Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv

Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

meningsverschil Het is meer dan tijd dat de discussie over het al dan niet toelaten van vrouwelijke ambtsdragers gevoerd gaat worden op het niveau dat ze in werkelijkheid heeft: dat van een normaal meningsverschil binnen de kerk en binnen de gereformeerde traditie. Ook als groepen op verschillende borden spelen is een meer gelijk speelveld vereist. Er is geen enkele reden om elkaars persoonlijke integriteit daarbij ter discussie te stellen. Er is wel alle reden juist voor de conservatieve positie om zichzelf te bezinnen op de eigen argumentatie. Het bovenstaande helpt misschien alvast iets om te begrijpen dat alles wat tot nu aan tegenargumentatie op tafel gelegd is in ieder geval niet overtuigt. Het nog eens herhalen heeft geen enkele zin, ook niet als het door een synode zou gebeuren. We zullen moeten leren inclusief onze meningsverschillen samen door één kerkdeur te gaan.

Aldus het slot van het artikel van GKv ds. Wim van der Schee d.d. 08-03-2013 - Ook verschillende speelborden vragen een gelijk speelveld

Overige opvallende citaten uit zijn artikel onder het kopje Angst:

Afwijken van de sjibbolet-positie van tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn is in ieder geval een garantie om opgenomen te worden in het grote lastercircuit dat zich vroeger in de kerkelijke pers ontrolde en tegenwoordig vooral op allerlei internet-sites.

Omdat ds. Van der Schee mij tot nu toe niet heeft aangesproken1, neem ik aan dat hij in elk geval niet doelt op www.werkenaaneenheid.nl. De reden dat ik dit artikel aanhaal is in elk geval niet om hem te belasteren (dat heb ik volgens mij tot nu toe nog nooit gedaan), maar vanwege de waarde van de inhoud. Hij raakt m.i. in dit artikel inhoudelijk de kern waar de discussie over zou moeten gaan: niet over wel/niet de vrouw in het ambt, maar: hoe lezen we de Heilige Schrift ! Als er een discussie komt, hoort die in elk geval allereerst te gaan over de beginselen, over het fundament ! En daar moet men dan open en eerlijk verantwoording over afleggen, ook over het verschil met wat er tot nu toe over is geleerd.
Laat men niet eerst het thema neutraliseren (zoals m.n. bij de liturgische veranderingen is gebeurd) zodat vervolgens kan worden geconcludeerd: de Schrift zegt er niets over, we zijn helemaal vrij daarin en kunnen ons op dit gebied helemaal aanpassen aan de huidige cultuur.
En het zou goed zijn als die discussie ook wat breder zou worden getrokken, bijvoorbeeld als het gaat over concrete onderwerpen die momenteel heel aanvaardbaar zijn in de huidige cultuur (b.v. homoseksualiteit en iets minder aanvaardbaar: biseksualiteit), maar ook over de onderwerpen die men in deze cultuur (nog) verwerpelijk vindt: b.v. pedoseksualiteit en bestialiteit. In hoeverre zou je de bijbelteksten die hierover schrijven kunnen neutraliseren? En is dan alleen de sociale praktijk doorslaggevend?
Persoonlijk kan ik mij namelijk niet aan de indruk onttrekken dat men in de GKv al jarenlang steeds meer zaken onttrekt aan het licht van Schrift en Belijdenis. Vroeger werd gezegd dat er geen stukje van het leven zou zijn waarvan de HEERE niet zegt: dat is van Mij. De afgelopen jaren zie je de trend dat de Schrift wordt losgemaakt van steeds meer onderwerpen. Steeds meer  terreinen die vroeger werden verlicht met de Schriften worden vervangen door neutrale terreinen zonder schijnwerpers. En vervolgens wordt de sociale praktijk (de huidige context) als uitgangspunt genomen. Van der Schee bepleit dit ook2, hij  schrijft namelijk:

Misschien is dit wel het beste punt om gelijk te proberen duidelijk te maken waarom deze discussie niet beslist wordt en beslist kan worden door bijbeluitleg. Die bijbeluitleg speelt namelijk nauwelijks een rol.

(...)

De vraag is tenslotte niet hoe we deze en dergelijke teksten uitleggen, maar de vraag is hoe we ze — uitgelegd en al — toepassen in onze heel andere situatie.

(...)

Ik heb al eerder aangegeven dat deze hele discussie in feite beslist wordt op het niveau van hoe we als christenen de maatschappelijke verhoudingen en structuren van onze samenleving waarderen.

(...)

De normale sociale praktijk dat bij het toekennen van taken, rollen, ambten, verantwoordelijkheden en kansen geslacht niet relevant is, is in de ‘orthodox gereformeerde’ gemeenschap al lang geleden geaccepteerd (anders dan in de ultragereformeerde [bevindelijke] gemeenschap). Het is tijd daar consequenties aan te verbinden ook voor de laatste uitzondering. Ze is niet meer uit te leggen, en roept onontkoombaar de ervaring wakker van willekeur. Met een extra lading ook nog: wanneer menselijke willekeur als gebod van God gepresenteerd wordt moet God zelf wel willekeurig zijn.

En nu is het volgens hem tijd om de stilte binnen de GKv te doorbreken:

 

 

killing Intussen irriteert de stilte me steeds meer. Ze maskeert de werkelijke verhoudingen en verbergt de urgentie dat er op dit onderwerp echt iets moet gebeuren. Het is ook de stilte waarin je het schuifelen kunt horen van vele mensen die de kerken verlaten en om wie geen synode zich lijkt te bekommeren. Ze schreeuwen tenslotte niet en maken geen stampij. Het is de stilte van het versterven, zinloos en totaal onnodig.

Het is tijd om niet meer stil te zijn, tijd om niet meer onder de indruk te zijn van intimiderende mensen die zichzelf ethisch diskwalificeren, tijd om de angst te overwinnen en te zeggen wat we vinden. Als we de verschillen niet op tafel leggen gaan we ook nooit leren er mee om te gaan.

En laat men nu niet meer zeggen: de toon en de diskwalificaties van Van der Schee zijn niet goed, daarom hoeven we er niet inhoudelijk op in te gaan.

Want bovendien wordt ook in De Reformatie d.d. 14 december 2012 het pleidooi gehouden om de stilte te verbreken en het gesprek aan te gaan door Jan Westert:

Persoonlijk kan ik niet volgen waarom de scheppingsorde ruimte biedt aan vrouwen in alle maatschappelijke posities en niet in de kerk. Ik mis in bepaalde situaties domweg de inbreng van vrouwen. Niet voor niets heeft God hen anders gemaakt dan mannen: niet om uit te sluiten, maar om aan te vullen. Onlangs was ik betrokken bij een kerkelijk conflict. De betrokken mannenbroeders wisten alles van heersen, maar veel minder van kwetsbaarheid en dienstbaarheid. Zonder die inbreng lukte het domweg niet om tot een oplossing te komen. Bestuurlijke en pastorale verhoudingen zouden met die aanvullende eigenschappen gediend zijn. In Christus zijn de oudtestamentische verhoudingen toch ook roldoorbrekend veranderd? Welke visie je ook aanhangt, het is hoe dan ook hoog tijd om over dit onderwerp de stilte te verbreken en echt het gesprek aan te gaan. Samen tot een oplossing komen vraagt daar om. Stilte uit verlegenheid is meestal stilte voor de storm.

