Werken aan eenheid

van gereformeerde - 3FvE of WS - kerken en groepen in Nederland e.o.

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
Home Artikelen Uit de media Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014

Vrouw kan in alle ambten dienen is advies deputaten aan synode GKV 2014

E-mailadres Afdrukken PDF
Gebruikerswaardering: / 1
LaagsteHoogste 

Deputaten M/V in de kerk hebben uit wat zij uit de Bijbel afleiden over de man-vrouwverhouding, geen belemmeringen gevonden om vrouwen tot de ambtsdienst toe te laten.

(...)

Dit betekent niet dat iedereen in de GKv hetzelfde zal denken over de rol van de vrouw in de kerk. Dat is zelfs binnen het deputaatschap niet het geval. Deputaat Dick Slump geeft in een bijgevoegde verantwoording aan niet achter de visie van het deputaatschap te kunnen staan.

Volgens een publicatie d.d. 5 september 2013 op gkv.nl "Geen belemmering voor vrouw in ambt" naar aanleiding van publicatie van het beleidsrapport van GKv Deputaten m/v in de kerk dat zij de komende synode van Ede 2014 zullen aanbieden.

Enkele citaten uit Hoofdstuk 7 van het beleidsrapport M/V in de kerk 2014 (pag. 32):

 

Wanneer wij het bovenstaande als geheel overzien, ontstaat het volgende beeld. Wat wij uit de Schrift afleiden over de man-vrouwverhouding vormt geen belemmering om vrouwen tot de ambtsdienst toe te laten. Ook de ambtsleer leverde volgens ons zo’n belemmering niet op. Christenen in onze tijd zijn geroepen om het evangelie met kracht te verkondigen en onnodige belemmeringen moeten vermeden worden.

 

Dit alles betekent niet dat iedereen binnen de GKv hetzelfde zal denken over de rol van de vrouw in de kerk. Dat is zelfs binnen ons deputaatschap niet het geval. Wij menen dat deze verschillen niet kerkscheidend hoeven te zijn, als ze in de juiste proporties worden gezien. We hebben het immers niet over leergeschillen. Evenmin is het gezag van Gods woord in geding. Maar blijkbaar kun je bij het licht van de Schrift inzake de rol van de vrouw in de kerk legitiem tot verschillende conclusies komen.

Ook wanneer dit rapport niet iedereen overtuigt, hopen wij dat een gezamenlijke zoektocht naar wat Christus van ons vraagt geproefd wordt in onze denklijn. Om die gezamenlijkheid te vergroten is meer bezinningstijd nodig.

(...)

Als we elkaar als broeders en zusters niet willen veroordelen inzake het standpunt over de positie van vrouwen in dienst van het evangelie, zullen we ook ons eigen verleden niet veroordelen. Het is onderdeel van onze oefening in christelijke levensstijl om geen veroordeling uit te spreken zolang wij in de ander de zoektocht herkennen om ons door het evangelie te laten leiden.

(...)

Naar de toekomst toe bepleiten wij een open houding, om bij alle verschil van inzicht te werken aan verbondenheid, niet alleen binnen de GKv maar ook samen met onze broeders en zusters uit de NGK en de CGK. Onbekrompen gereformeerd!

Teneinde de bovengenoemde bezinningstijd mogelijk te maken en die te benutten om meer gezamenlijkheid na te streven, volstaan wij in dit rapport met de volgende conclusies:
1. De visie dat vrouwen ambtsdrager mogen zijn is bij het licht van de Schrift legitiem.
2. Gelet op de huidige situatie binnen de GKv, waar verschillende visies bestaan over m/v in de kerk, betekent dit niet dat vrouwen overal als ambtsdrager moeten gaan functioneren.
3. Het al dan niet functioneren van vrouwen als ambtsdrager mag voor de GKv geen belemmering vormen in de kerkelijke contacten met CGK en NGK.
4. Gegroeide kerkelijke structuren zullen steeds opnieuw doordacht moeten worden, zeker in dit geval samen met andere kerken van gereformeerde belijdenis, om ten volle te honoreren dat mannen én vrouwen door God geroepen zijn in dienst van het evangelie.

Op pagina 38 van het beleidsrapport verantwoordt één van de zeven deputaten, de Haagse jurist mr. Dick Slump, zich ervoor dat hij geen verantwoordelijkheid kan dragen voor dit rapport en de voorgestelde besluiten. Enkele citaten daaruit:

Mijn kritiek op het rapport spitst zich toe op de betekenis die de notie ’cultuur’ daarin krijgt en op de m.i. onvoldoende verantwoording ten opzichte van de argumentatie die voor de ‘mainstream’ in de christelijke kerk (in heden en verleden) beslissend wordt en werd geacht om de ambten niet open te stellen voor zusters in de gemeente.

(...)

Het rapport kent dus naar mijn mening aan de ene kant een te groot gewicht toe aan de veranderde culturele context waarin de vraag van de synode moet worden beantwoord, aan de andere kant geeft het ook geen overtuigende antwoorden op de vraag waarom Paulus zich bij zijn aanwijzingen voor mannen en vrouwen beroept op argumenten die moeilijk als cultuurbepaald kunnen worden geduid. Ik doel hier op het beroep van Paulus op schepping en zondeval, en op zijn notie dat de man het hoofd is van de vrouw, zoals Christus het hoofd is van de man.

(...)

Mijn tweede punt betreft de verantwoording van het rapport tegenover de positie die de christelijke kerken in de wereld in heden en verleden (in meerderheid) hebben ingenomen. De vraag die door de Generale Synode aan deputaten is gesteld, is eeuwenlang ontkennend beantwoord door de christelijke kerk, althans voor wat betreft predikanten en ouderlingen en daarmee te vergelijken ambten. Dat is vandaag nog steeds het geval.

Zijn conclusie is (pag. 41):

Ik vind dus dat het rapport niet overtuigend een positief antwoord geeft op de primaire vraag die we als deputaten moeten beantwoorden. Het rapport confronteert zich vrijwel niet met de uitleg die tot voor kort aan het bijbels onderwijs over deze kwestie werd gegeven. Het verschil in culturele context tussen de kerk in de Grieks-Romeinse cultuur in de tijd van Paulus en de cultuur van de kerk in Nederland anno 2013 is de dragende grond om tot een andere conclusie te komen. Die grond is discutabel en mijns inziens veel te zwak om die conclusie te kunnen dragen. Het rapport biedt ook geen overtuigende argumenten om van de vraag of vrouwen een regeerambt mogen uitoefenen een vrije kwestie te maken. Ondanks de vrijheid in Christus en de vele taken die we vrouwen zien verrichten in het NT (trouwens ook in het OT), koos Jezus alleen mannen als apostelen en werden alleen mannen als oudsten aangesteld en voerden vrouwen niet het hoogste woord in de bijeenkomsten van de gemeente.
Het lijkt me dus veel beter om vast te stellen dat een overtuigende en samenbindende motivering om de bijbel op dit punt anders te lezen dan eeuwenlang is gedaan niet is gegeven en dat we dus niet voldoende gefundeerd een andere koers kunnen aanbevelen.

Hij komt ook met een alternatief voor het deputatenrapport dat hij beschrijft v.a. pag. 42: Contouren van een andere benadering M/V.

 


Uit de Acta van de generale synode van de Gereformeerde Kerken (GKv) Ommen, 1993 citeer ik Bijlage 3: Commissierapport inzake het vrouwenstemrecht

 

Tegelijk moet wel rekening gehouden worden met de vrees dat het actieve kiesrecht voor de vrouw gevolgd wordt door het passieve. Alleen al daarom is gekozen voor de term vrouwenstemrecht in plaats van vrouwenkiesrecht. Vrouwenstemrecht is niet passief te verstaan.
Bij de invoering van het vrouwenkiesrecht in de hervormde en in de (synodaal-gereformeerde kerken zaten in de argumentatie al elementen die uitgaan van tijdgebondenheid van de bijbel. In het rapport dat in 1952 op de synode van de (synodaal-)gereformeerde kerken diende, wordt 1 Kor. 14:34 uitgelegd als een algemeen zwijggebod. Dat zou de eerlijke mening van Paulus zijn, waar wij niet meer mee uit de voeten kunnen. Die lijn loopt door naar de vrouw in het ambt. Het rapport van de commissie doet echter in geen enkel opzicht af van het gezag van de Schrift. In het begin van deze eeuw werd binnen onze kerken al voor het vrouwenstemrecht gepleit zonder de verkeerde argumentatie van tijdgebondenheid van de bijbel. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben al in 1968 het vrouwenstemrecht ingevoerd zonder verder pleidooi voor de vrouw in het ambt. Een aantal zusterkerken in het buitenland kent al lange tijd zonder probleem het vrouwenstemrecht, terwijl ze nadrukkelijk tegen het regeren van de vrouw in de kerk blijven.

(...)

De commissie is er tegen om de zaak van het vrouwenstemrecht in de vrijheid van de kerken te laten. Dat zou niet alleen de band van het kerkverband te weinig honoreren, maar ook de aandacht die vele generale synoden vanaf 1923 aan het vrouwenstemrecht hebben gegeven.
Op zich is het vrouwenstemrecht wellicht geen gewichtige zaak, maar door de ontwikkelingen heeft het wel veel gewicht gekregen, te veel om het nu in de vrijheid van de kerken te laten. Ook bestaat dan het gevaar dat de discussie oeverloos wordt.
Of het vrouwenstemrecht een middelmatige zaak of een goddelijke eis is, is geen goed  dilemma. Het is een recht dat de zusters in de gemeente toekomt. Daarom zou er wel rechtsongelijkheid komen als de ene kerk het wel invoert en de andere niet. Plaatselijke kerken leven bovendien dichter bij elkaar dan landen. We leven in één kerkverband.
Een veroordeling van het verleden is niet nodig. In het verleden is naar eer en geweten gehandeld. We zijn nu alleen verder gekomen.

In Ommen werd dus nog de tijdgebondenheid van de bijbel afgedaan als een verkeerd argument. Dit werd zelfs gezien als in strijd komend met het gezag van de Schrift ! Deputaten schrijven nog maar 20 jaar later in 2013 daarentegen (pagina 7 van het beleidsrapport):

Belangrijker echter dan deze argumenten rondom de vraag ‘mag het of mag het niet’, is de onderliggende theologische kwestie, die we als volgt kunnen formuleren: “Op welke manier zijn de bijbelse voorschriften, gegeven in een concrete culturele situatie, van toepassing op onze huidige situatie?”.

(...)

Een één-op-één toepassing van de bijbelse voorschriften leidt tot spanning en vervreemding, zo blijkt uit de al beschreven ontwikkelingen. Er bestaat verlegenheid omtrent de toepassing van de voorschriften, omdat men niet weet hoe men Gods Woord moet toepassen in een nieuwe situatie (zie conclusie 5 uit genoemde enquête). Tegelijk zijn wij er van overtuigd dat de Bijbel, ondanks dat zij niet in de 21e eeuw is geschreven, voluit relevant wil zijn en ook is in onze huidige tijd en context. Vanuit dat perspectief willen wij hoopvol zoeken naar wegen om de voorschriften van Paulus betekenisvol te laten zijn in Nederland anno nu.

De vraag: “Op welke manier zijn de bijbelse voorschriften, gegeven in een concrete culturele situatie, van toepassing op onze huidige situatie?” blijft dus staan.

(...)

Wanneer wij de Schrift zelf zorgvuldig en met de juiste, door de Geest geleide, zelfreflectie lezen, mogen wij erop vertrouwen dat de Heilige Geest ons wegwijs zal maken. Dat geldt niet alleen voor de inhoudelijke keuzes over de invulling van de positie van vrouwen binnen de kerk, maar evengoed voor de manier waarop wij met verschillen over deze keuzes omgaan.

(...)

Bijbelteksten, zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament, sluiten op een bepaalde manier aan bij de cultuur, zelfs wanneer zij er kritisch op in gaan.

(...)

Zo zien we dat het centrale argument (de geboden onderschikking van de vrouw ten opzichte van de man) door de Schrift als een typisch christelijke invulling van gangbare culturele patronen wordt gepresenteerd met het oog op de voortgang van het evangelie.

(...)

Er zijn dus twee soorten motiveringen te onderscheiden en vanwege de concrete toepassing van zijn instructies in steeds wisselende contexten is het van belang te weten wat Paulus drijft. Vermoedelijk was Paulus dermate wendbaar (pastoraal, retorisch en theologisch) dat bij hem verschillende motiveringen elkaar niet hoeven uit te sluiten maar aanvullen.22 In onze sterk gewijzigde context ten aanzien van de man-vrouwrelatie kunnen ze elkaar onnodig in de weg staan. Bijvoorbeeld doordat de bijbelse notie van het ‘onderschikken’ (Grieks: hupotassein), die bij Paulus te vinden is, en die bij hem in het kader staat van een bepaalde ordening van de samenleving, tegenwoordig bij buitenstaanders een negatief beeld van de kerk oproept.

(...)

Het verschil in context en cultuur moet gelezen, geduid en besproken worden; een besef dat eigen is aan de gereformeerde traditie.

(...)

wij proberen juist recht te doen aan wat de Schrift zelf als context aanreikt. Paulus schrijft immers geen geïsoleerde regels voor, maar motiveert ze op verschillende manieren. Die apostolische voorschriften zijn niet los verkrijgbaar: ze zijn gericht op de context van Paulus’ tijd. Uit zulke voorschriften blijkt tevens hoe de apostelen vanuit de omgang met Christus hun positie in de maatschappelijke context wilden bepalen, om in die context Christus te volgen. Voor ons als 21e eeuwse bijbellezers zijn niet alleen de voorschriften van Paulus richtinggevend, maar ook de manier waarop Paulus met zijn context omging, en de gerichtheid op het volgen van Christus.

(...)

Voor een belangrijk deel sluit Paulus aan bij wat in zijn context maatschappelijk gangbaar was.

(...)

Gods Woord neemt dus niet altijd de cultuur waarin het ontstond kritiekloos over. Soms is Paulus strikter dan wat maatschappelijk gangbaar was, bijvoorbeeld wat betreft zijn nadruk op huwelijkstrouw voor mannen

En nu volgt m.i. een heel belangrijke conclusie:

Wij gebruiken deze vergelijking om aan te geven dat, hoezeer God de door Hem geschapen relaties belangrijk vindt, zij de voortgang van het Koninkrijk van God in de weg kunnen staan. In dat geval zou het niet goed zijn om toch aan deze relaties vast te houden ten koste van de navolging van Christus.

