richt naar het zuivere Woord van God…”[8].
Vandaag de dag roepen heel wat mensen: nu ja, dat moet je groot zien. Wij zien dat, bijvoorbeeld, terug in de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt). De bekende godsdienstsocioloog G. Dekker typeerde de gang van zaken onlangs als volgt: men houdt formeel vast aan Schrift en belijdenis, maar er komt toch verandering doordat men elkaar in de praktijk meer ruimte gunt. Over de GKv zegt Dekker: “Het ledental van de kerk daalt, de openheid naar andere kerken is groter geworden, de exclusiviteit van eigen organisaties is grotendeels verdwenen, de band tussen het grondvlak en de top van de kerk vermindert, er is een verschuiving gaande voor wat betreft de rol van de vrouw in de kerk, het kerkbezoek neemt af en er is sprake van een vrijere omgang met Schrift en belijdenis”[9].
Welnu, Zondag 46 leert ons dat de ijver voor kerkelijke zuiverheid beslist niet overdreven is. Jeremia 23 laat duidelijk blijken dat nauwgezetheid en oprechtheid vereisten zijn in de kerk.

Ten diepste zit daarin ook de reden van Jeremia’s statement: “Ben Ik een God van nabij, luidt het woord des HEREN, en niet een God van verre?”.

04-03-2013 yinkahdinay.wordpress.com - dr. Wes Bredenhof - Changes in the GKV

The Reformed Churches in the Netherlands (Liberated) are the Dutch sister churches of the Canadian Reformed.  Our last CanRC synod appointed a special committee to investigate and report on developments in these sister churches, often known by their Dutch abbreviation, GKV.  You can find the report to our upcoming synod here. There’s plenty to be concerned about and I think a case can be made that the recommendations of our committee are actually rather understated.

Last week Reformatorisch Dagblad published an interview with a Dutch sociologist about the developments in the GKV.  You can find it in Dutch here (with a rough English translation via Google Translate here).  Prof. Dekker made a study of changes in the GKV from 1970 to 2010.  He traced how things changed through yearbooks with their membership statistics and so on.  The GKV are declining in membership as they continue to adapt to secular society.  Among the developments he observed was talk of a freer relationship with Scripture and the confessions.  The interviewer asked him what he thought was behind the secularization of the GKV.  Dekker’s reply:

(...)

I don’t report these things to glory in what’s going wrong across the Atlantic.  We need to continue warning our brothers and sisters, though it could very well be too late.

(...)

We are beginning to see evidence of the same happening in the CanRC.  The boundaries are being tested, especially on crucial questions regarding origins.  The Canadian Reformed Churches are at a cross-roads.  Reformation or deformation?  God’s Word or man’s word?  Which will it be?

04-03-2013 refdag.nl - Studie vrijgemaakten geeft redelijke indruk van ontwikkeling kerkverband - Reacties van dr. Ewout Klei, dr. Roel Kuiper, dr. CSL Janse, ds. JR Visser, ds. J. Westerink - Inleiding

De studie van prof. dr. G. Dekker naar ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt geven een redelijke indruk van wat er speelt in dat kerkverband. Maar er blijven ook zaken onderbelicht. Een overzicht van reacties van binnen en buiten de vrijgemaakte kring.

02-03-2013 eo.nl - De kerk is nogal eens tegen - Kun je als kerk ook de cultuur van deze tijd omarmen? - Inleiding

Kerken hebben wel iets van de legendarische voorman van de Boerenpartij van de zestiger en zeventiger jaren: boer Koekoek. Deze politicus stond bekend om zijn uitspraak: "'k Weet nie wat het is, maar ik ben er teugen."

02-03-2013 wimvanderschee.nl - GKv ds. Wim van der Schee - Appels en peren groeien allebei aan een boom - Inleiding:

Bovendien zijn ze beide in de supermarkt te vinden in het fruitschap. Steeltjes en klokhuizen hebben ze doorgaans ook allebei, en een schil. Van eenmaal geplukte appels en peren is het kennelijke doel dat ze door mensen (en dieren) gegeten worden. Hun restanten worden broederlijk naast elkaar bijgezet in de gft-container of op de composthoop. Het is dus wel duidelijk dat het qua ontwikkeling met de peren zo zal gaan als met de appels.

Daarmee hebben we wat mij betreft de waarde van het vrijdag 1 maart gepresenteerde boekje van Gerard Dekker wel gehad. In De doorgaande revolutie maakt hij een sociologisch aandoende vergelijking tussen de ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (synodaal) in de jaren 1950-1990 en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de jaren 1970-2010. Die vergelijking wordt echter gemaakt op zo’n hoog abstractie-niveau dat de informatieve waarde ervan niet groter is dan die tussen de appels en peren hierboven. Bovendien wordt ze gemaakt op basis van zo weinig materiaal dat ze onmogelijk kan pretenderen iets met de werkelijkheid of met godsdienstsociologie te maken te hebben.

En een paar citaten om de sfeer te proeven:

Je startpunt nemen in 1970 voor de GKv betekent starten in een kleine kerk die gewelddadig gezuiverd is en onnatuurlijk uniform. Het lijkt mij onmiskenbaar dat we het bij de GKv in de jaren 1970 tot 1990 over een sekte hebben in meer dan sociologische zin. De GKN hebben altijd het voordeel gehad van een balans gevende massa, en ook het voordeel van voldoende elkaar tegensprekende mensen van serieus formaat. De GKv zijn van het begin af de kerk geweest van de radicale middelmatigheid, met een extra doorstart na de braindrain in de jaren zestig.