Ik hoop ook van harte dat dat metterdaad en binnenkort gaat gebeuren: dat zichtbaar wordt en verantwoording wordt afgelegd over waar men werkelijk stond en staat in de GKv4.

Pleidooi van GKv theologe Almatine Leene

Op 23 april 2013 verscheen op nd.nl het volgende pleidooi voor vrouwelijke ambtsdragers van GKv theologe dr. Almatine Leene3 '‘Vrouw in ambt past bij beeld Drie-ene" waarmee zij is gepromoveerd - inleiding

ZWOLLE - De kerk beantwoordt beter aan het beeld van de drie-ene God wanneer het mannen en vrouwen dienstbaar laat samenwerken, ook in de ambten van predikant, ouderling en diaken.

Die conclusie trekt de vrijgemaakt-gereformeerde theologe dr. Almatine Leene in een onderzoek over de implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk, waarop ze aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika is gepromoveerd. Donderdag presenteert ze haar bevindingen op de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle, ...

Zij kiest voor een andere insteek omdat het debat tot nu toe muurvast zit. Tegenstanders wijzen op Paulus die zegt dat eerst de man en daarna de vrouw is geschapen. Voorstanders zeggen dat de onderdanigheid het gevolg is geweest van de zondeval en die vloek is opgeheven in Christus. Daarom neemt zij als insteek Genesis 1. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk naar zijn evenbeeld. Ze krijgen samen Gods opdrachten en samen krijgen ze Gods zegen. Daaruit concludeert Leene dat man en vrouw juist tot hun recht komen in een relatie van 'wederkerige onderdanigheid' en dat ze in die wederkerigheid evenbeeld zijn van de drie-enige God. Het relationele aspect binnen de drie-eenheid 'kopieert' zij op het relationele aspect tussen man en vrouw. Je kunt, zegt ze, niet aan God de Vader denken zonder aan God de Zoon te denken.
Bovendien geeft de Heilige Geest dezelfde gaven aan mannen en vrouwen - daarin maakt de Heilige Geest geen onderscheid. Als wij dat wel zouden doen, doen we de Heilige Geest tekort. Klik hier voor haar proefschrift TRINITEIT, ANTROPOLOGIE EN ECCLESIOLOGIE - maart 2013

Dat de drie-enige God één is en dat man en vrouw één zijn, geloof ik ook. En dat er een wederkerige relatie is, geloof ik ook.
Maar God de Vader wordt toch vooral in verband gebracht met de schepping, God de Zoon met onze verlossing en God de Heilige Geest met onze heiligmaking. Zo hebben ook mannen en vrouwen elk hun eigen functie gekregen. Door de ontstane eenheid tussen man en vrouw worden deze functies niet opeens uitwisselbaar of inwisselbaar. Het verschil tussen mannen en vrouwen betekent natuurlijk niet dat de één meer is dan de ander, als zou de man meer zijn dan de vrouw, maar wel anders.
Als de man dan hoofd is van zijn vrouw (Efez. 5:22 e.v.) zoals Christus hoofd is van zijn gemeente, is er zeker een zeer intense wederkerige relatie. Maar de eenheid hiervan betekent niet per definitie dat de onderlinge verhoudingen door ons dan ook maar vanzelfsprekend kunnen worden genivelleerd of geneutraliseerd of onderling uitgewisseld. Zoals Christus zijn gemeente leidt, kan de gemeente niet Christus leiden.
Tenslotte ben ik nog nergens tegengekomen dat er een wederkerige onderdanigheid bestaat tussen de Personen van de drie-enige God, maar goed: ik ben ook geen theoloog. Ik ben wel heel benieuwd naar de onderbouwing daarvan. En ik ben benieuwd waar ons geopenbaard is dat 'het beeld zijn van' betekent dat de onderlinge verhoudingen van God de Vader, Zoon en Heilige Geest dezelfde consequenties heeft voor de verhoudingen tussen man en vrouw. Dat zou dan toch ook inhouden dat er veel meer goddelijke functies, mogelijkheden en omgangsvormen zijn die 'gekopieerd' of 'geprojecteerd' kunnen of moeten worden van de drie-enige God naar man en vrouw? Of naar man en vrouw en kind?
Dit najaar verschijnt de populaire editie van haar onderzoek. Ik hoop dat daarin meer duidelijk wordt.6

Opmerkelijk is dat mevr. Leene in 2009 voor het promotieonderzoek subsidie heeft ontvangen van het Catharina Halkesfonds. Deze stichting stelt zich ten doel onderwijs en onderzoek op het gebied van theologie in feministisch perspectief (mede) in stand te houden en te bevorderen. Het Catharina Halkesfonds wil feministische theologie en de kritische bestudering van religie en gender in Nederland bevorderen.
Het fonds schreef over het toekennen van de subsidie in de jaarbrief van augustus 2009: Almatine Leene "wil een verdiepende theologische bijdrage geven aan de discussie in haar kerk over het openstellen van het ambt voor vrouwen."
Het is vooral opvallend omdat hiermee heel sterk de indruk wordt gewekt dat de richting van de uitkomst van het onderzoek bij voorbaat vaststond. Bovendien pleit het m.i. niet bepaald voor de objectiviteit van het onderzoek dat deze mee is gefinancierd door een fonds dat vooral baat heeft bij een theologie in feministisch perspectief.

Op 7 juni 2013 promoveerde Myriam Klinker-De Klerck - zie bron gkv.nl - Promotie drs. Myriam Klinker-De Klerck

In haar onderzoek concentreerde drs. Klinker-De Klerck zich op de vraag of de Pastorale Brieven zijn bedoeld als ‘herderlijke instructie’ van Paulus aan zijn medewerkers Timoteüs en Titus, of als documenten uit een latere tijd die een soort ‘burgerlijke’ levensstijl voor christenen promoten.

(...)

Tot de negentiende eeuw ging men echter uit van de Pastorale Brieven als “herderlijke regel” en werd algemeen aangenomen dat Paulus de auteur was. Daarna won het idee van de “inburgeringscursus” terrein en werd aangenomen dat een latere christen Paulus’ naam aan zijn brieven heeft verbonden om de inhoud ervan gezag te geven. Volgens Klinker-De Klerck heeft juist het oude inzicht, dat in de huidige exegetische discussies nauwelijks meer meespeelt, veel in zich om de verschillen tussen de ‘burgerlijke’ adviezen in de Pastorale Brieven en adviezen in de andere, zogenaamde onbetwiste Paulusbrieven te verklaren. Dit toont ze aan door de voorschriften over de man-vrouwverhouding in 1 Timoteüs en Titus te vergelijken met die in
1 Korintiërs.