(...)

Het is niet tegen, maar juist in lijn met de Schrift wanneer wij proberen in onze huidige situatie hetzelfde te doen: waar nuttig aansluiten bij de cultuur, waar nodig kritisch ingaan op de cultuur.

Links naar beleidsrapporten op gkv.nl

Deputaten M/V in de kerk zijn:

 • Peter Bakker
 • Rob van Houwelingen (prof.dr., Hoogleraar Nieuwe Testament TU Kampen)
 • Hans van Leeuwen
 • Wieke Malda-Douma (Docent en onderzoeker Theologische Vorming bij de Gereformeerde Hogeschool)
 • Hans Schaeffer (dr., Postdoctoral Research Fellow  / Postdoc Onderzoeker Praktische Theologie TU Kampen)
 • [Dick Slump] (mr., jurist Raad van State)
 • Harmke Vlieg-Kempe (o.a. kerkelijk werker, raadslid en fractievoorzitter Christenunie Assen)

 Overige links:

***KLIK HIER VOOR ALLE ACTUELE INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP GERELATEERD AAN SYNODE GKV EDE 2014***

22-02-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 11

 • Ds. S.M. Alserda, GKv Hoogkerk - Gereformeerde Kerkbode Noorden, 08/02/14 - EEN NIEUWE HERMENEUTIEK?
 • Ds. A.H. Driest, GKv emeritus-predikant - Gereformeerde Kerkbode Noorden, 08/02/14 M/V IN DE KERK: REACTIES
 • Tekstschrijver Theanne Boer - ND 21/02/14, Column
 • Ds. A.H. Verbree, GKv Gramsbergen - ND 15/02/14, Kruimeldief
 • Bert Jaspers, Deventer - ND 18/02/14, Ingezonden
 • Ds. S. Greving, GKv Alkmaar - ND 18/02/14, Ingezonden
 • Ds. F.J. Bijzet, GKv Brouwershaven - ND 10/02/14, Ingezonden (een oproep om niet te evolueren, maar te reformeren: terugkeren naar de oude wegen)

20-02-2014 Nader Bekeken via gkv.nl

Hoe is het deputatenrapport ‘M/V in de kerk’ ontvangen?, vraagt ds. Jan Wesseling zich af: deinen we zomaar mee op de golven van de cultuur? Het gesprek lijkt nog nauwelijks nodig, het roer is al bijna om, is zijn indruk. Maar ‘we hoeven niet te denken dat ons iets vreemds overkomt wanneer de wereld ons niet begrijpt’.

10-02-2014 Gereformeerde Kerkbode Groningen, Fryslan en Drenthe "M/V" via gkv.nl

Deputatenrapport
Alko Driest en Sipke Alserda wijdden het thema van de kerkbode al eerder aan het onderwerp van de vrouw en het ambt. Alserda gaat nu in op de hermeneutische uitgangspunten van het deputatenrapport: “naar mijn mening slepen deputaten de (toenmakige) context erbij, ook wanneer de Schrift daar helemaal niet naar verwijst. En dat met vergaande conclusies voor de uitleg. Ik heb dus geen vertrouwen in de nu gepresenteerde hermeneutiek.” Volgens Alserda zijn bijbelteksten speciaal opgeschreven en bewaard, voor hen die later leven. En dat baseert hij op de bijbel zelf.

Vrouwen in beeld?
Alko Driest zegt: “Als je meent dat je ongehoorzaam bent aan God als je vrouwen in een positie brengt, waarvoor God mannen verantwoordelijk stelt, klemt tegelijk de vraag of vrouwen in de kerk voldoende in beeld zijn. Bij alle aandacht die er nu is, meen ik dat de kerk hierin toch tekort geschoten is.” Hij vraagt aandacht voor de opvatting van dr. J. van Bruggen over diakonessen en diakenen.

08-02-2014 eeninwaarheid.info - D.J. Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 10

 • Diverse artikelen/ingezondens/interviews in ND en RD.

20-01-2014 gkv.nl via werkenaaneenheid.nl - Beleidsrapporten en andere relevante stukken tbv synode GKv 2014 te Ede. De volgende bezwaren zijn door de GKv GS Ede 2014 ontvangen:

 • 07-01-2014 GK Rouveen en Zuidbroek en 1541 brs en zrs - doet een appel op de synode om duidelijkheid te vragen in zaken die in de kerken verdeeldheid hebben gebracht
 • 17-10-2013 Deputaten BBK - vraagt besluitvorming die in lijn ligt met het rapport M/V pas te effectueren na consultatie van de buitenlandse zusterkerken
 • 03-12-2013 GK Urk - is niet overtuigd dat de conclusie gerechtvaardigd is dat naast mannen ook vrouwen mogen dienen in het ambt
 • 06-01-2014 GK Hoofddorp - wijst de wijze waarop deputaten tot hun conclusie komen, resoluut af en heeft met instemming kennisgenomen van de verantwoording van DAC Slump
 • 07-01-2014 CGKv Sneek - verzoekt het door deputaten voorgestelde besluit 2a niet te nemen, maar (i.s.m. CGK) te werken volgens voorstel Slump
 • 07-01-2014 GK Rijnsburg - kan zich vinden in het minderheidsrapport, en veroordeelt de grote rol die de cultuur krijgt in het meerderheidsrapport
 • 07-01-2014 GK Katwijk - betoogt dat niet de cultuur maar de bijbel doorslaggevend moet zijn en vraagt dat mee te wegen in de beoordeling van het rapport M/V
 • 10-01-2014 GK Ten Boer - verzoekt het rapport van deputaten M/V in de kerk af te wijzen en uit te spreken dat de ambten in de kerk uitsluitend door mannen zullen worden bediend
 • 10-01-2014 GK Mussel - vraagt te besluiten de zienswijze uit het meerderheidsrapport van deputaten M/V in de kerk af te wijzen
 • 13-01-2014 GK Bussum-Huizen - verzoekt uit te spreken dat de visie van deputaten geen goede gronden biedt voor besluitvorming; verzoekt verder om zorgvuldige afstemming met (buitenlandse) zusterkerken
 • 13-01-2014 GK Spakenburg-Noord - verzoekt uit te spreken dat de visie van deputaten geen goede gronden biedt voor besluitvorming; verzoekt verder om zorgvuldige afstemming met (buitenlandse) zusterkerken
 • 16-01-2014 Deputaten KE - vragen (in lijn met de deputaten BBK) besluitvorming t.a.v. het rapport M/V pas te effectueren nadat de GS van de CGK en de LV van de NGK hierover hebben kunnen spreken
 • 13-01-2014 GK Eemdijk - verzoekt uit te spreken dat de visie van deputaten geen goede gronden biedt voor besluitvorming; verzoekt verder om zorgvuldige afstemming met (buitenlandse) zusterkerken
 • 05-06-2013 RCUS (Reformed Churches United States) - spreekt zijn bezorgdheid uit over ontwikkelingen in de GKv mbt hermeneutiek, vrouw in het ambt en contacten met de NGK en verzoekt om deze thema's te bespreken tijdens de buitenlandweek
 • 07-05-2013 FRCA (Free Reformed Churches of Australia) - stuurt vermaanbrief waarin zorgen worden geformuleerd betreffende de leer, de ecclesiologie en kerkregering en de liturgie
 • 20-05-2013 CRC (Canadian Reformed Churches) - uit ernstige zorgen over de TU (m.n. vanwege S. Paas en K. van Bekkum), over de ontwikkelingen rond de vrouw in het ambt en over de verhouding met de NGK
 • 06-12-2013 EPCEW (Evangelical Presbyterian Church in England and Wales) - verzoekt het rapport MV te verwerpen
 • 12-12-2013 EPC of Ireland (Evangalical Presbyterian Church of Ireland) - verzoekt het rapport MV te verwerpen
 • 15-01-2014 URCNA (United Reformed Churches in North America) - uit zorgen over de hermeneutiek die wordt verwoord door de meerderheid van de deputaten M/V en verzoekt dit rapport met de onderliggende hermeneutische visie te verwerpen

11-01-2014 eeninwaarheid.info - DJ Bolt - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 9

 • December 2013 Ds. A. van der Sloot: brief aan deputaten M/V in de kerk

11-01-2014 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 8

 • Brief van GKv Urk aan GS Ede 2014 over M/V
 • ND 04-01-2014 ingezonden Harry de Groot, GKv Zuidlaren
 • ND 24-12-2013 ingezonden ds. K. van Hoek, GKv Nieuwleusen
 • ND 24-12-2013 column Prof.dr. A.L.Th. de Bruijne
 • ND 20-12-2013 ingezonden Arend van Herwijnen, Zwolle
 • ND 23/12/13 Ingezonden Ina Huisman
 • RD 19/12/13 over drie-enige God (Almatine Leene)
 • ND 18/12/13 Ingezonden Matthijs Haak, Delft
 • ND 18/12/13 Ingezonden B.P. Hagens, Soest
 • ND 19/12/13 Ingezonden J. Sneep-Oorbeek, Woerden
 • December 2013 Gereformeerde Kerk Blijven ds. J.R. Visser
 • Nader Bekeken 12/13 Ds. H.J. Boiten
 • GKv kerkbode midden 21/12/13 Ds. H.J. Siegers

Nader Bekeken heeft alle artikelen over het thema m/v uit het oktober- en novembernummer 2013 beschikbaar gesteld om te downloaden.

04-01-2014 bbk.gkv.nl - Report of deputies Male/Female in the Church - Men and Women in the service of the Gospel

02-01-2014 bderoos.wordpress.com - Leerzame column

Neem nou die column omtrent de vrouw in het ambt. Op zaterdag 14 december jongstleden stond die in het Nederlands Dagblad[2].

De Bruijne is voorstander van de vrouw in het ambt. Daar heeft hij drie redenen voor.
a. onderwijs geven heeft anno 2013 weinig meer met gezag te maken
b. ambtsdragers zijn vooral verzorgenden; als er al gezag wordt uitgeoefend, doen de kerkenraadsleden dat gezamenlijk
c. in de maatschappij is het al heel lang zo dat vrouwen gezag over mannen uitoefenen; kerken hebben daar maar weinig negatiefs over gezegd.
Toch vindt De Bruijne dat ‘zijn’ kerken de vrouw in het ambt maar niet moeten invoeren. Sterken moeten namelijk rekening houden met de zwakken. Rustig aan, derhalve!
De Bruijne schrijft: “Nu kan iets zo belangrijk en op Bijbelse gronden nodig zijn, dat die prijs onvermijdelijk is. Maar kunnen wij echt met droge ogen beweren dat dit het geval is bij de invoering van vrouwelijke ambtsdragers? Er bestaan wel moeilijker punten waarbij je als christen toch moet leren afzien van wat je beschouwt als je recht. De liefde voor je medechristenen en de eenheid van de gemeente wegen hier zwaarder”.

Die column vind ik leerzaam.

Wat mij betreft leer ik er uit hoe discussiëren over dit moeilijke punt niet moet.
De Bruijne gaat namelijk uit van het aanzicht van onze samenleving. En van de ervaringen die we in onze samenleving op doen.

14-12-2013 gereformeerdekerkbliven.nl - rubriek Opinie ds. Anne van der Sloot - een in 5 artikelen uitgewerkte analyse geplaatst van het deputatenrapport dat de weg wil banen voor de vrouw in het ambt. Het is Gereformeerde Kerk Blijven aangeboden door ds. A. van der Sloot. De begeleidende brief die hij aan deputaten schreef gaat aan zijn artikelen vooraf.

 • Geachte leden van het deputaatschap M/V in de kerk,
  Onlangs verscheen van uw hand het rapport “Mannen en vrouwen in dienst van het Evangelie”.
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (1)
  Groot is het ongeduld
  Speelt rangorde echt geen rol bij de schepping?
  Speelt rangorde echt geen rol na de zondeval?
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (2)
  Speelt rangorde geen rol bij de scheppingsorde?
  Is de ordening van de Grieks-Romeinse samenleving de reden dat rangorde bij Paulus een rol speelt?
  En speelt tegelijkertijd bij Paulus rangorde geen rol in Galaten 3 en Efeziërs5?
  Galaten 3:28: waarin bestaat de radicale verandering van de verhoudingen?
  Efeziërs 5: 21-33: dekt de inhoud van de omschrijving wel de volle lading?
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (3)
  ‘Hermeneutische overwegingen’.
  Drie niveaus van Bijbellezen
  Wat ook bij hermeneutiek hoort genoemd te worden:
  Het verkregen hermeneutische bewustzijn
  Een eenzijdige onvolledig weergave
  Speelt rangorde echt geen rol bij het liefdegebod?
  En als rangorde volgens jou geen rol speelt, heb je dan ook geen oog meer de Bijbelteksten die daarover spreken?
  Te haastig geconcludeerd
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (4)
  Wat is de plaats van scheppingsorde in 1 Tim. 2 ?
 • De ambten openstellen voor vrouwen? (5)
  Ambtsopvatting: een overzicht
  Alleen de apostolische kerk? Of ook de Here zelf?
  Wat is de grond waarop onze keus rust?
  Met de lezer in discussie …

Resumerend:

Resumerend: in vijf artikelen heb ik het rapport van de meerderheid van de Deputaten –ik besef!- kritisch besproken. Evenals Deputaat Dick Slump in zijn Verantwoording aangeeft, meen ik namelijk waar te nemen, dat het meerderheidsrapport over de verhouding man/vrouw zich kenmerkt door een vanuit onze westerse cultuur te verklaren vooringenomenheid. Het gevolg hiervan is, dat er m.i. door Deputaten een eenzijdige voorstelling van zaken wordt gegeven, waarbij door hen het beeld wordt geschetst, dat ook volgens Gods Woord de rangorde in de verhouding man/vrouw geen rol speelt. In mijn artikelen heb ik geprobeerd mijn waarneming te onderbouwen door het geven van een brede analyse van het materiële gedeelte van het (meerderheids)rapport “Mannen en vrouwen in dienst van het Evangelie”, met als doel een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de bespreking ervan op de a.s. GS van Ede 2014.

14-12-2013 twitter.com - George Harinck ‏@georgeharinck 14 december: De Bruijne in ND wil vrouw in ambt uitstellen omwille van bezwaarden. Wat zegt hij tegen bezwaarden inzake huidige uitsluiting van vrouwen?