Ik bedoel dat beschrijvend en niet veroordelend.

(...)

Het is uiteindelijk de basale levenservaring van juist de middenstand dat uitvindingen en ontwikkelingen tegelijk een stap ten hemel en een stap naar de hel kunnen zijn. Dat geldt volstrekt voor de ontwikkeling naar meer autonomie van mens en wereld. Die is een zegen, ook voor kerk en geloof. Je zult je altijd weer zelf je geloof eigen moeten maken en moeten mogen maken. De tijd van het handhaven van belijdenissen en kerkordes is onontkoombaar verleden tijd. Ze is tegelijk een onmiskenbare vloek, die mensen onnodig eenzaam en aangevochten maakt.

Een zeer scherpe afwijzing van 'De doorgaande revolutie' van G. Dekker in een zeer uitgebreid artikel. Het positieve is in elk geval dat deze schrijver open en eerlijk durft te zeggen hoe hij er over denkt. Het is wel heel scherp en confronterend, gemengd met boosheid en persoonlijke frustratie.

15-03-2013 Ds. Rob Visser reageert op gereformeerdekerkblijven.nl - Kerkelijk leven - op het artikel van ds. Wim van der Schee "OPEN BRIEF AAN COLLEGA WIM VAN DER SCHEE", niet inhoudelijk maar vooral over hoe ds. Rob Visser (als ex-synodaal gereformeerde) deze woorden heeft ervaren.

De dingen die jij schrijft, Wim, roepen heel veel vervreemding op.

01-03-2013 refdag.nl - „GKV moeten oog hebben voor kansen” - Inleiding:

KAMPEN – De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) moeten de omgang met de seculiere cultuur niet zien als een bedreiging, maar als een kans. Ondanks verdeeldheid in de eigen gelederen kunnen kleine gemeenten het licht van het Woord uitdragen in de samenleving.

01-03-2013 nd.nl - Dick Schinkelshoek - Geloof: Werkelijk de synodalen achterna?

De vrijgemaakt-gereformeerden zullen grotendeels dezelfde ontwikkelingen doormaken als dertig jaar eerder de synodaal-gereformeerden. Betoogt godsdienstsocioloog Gerard Dekker. Herhaalt de geschiedenis zich letterlijk?

01-03-2013 nd.nl - ‘Vrijgemaakte theologie beweegt naar kerk’ - Inleiding

KAMPEN - In de huidige vrijgemaakt-gereformeerde theologie is juist een beweging zichtbaar van de wereld naar de kerk. tegenovergesteld aan de conclusie van godsdienstsocioloog Gerard Dekker dat de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zich vooral aanpassen aan de samenleving.

Dat punt maakte de Kamper universitair docent Koert van Bekkum in een reactie op Dekkers boek

01-03-2013 refdag.nl - hoofdredactioneel commentaar - Commentaar: Vrijgemaakten als voorbeeld - Inleiding

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stonden in kerkelijk Nederland tientallen jaren bekend als een solide kerkverband, vooral bestaande uit een homogene groep mannenbroeders die stonden voor hun zaak en die gesteund werden door veelal sterk betrokken vrouwen. Mannen die ook overtuigd waren van hun zaak. Velen van hen meenden letterlijk de waarheid in pacht te hebben. Buiten de GKV was weinig heil te verwachten.

01-03-2013 jaapvandenbos.wordpress.com (ds. NGK&GKv) - De doorgaande revolutie of ook: ‘de synodalen’ achterna - citaat:

Het zinnetje ‘we gaan de synodalen achterna’ prikkelt mij nogal. Het zou waar kunnen zijn, maar ik ben daar nog niet zo van overtuigd. Binnen de GKV wordt het nogal eens gebruikt als waarschuwing die verder niet erg goed onderbouwd wordt. Veel goede ontwikkelingen worden zo (hopelijk onbedoeld) in een kwaad daglicht gezet.
Ik ben dus benieuwd hoe Dekker zijn conclusies onderbouwt.

(...)

Ik zie verschuivingen in de GKV op allerlei gebied. En daar zullen zeker verliesposten tussen zitten. Maar ik zie ook opleving van het geloof rondom en vanuit de persoon van Jezus. Nieuwe aandacht voor thema’s die onderbelicht gebleven waren.
‘We gaan de synodalen achterna’ roept zoveel negatieve reacties op alsof we met elkaar in een ravijn storten. Terwijl ik juist heel veel mooie ontwikkelingen zie.
Ik hoop dat het boek van Dekker bijdraagt aan een evenwichtige bezinning.

28-02-2013 refdag.nl - GKV volgen synodalen met veranderingen - citaat:

Voor het nieuwe onderzoek zette prof. Dekker op een rij hoe in het jaarlijks verschijnende Handboek van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, wordt geschreven over kerkelijke ontwikkelingen. Deze gegevens rangschikte hij op thema. Daaruit blijkt volgens prof. Dekker een afgenomen exclusiviteitsdenken en een toenemende openheid naar buiten toe.

28-02-2013 bertloonstra.nl - Waar moet het met de (vrijgemaakte) kerk heen? - Citaat (Loonstra schrijft over dr. G. Dekker):

Hij ziet de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) de vroegere synodaal gereformeerden achterna gaan in de modernisering, maar vindt dat niet erg. Hij pleit ervoor dat de kerk veranderingen positiever tegemoet treedt, en ze probeert te belichten vanuit het evangelie.

(...)