Myriam Klinker-De Klerck, tegenwoordig lid van de Gereformeerde Kerk te Emmeloord, studeerde theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Zij werkte als docent godsdienst aan een middelbare school en vervolgens bij prof. dr. P.H.R. van Houwelingen als assistent in opleiding aan de Theologische Universiteit Kampen. Daar doceert zij nu Nieuwe Testament en Nieuwtestamentisch Grieks. Eerder verscheen van haar hand Als vrouwen het Woord doen. Over Schriftgezag, hermeneutiek en het waarom van de apostolische instructie aan vrouwen (TU-Bezinningsreeks 9; Barneveld: De Vuurbaak, 2011).

Vanuit eeninwaarheid.info: De Reformatie 31 mei 2013 - prof.dr. E.A. de Boer - De verbindende kracht van belijden

Anno 2013 acht ik de tijd gekomen om de vraag te stellen: zijn de drie confessies, die we 'belijdenisgeschriften' noemen, nog geschikt als uitdrukking van eenheid en toetssteen van rechtzinnigheid? Is het eerlijk om van jongere ambtsdragers te vragen op de stippellijn te tekenen dat in de Drie formulieren van Eenheid 'alle dingen geheel met Gods Woord in overeenstemming zijn'? Ik kan de woorden 'in overeenstemming zijn met' best zo uitleggen dat de spanning vermindert. Feit blijft dat de formulering een identiteit suggereert die bij een oudere hermeneutiek hoort. Wij leiden tegenwoordig bijvoorbeeld de drie ambten niet zo rechtstreeks uit de Bijbel af als NGB art. 30 zegt, namelijk 'dat deze ware kerk geestelijk geregeerd moet worden op de wijze die onze Here ons in zijn Woord geleerd heeft', een wijze die in de volgende zin uitgelegd wordt en waarin ons niet eens een hulplijntje geboden wordt om de dienst van vrouwen aan vast te haken.

Daarmee bevestigt prof.dr. E.A. de Boer impliciet dat het vraagstuk vrouwelijke ambtsdragers een belijdeniskwestie is! Men zal m.i. daarom eerst bezwaren moeten indienen in de kerkelijke weg tegen de belijdenis voordat er überhaupt over vrouwelijke ambtsdragers kan worden gesproken. Of men moet de binding aan de belijdenis opheffen of relativeren, maar ook dat zal toch eerst in de kerkelijke weg aan de orde moeten worden gesteld.

De Reformatie van 14 juni 2013 is gewijd aan het thema: man/vrouw – kerk.

De Reformatie wil de stilte verbreken en vindt het hoog tijd om het gesprek over de taak van vrouwen in de kerk open en eerlijk te voeren. Op de voorpagina van De Reformatie staat zelfs prominent: "Open en eerlijk spreken over de plaats en de taak van mannen en vrouwen in de kerk". Zeer opvallend - en m.i. ook kenmerkend - is het dat De Reformatie vervolgens alleen maar pleidooien houdt voor een andere visie op de taak van vrouwen in de kerk dan er tot nu toe is aangehangen. Er wordt niet open en eerlijk ruimte gegeven in de kolommen van De Reformatie aan auteurs uit de GKv die tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn. En - voor zover ik heb kunnen nagaan - wordt er ook zelfs helemaal niet open en eerlijk ingegaan op de argumenten van degenen die binnen de GKv tegen vrouwelijke ambtsdragers zijn. We noemen o.a. ds. Visser, dr. Wilschut, dr. Anderson. Met wie wordt nu dan een gesprek gevoerd, alleen onderling met medestanders? Is dat open en eerlijk naar hen die principiële bezwaren hebben tegen de vrouw in het bijzonder ambt? Is dat open en eerlijk naar de lezers van De Reformatie en de GKv-leden? Is dat open en eerlijk naar hen die geheel anders hebben geloofd en geoordeeld in het verleden van de kerk? Open en eerlijk t.o.v. Schrift en Belijdenis? Ik heb een heel andere beleving bij 'open en eerlijk'. Of zou men er eigenlijk mee bedoelen dat alleen de tegenstanders van 'de vrouw in het ambt' open en eerlijk moeten worden?

Op de website van De Reformatie is de volgende stelling geponeerd: De kerk holt achter de feiten aan in de m/v-kerk discussie. Ik heb aangegeven dat ik het daar mee eens ben met de volgende argumentatie:

De feiten zijn bepalend geworden voor de m/v-kerk discussie in de GKv. Het hollen van deze kerk achter de feiten aan, houdt ook in dat ze ergens voor wegrennen: van Schrift en Belijdenis en van een open en eerlijk gesprek daarover.

14-06-2013 gkv.nl - Mannen en vrouwen, en hun taak in de kerk (aankondiging nr. De Reformatie over discussie m/v-kerk)

De Reformatie van 14 juni is gewijd aan het thema: man/vrouw – kerk. Jan Westert, redacteur van De Reformatie, vindt het hoog tijd om over dit onderwerp de stilte te verbreken.

Jan Westert signaleerde in een column eind vorig jaar dat het opmerkelijk stil is rond dat thema. Daarmee raakte hij kennelijk een gevoelige snaar, want hij ontving veel reacties op zijn column. De strekking daarvan was: het gesprek over de vrouw in het ambt is niet eenvoudig vanwege verschillen in innerlijke overtuiging en de daarmee gepaard gaande emotie. Globaal zijn er twee stromingen waar te nemen: vrouwen toelaten tot het ambt staat gelijk aan buigen voor de geest van de tijd; het gezag van de Schrift is daarmee in het geding. De tweede stroming benadrukt de gaven van de vrouw. Die gaven kunnen en mogen ook in het ambt gebruikt worden. Westert concludeerde: welke visie je ook aanhangt, het is hoe dan ook hoog tijd om over dit onderwerp de stilte te verbreken.

13-06-2013 dereformatie.nl - Jan Westert - De ‘stilte over de vrouw’ verbroken

In dit artikel wil hij een aantal opmerkingen maken die hem na aan het hart liggen en die het gesprek mogelijk vlottrekken5.