14-12-2013 twitter.com - Jan Haveman ‏@HaveJan 14 december: blij met wijze woorden en raad van Ad de Bruijne #NDnl over vrouw in ambt #GKV - nu nog even niet doen!

14-12-2013 twitter.com - Dolf te Velde ‏@DolfteVelde 14 december: Al even zwak argument tegen invoering "vrouw in ambt" nu. Met "sterken en zwakken" kun je op elk thema inhoudelijke discussie ontlopen. 2/2

14-12-2013 twitter.com - Dolf te Velde ‏@DolfteVelde 14 december Zwakke argumenten vóór "vrouw in ambt" van Ad de Bruijne #NDnl. Samengevat: wij beleven dat nu anders. 1/2

14-12-2013 twitter.com - Marianne vd Lugt ‏@MariaCvdLugt 14 december: Helpt Ad de Bruijne in @ndvolgt ons verder @mvingkvdelft . Vrouw in ambt : het sop is de kool niet waard. @hjroosenbrand ?

14-12-2013 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 7 (publicatie samengevatte teksten)

 • 30-11-2013 Gereformeerde Kerkbode Groningen–Fryslân-Drenthe - Ds. A.H. Driest - Lutheranen in Australië over vrouw en ambt
 • 30-11-2013 Gereformeerde Kerkbode Groningen–Fryslân-Drenthe - Ds. S.M. Alserda - De impact van een deputaten rapport
 • 03-12-2013 ND Recensie over Samen dansen in de kerk van Almatine Leene

06-12-2013 De EPCEW (Evangelical Presbyterian Church in England and Wales) heeft de GKv synode Ede 2014 verzocht om het rapport M/V te verwerpen. Bron: De link naar de thematische agenda. Dat is de lijst met ingekomen stukken, gesorteerd op onderwerp.

- klik hier voor meer info over EPCEW op de BBK.GKv-website

12-12-2013 De EPC (Evangelical Presbyterian Church of Ireland) heeft de GKv synode Ede 2014 verzocht om het rapport M/V te verwerpen. Bron: De link naar de thematische agenda. Dat is de lijst met ingekomen stukken, gesorteerd op onderwerp.

- klik hier voor meer info over de EPC op de BBK.GKv-website

03-12-2013 rehobothurk.nl - Brief aan de GS Ede 2014.

03-12-2013 via gkv.nl - Gereformeerde Kerkbode Groningen, Fryslan en Drenthe

Een kleine greep uit de onderwerpen van deze kerkbode, met als thema ‘Vrouw in het ambt’:

Lutheranen in Australie over vrouw en ambt
Volgens John W. Kleinig in zijn boek “Geordende gemeenschap” komen we in de brieven van Paulus en Petrus een revolutionaire onderschikking tegen, die een complete verandering van de sociale waarden inhield. De ideale christen is dienaar en daarom eisen de apostelen veel van mannen, van echtgenoten: ze moeten hun vrouwen opofferend liefhebben, in plaats van te verwachten dat de vrouwen hen eren, zoals in die tijd gebruikelijk was. Het is een mythe dat moderne vrouwen en mannen door en door verschillen van de mensen uit bijbelse tijden. Hetzelfde Woord van God is aan allen geadresseerd. Ds. Alko Driest deed voor de kerkbode een studie naar de opvatting van twee Lutherse theologen.

De impact van een Deputatenrapport
Ds. Sipke Alserda vraagt zich af wat de winst is van de voorstellen in het deputatenrapport. Dat zou kunnen zijn dat er recht gedaan wordt aan de zusters van de kerk. Of dat er tegemoet wordt gekomen aan het tekort aan ambtsdragers. Volgens hem is het verlies veel groter: onenigheid binnen de kerken, mensen die de kerk verlaten, verlies van goede kerkelijke contacten in binnen- en buitenland. En toenemende onzekerheid bij kerkleden: Hoe kan een kerk zo van standpunt veranderen?

30-11-2013 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 6 (publicatie samengevatte teksten)

 • Nader Bekeken November 2013 - ds J.J. Schreuder - Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie
 • Nader Bekeken November 2013 - ds. P. Boonstra - Een nieuwe manier van bijbellezen.
 • Nader Bekeken November 2013 - ds. Joh. De Wolf - Christelijk of burgerlijk, waar gaat Paulus voor?
 • Christian Renewal Church 8 november 2013 - Ds. Clayton Spronk - De vrouw in het ambt blijft verdeeldheid veroorzaken binnen de CRC
 • dewaarheidsvriend.nl - dr. P.F. Bouter (Hervormd predikant Gereformeerde Bond) reageert op visie dr. Van Veluw van de Confessionele Vereniging in de PKN die niets voelt voor de klassiek gereformeerde visie op vrouw en ambt.

November 2013 - Nader Bekeken - Themanummer M/V - De royale strooier

 • ds. J.J. Schreuder: "Het rapport Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie", een uitvoerige kritische beoordeling van het deputatenrapport
  Het rapport ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’
  Deputaten M/V in de kerk hebben hun rapport voor de komende generale synode gepubliceerd. Een van hen schrijft in een verantwoording waarom hij het standpunt van de anderen niet kan delen. In deze bespreking van het (meerderheids)rapport blijkt dat en waarom we het met hem eens zijn.
 • ds. P. Boonstra: "Een nieuwe manier van bijbellezen", opnieuw een kritische beoordeling van het deputatenrapport
  Een nieuwe manier van bijbellezen
  Het advies van deputaten M/V in de kerk aan de generale synode om uit te spreken dat de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld, betekent een forse ommezwaai. De vraag is: hoe komt deze ommezwaai tot stand? Wat is de redenering? En kan dit voluit schriftuurlijk en gereformeerd genoemd worden? Over een andere manier van bijbellezen.
 • ds. Joh. de Wolff : "Christelijk of burgerlijk: waar gaat Paulus voor?" N.a.V.: Myriam Klinker-De Klerck, Herderlijke regel of inburgeringscursus?
  Christelijk of burgerlijk: waar gaat Paulus voor?
  De dissertatie van Myriam Klinker-De Klerk, Herderlijke regel of inburgeringscursus? Een bijdrage aan het onderzoek naar de ethische richtlijnen in 1 Timoteüs en Titus (uitg. Boekencentrum Academic, Zoetermeer), is een knappe exegetische studie, maar bij de discussie man/vrouw/kerk roept het boek wel enkele kritische vragen op.

En de link naar de inleidingen van de artikelen van ds. Schreuder en ds. Boonstra

16-11-2013 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 5 (publicatie samengevatte teksten)

 • De Reformatie - 18-10-2013 - mevr. Heleen Sytsma - God houdt van mensen - opmerking DJ Bolt: Zo wordt het wel heerlijk simpel allemaal: God heeft mensen lief en dus kun je eigenlijk niet tegen de vrouw in het ambt en ook niet tegen het homohuwelijk zijn, toch?
 • GKv Kerkbode Noorden 18-10-2013 ds. JH Kuiper - Katholiek
 • RD 30-10-2013 Meerdere synodeleden van de Christelijke Gereformeer­de Kerken (CGK) hebben hun zorgen geuit om de con­tacten met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).
 • RD 04-11-2013 Over de NGK: Er is geen enkele principiële belemmering meer tegen een hereniging van beide kerkverbanden" , concludeert de regio Amsterdam-Alkmaar. Zelfs al zouden de GKV de ambten niet openstellen voor vrouwen, de opvattingen bin­nen de GKV zijn dezelfde als in de NGK, alleen de praktijk is nog anders.
 • ND 04-11-2013 In een ingezonden stelt E. Bos uit Capelle aan den IJssel dat we elkaar moeten aanvaarden bij verschillen standpunt over vrouwen in het ambt.
 • GKv Kerkbode Midden 09-11-2013 Onder de titel Een vrouw op de kansel? schrijft ds. H.J. Siegers over het deputatenrapport Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie. Commentaar DJ Bolt: Het klinkt zo heel sympathiek en eerlijk: samen onbevooroordeeld luisteren naar de Bijbel en elkaar het verhaal vertellen van de vrouw in het ambt. Maar wordt het langzamerhand niet tijd om te kiezen?
 • ND 05-11-2013 ds. K. Folkersma - Gods Woord geeft de vrouw haar eigen eer - Laat Paulus uitspreken en doe heel de Schrift recht - De leer van Paulus heeft niets van doen met een opvatting over de vrouw als was zij een mislukte man. En dat geldt van heel Gods Woord, van de schepping van man en vrouw tot en met de bruiloft van het Lam, het feest van Christus, de Bruidegom, en de kerk, Zijn Bruid.
 • Reformed Free Publishing Association 16-09-2013 Ds Clayton Spronk -  Vervolgstap in het stappenplan (de agenda) van De Vrouw in het Ambt binnen de RCA (Reformed Church of America) - Het besluit dat de Synode van de Reformed Church in America (RCA) in 2013 nam ter bevordering van de vrouw in het ambt, is de volgende stap in een lang proces. De voorstanders van de vrouw in alle ambten werken op deze manier naar hun einddoel toe. Dat doel is om aanstelling van vrouwelijke ambtsdragers aan iedere gemeente van het kerkverband dwingendker op te leggen. Het kostte veel tijd om dat doel te bereiken. De RCA werkte er al meer dan 30 jaren aan.
  Bron: (engels): RFA - Clayton Spronk - The Women-in-Office Agenda Takes Another Step in the RCA

02-11-2013 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 4 (publicatie samengevatte teksten)

 • Een van de zeven M/V deputaten, mr. D.A.C. Slump, kon de conclusies en voorstellen van de het deputatenrapport Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie niet onderschrijven. We geven een ruime samenvatting van de bijlage.
 • Oktober 2013 - Nader Bekeken - Ds. C. van Dijk - Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie
 • Een fictief verhaal om te de gevolgen en omvang te laten zien van die nieuwe Schriftuitlegkundige: Het homohuwelijk in dienst van het evangelie - Conclusies en aanbevelingen van het deputaatschap 'homohuwelijk in de kerk'.
 • ND 09-10-2013 ds. W. van der Schee - Katholiciteit, tellen en wegen?
 • Kerkblad GKv Amersfoort-Oost 21/09/13 - GEEN BELEMMERING VOOR VROUW IN AMBT
 • Kerke in rep en roer oor deputaterapport - Kerknuus – Nederland - Ds. P.G. Boon, sendeling van die Vrye Gereformeerde Kerke in Soshanguve - Oktober 2013
 • Nader Bekeken oktober 2013 - Ds. R. Th. Pos - Column - Een eerlijk gesprek

29-10-2013 refdag.nl - Synodeleden CGK uiten zorg om GKV

Meerdere synodeleden van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben dinsdag hun zorgen geuit over de contacten met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), die overwegen de ambten open te stellen voor vrouwen.

29-10-2013 nd.nl - Gerald Bruins - Zorgen bij CGK over samenwerking GKV

NUNSPEET - De christelijk-gereformeerde synode heeft dinsdagavond haar zorgen geuit over de samenwerking met vrijgemaakt-gereformeerden.

Sinds de christelijk-gereformeerden eenheid proberen te bereiken van onderop, is de lokale samenwerking met vrijgemaakten gegroeid. In zestig plaatsen is er nu een vorm van contact.Bij een deel van de synode heeft die trend geleid tot een grotere bezorgdheid, bleek op de christelijk-gereformerde synode. Daarbij speelt blijvend ongenoegen over de gebrekkige oproep tot bekering in de vrijgemaakte preken een rol. Een nieuwe bron van zorg ...

27-10-2013 twitter

27 oktober

"Mag ik na GS Ede nog steeds als gereformeerd predikant zeggen dat de Here het niet wil hebben dat vrouwen een ambt bekleden?"Kroniek Okt NB

25-10-2013 rug.nl - Karin Neutel • onderzoeker en docent Nieuwe Testament en vroeg christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen - De vrouw als mislukte man

onderstaand artikel in extenso - citaat:

Het verschil tussen de cultuur van het Nieuwe Testament en die van ons is mijns inziens dus nog vele malen groter dan in het rapport wordt gesignaleerd. Dat er met dit rapport een 'afronding van het theologische verhaal' over dit onderwerp kan worden gegeven, is dan ook onwaarschijnlijk.

22-10-2013 raadvankerken.nl - GKv ds. H.J. Messelink (medewerker Oecumenisch Bulletin van Raad van Kerken) - Vrouwelijke ambtsdragers (pdf) pag. 16

De Raad van Kerken voert gesprekken met drie relatief kleinere gereformeerde kerken over verdere samenwerking. Binnen die kerken spelen allerlei thema’s. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt spraken onlangs op de synode over de vrouw in het ambt. Ds. H.J. Messelink uit Hattem bericht.

(...)

Hoe is de situatie op dit moment? Van oudsher kennen de GKV alleen mannelijke ambtsdragers. Er is wel discussie geweest over de vraag of vrouwen diaken kunnen zijn, waarbij dan het diakenambt losgekoppeld zou kunnen worden van de kerkenraad. Sinds een aantal jaren is het gesprek over de openstelling op gang gekomen. Een van de redenen is de maatschappelijke en culturele ontwikkeling: vrouwen hebben toegang tot alle, ook leidinggevende, functies, behalve in de kerk.
Voor veel mensen wringt dat. Veel leden van de GKV vinden dat het vandaag niet meer kan om vrouwen uit de ambten te weren. Daarnaast hebben de gesprekken met de Nederlands Gereformeerden (de NGK, waar in 2004 de ambten opengesteld zijn) ons er toe aangezet op dit punt verder door te denken.
Resultaat daarvan is dat er nu een rapport ligt voor de komende synode (2014), waarin de visie verwoord is dat ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen. Ook bij positieve besluitvorming zal het overigens nog wel even duren voordat we daar praktisch de gevolgen van gaan meemaken.

Belangrijk punt is (ook daarin hebben de gesprekken met de NGK ons verder geholpen) dat ook als je verschillend denkt over de openstelling van de ambten, je elkaar kunt blijven aanspreken op de gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift. We willen als GKV ook in de toekomst kerken zijn die het gezag van Gods Woord op alle terreinen blijven erkennen. Die overtuiging kan gelukkig ook veel spanning voorkomen of wegnemen.

21-10-2013 nd.nl - Karin Neutel • onderzoeker en docent Nieuwe Testament en vroeg christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen - De vrouw als mislukte man

De apostel Paulus noemt het ‘een schande’ als een vrouw spreekt in de kerk. Is dat rekening houden met de cultuur om je heen, om geen aanstoot te geven? Volgens kenner van de vroege kerk Karin Neutel is er niet zo’n groot verschil tussen Paulus en de wereld van zijn tijd. En de kloof tussen toen en nu is juist enorm, in hoe we tegen mannen en vrouwen aankijken.