De waarneming van Dekker lijkt wel op een eerdere observatie van William James, psycholoog en filosoof uit het begin van de 20e eeuw. Hij trok het verschijnsel dat Dekker signaleert wat breder, en betrok die op veranderingsprocessen in het algemeen. Grote veranderingen stuiten eerst op veel verzet en kritiek, daarna is het een periode helemaal stil, en vervolgens worden ze aanvaard alsof het nooit anders is geweest.

28-02-2013 een tweet van Nader Bekeken

Analyse van Gerard Dekker: vrijgemaakten gaan echt de synodalen achterna...Geloof - Nederlands Dagblad: nd.nl/artikelen/2013…

— Nader Bekeken (@NaderBekeken) 28 februari 2013

01-03-2013 - diverse tweets

Vandaag voor RD commentaar geleverd op boek Gerard Dekker. Vind het eigenlijk niks, al die chr. aandacht voor eigen 'secularisatieproces'.

— Roel Kuiper (@roel_kuiper) 1 maart 2013

Kalende heren en grijze emeriti in de aula van de TUK. #alphaonline Boekpresentatie Dekker over de ontwikkelingen binnen de GK vrijgemaakt.

— Peter Stijnen (@StijnenP) 1 maart 2013

"Doorgaande revolutie" biedt historie #GKV. Ontwikkelt zich gelijk aan GKS. Tussen verzet en aanpassing. Dekker: #ongeloofwaardig.

— Peter Stijnen (@StijnenP) 1 maart 2013

George Harinck: Gaat de reformatorische zuil net als de neo-gereformeerde zuil mank aan #zelfgenoegzaamheid? Boekpresentatie Dekker.

— Peter Stijnen (@StijnenP) 1 maart 2013

In vorige tweet: reformatorische zuil versus neo-gereformeerde zuil.

— Peter Stijnen (@StijnenP) 1 maart 2013

Vertegenwoordigers van de #VGK oordelen niet bepaald eensluidend over de spiegel die G. Dekker voorhoudt. Laatste woord niet gezegd.

— Peter Stijnen (@StijnenP) 1 maart 2013

Bedoeld is GKv ipv VGK


Zeer interessante en leerzame interviews over de GKv met de synodaal gereformeerde Gerard Dekker (81), emeritus hoogleraar godsdienst-sociologie aan de Vrije Universiteit voor wie het duidelijk is: vrijgemaakten gaan de synodaal-gereformeerden achterna. Hieronder als eerste het interview met het ND 'Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien'.

Dekker vindt het verkeerd dat de gereformeerde kerken, vanaf de Franse revolutie, zich hebben gekeerd tegen alle veranderingen die ze niet zelf in gang hebben gezet. Terwijl men later deze ontwikkelingen omarmden met een beroep op dezelfde bijbel. Voorstanders van veranderingen hebben deze op het christendom moeten veroveren en stellen zich daarom anti-christelijk op. Daardoor ontstaan er onnodig sterke tegenstellingen tussen kerk en wereld. Bovendien wordt de kerk daardoor ongeloofwaardig. Daaropvolgend:

relatie kerk en wereld
Dat kan volgens hem anders door als kerken in beginsel positief op veranderingen te reageren, zonder meteen alles te omarmen, en deze veranderingen als het ware te ‘verlichten’ vanuit het evangelie. ‘Denkend vanuit deze invalshoek zouden de kerken zich niet moeten verzetten tegen de toenemende autonomie en mondigheid, maar zouden zij er het licht van het evangelie over moeten laten schijnen, opdat de mensen ook goed met die autonomie omgaan’, schrijft hij.

Daaronder schuilt als erkenning dat er in de wereld ontwikkelingen plaatsvinden ‘die in de lijn kunnen liggen van de bedoelingen van God met mens en wereld’, aldus G. Dekker.

Gerard Dekker vond de afgelopen jaren kerkelijk onderdak bij de Amsterdamse Studenten-ecclesia van dichter-theoloog Huub Oosterhuis

(Morgen in de bijlage Gulliver een analyse van Dekkers betoog de presentatie van ‘De doorgaande revolutie’ is morgen om 15.00 uur in de aula van de vrijgemaakt-gereformeerde Theologische Universiteit in Kampen)

nd.nl 28-02-2013 - Gerard ter Horst en Peter Bergwerff - ‘Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien’


Het interview op refdag.nl 28-02-2013 - Albert-Jan Regterschot - Prof. Dekker: Gestage veranderingen in GKV - Inleiding:

BAARN – Terwijl de verschillen tussen gemeenten in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt groter worden, daalt het ledental van de kerk. Ondertussen staat bij de ”vrijgemaakten”, in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw een hechte groep, ter discussie wat gereformeerd-zijn inhoudt. Oorzaak: de doorgaande aanpassing aan de geseculariseerde samenleving, concludeert emeritus hoogleraar godsdienstsociologie Gerard Dekker.

Op de vraag hoe het de komende jaren verder gaat met de GKv zegt Dekker:

„Ik voorspel een verdere daling van het aantal leden, die op een zeker moment ook zal versnellen. De vergrijzing zal dit nog een tijdje camoufleren, maar gezien de afname van het aantal gedoopte kinderen en het aantal jongeren dat belijdenis doet, kan dat niet anders. Voor het goed inschatten van ontwikkelingen op het gebied van de gereformeerde leer en de praktische uitwerking daarvan beschouw ik me te veel als buitenstaander. Maar als ik geluiden opvang vanuit de kerk die stellen „dat we op de drempel staan van een nieuw begrijpen van de Schrift”, dan denk ik dat het eindpunt van de veranderingen nog niet in zicht is.”

