Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home

Tweede vermaanbrief voor GKv van Canadese Kerken

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

De Canadese Gereformeerde Kerken (CanRC) hebben op de synode d.d. 20 mei 2013 besloten om een vermaanbrief te sturen aan de eerstvolgende GKv synode. Aldus de voorlopige acta van de CanRC. Klik hier voor het besluit (art. 165 - pag. 212) en vermaanbrief (appendix 21 - pag. 371) (Nederlands). De synode besloot t.a.v. de GKv o.a.:

om een vermaanbrief te schrijven over de tolerantie van afwijking van Schrift en Belijdenis. In deze brief zal de liefde voor de GKv als kerk van de Here kenbaar worden gemaakt samen met de oprechte gebeden voor de GKv-zusterkerk in deze extreem seculiere Europese situatie. Maar het beschrijft ook de verontrusting over de volgende zaken:

  • de standpunten afkomstig van of getolereerd door de TUK (Theologische Universiteit Kampen) die kenmerken van Schriftkritiek laten zien en die afwijken van de gereformeerde hermeneutische principes overeenkomstig art. 5 en 7 NGB
  • het werk van deputaten Man/Vrouw in de kerk, met name wat betreft de wijze van Schriftgebruik in hun rapporten
  • de groeiende relaties met NGK kerken, zonder besluiten te nemen t.a.v. cruciale verschillen zoals de vrouw in het ambt en hun omgang met de belijdenissen
  • een groeiend gevoel van vervreemding als gevolg van hiervoor genoemde zaken die - naar ze hopen en bidden - niet zullen leiden tot een toekomstige scheiding van wegen.

De eerste vermaanbrief voor de GKv was afkomstig van de Australische Gereformeerde Kerken (FRCA) d.d. april 2013.

 


 

Zie ook:

 

19-06-2013

 

@refdagkerk dank voor RT! Ff bellen had ook gemogen. 'Niet onder de indruk' moet zijn 'best wel van ondersteboven'.

Voel me soort Wilders. Stuur je pittige tweet, maakt krant berichtje: http://bit.ly/11OgnOC Wel met link naar mooie recensie in #digibron!

19-06-2013 refdag.nl - Van Bekkum (TU Kampen): Kritiek uit Canada gaat over „opvattingen die de mijne zo niet zijn”

Dr. Koert van Bekkum, docent oude testament aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) is niet onder de indruk van kritiek op zijn werk vanuit de Canadese zusterkerken van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Hij stelde dat dinsdag via de berichtendienst Twitter.

18-06-2013 Twitter.com - Koert van Bekkum ‏@koertvb

Stukken synode #CanRC doorgescrold die m'n onderzoek net als ketters heeft veroordeeld. Naam idd vaak genoemd. 1/2

Maar vreemd allerlei opvattingen omschreven te zien die de mijne zo niet zijn. #ditismijnboekniet #ditbenikniet #tochgrotewoorden #raar 2/2

17-06-2013 nd.nl - Vermaning uit Canada voor Nederlandse vrijgemaakten

CARMAN - De druk op de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vanuit het buitenland neemt toe. Na de Australiërs trekken nu de zusterkerken uit Canada aan de bel.

De synode van de Canadian and American Reformed Churches besloot afgelopen maand een officiële vermaning te sturen naar de vrijgemaakt-gereformeerden. Dat bericht webmagazine Een in Waarheid, dat vrijgemaakte veranderingen kritisch onthaalt.In hun vermaning spreken de Canadezen grote zorg uit over met name de ontwikkelingen aan de Theologische Universiteit in Kampen en de landelijke bezinning ...

15-06-2013 eeninwaarheid.info - Redactie een in waarheid - Canadese Carman en de GKv

Op de synode van de Canadian Reformed Churches (CanRC) die dit jaar in Carman werd gehouden kwam ook de situatie in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt uitgebreid aan de orde. De CanRC maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen in deze kerken. Na een breedvoerig bespreking van rapporten en brieven werd besloten de Nederlandse kerken een Vermaanbrief te sturen, zie Canada vermaant de GKv in de rubriek Kerkverband.

We geven hier het in het Nederlands vertaalde verslag van deze bespreking en de genomen besluiten zoals die in de synodeacta zijn opgenomen. De oorspronkelijke Engelstalige versie is te vinden in de Bijlage.

15-06-2013 eeninwaarheid.info - Redactie een in waarheid - Canada vermaant de GKv

Op de synode van de Canadian Reformed Churches (CanRC) die dit jaar in Carman werd gehouden kwam ook de situatie in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt uitgebreid aan de orde. De CanRC maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen in deze kerken. Na een breedvoerig bespreking van rapporten en brieven werd besloten de Nederlandse kerken een Vermaanbrief te sturen. Onze eigen Nederlandse vertaling ervan staat hieronder. De oorspronkelijke Engelstalige versie is te vinden in Canadese Carman en de GKv, rubriek Kerkverband, samen met het oorspronkelijke en vertaalde verslag van de besprekingen op de synode.