Het rapport M/V in de kerk geeft een positief antwoord op ...

20-10-2013 gkv.nl - Nader Bekeken

Het oktobernummer 2013 van Nader Bekeken draagt als motto Aardverschuiving: m/v...?

Daarmee wordt gewezen op de conclusies van het deputatenrapport ‘M/V in de kerk’. Zou de generale synode die gaan overnemen, dan zou dat iets als een aardverschuiving in de kerken teweeg kunnen brengen, aldus ds. Kees van Dijk in de Kroniek. Dit artikel en de column van ds. Rufus Pos, ‘Een eerlijk gesprek’, vormen de eerste aanzetten van wat we hierover de komende tijd willen aanreiken. Want ‘discussies onder het kleedje vegen is geen oplossing’.

19-10-2013 eeninwaarheid.info - N. van Dijk - Curieus

In het tijdschrift ‘De Reformatie’ van 20 September schrijft ds. Bas Luiten (GKV) over de gevoeligheid rondom het voorstel om de ambten open te stellen voor vrouwen.

19-10-2013 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 3 (publicatie samengevatte teksten).

 • 10-09-2013 refdag.nl - redactie - Snelle afloop
 • 06-09-2013 nd.nl - redactie
 • 06-09-2013 De Reformatie - ds. B. Luiten die verwijst naar de Adiafora (Rom 14)
 • 06-09-2013 De Reformatie - Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie - samenvatting M/V deputatenrapport
 • 06-09-2013 De Reformatie - prof.dr. S. Griffioen - positief over het M/V rapport
 • 06-09-2013 De Reformatie - redactie - Vrouw en theoloog en dan? - interview vier vrouwelijke theologen (Corien Oranje (GKv), Mieke Brink-Blijdorp (GKv), Judith Cooiman-Bouma (NGK predikant), Bettelies Westerbeek (missionair werker PKN).
 • 07-09-2013 nd.nl - De krant vroeg een zestal personen naar hun mening over het advies van de vrijgemaakt M/V deputaten. (Almatine Leene (GKV), Frans Wisselink (GKv-predikant), Dingeman Quant (CGK voorzitter GS), Ad de Boer (NGK voorzitter landelijke vergadering), Piet Dorland (GKv ouderling)).
 • 14-09-2013 nd.nl - Dr. A.L.Th. de Bruijne, hoogleraar Ethiek aan de TU Kampen heeft ook zijn visie op de vrouw in het ambt.
 • 20-09-2013 De Reformatie - Hoofdredacteur ds. B. Luiten ziet een rode lijn in de M/V problematiek. Waarom ligt deze zaak toch zo gevoelig?, vraagt hij zich verbaasd af. Maar hij heeft het gevonden: het komt omdat we vroeger te grote woorden hebben gesproken.
 • 21-09-2013 Opbouw - In dit NGK blad spreekt ook de persschouwer ds. M. Biewenga over Vrijgemaakte vrouwen in het ambt. - Citaat: "In dit rapport lijkt de voortgang van het Ko­ninkrijk van God de maatstaf te zijn waaraan concrete bijbelse voorschrif­ten worden gemeten, om hun beteke­nis voor vandaag te bepalen. Prima wat mij betreft, niets op tegen. Maar intussen zijn wel altijd wij het die dit bepalen; het criterium ligt buiten de bijbeltekst zelf."
 • 20-09-2013 GKv kerkbode van het Noorden - Onder de titel In het licht van de Schrift schrijft ds. S.M. Alserda over de scheppingsgeschiedenis en evolutie. Aan het eind van zijn artikel refereert hij ook aan M/V in de kerk. Citaat: "Tegenwoordig wordt de gedachte steeds meer algemeen dat je de Bijbel op allerlei manier kunt uitleggen. En dat niemand met zekerheid kan zeggen wat de goede uitleg is. Dit is een gevaarlijke tendens. Want dat betekent uiteindelijk, dat iedereen de Bijbel op zijn eigen manier leest en zo naar zijn hand zet. Dan is het dus niet meer God, maar de mens die bepaalt wat goed is en wat waar De Bijbel zelf zegt het heel anders. "
 • 20-09-2013 GKv Kerkbode van het Noorden - Ds. J.H. Kuiper te Assen schrijft over een cultuurgebonden bijbel. Het artikel werpt ook een helder licht op wat er aan de hand is rond M/V in de kerk.
 • 27-09-2013 refdag.nl - Het blad heeft kennelijk prof. dr. G. Harinck gevraagd commentaar te geven op de ontwikkelingen rond M/V in de kerk en de mogelijke gevolgen. We geven er saillante zaken uit weer.
 • 27-09-2013 refdag.nl - ds. A. van Houdt - citaat: "Ik wil met een positieve insteek in de GKV staan." Maar wel constateert hij een "geleidelijk schuiven van de panelen ten aan­zien van de exegese en de hermeneutiek, verdwijnende zondebesef en het winnen aan populariteit van een therapeu­tisch godsbeeld". En verder ook een evangelicalisering van de gemeente. Zelfs de kinderdoop is niet vanzelf­sprekend meer.
 • 27-09-2013 refdag.nl - Dr. P. de Vries, docent Bijbelse theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, schrijft over bekering en navolging nodig rond vrouw in het ambt. Dr. De Vries signaleert dat de openstelling van het ambt voor de vrouw altijd wordt gerecht­vaardigd via een andere wijze van omgang met de Schrift.
 • 12-10-2013 Kerkbode Midden-Nederland - De heer H. Walinga besteedt een uitgebreid artikel onder de titel Gezamenlijk gesprek aan de manier waarop me met elkaar om zouden moeten gaan nu er grote thema's aan de orde zullen komen.
 • 14-10-2013 nd.nl - ds. K. Folkersma - Missionair motief overtuigt niet - in extenso geplaatst op eeninwaarheid.info - slotcitaat: "Wat in het rapport wordt gemist, is een confrontatie met de uitleg die tot voor kort altijd in de kerk gegolden heeft. Ook worden de argumenten van de deputaat die het met de conclusie niet eens is, niet weerlegd. Dit rapport maakt niet waar dat de visie dat naast mannen ook vrouwen in de kerkelijke ambten mogen dienen, past binnen de bandbreedte van wat als schriftuurlijk en gereformeerd kan worden bestempeld."

19-10-2013 willemmaartendekker.com - Vrouw in het ambt. Naar een trinitarische benadering. - citaat slot:

Over ongehuwde vrouwen zou binnen de kerken dus geen discussie moeten bestaan. Voor hen staan de ambten open.

Voor gehuwde vrouwen geldt dat zowel hun insluiting als hun uitsluiting van de ambten theologisch legitiem is. Het is ook allebei theologisch eenzijdig. Daarom is er een uitdaging op dit punt aan beide kampen: hoe kunnen zij die de gehuwde vrouwen van de ambten uitsluiten toch meer recht doen aan de christologische en pneumatologische lijn, die ook in de Bijbel te vinden is? En hoe kunnen zij die de ambten opengesteld hebben voor gehuwde vrouwen meer recht doen aan de scheppingstheologische lijn, die blijkens de Schrift door de openbaring in Christus en de Geest wel gerelativeerd is, maar niet is afgeschaft? Beide groepen denken over deze aan hen te stellen vraag te weinig na.

14-10-2013 nd.nl - Klaas Folkersma • emeritus predikant Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Spakenburg Noord - Missionair motief overtuigt niet

Het missionaire motief dat Paulus zou hebben tegen vrouwen in het ambt, volgens vrijgemaakt-gereformeerde deputaten, wordt vanuit het Schriftbewijs niet overtuigend aangetoond.

08-10-2013 waargemaakt.wordpress.com - Jan Lok - GKV, de rouw in het ambt – 2

Een maand geleden schreef ik een blog (http://waargemaakt.wordpress.com/2013/09/07/gkv-de-rouw-in-het-ambt/) n.a.v. het deputatenrapport http://www.gkv.nl/nieuws/geen-belemmering-voor-vrouw-in-ambt/1701/ over positie van de vrouw in het ambt binnen de GKV.
Het leidde tot veel lezers en er waren allerlei gesprekken. Ik kreeg de volgende vragen (en kritiek):

04-10-2013 smouter.net - ds. Willem Smouter (NGK) - Katholiciteit is geloofsartikel

Juist in deze discussie is het belangrijk te benadrukken dat de kerk er niet mee staat of valt, maar dat het een poging is om het aloude woord in de huidige cultuur zo goed mogelijk door te geven.

03-10-2013 drpdevries.blogspot.nl - Dr. P. de Vries (HHK) - The authority of Scripture 8 (end) - een citaat

We must reject how­ever exegetical methods, which are not based on the self-wit­ness of the Bible.
Our approach to the Bible is never neu­tral. We must approach the Bible in the aware­ness that it is the voice of the liv­ing of God. Not our reason must judge the Bible, but the Bible must judge our rea­son.

03-10-2013 roelsietsma-samengaan.blogspot.nl - ds. Roel Sietsma (GKv) - de katholiciteit van de vrouw

Het gaat niet om wereldwijdheid van de vrouw, maar om de te bevorderen eenheid van de wereldwijde kerk, die het motief is achter het schrijven van dit artikel. Maar ja, maak daar maar eens een bondige titel van. En het gaat er ook niet om, om heel kort en krachtig aan te sporen tot een 'voor' of 'tegen' het deputatenvoorstel. Het gaat erom, zo begrijp ik, dat we de zaak wijs en goed behandelen, met historisch en oecumenisch besef, tot bevordering van de katholiciteit van de kerk.

03-10-2013 wimvanderschee.nl - ds. Wim van der Schee (GKv) - Katholiciteit, tellen en overtuigd wegen - (reactie op Marinus de Jong en Barend Kamphuis d.d. 03-10-2013) - slotcitaat:

Wat zal dan het effect zijn op de eenheid van de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk? Ook dat lijkt me geen kwestie van tellen, maar van overtuiging en van vanuit die overtuiging wegen. Of we hebben als kerken de overtuiging dat vrouwelijke ambtsdragers mogelijk en goed zijn, of we hebben die niet. Als we die overtuiging hebben is het vers twee wat andere kerken daarvan vinden. Als we die overtuiging niet hebben is het net zo goed vers twee. Wat beslist over hoe de katholiciteit van de kerk functioneert is niet de overtuiging, maar de manier waarop we er verder mee omgaan. Dit is het licht dat de Geest ons gegeven heeft, laten we erover in gesprek gaan.

Andersom werkt het niet. Of wil iemand het licht dat de Geest ons geeft afhankelijk maken van de meningen die we in andere, al dan niet verwante, kerken aantreffen? Pas als er een eigen afweging is, is er iets oecumenisch te verhandelen. Er zullen misschien kerken zijn die de zusterkerkrelatie opzeggen als er besloten wordt tot vrouwelijke ambtsdragers. Andere kerken zullen er dichterbij door komen staan. Pas als je een eigen smoel hebt kan er iemand van je houden of een hekel aan je hebben. Als je probeert je smoel te vormen naar wat je denkt dat anderen ervan zullen vinden zul je nooit verder komen dan een mombakkes.

03-10-2013 nd.nl - Marinus de Jong en Barend Kamphuis (GKv) • resp. student en hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen - De katholiciteit van de vrouw

De katholiciteit en de eenheid van de kerk moeten meer dan nu factoren van gewicht zijn bij het doen van kerkelijke uitspraken over de rol van de vrouw in de kerk.

In dit artikel betogen de schrijvers het volgende: enerzijds is het zo dat als het niet aanvaarden van de vrouw in het ambt de voortgang van de verkondiging van het evangelie onnodig zou kunnen worden gehinderd dan schaadt dit de katholiciteit van de kerk. Anderzijds is het zo dat er heel veel orthodoxe kerken wereldwijd zijn die de vrouw in het ambt niet voor hun rekening nemen, zowel in de historie als nu. Maar de ene katholieke kerk sluit pluraliteit (i.c. wel/geen vrouw in het ambt) niet uit en culturele diversiteit in verschillende tijden en plaatsen kan pluraliteit rechtvaardigen.
Het gaat de schrijvers erom dat de katholiciteit en de eenheid van de kerk naast de Bijbel,  geïnterpreteerd in de hedendaagse cultuur, meegenomen moeten worden in de afweging voor wel/geen vrouw in het ambt.

01-10-2013 drpdevries.blogspot.nl - Dr. P. de Vries (HHK) - The authority of Scripture 5- een citaat

We are going against the witness of Scripture itself when we say that Paul (and other biblical writers) in their view on the position of women conformed themselves to time-bound cul­tural customs.

30-09-2013 drpdevries.blogspot.nl - Dr. P. de Vries (HHK) - The authority of Scripture 4- een citaat

It pleased him to reveal his will within a certain cultural and histori­cal context. The cultural and historical contexts are not factors that stand out­side the counsel of God.
The Bible was written within a certain cultural and historical context, but its message is not bound to that context. From its very beginning, it was intended to be a revelation of God and his will for the world.

27-09-2013 refdag.nl Dr. P. de Vries (HHK) - Bekering en navolging nodig rond positie vrouw

De ontwikkeling naar aanvaarding van de vrouw in het ambt is niet onomkeerbaar, stelt dr. P. de Vries. Christenen moeten een tegencultuur vormen.

(...)

De christelijke kerk kan nooit te radicaal de boodschap van vergeving van zonden preken. Maar aan vergeving is wel navolging verbonden. Gods genade is geen goedkope genade. Laat de kerk dat ook als het gaat om de plaats en positie van de vrouw in onze tijd duidelijk maken en zo een getuigenis geven dat onder Gods gunst kan uitlopen op een tegencultuur.

27-09-2013 refdag.nl Jan Fre Bos (GKN Hardenberg) - Geschiedenis herhaalt zich in GKV wel degelijk

De geschiedenis herhaalt zich wel degelijk met het rapport over de openstelling van het ambt voor de vrouw in de GKV, reageert Jan Fré Bos op prof. dr. G. Harinck (RD 23-9).