 


Een artikel van Hanneke Goudappel in Het goede leven:

27-02-2013 hetgoedeleven.com - Verbluffend veel parallellen in veranderingen GKV en ‘synodalen’ - citaat:

Van de Gereformeerde Kerken (synodaal) concludeerde Dekker in zijn eerdere boek dat de kerken zelf geseculariseerd dreigden te worden. Ondanks de parallellen zou Dekker dat niet van de GKV willen zeggen. ‘Maar het is wel de vrees van velen binnen de vrijgemaakte kerken dat die kerken dezelfde kant opgaan.’

(...)

Vanuit ‘de noodzaak zich voortdurend te reformeren’ – in de geest van Kuyper – moet de kerk zich juist op allerlei manieren veranderen, schetst Dekker een andere invalshoek om om te gaan met de ontwikkelingen.

‘Zowel om adequaat te reageren op de veranderingen die in de samenleving plaatsvinden als om voor de leden van betekenis te zijn, in die zin dat de leden als gelovigen in deze samenleving kunnen blijven functioneren. De noodzakelijke veranderingen worden dan ook niet in de eerste plaats beleefd als ‘aanpassingen’ aan de veranderende wereld, maar meer als wijzigingen in het geloofs- en kerkelijk leven zodat die beide weer aansluiten bij die veranderende wereld.’

Ik heb altijd begrepen dat 'de noodzaak zich voortdurend te reformeren' sloeg op terugkeer naar Schrift en belijdenis, wat 'antithese' betekent ten opzichte van de wereld. In elk geval niet veranderen zodat je weer aansluit bij de veranderende wereld (ook al wordt dat niet zo beleefd). Want zo maak je de veranderende wereld tot onafhankelijke factor en het geloofs- en kerkelijk leven tot een afhankelijke factor. Zie Israel in het Oude Testament. Het evangelie moet juist toegepast worden op de veranderende wereld. Als je het evangelie (en geloofs- en kerkelijk leven) aansluit op de wereld, blijf je vastzitten aan de synodale weg. Want die synodale weg wijst de weg naar de wereld (van God af), niet naar de kerk (naar God toe). Dan zou het toch vele malen beter zijn om weer en nu veel intensiever de sleutels van Gods koninkrijk gehoorzaam in te zetten.  Bekering en terugkeer zullen zeker veel weerstand oproepen, het is niet de makkelijkste weg, en op korte termijn zou het best tot nog meer afval kunnen leiden. Maar op de langere termijn zal die smalle weg vele malen meer vrucht opleveren.
G. Dekker stelde ook nog het volgende:

Heel belangrijk is binnen beide kerkgenootschappen de bijbel-opvatting, aldus Dekker. ‘Van de synodaal Gereformeerde Kerken is bekend dat zij (in het rapport God met ons, 1980) een visie op de Bijbel ontwikkelden die radicaal afweek van de traditionele visie. Een dergelijke ‘officiële verandering van visie’ constateert hij niet binnen de vrijgemaakte kerken. ‘Maar ook binnen die kerken ontstaat het gevoel, zoals het eens werd geformuleerd, ‘dat we op de drempel staan van een nieuw begrijpen van de Schrift’.’

Een paar jaar geleden heb ik het rapport 'God met ons' nog eens gelezen. In de jaren '80  was er veel ophef over dat rapport binnen de GKv. Als dit rapport weer opnieuw zou worden beoordeeld binnen de GKv, ben ik er van overtuigd dat de ophef over zo'n rapport vele malen minder zal zijn, misschien zou men zich zelfs afvragen waarom er toen zo'n ophef over was. Het opvallende verschil is wel dat de synodale kerk er publiek en officieel voor uit kwam dat hun visie structureel was veranderd. In de GKv is de visie ook structureel veranderd, maar is het nog niet over de volle breedte en diepte kerkelijk juridisch op de synode geformaliseerd, vergelijkbaar met het rapport 'God met ons'. Vooral de houding van het LVGS laat duidelijk zien hoe de houding in de praktijk is ten aanzien van de 'kerkkeus' en van Schrift en belijdenis. Zie Een voorstel voor het definitieve einde van gereformeerd onderwijs door LVGS . Maar ook kun je het constateren uit de artikelen in de rubriek Over en/of uit de GKv en de artikelen van Eeninwaarheid.info, Eeninwaarheid.nl en van gereformeerdekerkblijven.nl.

Mijn persoonlijke ervaring is dat de geest in de toenmalige synodale kerken niet structureel anders is dan de geest in de huidige vrijgemaakte kerken. Waarschijnlijk zou het verschil in de formalisering verklaard kunnen worden onder andere uit het feit dat in de GKv de theologen achteraan hobbelen (artikel ds. Wim van der Schee van oktober 2002). Daarover schrijft hij het volgende:

Dat is iets eigens: over de afbraak van de vrijgemaakt gereformeerde wereld zal nooit een boek geschreven kunnen worden onder de titel ‘De theologen gingen voorop’. 2 Bij ons hobbelen de theologen overal achteraan. De ontwikkelingen worden in gang gebracht en gehouden door (kritische) gemeenteleden, door buiten- of hoogstens semi-kerkelijke organisaties, en de laatste jaren in toenemende mate door deskundigen in landelijke deputaatschappen. Theologen en predikanten doen daarin mee, soms registreren ze, maar nergens hebben ze het initiatief. Wat dit betreft is ook Jasperse een typisch vrijgemaakte predikant: hij registreert, maar initieert niet. Zo’n situatie, waarin van alles verandert maar niet door theologische initiatieven, is bijzonder voor een orthodoxe kerk. Voor zover ik kan zien hoort ze bij de vrijgemaakte wereld vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw. Daarvóór gingen ook de vrijgemaakte theologen voorop. Al vóór de Vrijmaking waren de ontwikkelingen theologisch geladen.

