Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Home Toespraken Landelijke Dag 1 juni 2013 Gereformeerde Kerk Blijven ism Woord en Wereld

Toespraken Landelijke Dag 1 juni 2013 Gereformeerde Kerk Blijven ism Woord en Wereld

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 

Op de Landelijke Dag "Gereformeerde spiritualiteit anno 2013" d.d. 1 juni 2013 van Gereformeerde Kerk Blijven met medewerking van de Stichting Woord en Wereld zijn de volgende toespraken gehouden:

Ds Rob Visser: De verdwijnende hemel
Dr. André Bas: Van melk en vaste spijs – pleidooi voor de Catechismuspreek
Dr. Wilco Veltkamp: Prediking en publieke kwijtschelding
Drs. Gert den Dulk: Hoe dankbaar zijn we nog?

Ds. Rob Visser begon zijn openingstoespraak "De verdwijnende hemel" met twee citaten:

“De tijd ligt nog niet ver achter ons dat kinderen aan het sterfbed van hun moeder, als haar ademhaling stokte, ten slotte zieden: ‘Moeder is er bijna.’ Hoe cru het ook klinkt, vandaag de dag is de kans niet gering dat men er een woord aan toevoegt: ‘Moeder is er bijna geweest’. Die luttele toevoeging verraadt een ingrijpend verschil in visie op het aardse bestaan.

Wat is dan wel het doel, de stimulans, het perspectief van ons leven?

De catechismus en ook het Woord van God waarop de catechismus gebouwd is, laten juist zien dat ons leven op aarde een voorbereiding is van ons leven in de toekomst.

 

Als we ons leven buiten onszelf zoeken, tot eer van God, dan leren we ons voorbereiden op de ontmoeting met God, aldus ds. Visser. Hij concludeert:

 

Het is voor onze kerken van levensbelang dat we hierop weer sterk de nadruk leggen.

LEES VERDER de hele toespraak op: evangeliebelijder.mysites.nl 01-06-2013 DE VERDWIJNENDE HEMEL - WEES PROGRESSIEF


Prof.dr. J. Douma schreef 8 juni op gereformeerdekerkblijven.nl het volgende over de toespraken op deze dag met het overkoepelende thema "De eenvoudige Heidelberger en de GKv 2013":

Wat het thema beloofde, hebben de drie sprekers waargemaakt. Zij lieten zien hoe actueel de Heidelbergse Catechismus is en hoe hij ons kan blijven aanspreken. De sprekers vertelden hun verhaal op een aangename wijze. Zij gebruikten de Heidelberger niet om er de kerken in hun huidige situatie mee te striemen. Zij hebben hun toehoorders bij enkele belangrijke thema’s uit de Heidelbergse Catechismus bepaald en onze kerken met hun bijdrage een dienst bewezen. Het is te hopen dat hun referaten veel lezers zullen trekken, zodat de arbeid die zij eraan besteed hebben, meer mensen bereikt dan de paar honderd aanwezigen op de Landelijke Dag.

Over de toespraak van dr. A. Bas "Van melk en vaste spijs – pleidooi voor de Catechismuspreek":

Dr. Bas liet zien, dat de noodzaak om in de leer van de kerk onderwezen te worden, de kerk vanaf haar aanvang heeft beziggehouden. Het evangelie moest men verkondigen, maar tegelijk moest de kerk onderwezen worden. Dat is dus geen liefhebberij van gereformeerde kerken. Het is een noodzaak voor jong en oud, om te blijven beseffen wat voor troost en vermaan er met de schatten van het evangelie meekomen. Dr. Bas vroeg zich af wat er van het onderwijs in de leer van de kerk terechtkomt. Lege middagdiensten bevorderen het onderwijs niet. Zelfs mag de vraag gesteld worden, of met goedbedoelde leerdiensten de continue behandeling van heel de leer van de kerk tot haar recht komt.

Vervolgens over de toespraak van dr. W. Veltkamp "Prediking en publieke kwijtschelding":

Dr. Veltkamp liet aan de hand van Zondag 31 zien hoe bekering en wedergeboorte geen eenmalige gebeurtenissen zijn. Wij moeten daar altijd mee bezig blijven. Het koninkrijk van God gaat open zo vaak wij de belofte van het evangelie met waar geloof aannemen. We moeten niet de gedachte koesteren dat wij de strijd al gestreden hebben en we al veilig en wel in het koninkrijk Gods gearriveerd zijn. Laten wij God vrezen en beseffen dat door zijn toorn over onze zonden de deur van zijn koninkrijk ook dicht kan gaan.

