Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Feest van genade?

Feest van genade?

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 

Het artikel van ds. Dick de Jong waarnaar hieronder wordt verwezen heeft hij in juli 2014 van zijn website verwijderd. Het is nog wel te vinden op eeninwaarheid.info: "Feest van genade in Drachten 3"

Er is een indrukwekkende rij GKV’s die heel veel aandacht en tijd bleken en blijken te besteden aan een boekje onder de titel “40 dagen: Feest van genade” (door Aad Kamsteeg en Ronald Westerbeek, 11e druk 2012). Ds. Dick de Jong1 te Dordrecht, heeft dit verschijnsel geanalyseerd en op zijn eigen website gepubliceerd (knoop 22) en tevens aangeboden aan eeninwaarheid.info onder de titel 'IN DE WEEGSCHAAL - 40 dagen, of 52 catechismus-zondagen', gepubliceerd d.d. 23-03-2013. Ik citeer alleen het slot van zijn bijdrage op eeninwaarheid.info:

Maar op de bladzijden 76 en 83/84 wordt beweerd (wat een beschuldiging!!), dat wij een hindernis opwerpen voor buitenkerkelijken. Dat doen we door onze gewoonten en gebruiken, waarvan buitenstaanders totaal vervreemd zijn (dit laatste is een goede woordkeuze!).  Wij hebben een culturele kloof laten ontstaan tussen ons en niet-christenen, door “ons kerkelijke taalgebruik, onze Geneefse melodieën en ons orgelspel”, etcetera. Daarom moeten wij onze vormen aan hen aanpassen. “Net zoals Jezus dat deed”.
Net zoals Jezus dat deed? Of is het niet eerder zoals Israël dat zo vaak deed? Zij bleven Jahweh vereren, o ja, maar ze begonnen wel met de vormen aan te passen aan die van de heidenen in het midden van wie zij woonden. Er was zelfs een Simson voor nodig om ze er van af te brengen.
Nee, de culturele kloof is gemaakt door hen die zich van hun christelijke verleden vervreemd hebben. Niet wij moeten ons aan hun gewoonten en muziekstijlen en manier van taalgebruik aanpassen, maar als ze bij de kerk willen horen moeten zij dat tonen door zich aan de kerkelijke gewoonten aan te passen (al moeten wij onnodige hindernissen natuurlijk opruimen, en al zijn niet alle veranderingen en vernieuwingen verkeerd!).
Maar we moeten toch doen “net zoals Jezus dat deed”? Waar in de Bijbel lezen we dat dan toch? Er wordt naar geen tekst verwezen. De volgende verwijzingen vond ik zelf, maar dan tegengestelde: onze Heer wierp hindernissen op.  Matteüs 13:10-17, Jezus sprak in gelijkenissen, omdat het hart van dit volk is vet geworden, en opdat ze horende niet zouden verstaan. Matteüs 15:22-28, de Kananese vrouw die door Jezus eerst met geen woord geantwoord werd, en vervolgens met de honden vergeleken werd.

Ten slotte

Het is opmerkelijk dat in dit boekje, dat niet voor buitenstaanders is geschreven, toch geen enkele verwijzing naar onze Gereformeerde belijdenissen te vinden is. En niet alleen dat. Het taalgebruik verraadt ook niet veel affiniteit daar mee. Wordt er al rekening mee gehouden dat ook wij, Gereformeerde kerkleden, de taal van zelfs de catechismus niet meer verstaan? In plaats van 40 dagen feest van genade pleit ik voor grondig gebruik van de catechismus, zowel bij de catechisaties als ook in de zondagse erediensten. Met een trouwe opkomst zowel in de morgen- als in de middagdiensten, in plaats van 6 weken in groeigroepen ten koste van wat al wordt verricht.

 

1emeritus predikant van de Ebenezer Canadian Reformed Church te Burlington, Ontario, Canada. Zijn algemene website heeft als titel: 'PREKENBOEKENPLANK'

Volgens ds. De Jong liggen aan bovenstaande Amerikaans-Evangelische invloeden aan ten grondslag.
Opvallend detail is dat op de homepage van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Dordrecht wordt opgeroepen om gezamenlijk het 'Feest van genade' te vieren in de periode van 40 dagen voor Pasen.

Overige artikelen/publicaties over 'Feest van genade':

19-11-2011 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Feest van genade in Drachten 1

03-12-2011 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Feest van genade in Drachten 2

sept./okt. 2008 - Wegwijs - Marja Zwikstra-de Weger - korte recensie 40 dagen: Feest van genade


Achtergrondartikelen die het project '40 dagen: Feest van genade' raken:

sept. 2011 - Nader Bekeken - Rondblik - B.P. Hagens - Van vreemdelingen tot consumenten - citaat:

In het voorgaande kwam geregeld het woord ‘behoefte’ langs. Behoefte aan verbondenheid, geluk(sgevoel), emotionele beleving, alternatieve samenleving enz. enz. Van de kerk wordt verwacht dat zij voorziet in die stoet van behoeften, van ‘religieuze behaaglijkheid’ tot de kerk als ‘contrasterende gemeenschap’. Wat ‘men’ van de kerk verwacht, is kennelijk ‘maakbaar’. Dit biedt de beleveniseconomie – waarmee wij elke dag te maken hebben - onbewust een opening voor beïnvloeding van ons geloofsleven. Het geloof wordt verzelfstandigd tot een ‘product’ waarbij mensen hun eigen belevenis ervaren en die belevenis ook zelf regisseren. In deze beleving wordt God ervaren via de invulling van menselijke behoeften. Kerkmensen vallen dan in de rol van religieuze belevenisconsumenten die zich ook (!) in de kerk gedragen als koning klant (contractdenken). De boodschap van de kerk staat echter haaks op deze ontwikkeling. Ik mag bij de HERE levensonderhoud ‘kopen’ zonder geld. Hij geeft mij ander brood dan ik zelf gekocht zou hebben, want de HERE geeft ‘brood’ dat wél verzadigen kan (begin Jes.55). Dit unieke evangelie verkondigt de kerk in de wereld. In de openbare eredienst is de prediking gericht aan de verbondsgemeente; deze gemeente zwermt vervolgens uit om met het gehoorde licht-in-en-voor-de-wereld te zijn. Dit kan zowel individueel als gezamenlijk (gereformeerde organisaties). De kerk mag zoals geestelijke krachtcentrale ‘stad op een berg’ zijn via de gelovigen (Mat.5:14-16). Als dit gaat stagneren omdat de kerk (kerkleden) nogal druk is (zijn) met het voorzien in allerlei religieuze behoeften, is dat een ramp voor de wereld – ook al wordt dat door velen niet zo begrepen.


Beschrijving 40 dagen: Feest van genade

06-11-2011 cvkoers.nl - zeer uitvoerige Uitleg over het gemeenteproject 40 dagen: Feest van genade - met diverse links

GKV Hardenberg Baalderveld-Oost - Een informatieboekje 'Feest van genade' (pdf)

GKV Koningskerk - Zwolle-Zuid - Projectgids: 40 dagen: Feest van genade (pdf)

Feest van genade bestaat uit zes themaweken.
Hieronder een kernachtige samenvatting van elk weekthema.

Week 1: Hartstocht voor God

Je bent geschapen om God te verheerlijken door van Hem te genieten. Als je iets van Gods heerlijkheid ziet, betekent dit dat je Hem in Christus leert bewonderen en liefhebben om wie Hij is. Je relatie met Hem wordt het belangrijkste in je leven – en dat is ook Gods bedoeling met jou: dat je leeft in gemeenschap met Hem.

Week 2: Zonde, de grootste vijand

Je mag erop vertrouwen dat God jou het allerbeste wil geven. Zonde is: denken dat satan je iets beters te bieden heeft, net als Adam en Eva dat deden. Het gaat niet maar om het overtreden van regels, maar om het kwaad doen aan de Persoon die deze regels gaf omdat Hij van je houdt. Niets doet God meer verdriet dan dat er afstand groeit tussen mensen en Hem – en dat is wat zonde met je doet.

Week 3: Het feest van genade

We staan niet alleen schuldiger tegenover God dan we kunnen peilen, we zijn ook meer geliefd en geaccepteerd door God dan we durven dromen. De kern van het Evangelie is de Grote Ruil: Christus kreeg wat wij verdienen, de doodstraf, opdat wij krijgen wat Hij verdiende: vrijspraak en Gods eeuwige liefde. In Christus kreeg je een nieuwe identiteit: kind van God, vriend van Jezus, tempel van de Heilige Geest. Kortom: je bent een nieuwe schepping!

Week 4: Met heiliging de wereld in

Je mag gaan leven vanuit die nieuwe identiteit en steeds meer toegroeien naar Christus. Je kunt dat niet op eigen kracht, en dat hoeft ook niet: de Heilige Geest wil het in jou werken. Als jij de leiding over je leven overgeeft aan God en bidt om vervulling met de Geest, vernieuwt Hij je van binnenuit (vrucht van de Geest) en zal Hij je toerusten om anderen te dienen en te getuigen van Christus (gaven van de Geest).

Week 5: Verbondenheid: om de ziel van de ander

Christus wil graag dat de onderlinge verbondenheid in de gemeente hecht is en Hij wil dat ook mogelijk maken. God schiep ons immers om te leven in diepe verbondenheid met Hem en met elkaar. De mate van verbondenheid die de Bijbel ons voorhoudt, is alleen mogelijk in een kleine groep. Dat is de plaats bij uitstek om elkaar te helpen discipel van de Here Jezus te zijn.

Week 6: De missionaire kerk

Het is onze grote roeping als gemeente om Christus te verkondigen aan onze stads- en dorpsgenoten. In alles wat we doen als kerk, zouden we ons moeten afvragen: brengt dit ons én buitenkerkelijken dichter bij Christus? Onze drijfveer: liefde voor de mensen om ons heen! Je wilt graag met hen delen wat jij zelf ook hebt ontvangen in Christus: genade en bevrijding. Het feest van genade!

Laatst aangepast op maandag 27 juli 2015 18:20  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]