Allereerst verwijst hij naar de gereformeerde J.C. Sikkel (1855-1920) die de vrouw niet het opzicht- en leerambt onthoudt. Westert meent dat de 'weg van de zuivere emancipatie' (i.t.t. autonome emancipatie) van Sikkel de ruimte biedt om verder te komen in de discussie. Hij hoopt de discussie verder te helpen vanuit vier invalshoeken:

  1. Er is meer aandacht gekomen voor dienend leiderschap dan dat autoriteit en bevoegdheid zonder meer gezag betekent.
  2. De ongemakkelijke zwijgteksten waren gericht alleen tegen de autonome vrije vrouwen. Zo gezien gaan deze teksten veel meer over de innerlijke houding en de diepere motieven van vrouwen en van mannen in het ambt.
  3. Het regeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere personen met als doel om elkaar te kunnen corrigeren. Die correctiefunctie kan worden vergroot als ook vrouwen met hun eigen specifieke talenten daar een inbreng in hebben.
  4. Er gaat geen goed getuigenis van uit als we in de kerk argumenten blijven hanteren voor de verhouding man-vrouw die we maatschappelijk niet onderschrijven.

Hij concludeert:

Er is alle reden om het gesprek over de plaats van de man en de vrouw in het ambt op een ontspannen en onbevangen wijze opnieuw te voeren. Christelijke vrijheid biedt ruimte om nieuwe wegen te doordenken en ander keuzes te maken dan in het verleden. Het is onze veranwtwoordelijkheid daar zuiver en wijs mee om te gaan. ‘De groote toekomst en de vrouw’ gaat over het perspectief van mannen en vrouwen samen, gelijkwaardig en vrij van beknelling.

Vervolgens wordt Maarten J. Verkerk aangehaald "Discussie M/V in de kerk vaak niet onbevangen" (sept. 2010) die vier redenen noemt waarom wij verlegen zijn met de discussie over de positie van de vrouw in de kerk. Daarom zou deze discussie misschien wel niet onbevangen gevoerd kunnen worden. Volgens Westert kan dat wel op basis van de overwegingen van Sikkel.

JT

Noten na publicatie van bovenstaand artikel en reactie van ds. Wim van der Schee:

1Op 10-03-2013 reageerde ds. Van der Schee in een artikel op zijn weblog: 'Op het randje'. Ik kom daar DV binnenkort nog op terug.

2Van der Schee schrijft in zijn artikel 'Op het randje' dat dit niet waar is. Kom ik ook op terug.

3Almatine werd geboren op de bodem van de zee, oftewel in Lelystad. Als kind speelde zij het liefst domineetje. Na de middelbare school wilde ze de economische wereld induiken, maar toen ze op het punt stond dit te doen werd ze geroepen om theologie te gaan studeren. Na het basisjaar op de Evangelische Hogeschool schreef ze zich in voor de studie theologie.
Een stage bracht haar naar Zuid Afrika. Daar bleef Almatine om af te studeren op de rol van de Zuid Afrikaanse kerken in armoedebestrijding. Ze had nog geen genoeg van dit bijzondere land en behaalde daarom aan de universiteit van Stellenbosch haar Master of Divinity (cum laude). Van 2008-2012 werkte ze daar aan een proefschrift ‘Triniteit, antropologie en ecclesiologie, een kritisch onderzoek naar implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk’.
Almatine is ook als docent dogmatiek werkzaam op de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. Eind 2008 won ze de, door het Nederlands Dagblad georganiseerde, prekenwedstrijd met een preek over geloofstwijfel. Ze is lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en diende van 2008-2011 in het deputaatschap ‘mannen en vrouwen in de kerk’. Almatine is getrouwd met Frederik.

4Op 31 mei 2013 reageerde ds. Alko Driest op deze discussie in de Kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe (nr. 11 van 31 mei 2013). Op gkv.nl staat geschreven ('Nieuws uit het Noorden' d.d. 01-06-2013):

Ds. Alko Driest zet voor de lezers van de kerkbode een discussie uiteen, die gevoerd is op internet. De discussie tussen ds. Van der Schee en Johan Trip ging over de vraag of en hoe de bijbel en bijbelteksten gebruikt kunnen worden in actuele onderwerpen. Daarover is veel verschil van inzicht, zoals de discussie over m/v in het ambt. Driest vat de opvatting van Van der Schee zo samen: “We moeten de dingen die we doen of nalaten met de bijbel erbij bekijken, maar dan zo dat het past bij de tijd waarin we nu leven”. Ds. Driest is het daar niet mee eens: “De traditie kan niet uitmaken wat waar en goed is. Alleen de Schrift. Zij behoeft en gedoogt geen aanvulling. De waarheid van God is boven alles (N.G.B. art. 7). Of iets goed is of nieuw, of het de mening van de meerderheid is of niet, alles is altijd aan de Schrift alleen te toetsen.”

Het laatste gedeelte tussen aanhalingstekens citeerde ds. Driest uit de 'Beknopte Gereformeerde Dogmatiek' (pag. 110) van Van Genderen en Velema.

5Letterlijk: een schip, dat aan de grond gelopen is, naar dieper water brengen. Figuurlijk: (een gestagneerd proces) weer op gang brengen.

6Reinier Sonneveld - die het schadelijk en onjuist noemt om vrouwen te weren uit leidinggevende posities in de kerk - recenseerde 27-11-2013 'Samen dansen in de kerk', de populaire editie van het onderzoek van Almatine Leene. Hij is het ronduit eens met de conclusies uit haar rapport, maar de volgende stap maakt hij niet helemaal mee:

Leene wijst er ook op dat we gelijkwaardig zijn geschapen en vrouwen niet minder talenten hebben gekregen om leiding te geven dan mannen. Ook dit lijkt me niet te ontkennen. Het is overduidelijk dat de heilige Geest sommige vrouwen gaven geeft om bijvoorbeeld te preken en het is een zonde zulke gaven te onderdrukken.

Hierin gaat Leene nog wel een stap verder, en daar volg ik haar niet helemaal meer. Ze gaat uit van een vrij specifieke visie op de Drie-eenheid, waarin de Vader, de Zoon en de heilige Geest in een soort rondedans met elkaar verbonden zijn en voortdurend elkaar dienen. En omdat mensen het beeld van déze God zijn, zo redeneert Leene verder, daarom moeten wij ook zo met elkaar omgaan en elkaar dienen.

Dat is me te speculatief. Het zou wel zo kúnnen zijn, maar we kunnen niet zo diep in Gods geheimen doordringen om vrij stellig dit soort denkstappen te kunnen maken. Maar goed, ze zijn vernieuwend en alleen daarom al interessant. De rest van Leenes boekje is juist prijzenswaardig ‘ouderwets’: gewoon degelijk bijbel lezen, de teksten extreem serieus nemen, en daaruit conclusies trekken, hoe lastig die ook mogen zijn.