Deze toespraak is m.i. veel toepasselijker voor de GKv en haar nazaten dan velen in de gaten hebben. Er zijn heel wat gedachtenconstructies te bedenken die een andere weg wijzen die beter past bij ons vlees. Bijvoorbeeld deze: wij zijn geneigd tot alle kwaad en kunnen niets goeds doen vanuit onszelf. Het is allemaal genade wat we mogen ontvangen. Wij zondigen dagelijks en kunnen daar vanuit onszelf niets tegen doen. Als we alleen deze kant benadrukken, halen we alle dynamiek uit ons geloof en ons leven.
Een andere gedachtenconstructie is: we zijn uitverkorenen, onze enige houvast is dat we het eigendom zijn van Christus Jezus en daar komt niemand tussen. Het geloof is een zeker weten, daar twijfelen we niet aan. Er zijn maar twee mogelijkheden: geloof of ongeloof. We zijn vaste burgers van het koninkrijk OF we zijn het niet. Ik geloof, ik ben er al, 100% zeker weten. Ook hier kunnen we er te statisch of zwart/wit mee omgaan.
Want in Zondag 31 wordt het wel heel spannend gemaakt, vol dynamiek! Want daar belijden wij dat het koninkrijk wordt geopend door de zondagse prediking zo vaak wij de belofte aannemen! Als we dat geloven, zitten we dus elke zondag tijdens de preek op het puntje van onze stoel actief de belofte van het evangelie aan te nemen - met waar geloof! Weg automatisme, weg vanzelfsprekendheid, maar ingespannen luisteren en aannemen! Vol ontzag voor God, beseffende dat het op dat moment gaat om leven of dood!
Dat stelt dan ook hoge eisen aan de prediking. En in een tijd van snel stijgende secularisatie zou dat tevens pleiten voor meer kerkdiensten: niet alleen op zondag twee keer, maar ook doordeweeks.
Als er op een volgende landelijke dag weer toespraken worden gehouden, hoop ik dat er ook over de tweede sleutel van het koninkrijk wordt gesproken vanuit Gods Woord. Volgens mij ligt er op dat gebied een veel groter manco in de GKv en soortgelijke kerken.

Ten slotte over de toespraak van drs. G. den Dulk "Hoe dankbaar zijn we nog?":

Drs. Den Dulk wees erop hoe het uitvoerigste stuk van de Heidelberger (de dankbaarheid) ons de ernst van de wet van God inprent. Waarom laat God ons de tien geboden zo scherp  prediken (Zondag 44)? De wet is geen gepasseerd station, maar moet ons altijd weer worden voorgehouden, zodat we nog sterker naar ons behoud door Jezus Christus verlangen. We zijn in een strijd gewikkeld, die tegen onze zondige natuur ingaat en ons hele leven duurt.

Bron: gereformeerdekerkblijven.nl - J. Douma - Kort commentaar - [65] De Landelijke Dag op 1 juni.


06-06-2013 bderoos.wordpress.com - B. de Roos - Geen nieuws - enkele citaten:

Met die vergadering is iets opmerkelijks aan de hand. Namelijk dit: het Nederlands Dagblad maakte er, voor zover ik heb kunnen waarnemen, geen melding van.
Dat is, als u het mij vraagt, een teken aan de wand. Wat betekent dit?

(...)

Op het kerkplein is dus beweging.
Op 1 juni was er beweging van verontrusten uit de GKv. Zeg maar: van mensen die hun God echt willen dienen.
Als Gereformeerd mens ben je dan geneigd te zeggen: ziet u ’t niet? – de koers die de GKv varen, voert uiteindelijk van Jezus Christus af. Of ook: in de GKv wordt men steeds mensmiddelpuntiger; dat proces voltrekt zich sluipenderwijs, maar tóch.
Maar hoe dat zij: die verontrusten kwamen bij elkaar. Die honderdvijfenzeventig mensen die in Bunschoten zaten, zochten onderricht[2]. Zij wilden samen uitzoeken wat hun Schepper, de Maker van hemel en aarde, in de huidige omstandigheden van hen vraagt.
Het is niet te veel gezegd als ik hier en nu beweer: die beweging heeft de Here ook in de hand.

Dat zo zijnde betreur ik de keuze die men op de ND-burelen maakte zeer.
In Barneveld suggereert men: nieuws ontstaat dáár waar mensen in beweging komen om innoverende dingen te doen.
Daartegenover zeg ik: kerknieuws is er op het kerkplein altijd; want de Here brengt daar opschudding. De Here brengt opwinding. De Here brengt Geestdrift.

Eerlijk gezegd scherpt het gebrek aan aandacht dat het ND voor verontrusten heeft, mij ook op.
Wat hier geschiedde – of eigenlijk: niet gebeurde! – doordringt mij er eens te meer van dat we in de kerk niet op mensen moeten rekenen.

03-06-2013 refdag.nl - Verontruste vrijgemaakten beleggen landelijke bezinningsdag

Er gaan steeds meer stemmen op om een andere invulling te geven aan de leerdienst op zondagmiddag, signaleert dr. A. Bas. „Ik vraag me ernstig af waar deze ontwikkeling toe leidt.” De predikant van de gereformeerd vrijgemaakte kerk te Kornhorn hield zaterdag een lezing tijdens een bezinningsdag van de groep ”Gereformeerde Kerk Blijven”.