En het heeft natuurlijk ook als oorzaak dat de veranderingen niet zijn verantwoord in de GKv. Ds. Wim van der Schee schrijft daarover in hetzelfde artikel het volgende:

In het kader van deze overgang naar de praktijk duiken de laatste jaren een aantal landelijke deputaatschappen op als derde factor in het veranderingsproces van de vrijgemaakte wereld. De meest opvallende zijn de deputaatschappen die zich met de liturgie en de gezangen bezig houden, maar er valt aan meer te denken (werkbegeleiding predikanten, toerusting evangeliserende gemeente, bijvoorbeeld). In alle gevallen geldt dat de ontwikkelingen niet-theologisch zijn, maar uit de hymnologie, de liturgiegeschiedenis of uit de sociale wetenschappen komen. Telkens ook gaat het om het aanleveren van materiaal voor verbetering van de praktijk. Zorgvuldig wordt vermeden dat daarbij leer-punten aan de orde komen. De structuur van de vrijgemaakte wereld blijft in stand. Binnen de muur van de gegeven leer speelt het leven zich af. Intussen blijkt dat waar het niet meer over gaat eenvoudig te verdwijnen, zonder dat er iets positiefs voor in de plaats komt: uit de muur is de een na de andere steen praktisch weggebroken of uitgevallen. Maar dat is een groot taboe.

Dat taboe kon wel eens de vrijgemaakte variant zijn van de overduidelijke frustratie die de Gereformeerde Kerken in Nederland de das om heeft gedaan. De Vrijmaking leverde daar iets op van ‘nooit meer tuchtmaatregelen’. Toen later het christelijk geloof echt ter discussie kwam deed men niets, met alle gevolgen van dien. In onze kerken proef ik iets van ‘het mag niet over de leer gaan, want dan kon het wel weer eens op een kerkscheuring uitdraaien’. Er is een enorme krampachtigheid om toe te geven dat we feitelijk in meerderheid een andere positie innemen dan twintig jaar of meer geleden. Intussen heeft dit, ergens net als in de Gereformeerde Kerken, een averechtse uitwerking. Er is een sfeer ontstaan waarin zaken systematisch niet doorgesproken worden. Er hangt een onmiskenbare geur van onoprechtheid rond generale synodes die anders beslissen dan vroeger zonder dat te verantwoorden. De gang van zaken rond het Liedboek voor de Kerken is er het beste voorbeeld van. Zonder een beargumenteerde afwijzing van de onzin die daarover in de jaren zeventig en tachtig gedebiteerd is zijn er grote delen uit vrijgegeven. Dat is vragen om problemen.

Dat was en is nog steeds het grote probleem in de GKv. Nog niet zozeer de liturgische veranderingen op zich, maar dat deze veranderingen niet zijn verantwoord. En toen men in de GKv daarop werd aangesproken, zweeg men en/of kwam men met argumenten om niet te hoeven reageren: de veranderingen waren neutraal (de bijbel zou er niets over zeggen), de toon van de critici was te scherp, het was te radicaal, te veroordelend, schraal en ondiep. Men stelt en stelde zeer hoge eisen, voorwaarden aan kritische artikelen en vermaningen. En, schreven ze, we zijn allemaal besmet met zonde, niemand is volmaakt. Met dat soort argumenten verzuimde men inhoudelijk op de kritische argumenten in te gaan. En men verzweeg de verandering van de beginselen, van de uitgangspunten. Dat is vele malen ernstiger dan dat men openlijk met een rapport met dezelfde strekking als b.v. 'God met ons' zou komen.

 


 

23-02-2013 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Canada en de BBK - alinea De synodale kerken achterna:

BBK is zeer ontstemd dat de Canadese broeders de situatie in de vrijgemaakte kerken zó beschrijven dat deze vergelijkbaar is met de ontwikkelingsgang van de voormalig synodaal-gereformeerde kerken die opgegaan zijn in de PKN. Zij schrijven:

Wij geloven dat het rapport zo uitsluitend focust op negatieve punten dat de algemene indruk ontstaat van een kerkverband dat snel in de richting gaat van de vrijzinnige "synodale" kerken van een generatie geleden. Wij verwerpen dit beeld als onjuist. Er zijn redenen voor gerechtvaardigde zorgen, zeker. Maar om ons hele kerkverband als "in vrijzinnige richting koersend" te kenschetsen, grenst aan overtreding van het 9de gebod.

De BBK is het kennelijk totaal oneens met de inschatting van de situatie door de Canadezen. Zo zelfs dat de deputaten niet aarzelen hier het negende gebod in stelling te brengen. Daarmee wordt de zaak aardig op scherp gezet. Dé aanleiding tot de verbolgenheid lijkt te zijn dat het rapport de suggestie zou wekken dat "wij, vrijgemaakten, de synodalen achterna gaan." En dat is "onwaar", volgens BBK.

Nu hebben wij de stelling de vrijgemaakten gaan de synodalen achterna diverse malen op een in waarheid de revue zien passeren. Misschien kan dat de tegenwerping van BBK toch wat temperen.
Een bloemlezing uit publicaties van de laatste jaren.