 


Artikelen na publicatie promotieonderzoek dr. Almatine Leene:

15-05-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Dansende Dame

Enige tijd geleden lazen we het boekje Samen dansen in de kerk, van dr. Almatine Leene. We werden er niet erg vrolijk van en hadden er heel veel vragen bij. En dat niet omdat we nog zo steeds zó gereformeerd zijn dat we vinden dat dansen iets van de wereld is, maar vooral om de inhoudelijke opvattingen die er in gepresenteerd worden.  
Het werd er niet beter op toen we een bijeenkomst in de boekhandel van Riemer & Walinga te Ermelo bezochten waar zij samen met prof. dr. E.A. de Boer en journalist Rien van den Berg deelnamen aan een discussie over de vrouw in het ambt.

Reeds lang voelden we aandrang om onze vragen en moeite met de opvattingen van dr. Leene eens uit te schrijven maar het kwam er niet van. Daarom zijn we blij met een artikel in Nader Bekeken waarin ds. A. van der Sloot te Almkerk een boekbespreking wijdt aan het boek. Hij legt achtergronden van Leenes denken bloot die een gereformeerd mens onrustig maken. Is het wel allemaal zo Schriftuurlijk en confessioneel wat in het boekje wordt geponeerd?

We geven een uitgebreide samenvatting van Van der Sloots artikel.

31-05-2013 GKv Kerkbode Noorden via Signalen eeninwaarheid.info 07-09-2013

Ds. A.H. Driest geeft een discussie weer tussen ds. W. van der Schee en Johan Trip www.werkenaaneenheid.nl. Het onderwerp is 'Bewijsteksten voor Man/Vrouw en Ambt?'
In dit kader ventileert Van der Schee  (docent kerkrecht aan de TUK) ook zijn mening over de opvattingen van prof.dr. J. van Bruggen zoals die te vinden zijn in zijn boek 'Ambten in de apostolische kerk'.
Van der Schee: "Het komt er hier nogal precies op aan. In Van Bruggens 'Ambten in de apostolische kerk' is ergens (pag. 185, noot 10) de stelling te vinden: 'Wanneer de apostel het leren van de vrouw verbiedt op gronden die voor alle tijden gelijk zijn (schepping, zondeval) is het verbod als zodanig absoluut.' Dat is een hermeneutische stelling die doorgaans de lading krijgt van een 'Schriftbeginsel ter Schriftverklaring'. (...) In ieder geval leert de bijbel zelf nergens dat gronden die voor alle tijden gelijk zijn een verbod als zodanig absoluut maken. En dat is hier mijn punt. Het met een dergelijke hermeneutische stelling niet eens zijn, is geen kwestie van ongehoorzaamheid aan de Schrift, maar een kwestie van normaal meningsverschil.(...)
We stuiten in dit soort hermeneutische stellingen wat mij betreft vooral op iets heel anders, namelijk op onbijbelse vooronderstellingen die hun wortels onder meer in restanten van de aristotelische filosofie hebben. Die heeft, in uitgeklede vorm, ook op de traditionele gereformeerde theologie bijzonder veel invloed gehad. De gedachte dat het wezen van dingen en verhoudingen bepaald wordt door hun oorsprong (in de schepping) zorgt ervoor dat verwijzingen naar die oorsprong een extra lading krijgen. Logisch dat dan bijvoorbeeld de inspiratie-leer (oorsprong van de bijbel) heel belangrijk wordt en een veel grotere lading krijgt dan de paar teksten erover in de bijbel kunnen dragen. Dat beweringen als die van Van Bruggen toch in de gereformeerde wereld rondgaan met het air van 'Schriftbeginsel' is niet meer dan een signaal van hermeneutische naïviteit: geen oog hebben voor verborgen vanzelfsprekendheden die je ergens vandaan hebt meegekregen en die je inleest in de bijbel. Het vormt een typerend voorbeeld van wat me al veel langer opvalt: juist mensen die zich verzetten tegen een of andere beweerde 'nieuwe' hermeneutiek blijven bevangen in een 'oude' hermeneutiek die bepaald wordt door niet meer bewuste oudere theologische en filosofische vooroordelen. Wie het idee, dat een scheppingsverwijzing aan stellingen een absolute status geeft, hanteert als hermeneutisch principe bij bijbeluitleg, is daarmee niet 'gehoorzaam aan God' maar gevangen in een onbijbelse theorie."
Ds. Driest: "De cursieve gedeelten vergen in dit verband weinig toelichting. Je wrijft je ogen uit. () Van der Schee kan niet leven met het hanteren van Bijbelse bewijsplaatsen en het staan voor het hoge belang van de Goddelijke inspiratie van de Schrift. Maar was dat juist niet wat Trip bedoelde toen hij het had over Van der Schee's neutraliseren van de bijbel? Laten we niet zeggen: dit is slechts de mening van Van der Schee. Hij staat hierin niet alleen, al weten anderen het zakelijker te verwoorden. Het is goed om hiervan te weten. Want hierover zal het zeker gaan op de generale synode in Ede volgend jaar."

28-05-2013 jmhaak.wordpress.com - Christus is Heer; over man en vrouw – en hun relatie - ds. JM Haak (GKv) laat een reactie zien van hem in het NRC Handelsblad op een artikel van een hoogleraar Interculturele Literatuurwetenschap: Waarom mannen de macht afpakten (alleen voor betaalde abonnees). Op zijn weblog schrijft hij:

Als je Efeziers 5 inzake de man- vrouwrelatie goed leest, ontdek je hoe vernieuwend dat moet hebben geklonken. Je kunt je afvragen of de goede positie die vrouwen in onze cultuur hebben juist ook niet mede door dit soort teksten tot stand is gekomen.

Van belang wordt de toenmalige culturele context geacht waarin werd gesteld dat de man als heerser is geboren en de vrouw om gehoorzaam te zijn. Daartegenover wordt de - voor die tijd - vooruitstrevende man/vrouw verhouding in de bijbel naar voren gebracht: man en vrouw zijn gelijkwaardig.

16-05-2013 refdag.nl - ds. R.H. Kieskamp (Hervormd emeritus) - Gelijkwaardigheid man-vrouw niet af te leiden uit drie-eenheid

De gelijkwaardigheid van man en vrouw is niet af te leiden uit de gelijkwaardigheid van de goddelijke Personen binnen de drie–eenheid, reageert ds. R. H. Kieskamp op dr. Almatine Leene (RD 26–4).

13-05-2013 piethoutman.net - Vrouwenborsten en een mannenborst

Te vaak wordt de discussie in een concurrentiesfeer getrokken. De vrouw moet dezelfde posities kunnen innemen die de man inneemt, anders wordt ze niet als gelijkwaardig behandeld en is er sprake van een ‘glazen plafond’. De samenleving is daar al heel ver in – zij het dat de ‘emancipatie’ (de gelijkwording vanuit een mindere positie) voor het besef van velen nog niet is voltooid.

(...)