25-09-2013 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - T.L. Bruinius (DGK) - Doorgaande deformatie - slotcitaat:

Dit rapport is een harde bevestiging van de doorgaande deformatie in de GKv.
We zouden al die broeders en zusters willen oproepen om toch tot daden te komen. Om moed te vatten, om kracht te vinden in de HERE. Zoals eens David in zijn nood zich sterkte in de HERE, zijn God (1 Sam. 30). Alleen in Gods kracht, in het geloof in de trouw en de beloften van de HERE, kon hij daden doen.
Geve de Here allen die oprecht vast willen houden aan het Woord de nodige wijsheid, inzicht en onderscheidings-vermogen, en de kracht en moed om alsnog te breken met de doorgaande afval van het Woord.
In de komende maanden hopen we inhoudelijk op het rapport in te gaan.

24-09-2013 gkv.nl - Gereformeerde Kerkbode Groningen, Fryslan, Drenthe

Hoe letterlijk kan of moet je de Bijbel lezen? In hoeverre speelt de cultuur van de tijd waarin de Bijbelis geschreven een rol? Dat is het thema van de nieuwste kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe.

24-09-2013 bertloonstra.nl - ds. Bert Loonstra (CGK) - Vrouw, ambt, Bijbel en levensgevoel (2) - een reactie op PM Wisse (ND 14 september)

De Schrift gaat ons er dus in voor dat we de cultuurverschillen in rekening brengen. Dat geldt voor de plaats van mannen en vrouwen in de gemeente en voor alle andere onderwerpen waarmee de kerk te maken krijgt. Het laten meewegen van de eigen cultuur is dus niet in strijd met het sola Scriptura. Het is juist omgekeerd. Het sola Scriptura houdt ons voor: breng de cultuurverschillen in rekening! Als je dat niet doet, ben je ontrouw aan de Schrift en doe je afbreuk aan de blijde boodschap.

23-09-2013 refdag.nl - dr. M. Klaassen - Vrouw in ambt ontkenning scheppingsorde

De rol van de vrouw in samenleving en kerk staat volop in de belangstelling. Nog maar net had de SGP de primeur van de eerste vrouwelijke lijsttrekker, of er lag het rapport van de deputaten M/V in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV). Dat bepleit de openstelling van alle ambten voor de vrouw.

(...)

Het is niet de eenduidige lezing van Paulus’ teksten die de deputaten bij deze uitkomst brengt. Het is hun hermeneutiek die het doet.

23-09-2013 refdag.nl (betaalmuur) - „Afscheiden zit in de GKV-traditie”

Een ”nieuwe vrijmaking” gaf in 2003 uiting aan het zich opstapelende onbehagen in een deel van de Gereformeerde Kerken vrij­gemaakt (GKV). Precies tien jaar later staat deze kerk aan de vooravond van een mogelijk nieuwe twistappel: de vraag of vrouwen ambtsdrager kunnen worden. Dreigt een nieuwe kerkscheuring?

In bovenstaand artikel worden diverse personen geinterviewd, o.a. dr. S. de Marie (DGK) en prof.dr. G. Harinck

23-09-2013 nd.nl - Evert Jan Hempenius • vrijgemaakt-gereformeerd predikant te Amersfoort - Niet wetenschap, nieuwe visie tast Bijbel aan

Tast een nieuwe manier van Bijbellezen het gezag van de Bijbel aan? Dat kan – bijvoorbeeld in de discussie over ‘man en vrouw in de kerk’ -, al ligt dat niet aan de wetenschap, maar aan degene die een nieuwe visie inbrengt.

Volgens Hempenius is het niet de hermeneutiek die een nieuwe visie op 'm/v in de kerk' heeft ingebracht maar dat wij in deze tijd meer oog hebben gekregen voor andere vragen dan vroeger en dat de eigen tijd een cultuur een rol speelt bij de uitleg.
Mijn leestip: let op het verschil tussen schriftkritiek en tekstkritiek en of hermeneutiek per definitie een neutrale wetenschap is.

21-09-2013 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 2 (publicatie samengevatte teksten uit ND, RD, Opbouw).

 • 10-09-2013 refdag.nl - redactie - Snelle afloop
 • 14-09-2013 nd.nl - Prof.dr. A.L.Th. de Bruijne - column: de vrouw en de synodalen
 • 13-09-2013 nd.nl - Rien van den Berg - Het ambt van de vrouw en de zonde van de man
 • 14-09-2013 nd.nl - dr. Maarten Wisse - Zoek nieuwe omgang met Bijbel
 • 17-09-2013 nd.nl - dr. Maarten Klaasse - Hoor Stem van de Overkant
 • 13-09-2013 nd.nl - div.: Gerald Bruins, ds. J. Groenleer, ds. E. van der Linde, ds. B. Loonstra, ds. A. Egas
 • 11-09-2013 nd.nl - div.: ds. A. van Langevelde, ds. D. Quant

21-09-2013 geloven.nu Dr. Maarten Wisse - Tussen ‘teveel’ en de Stem van de Overkant – reactie op Klaassen

Aangezien het ND mij niet vroeg om via de krant op Klaassen te reageren, zal ik dat hier via mijn blog doen. Dan kan ook iedereen het lezen. Een reactie is op zich niet per se nodig, maar de toon van Klaassen stuk was wel heftig genoeg om een weerwoord op te roepen. Ik zie in het stuk van Klaassen twee punten gemaakt worden. Ik zal op beide achtereenvolgens reageren.

17-09-2013 nd.nl - Dr. Maarten Klaassen • predikant Hervormde gemeente Sliedrecht - Hoor Stem van de Overkant

Je kunt zo veel aandacht vragen voor de Bijbellezer en zijn context, zoals Maarten Wisse doet (ND 14 september) dat het de vraag is of er nog wel een Stem van de Overkant doorkomt.

(...)

Het is onbegrijpelijk dat een theoloog van het formaat van Wisse daarom zulke onzin schrijven kan.

17-09-2013 bertloonstra.nl Dr. Bert Loonstra (ds. CGK) - Vrouw, ambt, Bijbel en levensgevoel

Daarom kan volgens het Nieuwe Testament zelf de gehoorzaamheid in een andere culturele context op onderdelen, in de concrete toepassing, iets anders betekenen dan in de context waarin de nieuwtestamentische aanwijzingen gegeven zijn.

Waarbij het belangrijk is dat we kritisch blijven op onszelf, want de cultuur is niet neutraal.

16-09-2013 evangelie-voor-elke-dag.nl - Ds. Rob Visser (GKv) - herpubliceerde n.a.v. het rapport M/V in de kerk de volgende artikelen:

 • DE DUIDELIJKHEID VAN GODS WOORD EN HET GROTE VERHAAL - "Zeker met het nieuwe rapport over man-vrouw in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt is dit heel actueel."
 • MAG IK NOG HERDER ZIJN? OVER DE SITUATIE IN DE GEREFORMEERDE KERKEN VRIJGEMAAKT - "Er is meer te zeggen als wat je hier leest omdat de ontwikkeling na 2008 is verdergegaan.  Wat o.a. zichtbaar is in het voorstel aan de synode om alle ambten voor de vrouw open te stellen. Toch denk ik dat wat in de lezing van toen gezegd is belangrijk is om te zien wat er in onze kerken aan de hand is."
 • Een preek van enkele jaren terug "Vrouw in alle ambten?" - "Enkele jaren terug heb ik gepreekt over een van de delen uit het Woord van God die hierbij een belangrijke rol spelen. Deze preek is nu wel heel actueel geworden."

16-09-2013 geloven.nu - Maarten Wisse (theoloog) - Schriftgezag en rapport M/V in de GKv

Wisse verwijst hierin naar zijn artikel in het ND en naar een vrij toegankelijk online stuk op Wapenveld.

16-09-2013 nd.nl Willem Bouwman - Lang traject naar vrouw in ambt

De hervormden deden er tientallen jaren over om de vrouw tot het ambt toe te laten. De gereformeerden veranderden in korte tijd van mening.

14-09-2013 smouter.net - Willem Smouter (ds. NGK) - Vrouwen in het vrijgemaakte ambt - citaten:

Wat mij meer opvalt is dat de meerderheid en de minderheid het er beiden over eens zijn dat het leven één is en dat je dus niet totaal anders kunt denken over de rol van de vrouw in de kerk dan over haar rol in de samenleving.

(...)

Maar nogmaals: wat de Bijbel ook leert over de rol van de vrouw, in elk geval niet dat we in dat opzicht een tegencultuur moeten vormen. En dat moet je daarom ook niet willen.

14-09-2013 nd.nl - Ad de Bruijne - De vrouw en de synodalen

Gaan vrijgemaakten de synodalen achterna? Dat bezorgde geluid klinkt, nu een officiële vrijgemaakte studiecommissie ruimte ziet voor vrouwelijke ambtsdragers.

In het hiervoor genoemde artikel vraagt De Bruijne zich af of er wellicht een fundamenteler gesprek nodig is.
Ik hoop van harte dat de GKv open en eerlijk verantwoording aflegt over de omgang met de fundamenten in het verleden en verantwoording aflegt over de omgang met Gods Woord vandaag.

14-09-2013 nd.nl - Dr. Maarten Wisse • universitair docent dogmatiek en oecumene aan de VU - Zoek nieuwe omgang met Bijbel

Het rapport 'Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie' van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) legt vooral bloot dat gebroken wordt met het sola Scriptura, het 'alleen de Schrift'. De omgang met de Bijbel binnen het behoudende christendom is overigens even selectief. De uitdaging is een nieuwe omgang met de Bijbel te vinden.

(...)

Dit rapport breekt expliciet met die omgang1 met de Schrift. Het laat haarfijn zien dat een teruggaan naar de oorspronkelijke context van de tekst niet zozeer dichter bij de eigen context brengt, maar juist de onmiskenbare afstand aan het licht brengt die zich tussen tekst en lezer bevindt.

1Bedoeld wordt: sola Scriptura
Het hiervoor genoemde artikel is zeer aan te bevelen om te worden gelezen. Het rapport M/V in de kerk betekent een aardverschuiving voor een gereformeerde omgang met de bijbel ! (Het artikel moet gelezen worden om deze uitspraak in de juiste context te kunnen plaatsen). Zie zeker ook 17-09-2013 nd.nl - Dr. Maarten Klaassen • predikant Hervormde gemeente Sliedrecht - Hoor Stem van de Overkant, die zeer kritisch dr. Maarten Wisse bestrijdt.

13-09-2013 gereformeerden.wordpress.com - Vrouw in het ambt teruggedraaid - citaat:

Op het grondvlak bleef het grootste deel van het kerkvolk overtuigd van het absolute gezag van de Schrift. De meeste predikanten die verontrust waren over de genoemde ontwikkelingen, hadden de neiging zich terug te trekken in hun eigen gemeente, zodat de genoemde ontwikkeling verder door kon gaan.

12-09-2013 nd.nl - ‘Vrouw in ambt ook in CGK bespreken’

De vraag of vrouwen ouderling, diaken of predikant kunnen worden, moet opnieuw op de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken aan de orde komen.

Dat is de mening van een aantal predikanten op de linkerflank van het kerkgenootschap,

12-09-2013 bderoos.wordpress.com - Kanttekeningen bij een advies

Generaal-synodale deputaten ‘M/V in de kerk’ van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben een geruchtmakend rapport gepubliceerd. “Mannen en vrouwen in dienst van het Evangelie” heet het.
Gisteren heb ik op deze plaats, ter gelegenheid van de verschijning van voornoemd rapport, iets geschreven over het belang van de scheppingsvolgorde.
Vandaag wil ik nog een paar opmerkingen maken naar aanleiding van enkele krantenberichten bij de verschijning van de rapportage.

(...)

Misschien is dat wel zo. Wellicht hebt u al heel lang allerlei opmerkingen gemaakt.
Maar dan nóg is het belangrijk om ons te realiseren dat het deze kant op gaat als mensen bepaalde bladzijden van de Bijbel een eigen inkleuring geven. Het is van het hoogste belang om te begrijpen dat wij Gods Woord uiterst zorgvuldig moeten blijven lezen.

12-09-2013 parelpad.wordpress.com Margreet Batteau-Sonneveld (GKv) - Vrouw als ouderling of predikant 6

Dat in de gereformeerde kerkelijke traditie te weinig oog is geweest voor de wezenlijke bijdrage van vrouwen in de kerk, niet alleen in het vrijwillige dienen, maar ook met een werkelijk geestelijk mandaat is te betreuren, vind ik. Maar de stap naar alle nu bestaande ambten openen voor man en vrouw gaat mij te ver.

11-09-2013 bderoos.wordpress.com - Het belang van de scheppingsvolgorde

Vrijdag 6 september 2013: op de voorpagina van het Nederlands Dagblad prijkt de kop “Advies: vrouw op preekstoel in GKv”.
En daaronder staat onder meer: “Ook vrouwen moeten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Die ruimte past binnen de bandbreedte van de Bijbel en van wat gereformeerd is.

(...)

Daarom wil ik vandaag wil ik enige Bijbelse gegevens omtrent dit onderwerp op een rij zetten. Ik kan dan enkele lijnen aangeven van het onderwijs in Gods Woord met betrekking tot de vrouw[2].
U zult merken dat ik mij met name richt op de scheppingsvolgorde.

(...)

Goed beschouwd kan men over elk van de bovengenoemde teksten wel een artikel schrijven. Maar wat hierboven staat is, naar mijn oordeel, vooreerst voldoende om lijnen uit te zetten die passen in het kader van Gods Woord. Ik doe dat als volgt:
1. man en vrouw zijn gelijkwaardig;
2. man en vrouw hebben, ook vandaag, te maken met de herstelde scheppingsvolgorde.

11-09-2013 wimdebruin.blogspot.nl - Vrouw en ambt - wat gedachten op een rij

(...)

Omdat de eenheid van het leven op dit punt er niet meer is, is het zo dat welke keuze je ook maakt, voor of tegen vrouwelijke ambtsdragers, het altijd een andere keuze is dan de keuze van de kerk der eeuwen. De kerk der eeuwen maakte haar keuze op basis van Schrift, natuur en common sense. Voor de kerk vandaag is het - gechargeerd gezegd - of de Schrift, of de ervaren werkelijkheid.