We hopen en bidden dat de intensieve en liefdevolle betrokkenheid van de Canadese zusterkerken bij onze kerken door de Here gezegend mag worden.

14-03-2013 kproj.com - C. Bouwman - Fragmentation in Holland – and Canada

14-02-2013 kproj.com - C. Bouwman - Reformed Churches in the Netherlands

22-06-2007 smithvillecanrc.ca C. Bouwman - Reformed Churches in the Netherlands


De volledige tekst van de vermaanbrief (cursivering etc. ontbreekt nog):

Appendix 21 – Letter to the RCN – Dutch Translation
(Note: See Article 165 of the Acts for the official English version)

Synod Carman 2013 of the
Canadian Reformed Churches

Aan de Generale Synode 2014 van de Gereformeerde Kerken in
Nederland:

21 mei 2013

Geachte broeders in Christus:

Synode Carman 2013 van de Canadian Reformed Churches groet de Synode
van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). We prijzen onze trouwe
God voor zijn doorgaande genadewerk in uw kerken. Als toeschouwers uit
de verte zijn we dankbaar voor de belijdenis, eredienst en het getuigenis
van de GKN. We herkennen in uw midden de trouwe prediking van het
evangelie van het heil. Dat vervult ons met vreugde. Tussen u in Nederland
en ons in Noord-Amerika bestaat al meer dan 60 jaar een band. Veel van
onze leden zijn van afkomst Nederlanders. Samen met u zijn we geworteld
in de Reformatie van de zestiende eeuw en zijn we met u verbonden in onze
gemeenschappelijke belijdenis van het geloof. Zelfs al is de huidige generatie
van Canadese gereformeerde gelovigen veel minder verbonden met Europa
dan vroeger het geval was, toch bestaat er in onze kerken over het algemeen
een warme belangstelling voor de GKN. Predikanten en andere leden van
onze kerken profiteren nog steeds van de wetenschappelijke werken van leden
van onze zusterkerken in Nederland. We denken, bijvoorbeeld, aan de reeks
Commentaar op het Nieuwe Testament (Derde Serie), die goed ontvangen is in
Canada onder hen die de Nederlandse taal nog kunnen lezen.

Ook al zien we veel trouw in de GKN, de apostolische vermaning om de
waarheid in liefde te spreken (Efeziers 4:15) dwingt ons om een aantal ernstige
zorgen tot uitdrukking te brengen. We brengen ze naar voren in nederigheid en
met de oprechte begeerte dat u gehoor wilt geven aan de zaken die we aan u
voorleggen. Onze regels voor kerkelijke gemeenschap bepalen dat “de kerken
elkaar zullen helpen bij het in stand houden, verdedigen en bevorderen van
de gereformeerde leer, kerkrecht, kerkelijke tucht en eredienst”, en ze zullen
“letten op afwijkingen”. Binnen deze kontekst van kerkelijke verantwoording
willen wij onze oproepen aan u richten.

Wij maken ons voornamelijk zorgen om de Theologische Universiteit in
Kampen (TUK). Al enige tijd hebben we de invloed opgemerkt van kritische
wetenschap op de methodologie en konklusies van sommige publicaties die
verband houden met de TUK. Deze zorgen zijn verschillende keren doorgegeven
aan de Deputaten BBK en zijn ook geuit door onze afgevaardigden op Synode
Harderwijk 2011. De Synode in Harderwijk ontving een “Tussentijds Rapport”
van onze Commissie voor Betrekkingen met de GKN. In dit Rapport legden
wij gedetailleerd onze zorg aan u voor. In een recente brief aan onze Synode
Carman 2013, verzekeren de Deputaten BBK ons dat de TUK haar karakter als
een orthodoxe gereformeerde instelling behoudt. Deze brief ging echter niet in
op onze specifieke zorgen. Omdat we geen aanwijzing hebben gezien dat onze
zorgen zijn herkend en een serieus antwoord hebben ontvangen, voelen we op
dit moment de behoefte om onze oproep aan u te intensiveren. In feite doen
we een beroep op u als zusterkerken om terug te keren naar het rechte pad van
geloof inzake de uitleg van de Heilige Schrift.