Maar het concurrentiedenken trekt naar mijn overtuiging, ook onderhuids, de discussie zonder meer scheef. Daarvoor is de verhouding tussen man en vrouw te subtiel, te delicaat. Dat de vrouw in alles hetzelfde moet kunnen en mogen als de man, is net zo’n uitzichtloze weg als de cultivering en verheerlijking van het typisch vrouwelijke.

01-05-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - dr. S. de Marie - Van gereformeerde naar verwereldlijkte kerken? (6) Zie onder kopje 'Ambten'

29-04-2013 jmhaak.wordpress.com - Studie vrouw en ambt in het licht van kerkelijke eenheid

Ondanks een felle protestactie van vorig jaar in de GKv inzake vrouw en ambt lijkt het toch vooral een kwestie van tijd voordat die kerken de Bijbel zo gaan lezen dat vrouwen tot ieder kerkelijk ambt kunnen worden toegelaten.

(...)

In plaats van voor de zoveelste keer te herhalen hoe serieus je de Bijbel smneemt, maak je jezelf dan ook geloofwaardiger als je toegeeft dat je een probleem hebt met je verhouding tot die Bijbel; welke plek de Bijbel inneemt.

27-04-2013 refdag.nl - dr. P. de Vries - Leidinggevende taken in kerk weggelegd voor de man - (De auteur is docent Bijbelse theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie. )

De Bijbel leert uitdrukkelijk dat leidinggevende taken in de christelijke gemeente alleen zijn weggelegd voor mannen, reageert dr. P. de Vries op dr. Almatine Leene (RD 26–4).

april 2013 - kerkinhetmidden.nl - Frans Ebeltjes - Dogmatiek zet vrouw op haar plaats - over onderzoek Almatine Leene

ZWOLLE - Anders over God denken betekent ook anders denken over de rol van de vrouw in de kerk.

26-04-2013 powervrouwen.blog.nl - Dirkje van Bennekom - Gereformeerd theologe Almatine Leene wil lucht brengen in het vrouwenstandpunt

Ik zie dit als een moedige strijd van een gereformeerd vrijgemaakt opgevoede vrouw, die wordt heen en weer geslingerd tussen haar intelligentie en haar van thuis uit meegekregen geloof. Het zou makkelijker zijn als ze regelrecht naar bijvoorbeeld de PKN-kerk zou stappen, waar vrouwen al jaren op de preekstoel staan.

Almatine Leene kiest er duidelijk voor debat en eventueel verandering aan te zwengelen in haar eigen kring (van nog vele zwartgeklede mannenbroeders) en dat verdient zeker ons powervrouwen-respect.

26-04-2013 refdag.nl - Almatine Leene (GKV) promoveert in Stellenbosch op positie van vrouw in kerk

De discussie over de vrouw in het ambt is een welles–nietesdiscussie geworden op grond van een paar teksten, vindt dr. Almatine Leene, met name de ‘zwijgteksten’ van Paulus. De promovenda wil „lucht” brengen in de volgens haar vaak te emotionele discussie door de mens als beeld van God centraal te zetten en daarbij allereerst te kijken naar de godsleer.

23-04-2013 nd.nl - In ambt zijn man én vrouw nodig

ZWOLLE - Theologe Almatine Leene onderzocht welke gevolgen de godsleer heeft voor het debat over mannen en vrouwen in de kerk. De kerk heeft de vrouw in het ambt nodig om het relationele van de drie-ene God beter te begrijpen.

23-04-2013 nd.nl - ‘Vrouw in ambt past bij beeld Drie-ene’

ZWOLLE - De kerk beantwoordt beter aan het beeld van de drie-ene God wanneer het mannen en vrouwen dienstbaar laat samenwerken, ook in de ambten van predikant, ouderling en diaken.

Die conclusie trekt de vrijgemaakt-gereformeerde theologe dr. Almatine Leene in een onderzoek over de implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk

23-04-2013 gkv.nl - Kerk is gebaat bij dienende relatie van mannen én vrouwen in het ambt

Docent en theoloog Almatine Leene onderzocht de ‘implicaties van de godsleer voor de positie van mannen en vrouwen in de kerk’.

Almatine Leene, docent en theoloog aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle stelt aan de hand van haar proefschrift dat het debat over de positie van man en vrouw in de kerk breder gevoerd zou moeten worden. Leene: “We kunnen niet op grond van één tekst in de Bijbel conclusies trekken.” Leene deelt op donderdag 25 april de uitkomsten van haar onderzoek in het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool. In het najaar verschijnt er een populaire uitgave van haar proefschrift bij Buijten en Schipperheijn.

22-04-2013 gh.nl - Dienende houding man en vrouw in ambt

‘Kerk is gebaat bij dienende relatie van mannen én vrouwen in het ambt’

Almatine Leene, docent en theoloog aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle stelt aan de hand van haar proefschrift dat het debat over de positie van man en vrouw in de kerk breder gevoerd zou moeten worden. Leene: “We kunnen niet op grond van één tekst in de Bijbel conclusies trekken.” Leene deelt op donderdag  25 april de uitkomsten van haar onderzoek in het gebouw van de Gereformeerde Hogeschool. In het najaar verschijnt er een populaire uitgave van haar proefschrift bij Buijten en Schipperheijn.


Overzicht publicaties M/V in de kerk (opgenomen na plaatsing bovenstaand artikel)

***KLIK HIER VOOR ALLE ACTUELE INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP GERELATEERD AAN SYNODE GKV EDE 2014***

22-03-2013 Kerkbode Noorden GKv - via eeninwaarheid.info - Uit een  interview met drs. M.G.P. Klinker-De Klerck (GKv) die het boek Als vrouwen het Woord doen  schreef:

Vrouw in het ambt? Ze zegt: "Het is goed dat we als kerken deze vraag niet uit de weg gaan. De kloof tussen het maatschappelijke functioneren van vrouwen en het kerkelijke spreken over de man-vrouw verhouding wordt in onze westerse cultuur steeds groter. En als westerse vrouw voel ik deze toenemende spanning natuurlijk wel. Naar mijn overtuiging hebben we de spanning gedeeltelijk willen wegnemen door Paulus' verbod op onderwijs en gezag voor vrouwen tot de kansel en de kerkenraad te beperken. Maar daardoor is het eigenlijk nog meer gaan wringen. Voor Paulus en Petrus golden dit soort zaken juist binnen een groter maatschap­pelijk kader. Voor mij is het dus een vraag of we, zolang we maar het ambt voor vrouwen gesloten houden, recht doen aan wat in de Bijbel over de positie van vrouwen te lezen valt. Misschien gaan we veel te minimaal om met wat er staat. Tegelijk voelt iedereen ook dat je de klok niet tweehonderd jaar terug kunt draaien als het gaat om het leven van elke dag. De maatschappij verandert. Chris­tenen staan daar niet boven en dat hoeft ook niet perse.() Ik vind het van belang dat we samen biddend voor de Here staan, samen uit zijn Woord lezen, samen vragen om de leiding van Gods Geest in het hermeneutische proces. Hier wil ik niet op vooruitlopen."