In een recent artikel[3] laat A.A.A. Prosman heel mooi zien hoe voor Calvijn op het punt van homoseksualiteit[4] natuur en Schrift één taal spraken. Zelfs zo dat de Schrift deze voorschriften geeft omdat ze overeenkomen met de natuur.[5] Prosman geeft aan dat die vanzelfsprekendheid in onze tijd weg is en stelt dan dat we daarom des te meer op de Schrift zijn aangewezen. Hij kiest in het bovengenoemde dilemma dus ondubbelzinnig voor de Schrift. Dat is op zich een legitieme keuze, maar hij gaat niet in op het ongemakkelijke van deze positie: we moeten namelijk geboden houden waarvan niet inzichtelijk gemaakt kan worden welk doel ze hebben. Op deze manier wordt het gezag van de Schrift wel heel formeel en komt min of meer los van de werkelijkheid te staan.

Mijn punt is: welke weg je ook kiest: het is ten opzichte van het verleden altijd een nieuwe weg. Of je handhaaft de Schrift onverkort, met het risico dat het Schriftgezag ervaren wordt als ‘slikken of stikken’, of je gaat mee in culturele ontwikkelingen in de erkenning dat het gezag van de Schrift op een nieuwe manier ingevuld moet worden. In mijn ogen is het in elk geval niet mogelijk om de Schrift op dit punt te harmoniseren met de door ons ervaren werkelijkheid. Pogingen daartoe komen gewrongen over.[6]

Een patstelling dus: twee posities, beiden met een positieve en negatieve kant. Ik vind het lastig kiezen.

Een belangrijke schakel die verder zou kunnen helpen mis ik in het rapport. Namelijk een evaluatie van de vrouwenemancipatie. Is dat een ontwikkeling die we als christenen mogen toejuichen of die we moeten afwijzen? Is onze gelijkheidscultuur beter dan de patriarchale cultuur? Deze vraag moet m.i. beantwoord worden voordat je besluit om mee te gaan in onze huidige cultuur. In het rapport wordt naar mijn mening de cultuur teveel als een neutraal gegeven beschouwd.

Het rapport heeft veel aandacht voor het gegeven dat in de GKv (en ook de CGK) vrouwen tegenwoordig steeds meer taken uitvoeren, en dat ook goed doen, dan in een recent verleden. Ik heb het nagezocht, maar nergens in het rapport wordt het verband gelegd tussen deze ontwikkeling en het werk van de Geest. Opnieuw wordt de ontwikkeling in de richting van meer participatie van vrouwen als een neutraal gegeven beschouwd. De Geest komt in het rapport enkel aan de orde als het gaat om het hermeutische proces, de Geest die inzicht geeft in de Schrift. Maar kan het ook zijn dat een onderdeel van dat hermeneutische proces de veranderde werkelijkheid in de kerk is, waardoor we erachter komen dat de Geest zélf aan vrouwen gaven en verantwoordelijkheden geeft en dat de Geest zélf de vragen rondom vrouw en ambt aan ons opdringt? Ik neig er naar om deze vraag met ‘ja’ te beantwoorden. Waar vrouwen gaven krijgen en een roeping ontvangen, mag je dan als kerk weigeren om deze vrouwen hun plek te geven? Ik denk van niet. Niet in de eerste plaats omdat de cultuur veranderd is, maar vooral omdat de Geest die weg wijst.

In mijn ogen zal een benadering op basis van de Schrift alleen telkens weer op de boven geschetste patstelling uitlopen. We zullen het moeten doen met de leiding van de Geest, hoe spannend dat ook kan zijn.

11-09-2013 nd.nl - Wentel de onrust niet op ons af

In de Christelijke Gereformeerde Kerken zorgt het vrijgemaakt-gereformeerde advies over vrouwen en ambt voor onrust. Predikant Adriaan van Langevelde was niet blij met de reactie van ‘zijn’ synodevoorzitter, Dingeman Quant (ND 7 september).

Het vrijgemaakt-gereformeerde advies dat vrouwen predikant, ouderling of diaken kunnen worden, maakt tongen los. Ook de Huizer predikant Dingeman Quant reageerde. Ik kan hem volgen als hij zegt dat dit advies voor onrust zal zorgen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Ik word een beetje blij als ...

11-09-2013 kees-ineke.nl - Het mannetje 114 (Waar stopt het?)

Eenvoudig de Bijbel lezen is er inmiddels niet meer bij ben ik bang. Als je dat doet ben je blijkbaar naïef. Een schepping in zes dagen, welnee joh... De zondvloed en een ark? Sterk verhaal hoor. Geen vrouw in het ambt? Achterhaald, echt waar. Maar weet u wat mijn angst is? Dat uiteindelijk ook de opgestane Christus eraan moet geloven. De voorbeelden in de Protestantse Kerk Nederland zijn er. Of is er toch ergens een grenspaal?

09-09-2013 cip.nl - Prediking: "Vrouw behoort zich stil te houden"

"Vrouwen kunnen hoogbegaafde leiders zijn, maar die gaven zijn binnen de kerk toebedeeld aan mannen. Niet omdat ze geestelijk minderwaardig zouden zijn, maar omdat Gods wet dit gebiedt," schrijft de bekende Amerikaanse predikant John MacArthur. "Hij heeft oog voor orde in Zijn schepping – een orde die Zijn eigen natuur weerspiegelt en dus moet worden weerspiegeld in Zijn kerk. Als iemand Gods orde verwerpt of negeert, dan verzwakt de kerk en wordt God ontheiligd."

09-09-2013 kees-ineke.nl - Het mannetje 113 (Vrouw in het ambt)

Het lijkt een beetje op een schilderij. Jarenlang denken ze dat het niet van de meester is, maar opeens is men om. Nieuwe technieken, een andere manier van kijken en beoordelen en ja hoor, de kogel gaat door de kerk. En groot komt het in het nieuws: Nieuw schilderij Vincent van Gogh ontdekt! Zo ongeveer voelt voor mij het advies van de Deputaten M/V in de GKv.

(...)

Ik voel me verward. 'Laat je niet regeren door angstgevoelens' zei iemand. 'Probeer er open naar te kijken.' Ja, alsof dat nog gaat. Hoe vaak heb ik niet tegen anderskerkenden gezegd dat ze helemaal fout zaten met de vrouw in het ambt? En ik haalde de Schriftbewijzen erbij. Hoe vaak hebben onze kerken andere kerken er niet op aangesproken? De synodalen. De Nederlands Gereformeerden. Nee, objectief zijn valt niet mee.

Het is nog maar een advies. Die gedachte spookt door mijn hoofd. Maar ik hoor de geluiden al om mij heen. 'Als dit er door komt dan ben ik weg!' En ook: 'Als dit er niet door komt dan ben ik weg!' Dat doet me nog het meeste pijn. Er ligt een splijtzwam in ons midden ben ik bang. En er zal een wonder nodig zijn om die niet tot ontploffing te laten komen. Heer, wees ons genadig.

09-09-2013 godinfragmenten.wordpress.com - Sybrand van Dijk - Het vloeibare antwoord.

En daar zijn we ineens getuige van de vloeibaarheid van de orthodoxie. ‘Wat anders zó traag stroomt, dat het onzichtbaar blijft, versnelt de laatste weken. Alsof het bloed van Januarius uit zijn verstarde toestand is gekomen.

07-09-2013 eeninwaarheid.info - Vrouwen op vrijgemaakte kansels 1 (publicatie volledige teksten uit ND en RD. Enkele citaten van de redactie:

Hiermee is een principiële wissel genomen die grote consequenties heeft. Op dit moment gaan we daar nog niet breedvoerig op in maar het is duidelijk dat met deze nieuwe ontwikkeling het Schriftgeloof in geding is, m.n. zoals we dat belijden in NGB art. 5-7.

(...)

Als de kerken, bijeen in de synode volgend jaar, de richting waarin de grootst mogelijke meerderheid van de deputaten wijzen, aanvaarden dat niet zonder gevolgen kan blijven voor het lidmaatschap van de GKv.

07-09-2013 refdag.nl hoofdredactioneel commentaar - Commentaar: Standpunt over vrouw in ambt GKV

Een bekende volkswijsheid leert dat je bij ieder voorstel argumenten kunt aandragen om er naartoe te praten en evengoed redenen kunt bedenken om ervan af te praten. Zelden is er één overtuigend en afdoend argument waar niets tegen in valt te brengen.

(...)

Met deze ommezwaai krijgt in ieder geval de socioloog G. Dekker gelijk. Hij heeft meer dan eens beweerd dat als neocalvinisten gaan schuiven het meestal ook heel hard gaat. Dat de GKV binnen tien jaar deze draai maken, onderstreept zijn bewering.

Nu zij Dekker zijn gelijk gegund, maar de ommezwaai is wel ernstig. Hierbij is immers niet alleen de visie op het ambt in het geding, maar dit raakt ook het verstaan van de Bijbel.

07-09-2013 wordhord.org The Tulip Institute Michel van der Hoek - 20130907 Executive Summary of the GKV Report on Male-Female in the Church 2014 (pdf)

07-09-2013 wordhord.org The Tulip Institute Michel van der Hoek - The Church Enslaved by Relevance

This week another Reformed denomination published a report that will, in my view, serve as a roadmap to its self-destruction. I am particularly upset about the news because I was a member there and was catechized and baptized in that church in my twenties. But once again, the desire to be relevant in a post-Christian society is driving a whole denomination over the cliff.

(...)

For all the waffle in the report about careful exegesis, it is clear that a different view of the Scriptures is triumphing in this denomination.

(...)

Let us pray that synod take note of the reasoned and heartwarming dissent by committee member Dick Slump which the committee tolerated to be printed as an appendix to the report. Mr. Slump puts the finger on all the sore spots in an admirably calm and loving manner. It is for the sake of him and the thousands like him, some of whom I know personally, that I will continue to pray for this church.

07-09-2013 waargemaakt.wordpress.com - Jan Lok - GKV: De rouw in het ambt?

Het rapport ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’, dat ‘deputaten M/V in de kerk’ geschreven heeft voor de generale synode van de GKV in Ede, maakt tongen, hartkleppen en lidmaten los.
Het leidt bij mij tot mixed feelings waarbij verdriet overheerst. Misschien is dat een rare reactie; ik pleit toch meermalen voor vernieuwing in de kerk. Klopt. Maar ik ben bang dat dit geen echte vernieuwing is; tot vernieling leidt en dat bij een kerkgenootschap dat mij nog steeds dierbaar is.

(...)

Oftewel, vrouwen in een rijke, leidende rol binnen kerken? Ja, graag en daar zijn goede argumenten voor. Maar please, doe het niet binnen de GKV; dat leidt tot een rouwproces.

07-09-2013 dezesdeclan.wordpress.com - Vrijgemaakt gereformeerden worstelen met vrouwelijke dominee

Een speciale onderzoekscommissie van de vrijgemaakt gereformeerden heeft geconstateerd dat een vrouwelijke dominee in principe mag. Er moet ook ruimte komen voor vrouwen in de ambten van ouderling en diaken. Dat past binnen de bandbreedte van de bijbel, constateert de commissie. Ondanks een op zich positief advies blijven de vrijgemaakt gereformeerden worstelen met het fenomeen vrouwelijke dominee.

06-09-2013 Ds. Rob Visser op Facebook

Heerlijke vakantie gehad. Dan pak je de eerste krant na je vakantie en vanaf de voorpagina wordt je geschokt tot diep in je ziel. waarvan de voortekenen er waren maar waarvan je hoopte en bad dat het zeker niet zo zou zijn, verschijnt op de voorpagina van het ND. De deputaten Man/Vrouw stellen voor alle ambten in de gereformeerde kerken vrijgemaakt voor de vrouw open te stellen. Dan kom je net terug van kerken die juist de oecumene zoeken en met kerken uit een ander kerkverband samenwerken met o.a. een verklaring dat vrouw in het ambt tegen de duidelijke wil van God volgens Zijn Woord is. HERE ontferm u over uw arme volk. Het gaat zo lijkt het een moeilijk jaar worden waar we geroepen worden tot heel duidelijke leiding volgens de Schrift! HERE geef de moed en kracht van Uw Geest om U te volgen ook tegen de geest van de tijd in!

06-09-2013 evangelie-voor-elke-dag.nl - ds. R. Visser - preek n.a.v. vrouw in het ambt

Het rapport dat aanbeveelt dat alle ambten voor de vrouw in de Gereformeerde kerken Vrijgemaakt opengesteld moet worden, is verschenen. Het is vooral het woord cultuur en aanpassing bij de cultuur toen en nu wat deze aanbeveling draagt. Zo worden woorden van de Geest wegverklaard. Enkele jaren terug heb ik gepreekt over een van de delen uit het Woord van God die hierbij een belangrijke rol spelen. Deze preek is nu wel heel actueel geworden.

06-09-2013 twitter.com/arjanwitzier - CGK pastor en theoloog twitterde:

Eigenaardig: een gereformeerde studie naar vrouw in het ambt zonder grondige bezinning over bijbelse fundering van gereformeerde ambtsvisie.

De gereformeerde ambtsvisie mag bijbels te onderbouwen zijn, er is m.i. moeilijk een isgelijkteken met de nt-gegevens te zetten.

De NTgegevens zo interpreteren dat er ruimte komt voor vrouw in ambt BINNEN DE GEREFORMEERDE AMBTSVISIE wordt een hachelijke onderneming.

Precies. Geref. ambtsvisie is bijbels (zo synode CGK 1998), maar de vraag is of NT niet meer (anders?) zegt.

Volgens mij ga je of de NTgegevens, of de geref. ambtsvisie forceren als je binnen die visie het ambt openstelt voor de vrouw

Dat mag natuurlijk, maar moet je daar geen verantwoording van afleggen? Wordt m.i. in het advies over het hoofd gezien.

06-09-2013 parool.nl - 'Laat vrouwelijke predikant toe in Gereformeerde Kerken'

Tegen de bevestiging van vrouwen in kerkelijke ambten zijn geen grote bezwaren. Tot die conclusie komen de opstellers van het rapport Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie. Het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad schrijven er vrijdag over.

06-09-2013 dereformatie.nl - Janneke Burger-Niemeijer - Vrouw en theoloog – en dan?

Door het verschijnen van het rapport van het deputaatschap m/v wordt de discussie rond vrouw en ambt nieuw leven ingeblazen in de GKv. Het lijkt ons belangrijk daarbij ook te luisteren naar de input van vrouwelijke theologen. Zij hebben vaak veel nagedacht over vragen rond vrouw, kerk en God. We willen via een paar korte interviews iets van hun gedachten doorgeven.

06-09-2013 gkv.nl - Vrouw in het ambt: Schriftuurlijk en gereformeerd

Het verschijnen van het deputatenrapport m/v is voor De Reformatie aanleiding om voor de tweede keer in korte tijd aandacht te besteden aan de plaats en de taak van mannen en vrouwen in de kerk.

