Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Over en uit de GKV Officiele vermaanbrief aan GKv door FRCA (Australie) goedgekeurd om te verzenden

Officiele vermaanbrief aan GKv door FRCA (Australie) goedgekeurd om te verzenden

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Klik hier voor het vorige week (24-04-2013) verschenen persbericht (engels) over de vermaning van de FRCA (Australische gereformeerde kerken) aan de GKv. Zie hieronder een Nederlandse vertaling.

Zie eeninwaarheid.info d.d. 04-05-2013 voor de Nederlandstalige versie van de volledige vermaanbrief van de FRCA. Citaat hieruit onder het kopje 'Belangrijkste zorg':

Wanneer we overwegen wat wij bij u zien gebeuren dan is, samengevat, onze zorg dat er duidelijk sprake is van een vrijzinnige wijze van Schriftverklaring. Het streven naar een manier om God beter te dienen en te loven, en om Bijbelse antwoorden te geven op eigentijdse zaken waar we mee te maken hebben, zijn activiteiten die ongetwijfeld nodig en zegenrijk voor de kerk zijn. Maar het zoeken naar veranderingen mag niet betekenen dat u opgeeft waar u voor heeft gestreden en wat u in het verleden uit de Bijbel heeft geleerd. In de GKv horen we een soort vragen stellen dat de deur opent naar een tolerantie van een hermeneutiek die geen recht doet aan Gods volle openbaring. Wij geloven dat deze manier van Schriftgebruik ten grondslag ligt aan veel zorgen die we verwoorden in het hier volgende materiaal.

Wij horen u vragen: “Hoe moeten we Gods Woord in de context van vandaag verklaren?”[4] Inderdaad, het antwoord daarop is belangrijk maar het kan alleen liggen in de waarheid van Gods Woord. Tijden kunnen veranderen echter het gebod om gehoorzaam te blijven aan de Schrift verandert niet. Híer liggen onze ernstige zorgen, zowel met betrekking tot zaken die door uw Synodes werden besloten, als zaken waarin uw Synodes in gebreke bleven om de duidelijke leer van de Schrift te bevestigen. In de volgende paragrafen proberen we onze ernstige zorgen duidelijk te maken.

De laatste alinea van deze vermaanbrief begint met:

Tenslotte, wij schrijven deze brief ook biddend. We vragen de Here dat Hij u doet terugkeren tot en laat vasthouden aan de waarheid van Zijn wil zoals die is geopenbaard in Zijn Woord.

Klik hier voor de overwegingen (engels) van dr. Wes Bredenhof van de CanRC (Canadese gereformeerde kerken) t.o.v. GKv d.d. 29-04-2013. Hieronder een Nederlandse vertaling.

Originele rapporten:

 1. Rapport (PDF & engels) van de Australische deputaten voor buitenlandse betrekkingen. Zie v.a. pag. 12 het rapport over de GKv.
 2. Acta (PDF & engels) over de vermaning en de volledige vermaanbrief (bijlage 5, pag. 29) van de FRCA aan de GKv.
 3. Volledige acta 2012 (PDF & engels) van de FRCA.

Zie ook defenceofthetruth.com:

22-04-2013 Letter of Admonition to Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (Reformed Churches of the Netherlands) To: Generale Synode Ede 2014

Zie ook werkenaaneenheid.nl:

 1. 25-01-2013 De reactie van GKv op de aanstaande vermaning en kritiek vanuit de zusterkerken uit Australie, Canada en Zuid-Afrika
 2. 19-07-2012 De Australische gereformeerde kerken zullen een officiele vermaning schrijven aan de GKv

Vrije (niet professionele) vertaling (JT) deel persbericht FRCA d.d. 24-04-2013 over de vermaning aan de GKv:

Verwelkomd werden twee afgevaardigden van de GKv Br. J.H. deJonge en Prof. K. Wezeman.

Gezien het feit dat FRCA synodes en afgevaardigden diverse zwaarwichtige zorgen hadden geuit met betrekking tot de trouw van onze zusterkerken de Gereformeerde Kerken van Nederland (GKv), had de Synode eerder besloten om deze bezwaren rechtstreeks tot de synode van de GKv te richten in de vorm van een officiële vermaning.

De adviescommissie had als opdracht gekregen om daarvoor een concept document op te stellen en heeft haar werkzaamheden afgerond in de afgelopen maanden. Dit concept-document is ontvangen, ingediend voor behandeling, gewijzigd en goedgekeurd. Opgenomen zijn de volgende verklaringen van zorg, die zijn uitgewerkt en onderbouwd in de brief om te verzenden naar de Generale Synode te Ede 2014.