De synodalen achterna 1

We haalden een artikel[2] aan van Wim Schrijver, journalist van de Leeuwarder Krant, waarin hij stelde:

"Het hellend valk van de synodalen was altijd een schrikbeeld voor de vrijgemaakten en dat heeft tientallen jaren probaat gewerkt. Overigens, wees gerust, ik geloof niet dat de vrijgemaakten nu op het hellend vlak zitten – ze zijn in een vrije val terechtgekomen."

Wij vonden dat zo'n rake waarneming dat bij ons een gevoel van "herkenning en diepe treurnis overbleef", zo schreven op de site.

De synodalen achterna 2

De synode van Zwolle-Zuid 2008 handelde o.a. over M/V in de kerk. In een impressie[3] van de synodeberaadslagingen merkten we op:
"Het is verhelderend en ontdekkend dat er enkele synodeleden zijn die ongecompliceerd en synodaal-incorrect gewoon zeggen wat er aan de hand is. We citeerden afgevaardigde ds. P.H. van der Laan:
"Is er studie nodig? Met de inzet van dit rapport [over M/V in de kerk, eiw] hebben we al een nieuwe koers ingezet. We gaan de synodalen en buitenverbanders achterna. Ook al wilde de vorige preses dit bezweren. Amersfoort sprak van ‘een bijbelse visie’, niet ‘de’. Daar is een hermeneutische beslissing genomen. Dus heeft het geen zin om een schriftuurlijk antwoord te zoeken."
Hier hoor je onverbloemd hoe we er werkelijk bijstaan. Even verborgen drijfveren en geheime agenda's aan de kant. De vrouw in de ambten, daar gaat het om! In Amersfoort is de trein in de rails gehesen, in Zwolle-Zuid zijn er drie locomotieven voor gezet en een hele batterij wagons aangehangen.
"Een nieuwe koers ingezet". Dat bleek ook al in de praktijk toen een hoogleraar aan onze universiteit publiek uitsprak:
Ik heb "niets met die teksten die voortdurend van stal worden gehaald in discussies over de vrouw in het ambt. Daar heb ik echt helemaal niets mee. Dat vind ik onzin. De vrouw in het ambt had gisteren al gemoeten".[4]
Tot zover onze impressie. Werd ds. Van der Laan teruggefloten? Moest hij schuld belijden om zijn uitspraak als in strijd met het negende gebod? Nee hoor, hij kreeg nog bijval ook.[5] Werd de hoogleraar vermaand en moest hij zijn uitspraak onder leedwezen terugnemen? Geen spoor daarvan.

De synodalen achterna 3

In een lezing te Ten Boer[6] sprak prof.dr. M. te Velde, hoogleraar kerkrecht aan de TUK, over Waarheid, Eenheid en Verscheidenheid. Hij zei onder meer:

"… De Schrift is niet automatisch veilig bij ons. God dreigt tegenwoordig in de schaduw van de mens te raken. Bij de opvoeding bijvoorbeeld, waar het kind de dingen bepaalt; daar waar in plaats van over zonde van gebrokenheid wordt gesproken en dus verzoening uit beeld verdwijnt en je niet zoveel meer met het kruis kunt. In onze kerken lijkt niet meer altijd de norm van de Schrift vanzelfsprekend te zijn; de kerk niet meer op de eerste, soms zelfs niet op de tweede plaats te komen; en in de ethiek Gods wil niet op de eerste plaatst staat. Raken we waarheden kwijt?
Er wordt gesteld: De vrijgemaakten gaan de synodalen achterna? Te Velde wil een 'tweetact' antwoord geven. Hij vindt het verschrikkelijk dat het gezegd wordt. Er is zoveel goeds dat we met deze vraag God beledigen. Aan de andere kant, er zijn zwakten die aandacht verdienen. Maar we moeten daarvan niet zenuwachtig worden. Samen moeten we consequent op deze dingen ingaan en daarop antwoorden vinden bij de Schrift.
()
We gaan voor waarheid, eenheid en verscheidenheid. En dan doen we geen voorspellingen over de synodalen achterna gaan. Daarmee bederf je de boel in de kerk. En verder: begin eerst bij je eigen gebreken en zonden en dan bij die van een ander. God gaat met ons mee. Zijn beloftewoord geleidt ons. De waarheid is een kracht die ons vrijmaakt en perspectief biedt."


De synodalen achterna 4

Op een vraag  over het vrijgemaakte verleden antwoordde de hoogleraar vervolgens:

"We moeten wandelen met God. We waren in de 60-70 jaren ook doodsbenauwd voor subjectivisme. Maar we hebben met het badwater ook het kind weggegooid. Daardoor zie je nu een sterke psychologisering. De waarschuwingen van Van Deursen moeten we wel ter harte nemen. Er kan ook een stille uitholling zijn als in de synodaal-gereformeerde kerken van de jaren 50. Toen had vrijwel niemand het in de gaten. Nette woorden en leerstukken maar ondertussen God in de schaduw van mensen. Dan gaat het over heel wat meer dan Genesis 1-3, zonder te zeggen dat dat onbelangrijk is. En verzoening is van groter belang dan of er dieren in het paradijs konden sterven, en een paradijsdag 24 uur was. Echt grote dingen, daar moeten we werk van maken.
Te Velde verwerpt Van Deursens stelling dat in de kerken het tegenwoordig van de praktijk naar de Bijbel gaat i.p.v. andersom. Van Deursen mist teveel de dualiteit. Te Velde verwijst weer naar het hermeneutisch model waar het antwoord ontstaat vanuit drie luistergebieden. Het verloopt niet en nergens allemaal zo simpel."