(...)

In zijn introcolumn in het nummer van 6 september wijst hoofdredacteur Bas Luiten erop dat dit rapport volgend jaar zal worden aangeboden aan de generale synode. De conclusie die erin getrokken wordt, vraagt om een open gesprek dat hopelijk in vrede kan verlopen. Het is prima om er nu al mee aan de slag te gaan, schrijft Luiten, daar is de tijdige publicatie van het rapport voor bedoeld. Maar het oordeel is primair aan de synode, daar zullen wij als kerken ons standpunt bepalen. Laten we bij alle emotie ervoor zorgen dat de synode die ruimte houdt en dat ze niet bij voorbaat wordt geclaimd door harde uitspraken of ultimatums, is zijn oproep.
Zijn redenering is dat het in de kerk altijd mogelijk is geweest dat oprecht gelovige mensen diepgaand met elkaar verschillen als het gaat om de praktijk van het christelijk leven. Terwijl de één vrijmoedig vlees at, kon de ander het niet door zijn keel krijgen omdat hij ervan overtuigd was dat God het verbood. Dat ging minstens zo diep als het vraagstuk rond vrouw en ambt dat ons vandaag bezighoudt. Gods Geest leert ons, schrijft Luiten, om dan niet alleen de zaak maar vooral elkaar in het oog te houden, om het eigen gelijk niet hoog te spelen en de ander niet te vervreemden van de kerk en van Christus.

06-09-2013 refdag.nl - GKV-rapport zet roer om in discussie over vrouw in ambt

In minder dan tien jaar tijd kantelde het denken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt over de vrouw in het ambt. De besluitvorming over het thema heeft pas op de generale synode in 2014 plaats. Toch staan er voor vrouwelijke ambtsdragers onmiskenbaar seinen op groen.

06-09-2013 trouw.nl - 'Vrijgemaakte' gereformeerden: vrouwelijke dominee is prima

Vrouwen moeten net als mannen predikant kunnen worden. Dat adviseert een speciale onderzoekscommissie aan de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Opmerkelijk, want het kerkverband is van oudsher fel gekant tegen vrouwen op de kansel.

06-09-2013 refdag.nl - Vrouw in het ambt is in GKV „een heel moeilijk dossier”

De mogelijke komst van vrouwelijke ambtsdragers binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt kent voor- en tegenstanders. Prof. dr. J. Douma, spreekbuis van bezwaarde vrijgemaakten: „Als de Bijbel een duidelijk ”nee” laat horen, komt men via allerlei kanttekeningen uit bij ”ja”.”

(...)

Prof. dr. J. Douma, emeritus hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit Kampen, is het „geheel eens” met de visie van Slump. „Het enige commissielid dat de vrouw in het ambt blijft afwijzen, heeft dat voortreffelijk verwoord. Hij komt gelijk tot de kern en verliest zich niet in details.”

In het meerderheidsrapport ziet prof. Douma „een bevestiging van het feit dat men, tot mijn leedwezen, de Bijbel anders leest dan vroeger gebeurde. Ik neem deze tendens zeer ernstig op en verwerp die. Men past zich in allerlei dingen aan bij de moderne cultuur. Als de Bijbel een duidelijk ”nee” laat horen, komt men via allerlei kanttekeningen uit bij ”ja.””

Openstelling van de ambten voor vrouwen zal voor het kerkverband ernstige gevolgen hebben, verwacht prof. Douma. Over zijn eigen positie wil hij zich nog niet uitspreken. „Ik zal me hier met kracht tegen verzetten. Het kon wel eens de laatste keer zijn dat ik de mogelijkheid daarvoor kan en zal aangrijpen.”Over de besluitvorming tijdens de generale synode volgend jaar is de emeritus hoogleraar „zeer pessimistisch.”

06-09-2013 nd.nl - Vrouw in ambt maakt tongen los in en buiten GKv

Het vrijgemaakt-gereformeerde advies dat vrouwen predikant, ouderling of diaken kunnen worden, verrast en roept vragen op. 'Dit advies zal de zaak wel onrustig maken.'

06-09-2013 nd.nl - Advies GKV is logisch en breuk met verleden

EDE - ‘Een kwestie van tijd’ of juist heel verrassend? Het vrijgemaakte advies om vrouwen als predikant, ouderling en diaken toe te laten, is zowel logisch als een stijlbreuk.

06-09-2013 op een weblog waarvan de eigenaresse mij verbood om te linken naar haar publieke artikel over het Rapport M/V in de kerk staat dat zij niet goed begreep hoe het kon dat er al tweeduizend jaren geen vrouwelijke ambtsdrager waren op grond van de bijbel en dat nu op grond van de bijbel de vrouwen wel ambtsdrager mogen zijn.

06-09-2013 powervrouwen.blog.nl - Dirkje van Bennekom - Vrijgemaakt Gereformeerden maken duidelijk dat vrouw in het ambt OK is

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, let wel: niet te verwarren met de gereformeerde gemeenten, heeft geen doorslaggevende bezwaren tegen de bevestiging van vrouwen in de kerkelijke ambten.

06-09-2013 vreemdgeluid.nl - Alain Verheij (NGK) - Binnenkort Vrijgemaakte Vrouwen op de kansel? - citaat:

Waar gaat het heen?

 • Het rapport blijft jarenlang stof vergaren zonder dat er iets mee gebeurt
 • Een verontruste groep Vrijgemaakten maakt zich vrij van de GKV
 • Langzaam maar zeker wordt de ‘vrouw in het ambt’ doorgevoerd in de Vrijgemaakte kerken.

Wie zal het zeggen?

05-09-2013 refdag.nl - GKV spreken sinds 2005 over positie vrouw in kerk

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) bezinnen zich sinds 2005 op de positie van de vrouw in de kerk. Een overzicht.

05-09-2013 nd.nl - Advies: ruimte voor vrouwelijke predikant GKV

EDE - Ook vrouwen moeten in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) predikant, ouderling of diaken kunnen worden. Die ruimte past binnen de bandbreedte van de Bijbel en van wat gereformeerd is.

Dat adviseert een commissie die in opdracht van deze kerken de afgelopen jaren onderzoek deed naar de vrouw in het ambt. Het advies is gericht aan de generale synode van Ede, de landelijke kerkvergadering die begin volgend jaar in Ede bijeenkomt en een besluit moet nemen.'Christenen in onze tijd zijn ...

05-09-2013 refdag.nl - Advies aan synode GKV: Vrouw kan in alle ambten dienen

Er zijn geen doorslaggevende bezwaren tegen de bevestiging van vrouwen in de kerkelijke ambten. Dat is de conclusie van het donderdagmiddag verschenen rapport ”Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie”, dat is opgesteld in opdracht van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

08-03-2013 werkenaaneenheid.nl - Pleidooien vrouwelijke ambtsdragers in GKv

28-02-2013 nd.nl - Gerard ter Horst en Peter Bergwerff - ‘Ook vrijgemaakten willen voor vol worden aangezien’ - interview met godsdienstsocioloog Gerard Dekker ('vrijgemaakten gaan de synodaal-gereformeerden achterna') - citaat

Mij trof de opmerking van de voorzitter van de synode in 1993, die bij het besluit over het vrouwenkiesrecht verklaarde “dat we de Bijbel anders zijn gaan lezen”. Zolang je vasthoudt aan een traditionele Schriftvisie, verzet je je tegen veranderingen. Neem bijvoorbeeld homoseksualiteit: de Bijbel verbiedt het, maar je omgang ermee verandert wanneer je zegt dat concrete normen in de Bijbel niet voor de eeuwigheid zijn.’ Dergelijke verschuivingen maken dat Dekker voorspelt dat bijvoorbeeld vrouwen over twintig jaar volop zullen meedoen in het vrijgemaakte ambtswerk.

22-10-2010 Gesprek met OPC Verenigde Staten (br. Mark Bube en Prof. Tony Curto) met BBK van de GKv (ds. J.M. Batteau en ds. R. van Wijnen) in Aanvullend rapport BBK GS 2011 d.d. 12-03-2011:

Br. Bube verwoordt dat zij hebben overwogen dat het beter is zaken aan de orde te stellen alvorens zusters te worden, dan dat je een band aangaat en dán over allerlei zaken gaat spreken.

(...)

Bube geeft aan dat zij met een bepaalde gevoeligheid naar “issues” kijken, omdat ze in het verleden de CRC hebben zien afdwalen van het Schriftgezag. En dat het niet aangaat als brs tegen elkaar te zeggen “quiet, quiet” als er wel degelijk dingen aan de hand zijn. Zij willen ons broederlijk dienen.

(...)

Ook spreken we uitvoeriger door over ‘de vrouw in het ambt’ en de rapportage en besluitvorming daarover op onze synode. Dat de deels empirische benadering van het rapport M/V geen zwichten is voor de tijdgeest, maar in kaart brengen van wat er t.a.v. dit vraagstuk in de kerken leeft en hoe zusters zich inzetten.
We benadrukken dat we heel goed begrijpen dat gezien het ‘sjibbolet-karakter’ van dit punt er door sommigen met argusogen naar wordt gekeken. Maar dat er tegelijk op de synode van Zwolle brs. uit Afrika waren die blij waren met het aan de orde stellen hiervan omdat zij er in de praktijk ook mee worstelen.
We spreken als onze verwachting uit dat er geen koerswijziging van de GKV zal komen in die zin dat de zusters het regeer- of leerambt wordt toevertrouwd, maar dat dit t.a.v. vrouwelijke diaconessen wellicht wel zou kunnen gebeuren.

21-09-2010 werkenaaneenheid.nl - RD: Dr. HJCCJ Wilschut publiceert studie: Geen vrouw in het ambt

15-09-2010 werkenaaneenheid.nl - HJCCJ Wilschut over zijn uitgave "Vrouw en kerkelijk ambt"

22-10-2010 werkenaaneenheid.nl - Dr. R.D. Anderson over 'Vrouw in het ambt'

juli 2010 Brief FRCA (Gereformeerde Kerken Australie) aan BBK van GKv onder het kopje 'De invloed van het postmodernisme' (digit pag. 25):

Further, how can your Synod express trust, when in the meantime the NGK has opened all offices for women? In this, we see an acceptance of each other in the context of the today’s spirit of post-modernism.

(...)

Another example of the influence of the post-modern ‘spirit of the age’ is found in the opinions aired by ministers within your bond, at times even in the daily newspaper. We ask whether these are being addressed by local consistories or classes? We refer specifically to the comments made by Rev. J. Zomer in the ND shortly after Synod Zwolle-Zuid, expressing the view that there is nothing wrong with women in office. We also note that Deputies for revision of the Church Order have included an optional article allowing for women deacons, presupposing that this is a Scriptural option rather than awaiting your Synod’s decision regarding the position of women in the church.

 


 

Meer achtergrondinformatie over vrouwenstemrecht, vrouw in ambt en het bijzonder ambt:

 

08-05-2012 yinkahdinay.wordpress.com - rev. W. Bredenhof - Women in Office in the Reformed Churches in the Netherlands (GKV)

I have been debating whether to write this post.  I don’t like to be the one who breaks bad news.  I don’t like to point out the failings and weaknesses in other churches.  Yet putting our collective heads in the sand does no one any favours either.  There is a need to be up front about what is happening among our sister churches and we need to speak up — because we care and because there is no guarantee that we will not head down the same road.

14-06-2010 cornekoelewijn.wordpress.com - Corné Koelewijn - Vrouw in het ambt?

Ds. Schreuder noemt in het artikel twee lijnen. De eerste lijn is: ‘Man en vrouw zijn gelijk, beiden geschapen naar Gods beeld, beiden vrijgekocht in Christus’ offer.’ De tweede lijn is ‘dat man en vrouw verschillend zijn en in een gezagsrelatie geschapen zijn. God geeft aan de man de eindverantwoordelijkheid in zijn huwelijk en gezin en in de kerk.’ Volgens Schreuder kunnen deze beide lijnen prima naast elkaar bestaan.

12-03-2010 yarrow.canrc.org - rev. C. Bouwman - Women's Voting Rights?

maart 2007 - woordenwereld.nl - Boekbespreking HGL Peels (CGK) - Een sympathiek maar ontoereikend pleidooi - N.a.v.: E.A. de Boer, Zij aan zij. Pleidooi voor een vrouwelijk ambt in de kerk, Barneveld, De Vuurbaak, 2006

09-11-2006 yarrow.canrc.org - rev. C. Bouwman - Sisters in the Congregation

2004/2005 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl (Reformanda) - dr. S. de Marie - De heerlijkheid van de man:

 • 20-10-2004 deel 1
  De positie van de vrouw in de kerk leeft niet alleen in de Nederlandse Gereformeerde kerken, waar dit jaar de ambten van ouderling en diaken zijn opengesteld voor de vrouw en het principebesluit gevallen is ook het ambt van predikant voor de vrouw open te stellen. Het is al jarenlang een gevoelige zaak in de kerken. Dat heeft te maken met het feit dat in de westerse wereld waarin wij leven ons een levenspatroon opgedrongen is dat uitgaat van gelijke rechten voor de vrouw. En als mensen van deze tijd klinkt ons dat misschien volstrekt billijk en logisch in de oren. Toch staat dit levens- en denkpatroon in meerder opzicht haaks op wat Gods Woord ons daarover leert. Voordat we hierover meer willen schrijven, is het goed om na te gaan waar we staan met betrekking tot onze meningsvorming. Wat zijn onze denkkaders?
 • 27-10-2004 deel 2
  Het verstaan van de positie van de vrouw in de kerk en in het huwelijk, vereist allereerst dat we ons onderwerpen aan Gods Woord, als het betrouwbare en onfeilbare Woord, waarin Hij tot ons spreekt. We zullen daarbij dan ook moeten aanvaarden de volkomenheid en de eenheid van de Schriften.
  Het verstaan van de positie van de vrouw in de kerk en in het huwelijk, vereist allereerst dat we ons onderwerpen aan Gods Woord, als het betrouwbare en onfeilbare Woord, waarin Hij tot ons spreekt. We zullen daarbij dan ook moeten aanvaarden de volkomenheid en de eenheid van de Schriften.
 • 16-03-2005 deel 3
  Enkele maanden geleden verschenen de eerste twee afleveringen van een serie over de positie van de vrouw in kerk en huwelijk (REFORMANDA 20 en 27 oktober 2004, Jg 14: p. 424v en 433v of zie www.reformanda.nl onder "artikelen". We willen nu de draad weer opnemen. In deze eerste artikelen werden een aantal zaken aangestipt die we nu nader willen uitwerken. Omdat zowel de verhouding in het huwelijk als die in de kerk teruggaan op dezelfde scheppingsorde komt eerst het huwelijk-in-de-Here aan de orde.