 1. De GKv tolereert een hermeneutische benadering die geen recht doen aan het gezag en de klaarblijkelijke betekenis van de Schrift voor de exegese. Daardoor wordt ernstig getwijfeld aan het vermogen en de bereidheid van de GKv om de waarheid van de Schrift volledig te handhaven.
 2. De GKv tolereert een hermeneutische benadering die de volkomenheid van de Schrift niet erkent voor ethische vraagstukken. Deze aanpak is in strijd met wat we belijden in de NGB art. 7 met betrekking tot de volkomenheid, volledigheid van de Heilige Schrift.
 3. Besluiten van de GKv over huwelijk en echtscheiding laten ruimte voor een subjectieve benadering in het begrijpen en toepassen van de Bijbelse normen. Het blijft onze zorg dat een dergelijke aanpak niet expliciet is uitgesloten door uw synodes.
 4. Het onderzoek naar de vraag of de Schrift vrouwen toestaat om het ambt te vervullen van diaken, ouderling en dominee heeft niet aangetoond vanuit de duidelijke leer van de Schrift dat de bijzondere ambten binnen de christelijke kerk zijn gereserveerd voor mannen.
 5. De aangenomen regelingen die een fusie mogelijk maken van plaatselijke GKv gemeenten met die van de NGK bevorderen een valse oecumene.
 6. De plaatsgevonden en actuele deelname aan de Nationale Synode / Protestants forum bevordert de valse oecumene.
 7. De GKv heeft een wildgroei van gezangen aanvaard waarvan sommige (in de definitieve brief staat: "vele" - JT) niet eenduidig ​​Bijbels en gereformeerd zijn.

De zusterkerk relaties met de GKv worden voortgezet, maar de Synode drukt haar verdriet uit over het gebrek aan voortgang tot nu toe om onze bedenkingen weg te nemen, waardoor onze relatie op gespannen voet blijft staan. De synode besloot ook om de lokale kerkenraden te adviseren om zorgvuldig om te gaan met hun verantwoordelijkheden ten aanzien van hen die komen van en gaan naar de GKv  en roepen de Australische kerken op om regelmatig de GKv in hun gebeden te gedenken in het licht van de voortdurende strijd voor de waarheid in deze kerken.

Afgevaardigden kregen een mandaat om door te gaan met het bespreken van zorgwekkende zaken met deputaten BBK en te rapporteren aan de volgende synode.

<Terug naar verwijzing>


Een vrije (niet professionele) vertaling (JT) van een deel van het artikel van dr. Wes Bredenhof d.d. 29-04-2013:
(FRCA = Free Reformed Churches of Australia; CanRC = Canadian Reformed Churches; GKv = Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt); BBK = Deputaten Buitenlandse Betrekkingen - JT)

De FRCA synode begon vorig jaar in juli. Er waren uitgebreide discussies over wat te doen met de GKv. De FRCA synode nam de ongebruikelijke maatregel van opschorting. Dit was opdat een adviescommissie een officiële waarschuwing zou kunnen opstellen om te worden gestuurd naar de volgende GKv synode (in 2014) . De synode kwam vorige week opnieuw bijeen en heeft de discussies voortgezet. Een officiële brief van vermaning is goedgekeurd en zal worden verzonden naar Nederland. Op de website FRCA is het persbericht nog niet gepubliceerd. Maar ik heb een exemplaar van het persbericht van vorige week ontvangen en je kunt het hier vinden. Het persbericht bevat alle kwesties die worden behandeld in de brief.

Dat brengt mij bij het verslag van onze commissie. Onze commissie adviseert dat een "brief van zorg" wordt verzonden naar de volgende GKv synode. Enkele onderwerpen die in deze brief aan de orde worden gesteld zijn dezelfde als die door de FRCA genoemd, hoewel de lijst van aandachtspunten van de FRCA veel uitgebreider is. Deze "brief van zorg" is om onze "verontrusting" over deze zaken te uiten.

Onlangs publiceerde onze commissie een aanvullend verslag. Dit rapport bevat een aantal reacties van de BBK, de Nederlandse Synodale commissie benoemd voor de betrekkingen met buitenlandse kerken. Ze zijn helemaal niet tevreden met de aanbevelingen van onze CanRC commissie. Een van de klachten is het gebruik van harde taal:

Wij geloven, inderdaad, dat uw suggestief taalgebruik ("angst", "richting," "onrust", enz.) contraproductief is, en dat dit onherstelbare schade aan onze relatie kan veroorzaken.