In een commentaar op Te Veldes lezing merkten we op dat de professor voortdurend met twee tongen spreekt:

"Te Veldes duale benadering zie je behalve in het referaat ook in zijn vragenbeantwoording. Je ziet dan wat 'de theorie' in de praktijk betekent. Een aantal voorbeelden.
Enerzijds moeten we volgens de hoogleraar de waarschuwingen van prof. Van Deursen12 ter harte nemen ('vrijgemaakten gaan synodalen achterna') anderzijds verwerpt Te Velde Van Deursens stelling dat het in de kerken van de praktijk naar de Bijbel gaat i.p.v. andersom.
Enerzijds wijst hij de stille revolutie in de vroegere synodale kerken aan maar in één adem bagatelliseert hij vergelijkbare dwalingen rond het begin van de Schrift die in onze kerken de kop opsteken. Het heet dan "dat het niet en nergens allemaal zo simpel verloopt".

De synodalen achterna 5

In het christelijke gereformeerde kerkblad De Wekker[7] wijdt dr. N. van Driel (of C.M. van Driel?) een beschouwing aan het verband tussen leer en leven. Hij constateert dat het de laatste tientallen jaren moeite kost het belang van de leer en de leer zelf over te brengen op de verschillende generaties in de gemeente. Dat komt o.m. omdat de leer niet meer als van levensbelang wordt geacht. Ook de samenhang tussen leer en leven is van levensbelang. "Gaan wij de synodalen achterna?", vraagt hij zich af. Van Driel haalt drs. A.A. van der Schans aan: "Bij de synodalen beïnvloedden verschuivingen in de ethiek en de dogmatiek elkaar. In de gereformeerd-vrijgemaakte kring ziet hij hetzelfde."

De synodalen achterna 6

In het maandblad Terdege stond een interessante serie over geloof en wetenschap. Onder de titel 'Gehoorzaam aan de Schrift" bevatte het tijdschrift van 16 november 2005 een interview met dr. C.A. van der Sluijs uit Veenendaal, PKN-predikant en lid van de Gereformeerde Bond.
De predikant laat blijken geen heil te zien in pogingen, zoals bijvoorbeeld Cees Dekker doet, om schepping en evolutie te verbinden. "Ze proberen de rede te verzoenen met het geloof in het Woord van God. Dat moet je niet doen want dan wint de rede het altijd" zegt hij. Hoe sympathiek hij de poging ook vindt om aan te tonen dat er een schepper moet zijn, die stroming zal toch een bedreiging van het klassieke scheppingsgeloof blijken te zijn. Want, zo zegt de predikant, we moeten onze vaste grond zoeken in de betrouwbaarheid van het Woord van God. Wel vindt hij het "aardig" en neemt hij "tevreden glimlachend" er kennis van dat de evolutietheorie niet zo'n voldongen feit is als wel vaak wordt gesuggereerd.
Van der Sluijs heeft "geen enkele reden" om de eerste hoofstukken van de Schrift te zien als literaire verwoording: het is gepresenteerd als historie en zo leest hij die dan ook.
Tot slot beantwoordt dr. van der Sluijs de vraag hoe het toch komt dat de twijfel over de eerste hoofdstukken van Genesis ook onder gereformeerden steeds meer de kop opsteekt. Z.i. ligt de oorzaak in "het algemene degeneratieproces, dat voortkomt uit het feit dat men nauwelijks meer weet heeft van "regeneratie, de wedergeboorte, het zijn van een nieuwe schepping in Christus". Waar het in de prediking aan ontbreekt is: "Alzo spreekt de Heere" en "Gij zijt die man".
De predikant meent: 'De gereformeerde gezindte' zal precies dezelfde neergang tonen als "de volgelingen van Abraham Kuyper". Er blijft niets van de refowereld over!

We concludeerden destijd:

"In onze kringen is 'We gaan de synodalen achterna' een gevleugeld woord geworden. Er wordt vaak wat ontkennend of spottend op gereageerd. Maar laat het bovenstaande ook voor de 'vrijgemaakte wereld' een ernstige waarschuwing zijn. Want het verhaal laat zich moeiteloos op de ontwikkelingen in onze kerken toepassen."

De synodalen achterna 7

Zien al deze scribenten water branden? Je moet wel heel naïef zijn als je de waarnemingen van zoveel aspecten van ons kerkelijk leven afdoet als randverschijnselen, als bagatellen. Zwarte stipjes op overigens hagelwit blazoen. Misschien kunnen de laatste BBK-twijfelaars aan de stelling overtuigd worden met een boekaankondiging in het Reformatorisch Dagblad[8] onder de kop Dr. Dekker beschrijft „revolutie" in GKV. Het blad meldt:

KAMPEN – Binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) treden de laatste decennia veranderingen op die grote overeenkomsten vertonen met veranderingen die zich tussen 1950 en 1990 voltrokken in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
Dat blijkt uit het boek "De doorgaande revolutie" van de hand van prof. dr. G. Dekker dat binnenkort verschijnt. Daarin vergelijkt de godsdienstsocioloog de ontwikkeling van de GKV met die van de Gereformeerde Kerken, die in 2004 grotendeels opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland. Zijn publicatie maakt deel uit van de Ad Chartas Reeks van het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de GKV in Kampen, in samenwerking met uitgeverij Vuurbaak in Barneveld. Op 1 maart vindt de presentatie plaats aan de vrijgemaakte Theologische Universiteit in Kampen.