24-05-2013 nd.nl - Samenwerking op rechterflank GKv

BUNSCHOTEN - De vrijgemaakt-gereformeerde stichting Woord en Wereld, uitgever van het maandelijkse opinieblad Nader Bekeken, werkt samen met de website gereformeerdekerkblijven.nl, dat onder redactie van emeritus hoogleraar Jochem Douma en predikant Huib Wilschut grote bezorgdheid ventileert over ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Samen organiseren ze een tweede Landelijke Dag, die zaterdag 1 juni in Bunschoten wordt gehouden, onder het thema 'De eenvoudige Heidelberger en de GKv 2013'. In een verklaring in Nader Bekeken schrijft het bestuur van Woord ...


Overige artikelen die zijn verschenen in relatie tot deze Landelijke Dag:

21-07-2013 kerkplein.wordpress.com Johan van Veen - Nieuws als positiekeuze - citaat

Het antwoord op de vraag wat nieuws is en nieuwswaarde heeft, wordt uiteindelijk door een principiële positiekeuze bepaald. Door de bijeenkomst in Bunschoten te negeren en – meer nog – in het algemeen de ‘verontrusting’ in de GKV te bagatelliseren laat de redactie van het Nederlands Dagblad blijken welke positie ze in dezen inneemt. Waarvan acte.

31-05-2013 ernstleeftink.wordpress.com GKv ds. Ernst Leeftink: Saul en David – Jongerendag en Landelijke Dag GKB/NB - enkele citaten:-

De link tussen deze twee events wordt gevormd door Rikko Voorberg. Hij is spreker op de EO-jongerendag en werd op de eerste Landelijk Dag op 29 september 2012 aangehaald om de zorgelijke ontwikkelingen in de GKV te typeren: ”Wat vanuit de Schrift wordt aangedragen wordt even geparkeerd omdat eigen drijfveren eerst lijken te komen.” (citaat site GKB).

(...)

Ik weet wel dat er veel kritiek op Stroom is. De website GKB staat er vol van. De verontrusting over de ongereformeerde manier waarop men in Amsterdam met onze kerkelijke quota omging was zo groot, dat er zelfs een handtekeningenaktie op gang kwam tegen toelating van Stroom als bijzondere zendingsgemeente binnen de GKV. Want ze hebben daar vrouwen in het leiderschapsteam en kiezen niet exclusief voor de kinderdoop. En daarmee is de toon voor het hele kerkverband gezet, tenminste volgens de medewerkers aan de website GKB en de organisatoren van de Landelijke Dagen.

Ik denk daar totaal anders over. Missionaire projekten zoals Stroom verdienen alle credits en vooral heel veel gebed.

(...)

In Bunschoten zie je op 1 juni toch wel vooral bezorgde, vrijgemaakte broeders en zusters. Ik snap die zorgen wel, maar deel ze niet. Ik vind één van de kopjes in het hoofdreferaat van de eerste Landelijke Dag typerend: Altijd strijd, altijd vreugde. Ik zou het beslist omgekeerd formuleren. Er is bij mij veel vreugde en dankbaarheid voor wat ik aan geloof in onze kerken en daarbuiten zie. Dat daar ook veel vrijblijvendheid bij zit, geeft mij soms reden tot zorg.

Maar ik wil die zorg niet organiseren, zoals nu wel gebeurt. Wat dat betreft spijt het mij geducht, dat Nader Bekeken nu mede-organisator van deze Landelijke Dagen is geworden. Een kerkelijk blad vertegenwoordigt volgens mij namelijk een bepaalde stroming binnen de kerken. Maar nu maakt Nader Bekeken zich tot spreekbuis van een bepaalde stroming binnen onze kerken. Daarmee hebben we er een partijblad bij. Dát vind ik nu zorgelijk.

Volgens mij wordt het pas echt zorgelijk als dienaren des Woords nalaten om met toewijding de leer van de drie Formulieren van Eenheid te onderwijzen en trouw te verdedigen. Zorgelijk als zij nalaten om elke dwaling, die in strijd is met die leer, af te wijzen, te weerleggen, te bestrijden en helpen te weren. Want dan laten zij na wat zij hebben beloofd en waar ze voor hebben getekend in het ondertekeningsformulier voor dienaren des Woords. Maar als men zich veel drukker wil maken om de vorm van kritiek geven, zelfs daaraan voorwaarden vooraf wil stellen (zie reactie van deputaten op de aankondiging van de vermaanbrief uit Australie), belemmert men hen, die trouw willen blijven aan hun eens gegeven en getekende belofte, de ruimte!

Laatst aangepast op woensdag 11 september 2013 18:42  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]