10-11-2012 opbouwonline.nl - NGK Drs. Menko Biewenga - De vrouw in het ambt

sept. 2012 kontekstueel.nl - CGK Dr. B. Loonstra - Hermeneutiek van de zwijgteksten

03-09-2012 refdag.nl - Afwijkingen missionaire gemeenten komen niet voort uit vrijzinnigheid

15-02-2012 refdag.nl - prof. dr. Benno A. Zuiddam - Met Genesis kun je niet alle kanten op

30-09-2011 ea.nl - Dr. René Erwich (Directeur Evangelische Theologische Hogeschool (CHE). Universitair hoofddocent praktische theologie ETF (Leuven)) - Vrouw en gemeente - De verlegenheid voorbij?

In de hele discussie speelt een aantal zogenaamde hermeneutische kernvragen een grote rol. Het zijn deze vragen die de leesbril vormen waardoor we naar de teksten uit de Bijbel kijken en die voor een groot deel bepalend zijn voor de praktijk in de gemeente. Samengevat luiden ze als volgt:

09-05-2011 trouw.nl - geeft aandacht aan een artikel van Almatine Leene in De Reformatie over de vraag wat het betekent dat ook de vrouw naar Gods beeld is geschapen - volledige citaat:

In De Reformatie, tweewekelijks blad voor reformatorische christenen, werkt Almatine Leene de vraag uit wat het betekent dat ook de vrouw naar Gods beeld is geschapen. De gevolgen kunnen twee kanten op gaan. Richting mensheid, in het bijzonder de christelijke mensheid, en nog meer specifiek het kerkelijke deel ervan, kan het betekenen dat misschien ook vrouwen ambtsdrager kunnen zijn. Wanneer de blik vanaf de aarde richting God gaat, kan het betekenen dat christenen God niet alleen gaan zien als een vader, maar ook als een moeder. Almatine Leene wijst erop dat dat niet nieuw is. In de psalmen staan lyrische beschrijvingen van God als moeder.

Ze daagt uit om het beeld van God als man opzij te schuiven, en daarmee ook allerlei invullingen zoals dat God vooral rationeel zou zijn net als mannen, of dat mannen over vrouwen mogen heersen omdat God als vader ook heerst over de wereld. Met De Reformatie in de hand kunnen reformatorische moeders al te bazige vaders hun plek wijzen.

14-04-2011 wimvanderschee.nl - Typisch en typerend

Zaterdag 19 maart was er in Harderwijk een combinatie van een conferentie en een ‘hearing’ van de generale synode die daar vergadert. Het ging over de verhouding van man en vrouw. De dag was onderdeel van de discussie die daarover momenteel in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt, verder kortweg: de kerken) gevoerd wordt onder leiding van het deputaatschap M/V in de kerk. De presentaties en de bespreking pasten typisch in deze discussie. In dit gesprek in de kerken vindt in feite een grote omtrekkende beweging plaats die uiteindelijk uit moet komen bij het hete hangijzer: of vrouwen al dan niet mogen dienen in de ambten van ouderling en predikant. Tot nu toe bezweert iedereen dat er nog geen conclusies over dat hete hangijzer getrokken mogen worden. Zo was het die zaterdag ook.

19-03-2011 dereformatie.nl - Conferentie Mannen en Vrouwen in de Kerk - Almatine Leene - VROUWEN EN MANNEN

19-03-2011 dereformatie.nl - Conferentie Mannen en Vrouwen in de Kerk - Myriam Klinker - Hermeneutiek: een identiteitskwestie

19-03-2011 dereformatie.nl - Conferentie Mannen en Vrouwen in de Kerk - Erik de Boer - Krijgen we ooit de ambten en gaven op orde?

sept. 2010 gkv.nl - Dr. Maarten J. Verkerk - Discussie M/V in de kerk vaak niet onbevangen

26-02-2008 kerknieuws.nl - Driekwart tegen vrouw in alle ambten

Een ''overduidelijke meerderheid'' van de vrijgemaakt-gereformeerden is niet voor het toelaten van vrouwelijke ouderlingen of predikanten. Daarentegen heeft een kwart van de leden en een vijfde van de predikanten er geen moeite mee.

19-12-2007 smouter.net - NGK ds. W. Smouter - De vrouw in de kerk

Dat hebben Paulus en Calvijn in hun cultuur ook niet gedaan. Zij hebben zich gericht op alles wat rechtvaardig, zuiver, liefelijk, eervol is, alles wat deugdzaam is en lof verdient (Fp4:8) en dat moeten wij ook doen. Daar past niet bij dat vrouwen uitgesloten worden van de ambten in de kerk. Nu is het heel lastig om het veranderen van de tijden een goede plaats te geven in ons geloof in de eeuwige God die de tijden te boven gaat. Vandaar dat de kerk laat geweest is bij de afschaffing van de slavernij, de vrijheid van onze koloniën in Indië, het einde van de apartheid, de waardering van de bijstandswet, de geboorteregeling, de aandacht voor het milieu enzovoort. Wat niet wegneemt dat in elk van deze bewegingen ook christenen voorop gegaan zijn en wel met bijbelse argumenten. Want zo is het wel: in iedere nieuwe tijd zijn er werkelijk bijbelse noties die er altijd al in stonden, maar waar nu nieuw licht op valt.

13-06-1998 dereformatie.nl - E.A. de Boer -  Man, vrouw en ambt - inleiding

'De vrouw in het ambt' is lange tijd het sjibbolet voor vrijzinnigheid geweest. 'Paulus kan mij nog meer vertellen' is een afwijzing van het gezag van de apostel, het gezag van de Bijbel. Toch staan er gereformeerde theologen op die menen dat we niet langer vrouwen uit de ambten kunnen weren. Zij zijn er tegelijk van overtuigd gereformeerd te denken en het gezag van Gods Woord voluit te respecteren.

---------------------------------------

10-10-2012 Johan Harmanny - Vrouwen en mannen in de kerk

Welke plaats nemen vrouwen in de kerk in? Afgelopen jaar is er in Dienst veel over deze vraag geschreven. Naar aanleiding van het deputatenrapport ‘M/V in de kerk’ zijn er verschillende publicaties in Dienst verschenen. De laatste publicatie werd geschreven door de mensen die deelnamen aan het empirische onderzoek van deputaten M/V. Samen met een aantal deputaten, Joop Schreuder, Mieke Brink en Mieke Wilcke mocht ik als adviseur meedenken over de theologische vragen die er op dit gebied liggen.