Prof. Dekker, emeritus hoogleraar godsdienstsociologie aan de Vrije Universiteit, publiceerde in 1992 het boek "De stille revolutie". Daarin beschreef hij hoe zich binnen de Gereformeerde Kerken tussen 1950 (meer nog: 1960) en 1990 een omvangrijk veranderingsproces had voltrokken, door hem getypeerd als „stille revolutie." Voor de GKV, die zich in 1944 hadden „vrijgemaakt" van de Gereformeerde Kerken synodaal, was deze ontwikkeling een „waar schrikbeeld", schrijft prof. dr. G. Harinck, directeur van het ADC, in zijn uitnodiging voor de presentatie. „De vergelijking in "De doorgaande revolutie" laat nu zien dat de in de laatste decennia opgetreden veranderingen in de huidige vrijgemaakt Gereformeerde Kerken grote overeenkomsten vertonen met de veranderingen die de synodaal Gereformeerde Kerken destijds doormaakten."

[tussen haakjes, zoek voor de aardigheid de verschillen met een soortgelijk bericht in het ND, opgenomen in bijlage 1, eiw]

*****

Hoogstopmerkelijk. De waarneming van het schrikbeeld 'de revolutionaire synodalen achterna' in een doorgaande revolutie komt hier niet van verontruste zijde in binnen- of buitenland, maar van een 'eigen' vrijgemaakte hoogleraar: prof.dr. G. Harinck aan de universiteit te Kampen.
Nu op basis van een wetenschappelijke analyse.
Van onverdachte zijde dus.
Daar zijn we op dit moment even stil van.


refdag.nl dossier Kerk in Nederland vandaag

24-06-2011 gkv.nl - ds. P. Niemeijer - Slottoespraak ds. P. Niemeijer - alinea: Ontwikkelingen:

Er zijn ook andere ontwikkelingen, die niet zonder meer positief zijn - er is zelfs een dynamiek ten kwade om ons heen en in onszelf. We worden geplaatst voor vragen die we niet kunnen ontkennen of negeren en die we ook niet met een enkel machtswoord onder controle krijgen. Of we willen of niet, we hebben ermee te maken en we moeten onze reactie bepalen.
Om maar eens een paar van die gegevenheden te noemen:

16-06-2010 hansjanroosenbrand.nl - Kerk in beroering?

Op de GKv-site publiceerde dr. H.J.C.C.J. Wilschut een artikel met de titel ‘kerk in beroering’. Daarin staan een aantal rake opmerkingen over ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het eigenlijke probleem, zo schrijft hij, gaat een stuk verder dan soms aanvechtbare synodebesluiten. Het is dat gereformeerde kerkleden, net als mensen buiten de kerk, meer en meer zichzelf als uitgangspunt nemen in plaats van God en zijn Woord. Wilschut: ‘de Schrift wordt steeds meer vanuit de mens gelezen in plaats van andersom’. Ik denk dat hij hierin gelijk heeft.

medio 2010 gkv.nl - dr. H.J.C.C.J. Wilschut - Kerk in beroering

De GKv is een kerk in beroering, je kunt er niet omheen. Sluit je ogen ook niet voor wat inderdaad aanleiding geeft tot zorg. Maar houd in geloof de toon van de liefde vast. Ondanks alle lek en gebrek blijft de kerk Gods woning, zolang de Here niet tot vreemdeling in Zijn eigen huis wordt gemaakt. De Bijbel weet ervan, dat de Here zo getergd kan worden in Zijn eigen huis en stad, dat Hij verhuist. Leest u daar de profeet Ezechiël maar eens op na. Inderdaad, er zijn grenzen.

08-12-2005 refdag.nl - ”Het lege testament” leeft nog altijd

”Het lege testament”, zo luidde de titel van zijn doctoraalscriptie - een onderzoek onder jonge kerkverlaters. Het was misschien wel door die titel, zegt Piet van der Ploeg achteraf, dat de studie zó veel losmaakte. „Men wist wat er aan de hand was.” Twintig jaar later toont hij zich sceptisch over zijn scriptie. „Maar de spiegel klopte wel.”

2004 - prof. W. Nieboer - dankbaar gereformeerd - citaat:

- Deze beschrijving van de ontwikkeling binnen (vooral) de synodale kerken bevat diverse elementen die hier en daar ook voor onze ker­ken al worden bepleit. We gaan dan met ruim een halve eeuw tussenruimte de synodale kerken achterna. De ellende is daar begonnen toen men ieder z'n gang liet gaan in het huldigen en uitdragen van allerlei 'wind van leer'.

08-12-2003 trouw.nl - Prof. Gerard Dekker: Ik ben kerkelijk dakloos

AMSTERDAM - Gerard Dekker, prominent godsdienstsocioloog en strijder tegen de voorgenomen kerkenfusie van de Samen-op-wegkerken, is uit de kerk gestapt. Dekker heeft het gevecht 'tegen een kerk die door de meesten van haar leden niet gewild wordt' verloren. ,,Mijn rol is uitgespeeld. Ik ben kerkelijk dakloos.''

- Deze beschrijving van de ontwikkeling binnen (vooral) de synodale kerken bevat diverse elementen die hier en daar ook voor onze ker­ken al worden bepleit. We gaan dan met ruim een halve eeuw tussenruimte de synodale kerken achterna. De ellende is daar begonnen toen men ieder z'n gang liet gaan in het huldigen en uitdragen van allerlei 'wind van leer'.

Laatst aangepast op vrijdag 12 september 2014 15:32  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]