RCUS Classisrapporten over vrouwenstemrecht - THREE CLASSIS REPORTS ON THE SUBJECT OF WOMEN VOTING IN THE CONGREGATIONAL MEETINGS

maart 2004 woordenwereld.nl - A.N. Hendriks - Dienst van de vrouw (over CGK rapport)

Wat oudere gereformeerde publicaties over vrouw en ambt:

 • C. den Boer e.a., Man en vrouw in bijbels perspectief; Kampen 1985.
 • J. Hovius, De positie van de vrouw in Christus' Kerk, Sneek 1950.
 • N.J. Hommes, De vrouw in de Kerk. Nieuw-testamentische perspectieven, Franeker 1951. H. Goedhart e.a., Een vrouw op de kansel? Woerden 1966.
 • J. Severijn, Diakonie der vrouw, Maassluis z.j.
 • C. v. Sliedregt, Vrouw in kerk en samenleving, Kampen 1980.
 • H. Schroten en H. Goedhart, De vrouw in het ambt, z.p., z.j.

dewaarheidsvriend.nl - dr. P.F. Bouter (Hervormd predikant Gereformeerde Bond) - Vrouw en ambt

De weg die dr. Van Veluw wijst, lijkt geen verbetering. De scheppingsorde van Genesis 2 wordt te mager gemaakt, de cultuur van die dagen te veel benadrukt, het onderscheid tussen man en vrouw zoals dat in het Nieuwe Testament voorkomt te veel tot cultuur van toen verklaard. Met als uitkomst dat de Bijbel ineens wel heel dicht bij onze eigen cultuur uitkomt. Dat kan ook niet anders als we het voor ons gevoel vreemde en tegendraadse in de Bijbel tot oude cultuur verklaren.

In onze brochure komt naar voren dat we een hogere weg hebben te gaan. Juist ook de delen van de Bijbel die ons niet meteen aangenaam overkomen, moeten we ook tot ons laten spreken en ermee worstelen. Om zo de volheid van de boodschap van Gods openbaring te laten spreken.

Dan komt een dubbelheid naar voren. Aan de ene kant de gelijkheid van man en vrouw als Gods beeld: samen door God bemind, samen in Christus tot dezelfde genade gebracht, samen de gaven van de Geest. Aan de andere kant een onderscheid van mannelijk en vrouwelijk in positie en roeping, die elkaar aanvullen.

07-03-1992 dereformatie.nl - J. van Bruggen - Kerkleden M/V of Mannen en vrouwen in de kerk?

2011 gereformeerdkerkbladdebazuin.nl - T.L. Bruinius - Door de dienst van mensen:

 • 30-03-2011 deel 1
  Het bijzonder ambt, we hebben het dan over predikanten, ouderlingen en diakenen, is nogal in bespreking vandaag de dag. We horen van overleg over de vrouw in het ambt, op de Generale Synode van Harderwijk, van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. We horen over een andere invulling van de bijzondere ambten in veel kerkgenootschappen. Maar ook in onze eigen kerken, in de moeiten die er in de afgelopen tijd zijn geweest, en in gesprekken en discussies, spelen opvattingen over het bijzonder ambt een rol. Het is een actuele zaak. Daarom is het belangrijk dat we steeds weer ons bezinnen op vragen rond de bijzondere ambten bij het licht van de Schrift.
  De redactie heeft dan ook besloten om daar een serie artikelen over te publiceren. Deze artikelen zijn eerder geplaatst in Reformanda jaargang 2004. Ze worden waar nodig aangepast aan de actuele situatie en iets uitgebreid. De artikelenserie beperkt zich tot de ambten van ouderling en diaken.
  (Redactie).
 • 06-04-2011 deel 2
  We schreven in het vorige artikel dat we ons opnieuw, en steeds, moeten bezinnen op de ambten in de kerk. En dan is het goed om allereerst eens na te gaan wat dat wil zeggen: “ambt”.
  We hebben het vaak over “de ambten in de kerk”. En over “de ambtsdragers”. En “het ambt”. We weten ook allemaal wel ongeveer wat we daarmee aanduiden. Maar als we dat woord ambt gebruiken, wat zeggen we dan eigenlijk? Zijn we ons daarvan bewust?
 • 13-04-2011 deel 3
  De vorige keer zagen we dat de HERE het bijzondere ambt aan de gemeente geeft om het ambtswerk van alle gelovigen in de kerk mogelijk te maken. De Here zelf roept nu sommige broeders tot dat bijzonder ambt. Hoe gaat dat nu in zijn werk? Hoe zien we nu die roeping van de HERE? Ook daarin, in dat roepen, wil de HERE de dienst van mensen gebruiken. Daar willen we nu naar kijken.
 • 27-04-2011 deel 4
  Het is goed om nog eens te kijken hoe de gemeente bij die verschillende stappen in het verkiezingsproces is betrokken.
 • 04-05-2011 deel 5
  Al heel vroeg in de geschiedenis van het volk Israël lezen we hoe de HERE mannen roept tot een bijzonder ambt. Dat is niet iets alleen van het nieuwe verbond. Altijd heeft de HERE zijn volk willen regeren door de dienst van mensen.
 • 11-05-2011 deel 6
  We willen de artikelenserie nu vervolgen. En dan kijken we allereerst naar het Nieuwe Testament. Ook voor de regering van de Nieuwtestamentische Kerk wil de Heer van de Kerk mensen gebruiken.
 • 18-05-2011 deel 7
  Hoe schakelt Christus nu die mensen in? Wat voor mensen kiest Hij daarvoor? Welke taken draagt Hij aan ze op? Hoe moeten ze die taken vervullen? Wat is nu precies het ambtelijk werk van ouderlingen en diakenen? Over die vragen willen nu het een en ander naar voren brengen.
 • 25-05-2011 deel 8
  “Christus, die als Hoofd van de kerk zit aan de rechterhand van God de Vader, regeert en verzorgt zijn gemeente op aarde. Hij wil daarvoor de dienst van mensen gebruiken. Daarom schenkt Christus ambtsdragers aan zijn gemeente.” (Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen, pag. 550 Gereformeerd Kerkboek).
 • 01-06-2011 deel 9
  In het vorige artikel over de ambten van ouderling en diaken hebben we gekeken naar wat het betekent dat de ouderlingen als opdracht hebben de gemeente te regeren en herderlijk te verzorgen. In de komende artikelen willen we nog twee belangrijke taken, die bij het herderschap horen, naar voren halen: het wacht houden over de kudde en het beheren van de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen.
 • 08-06-2011 deel 10
  In het vorige artikel over het bijzondere ambt hebben we gesproken over de opdracht om te waken tegen valse leer. Deze keer willen we iets zeggen over de kerkelijke tucht en de bediening van de sleutelmacht.
 • 15-06-2011 deel 11
  In het vorige artikel over het bijzondere ambt hebben we gesproken over de kerkelijke tucht, over het positieve van tucht en herderlijke zorg, en over misbruik van ambt en tucht. We vervolgen nu met de bediening van de sleutelmacht.

 • 22-06-2011 deel 12
  We zijn de artikelen over het bijzonder ambt begonnen met de bespreking van zaken die beide ambten betreffen. Daarna hebben we geschreven over het ambt van de ouderlingen. Nu willen we kijken naar het ambt van de diakenen. Naar, wat zo mooi genoemd wordt in het bevestigingsformulier, de zorg voor de dienst der barmhartigheid.
 • 29-06-2011 deel 13
  “Christus, die als Hoofd van de kerk zit aan de rechterhand van God de Vader, regeert en verzorgt zijn gemeente op aarde. Hij wil daarvoor de dienst van mensen gebruiken. Daarom schenkt Christus ambtsdragers aan zijn gemeente.” (Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen, pag. 550 Gereformeerd Kerkboek).
 • 06-07-2011 deel 14, slot
  We hebben gezien dat de dienst van de ambtsdragers een schitterend geschenk is van Christus aan zijn gemeente. Broeders die door Christus tot zo’n ambt worden geroepen mogen zeker weten dat ze een prachtige taak vervullen. In de Schrift wordt door de Here heel duidelijk gemaakt hoe Hij mensen roept en wat de inhoud van die taak is.


We schreven in het vorige artikel dat we ons opnieuw, en steeds, moeten bezinnen op de ambten in de kerk. En dan is het goed om allereerst eens na te gaan wat dat wil zeggen: “ambt”.
We hebben het vaak over “de ambten in de kerk”. En over “de ambtsdragers”. En “het ambt”. We weten ook allemaal wel ongeveer wat we daarmee aanduiden. Maar als we dat woord ambt gebruiken, wat zeggen we dan eigenlijk? Zijn we ons daarvan bewust?
Laatst aangepast op woensdag 07 mei 2014 17:41  

Nieuws

Een brief van GKv kerkenraad Capelle aan den IJssel over M/V en ambt

De kerkenraad van de GKv Capelle aan den IJssel heeft in een brief de gemeente laten weten hoe hij de besluiten van de synode beoordeelt over M/V en ambt. Deze brief heeft de kerkenraad gepubliceerd... [More...]

DEZE LEZING GAAT NIET DOOR Dr. Pieter Boonstra op 12 jan. te Ten...

Vandaag (12/1 om 0:00 uur) ontvingen we het volgende bericht. Door persoonlijke omstandigheden konden we dit bericht niet eerder publiceren. Vanavond 11 januari kregen wij (kerkenraad GKv Ten... [More...]

Een nieuwe website uit GKv over bezinning vrouw en ambt

Gisteravond is de site online gegaan inzake de bezinning die achter de schermen gaande is rond MV en ambt. Deze site is opgericht door een aantal predikanten, een zuster en een broeder uit de... [More...]

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Boekaankondiging Gelukkig geen mythe - ds. Rob Visser

Als alles goed is zal half september het boek over Genesis 1-11 beschikbaar zijn. De titel is; Gelukkig geen mythe. In dit boek wordt Genesis 1-11 vers voor vers besproken. Deze hoofdstukken zijn... [More...]

Ds. E. Heres - Lucy of Adam

Een andere 'hermeneutische lens' De aanvallen op het scheppingsgeloof dat gebaseerd is op het geopenbaarde Woord van God worden steeds heftiger.  Het boek dat in deze maanden veel aandacht krijgt... [More...]

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC schorst de GKv als lid

De ICRC (International Conference of Reformed Churches) te Jordan (Ontaria, Canada) heeft vandaag, 17 juli 2017, besloten om de GKv (Gereformeerde kerken vrijgemaakt) als lid te schorsen... [More...]

Di. Alko Driest, Jan Haveman, Pieter Schelling en Aryjan Hendriks...

UPDATE 20-07-2017 Emeritus ds. Alko Driest en ds. Jan Haveman mailden op 13 juli een brief naar alle kerkenraden in Noord-Nederland met de vraag om in ieder geval tot de eerstkomende Generale... [More...]

Enquete

Predikanten, ouderlingen en diakenen zijn in belijdende gereformeerde kerken gebonden aan
 

Nieuwsbrief

Naam:

E-mail:

Gereformeerd?

Grondlijnen in de liturgie (Ds.dr. R.D. Anderson)

Op zijn weblog anderson.modelcrafts.eu vonden we een artikel (laatste wijziging 12 september 2012) van ds. Andersen (FRCA) over de grondlijnen van de liturgie. Enkele citaten: Als inleiding wil ik... [More...]

De GKN zetten het gesprek voort met DGK over functioneren fundament...

De GKN hebben op de Generale Synode d.d. 18 maart 2017 besloten om het oriënterende gesprek met DGK voort te zetten. Nu samen met afgevaardigden van DGK op 17 februari jl. is vastgesteld dat alleen... [More...]

Blijdschap over positief gesprek DGK en GKN 17 februari

Positief gesprek geeft openingen!Op 17 februari 2017 hebben afgevaardigden van DGK (De Gereformeerde Kerken) en GKN (Gereformeerde Kerken Nederland) de tot nu toe gevoerde briefwisseling besproken en... [More...]

Betekenis van het besluit van de GKN over het spreken met de DGK -...

Ik wil graag reageren op wat broeder Trip over dit besluit heeft geschreven. Om zo onnodige obstakels en misverstanden die een eigen leven gaan leiden weg te nemen.   Ook om te laten zien dat de... [More...]

GKN willen uitgestoken hand DGK opnieuw onderzoeken

Een zeer teleurstellend bericht bereikte ons zaterdagavond via de nieuwsbrief van eeninwaarheid.info. De Synode van de GKN heeft besloten om de brief van de GKN aan DGK d.d. 12 maart 2016 toe te... [More...]

De zekerheid van het geloof vs Westminster studie deputaten BBK DGK

In 2014 hebben deputaten BBK (Betrekkingen Buitenlandse Kerken) opdracht gekregen van De Gereformeerde Kerken (DGK) i.c. van de Generale Synode Hasselt 2010-2011 om grondig studie te verrichten... [More...]

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus Westminster meerderheidsrapport BBK DGK

Presbyterianisme en de toegang tot het Heilig Avondmaal versus...

. Ds. Bredenhof - sinds maanden een pastor van de FRCA, Tasmania, Australia - is nog steeds bezig om zich in te werken in de Australische context. Onlangs las hij een autobiografie van J. Graham... [More...]

Ketter!

Ketter!

Dr. Wes Bredenhof, predikant van de Australische Gereformeerde Kerken (Launceston, Tasmania), is meer dan eens voor ketter uitgemaakt! Nee, niet door Rooms Katholieken of Moslims, maar... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 2 (1944-1990)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Versie -16/11: Toegevoegd: deputatenrapport 1967 beoordeling Westminster Confessie door ds. P. van Gurp en ds. C. Stam. PS: Ik heb wel alle Reformatie jaargangen, maar niet het blad Dienst 1957 nr.... [More...]

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel 1 (1834-1944)

De Westminster is een voluit gereformeerd belijdenisgeschrift - deel...

Professor P. Biesterveld die al op 31 jarige leeftijd hoogleraar werd aan de Theologische School in Kampen (1894) en vanaf 1902 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam heeft uitvoerig de... [More...]