Specifiek vragen we u als zusterkerken om duidelijk aan te geven dat de
opvattingen van dr. Stefan Paas, uitgedrukt in zijn dissertatie, Schepping en
Oordeel, niet in overeenstemming zijn met het Woord van God en de Drie
Formulieren van Eenheid die wij als Gereformeerde Kerken onderschrijven.
Wanneer Paas het idee naar voren brengt dat het volk van Israel onstaan is uit
rondtrekkende en KanaÀnitische volken en wanneer hij de historiciteit van de
uittocht in twijfel trekt, dan komt dit neer op een aanval op de betrouwbaarheid
van het Woord van God. Het is voor ons onvoorstelbaar dat iemand die zulke
meningen erop na houdt benoemd zou kunnen worden als docent aan de
TUK. Het feit dat Paas niet doceert op het gebied van de studie van het Oude
Testament stelt ons niet gerust. Het introduceren van twijfel ten aanzien van
de historische geloofwaardigheid van het Woord van God kan niet ingeperkt
worden. Uiteindelijk zal het in alle gebieden van de bestudering van de
theologie doordringen. Naar onze mening had de Raad van Toezicht van de
TUK deze zaak zo moeten afhandelen dat Paas niet aan de TUK zou mogen
doceren zolang hij de opvattingen erop na houdt die in zijn dissertatie naar
voren gebracht zijn. Omdat dit niet is gebeurd, is er nu ruimte aan de TUK
gemaakt voor methoden en konklusies van een wetenschap die geen ernst
maakt met de speciale aard van de Schrift als het geĂŻnspireerde en daarom
onfeilbare Woord van God.

Op gelijke wijze maken we ons zorgen om de methodologie en konklusies
die naar voren gebracht zijn in de dissertatie van dr. Koert van Bekkum, die
de titel draagt From Conquest to Coexistence: Ideology and Antiquarian
Intent in the Historiography of Israel’s Settlement in Canaan (2001). Voor
wat zijn methodologie aangaat, gelooft Van Bekkum dat de feitelijkheid van
historische gebeurtenissen in de Heilige Schrift niet zonder meer kan worden
aangenomen. Volgens hem moet de wetenschap gegevens uit de archeologie
en de bevindingen van de literaire kritiek overwegen bij de evaluatie van de
waarheid van uitspraken in de bijbel over historische gebeurtenissen. Alleen
op deze wijze kan een wetenschapper nagaan wat de “waarheid” van een tekst
waard is. Het eindresultaat van zijn methodologie is dat bepaalde gegevens uit
de bijbel niet zonder meer kunnen worden aanvaard. Bijvoorbeeld, volgens
Van Bekkum, kunnen de bijbelse gegevens in Jozua 10:12-14 niet betekenen
dat de zon en maan werkelijk stil hebben gestaan. Op gelijke wijze wordt
de duidelijk historische uitspraak van 1 Koningen 6:1 terzijde gesteld door
Van Bekkum. Wat we waarnemen bij zulke wetenschap is een verminderde
waardering van het gezag en de nauwkeurigheid van het Woord van God. Het
feit dat het hier ging om een dissertatie geschreven onder auspiciën van de
TUK en dat het een cum laude toekenning ontving doet onze zorgen toenemen.

Dat Van Bekkum vervolgens benoemd werd aan de faculteit van de TUK
maakt ons ernstig bezorgd voor de toekomstige opleiding van dienaars van het
Woord van de GKN. Het feit dat zulke opvattingen gepresenteerd en verdedigd
kunnen worden ondermijnt het orthodoxe gereformeerde karakter van de TUK
en brengt de opleiding van toekomstige dienaars van het Woord in gevaar. Ter
wille van de bescherming van de GKN dringen wij er bij u op aan om alsnog
deze zaak in behandeling te nemen op een wijze die getuigt van respect voor
de Heilige Geest die het levende en blijvende Woord van God voor ons heeft
uitgeademd.

Om kort te gaan, we geloven dat wij de aanvaarding zien van schriftkritische
wetenschap aan de TUK, die onder het bestuur staat van de GKN. In onze
eigen Noord-Amerikaanse kontekst hebben we de rampzalige geestelijke
neergang en het kwijnende ledental van verschillende kerkverbanden gezien
die veroorzaakt werden door het binnendringen van de historisch kritische
benadering van de bijbel. Uit liefde voor u smeken wij u om onze zorgen
serieus te nemen en om resoluut te zijn in het weerleggen van meningen en
een wetenschapsbeoefening die geen respekt tonen voor de onfeilbaarheid,
duidelijkheid en genoegzaamheid van de Heilige Schriften (Artikel 7,
Nederlandse Geloofsbelijdenis).