24-07-2013 refdag.nl - Nieuwe Kerk Ede stelt ambten voor vrouw open Hieronder enige documenten t.b.v. de afweging:

- hervormdede.nl - Richard Saly - Bezinning op de rol van vrouwen in het bijzondere ambt

- hervormdede.nl - Document van kerkeraad met voors en tegens in schema

- hervormdede.nl - Literatuurlijst vrouw en ambt

- hervormdede.nl - Enkele argumenten voor en tegen de vrouw in het ambt

- hervormdede.nl - zoek verder op google.nl en typ in balk: site:hervormdede.nl vrouw, ambt

---------------------------------------

 

06-04-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Vrouw en ambt

Op de synode in 2014 van de gereformeerde kerken (vrijg.) zal ook weer de positie van de vrouw in de kerk aan de orde komen. Zullen er in de toekomst ambten opengesteld worden voor vrouwen? Veel studies zijn er de afgelopen jaren verschenen:

(...)

In zijn preken waarschuwt dr. Wisselink ons ervoor ons te onderwerpen aan de tijdgeest. Hij roept op te leven in deze tijd, maar tegelijk moeten we ons laten beheersen door het Woord van God.

We zijn benieuwd wat er tijdens de synode van 2014 naar voren komt over de verhouding man/vrouw en of dr. Dekker het gelijk aan zijn kant heeft en we (ook in dit opzicht) enkele decennia later weliswaar, toch in de voetsporen van ‘de synodalen’ blijken te gaan.

21-03-2013 bderoos.wordpress.com - Wat wij leren van de SGP-historie

sept. 2012 kontekstueel.nl - PKN (Geref.Bond) Dr. P.F. Bouter - Waarom alleen mannen in het ambt?

02-06-2012 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Open brief aan de GKSA 2

apr? 2012 - dewaarheidsvriend.nl - dr. P.F. Bouter (Geref.Bond) - Vrouw en ambt

14-09-2012 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - Kort Commentaar [31] Vrouwelijke ambtsdragers aanvaarden?

14-10-2011 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - 5.10. De Nederlands Gereformeerde Kerken

25-06-2011 gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - [11] Hetzelfde fundament, maar dan de ‘praktische zaken’

voor 2011 - wiskerkevandooren.nl - Wiskerke van Dooren - De plaats van de vrouw

23-10-2010 werkenaaneenheid.nl - R.D. Anderson - Vrouw in het ambt

05-10-2010 refdag.nl - Boekbespreking van ds. J.J. Schreuder - Dienende mannen en vrouwen in het huwelijk en in de kerk

30-09-2010 werkenaaneenheid.nl - dr. Wilschut - Kerk in beroering

21-09-2010 refdag.nl - Dr. Wilschut: Geen vrouw in het ambt

15-09-2010 werkenaaneenheid.nl (oorspr. bron hjccjwilschut.nl) - HJCCJ Wilschut over zijn uitgave "Vrouw en kerkelijk ambt"

11-01-2010 evangeliebelijder.mysites.nl ds. J.R. Visser preek - Vrouw in het ambt

26-11-2008 De Bazuin - dr. P. van Gurp - De ambten in de kerk van Christus – Visie of openbaring

juni 2008 Nader Bekeken - Kroniek HJCCJ Wilschut - M/V in de kerk

22-10-1998 digibron.nl - Synodecommissie kiest tegen vrouw in ambt - Chr. gereformeerden schuiven besluitvorming niet door

---------------------------------------------------------------

diverse publicaties gkv.nl - Deputaatschap M/V in de kerk - M/V in de kerk

sept. 2012 kontekstueel - diverse artikelen Vrouw en ambt

18-06-2011 refdag.nl - Onderzoek GKV naar vrouw in ambt

18-06-2011 gkv.nl - Vraagstuk man/vrouw in de kerk

Na zes jaar van studie door het deputaatschap M/V in de kerk, speelt nu de vraag: hoe verder? De synode heeft besloten dat het deputaatschap zich heel gericht moet gaan bezighouden met het onderzoeken van de geoorloofdheid van een vrouw in het ambt. Deze studie moet plaatsvinden op drie niveaus: vrouw in het ambt van diaken, ouderling en predikant. Er wordt een link gelegd naar wat er in de kerken leeft en al is bereikt. Ook wordt er gekeken wat er in de buitenlandse kerken leeft. Deze aspecten moeten meegenomen worden in de overwegingen die ten grondslag liggen aan de voorstellen die het deputaatschap aan de volgende synode zal doen. In het synodebesluit is ook een bepaling opgenomen die voorziet in zaken die om het vraagstuk vrouw in het ambt heen liggen. Wat bijvoorbeeld als we niet voor een vrouw in het ambt van predikant kiezen, kunnen we dan wel bepalen dat een vrouw mag preeklezen? Ook hiervoor zal het deputaatschap suggesties moeten leveren.

nd dossiers - nd.nl - Dossier: Verschuivingen in de kerk - Vrouw in het ambt

2005 gereformeerde-kerken-hersteld.nl - Acta GS Marienberg 2005/2006 DGK - ga naar art. 25 Rapport synodebesluiten v.a. 1990

04-09-2004 ntwrightpage.com - Women’s Service in the Church: The Biblical Basis- citaat Conclusion:

It is high time to sum up. I think I have said enough to show you where I think the evidence points. I believe we have seriously misread the relevant passages in the New Testament, no doubt not least through a long process of assumption, tradition, and all kinds of post-biblical and sub-biblical attitudes that have crept in to Christianity. Just as I think we need radically to change our traditional pictures of the afterlife, away from the mediaeval models and back to the biblical ones, so we need radically to change our traditional pictures both of what men and women are and how they relate to one another within the church and indeed of what the Bible says on this subject. I do wonder, sometimes, if those who present radical challenges to Christianity have been all the more eager to make out that the Bible says certain things about women, as an excuse for claiming that Christianity in general is a wicked thing and we ought to abandon it. Of course, there have been plenty of Christians who have given outsiders plenty of chances to make that sort of comment. But perhaps in our generation we have an opportunity to take a large step back in the right direction. I hope and pray that this conference, and the work of this society, may be used by God in exactly that way.

2001 cgk.nl GS 2001 CGK - Eindrapport Studiedeputaatschap Dienst van de vrouw

1993 kerkrecht.nl - Acta GS Ommen 1993 GKv - Artikel 24 - Vrouwenstemrecht

1993 kerkrecht.nl - Acta GS Ommen 1993 GKv - Bijlage 3 (html): Commissierapport inzake het vrouwenstemrecht

1993 kerkrecht.nl - Acta GS Ommen 1993 GKv - Bijlage 3 (pdf): Commissierapport inzake het vrouwenstemrecht

1978 kerkrecht.nl - Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken (GKv) Groningen-Zuid, 1978 - ga naar art. 287 Besluit inzake het vrouwenkiesrecht

Laatst aangepast op dinsdag 10 maart 2015 22:22  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]