Onze commissie heeft de reactie van de BBK overwogen en blijft bij haar aanbevelingen.

Dus wat zal CanRC synode 2013 hiermee doen? Ik vond het opmerkelijk dat de BBK een probleem maakte van het woordgebruik door onze commissie. Hoe dan ook, ik dacht dat het taalgebruik steviger had moeten zijn. Toen we dit verslag bespraken op onze kerkenraadsvergadering van Providence, was men het daar ook over eens. Gezien de ernst van de zorgen, hebben we geconcludeerd dat woorden als "onrust" niet echt recht doen aan deze situatie. Ook is het interessant dat de FRCA een vermaanbrief stuurde, terwijl onze commissie een brief met zorgen voorstelt. Er is nogal wat verschil tussen de twee en het lijkt deze waarnemer dat het eerste meer nodig is op dit moment. Echter, aan het eind van de dag maakt het niet echt uit hoe we het noemen, zolang de inhoud een duidelijke oproep is naar onze Nederlandse broeders en zusters om terug te keren naar het rechte pad. Volgens de laatste voorlopige agenda, zijn er minstens een dozijn brieven van de kerken over dit rapport. Ik kan me niet voorstellen dat een van deze brieven onze commissie vraagt te kalmeren en het terug te nemen. Dus, ik ben er vrij zeker van dat onze synode een brief namens onze kerken zal sturen naar de GKv Synode 2014. Ik ben er evenzeer van overtuigd dat deze brief duidelijk  zal zijn over onze zorgen en duidelijk (en liefdevol) onze Nederlandse zusterkerken zal oproepen om terug te keren van de ingeslagen weg.

Is het mogelijk om het schip nog te keren in dit stadium? Als een leerling van de kerkgeschiedenis heb ik niet veel gevallen gezien waarin een federatie van kerken van de grootte van de GKv in staat was om een ​​opkomend tij van afwijkingen van het gereformeerde geloof te keren. In feite weet ik alleen van een geval - de Associate Reformed Presbyterian Church in het laatste kwart van de twintigste eeuw. Het is mogelijk. We moeten bidden dat het zal gebeuren. We moeten alles doen wat we kunnen om hen te steunen die nog lid zijn van de GKv met goed gereformeerde overtuigingen (waar er veel van zijn).

Tot slot, zoals ik al eerder heb gezegd, we moeten ook toezien op onszelf. Laten de kerken die denken dat ze staan ​​oppassen, dat zij niet vallen. Wij zijn zelf niet immuun voor afwijking. De Canadese Gereformeerde Kerken hebben hun eigen problemen en uitdagingen. We moeten onze totale afhankelijkheid van Gods genade erkennen. Als we trouw zijn, evangelie-predikende, Christocentrische, God-verheerlijkende, missionaire, confessionele gereformeerde kerken, hebben we goddelijke genade hard nodig. Moge de Heere ons genadig zijn, en ook onze geliefde broeders en zusters in Nederland.

<Terug naar verwijzing>


Uit de pers:

17-05-2013 Gereformeerde kerkbode Groningen Fryslân Drenthe Nr 10 - Ds. ]. Kuiper, Assen - Heel de bijbel (via eeninwaarheid.info)

Het is zover. Als Gereformeerde Kerken hebben we een officiële vermaning gekregen van de Australische Free Reformed Churches. En we hebben als belijdende leden beloofd naar vermaning te zullen luisteren, ieder voor zich. Dus dat doen we samen ook.

06-05-2013 refdag.nl - Synode Australische zusterkerk vermaant GKV in brief

De synode van Free Reformed Churches of Australia (FRCA) heeft een vermaanbrief gestuurd aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

06-05-2013 nd.nl - Officiële vermaning voor GKV

ARAMADALE - De Free Reformed Churches van Australië hebben tijdens hun synode een (eerder aangekondigde) officiële vermaning aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) opgesteld.

Een Nederlandse vertaling van de brief is te lezen op eeninwaarheid.info, een website waarop verontruste vrijgemaakten over ontwikkelingen in hun kerkverband publiceren. Volgens de Australische kerken, die in de jaren vijftig vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn ontstaan, is er in hun zusterkerk sprake van 'een vrijzinnige wijze van Schriftverklaring', een 'subjectieve benadering' van huwelijk en echtscheiding, te ...

De reactie van GKv op de aanstaande vermaning en kritiek vanuit de zusterkerken uit Australie, Canada en Zuid-Afrika

Laatst aangepast op zaterdag 12 september 2015 16:35  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]