We willen ook onze ontsteltenis doorgeven over de ontwikkelingen in uw
kerkverband betreffende de zaak van vrouw in het ambt. We zijn dankbaar dat
uw synodes geen besluit hebben genomen om vrouwelijke ambtsdragers toe te
staan. We zijn echter bezorgd over het proces dat op gang is gebracht. Toen een
commissie benoemd door de Synode Amersfoort-Centrum 2005 een handleiding
ontwikkelde tot bezinning op de rol van vrouwen in de kerk, liet het na om de
kerkleden te wijzen op wat de Heilige Schrift hierover zegt. In plaats daarvan
werd wat de Schriften duidelijk openbaren met betrekking tot deze zaak alleen
maar als Ă©Ă©n optie naast anderen ter overweging gegeven. Synode Harderwijk
2011 heeft deputaten benoemd met de opdracht de vraag te beantwoorden of
de Schrift de benoeming van vrouwen in de ambten van diaken, ouderling of
predikant toelaat. Naar onze mening getuigt dit van een verminderd respekt voor
de duidelijke leer van de Bijbel dat deze ambten moeten worden bekleed door
trouwe mannen die worden verkozen overeenkomstig de aanwijzingen gegeven
door de Heilige Geest door middel van de apostel Paulus (1 Tim 2:11-14; 1 Kor
14:33-35). In de GKN, net zoals in elke trouwe kerk van de Here Jezus Christus,
behoort de zaak van de vrouw in het ambt niet aan de orde gesteld te worden
alsof het een open vraag is. Wanneer de ondubbelzinnige leer van het Woord
van God over mannelijk leiderschap in de kerk omstreden wordt, dan vrezen we
dat de invloed van een nieuwe en gevaarlijke hermeneutische benadering zich
kenbaar maakt. We dringen er bij u op aan in de Here om de bijbelse waarheid te
verdedigen dat God mannen roept om leiding te geven in de kerken en we vragen
u om uw kerken aan te moedigen weerstand te bieden aan het binnendringen van
gelijkheidsdenken met betrekking tot de ambten in de kerk.

Tenslotte uiten wij onze zorgen over de voortgaande verhouding tussen uw
kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Zoals u weet, staan
de NGK de bevestiging van vrouwen in de ambten van predikant, ouderling en
diaken toe. Onlangs hebben ze ook de opdracht gegeven voor de bestudering
van de vraag of praktiserende homoseksuelen het ambt van ouderling of diaken
mogen bekleden. Een verdere reden voor alarm is dat ambtsdragers in de NGK
niet worden verplicht om de belijdenisgeschriften volledig te onderschrijven.
Wanneer er sprake is van zulke afwijking van de Schrift en de gereformeerde
belijdenis in de NGK, lijkt het ons onmogelijk dat de kerken in uw kerkverband
zich met hen kunnen verenigen, zelfs niet wanneer dat plaatselijke kerken zijn
waar vrouwen geen kerkelijk ambt bekleden. Uiteindelijk zijn kerken in een
landelijk verband medeverantwoordelijk voor de richting van het hele verband.
We roepen u op in de Here om terug te keren van oecumenische verhoudingen
die niet ten volle gebouwd worden op de waarheid van het Woord van God zoals
beleden in de Drie Formulieren van Eenheid.

Broeders, wanneer wij u zo aanspreken verbeelden we ons voor geen moment
dat wij boven kritiek verheven zijn of dat onze kerken niet ook voor veel
problemen staan. Zowel uw kerken als de onze zijn gewikkeld in een diepe
geestelijke strijd om de waarheid van het Woord van God te bewaren. In
deze strijd hebben we elkaar nodig. We waarderen alle hulp die u ons kunt
geven om trouw te blijven aan het Woord van God zoals we dat allemaal
samen belijden in de oecumenische belijdenissen en de Drie Formulieren van
Eenheid, en we danken de Here voor deze hulp. Op dezelfde wijze hopen en
bidden wij dat u zult luisteren naar onze bedenkingen en onze vermaningen
zult overwegen en terugkeren van het verkeerde pad waarop u zich in de laatste
jaren hebt begeven. Blijft u op uw huidige koers inzake de onderwerpen die
we in deze brief hebben benoemd, dan vrezen we dat de relatie van kerkelijke
gemeenschap die we met u hebben in gevaar wordt gebracht. We dringen er
daarom bij uw Synode en uw kerken op aan om standvastig te blijven bij het
belijden van de volle waarheid van het Woord van God en om deze waarheid
doortastend en krachtig te verdedigen, al wordt het bespot en gehaat door de
wereld. Wij hopen en bidden dat de tijd komt dat onze zorgen zullen worden
weggenomen en dat zowel uw kerken als de onze trouw mogen blijven tot de
komst van de Here Jezus Christus in heerlijkheid, majesteit en kracht.

We zien uit naar uw antwoord aan onze volgende Generale Synode via onze
Subcomissie voor Contact met de Gereformeerde Kerken in Nederland.”

Met Christelijke groet, namens de Generale Synode Carman 2013.

C. Bouwman
Voorzitter
R. Schouten
Tweede scriba

Laatst aangepast op vrijdag 27 mei 2016 14:07  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]